Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Александра Фостиков

ПРОТОИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 14. И 15. ВЕКА 

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271179F

УДК: 316.323.5/.6:338(497.11)“13/14“

стр. 179–200

језик: српски


Aпстракт:

Феномен протоиндустријализације, у области производње и рада, припада дугом хронолошком периоду тзв. добу алата, које почиње у освит људске историје и траје све до индустријске револуције. Међутим, док је почетак индустријске ере омеђен проналаском и употребом парне машине, о почетку протоиндустријализације не постоји јединствено мишљење, мада се прихвата да врхунац достиже у времену од 16. до 18. века. И поред вишедеценијске дебате, теорија протоиндустрализације и данас оставља низ нерешених питања, па и око значења и зачетака саме протоиндустрије, као и грана производње у којој долази до максималног изражаја. Додатно, сам феномен протоиндустријализације заправо се може сагледати из три угла: кроз развој протоиндустрије, кроз процес прото­индустријализације и кроз теорију о протоиндустријализацији. Узимајући у обзир на првом месту да је протоиндустријализација заправо фаза између аграрне и индустријске економије, односно класичног феудализма и раног капитализма, овом приликом размотрићемо елементе ране протоиндустријализације кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века, из сва три наведена аспекта, а уз извесна прилагођавања датом историјско-географском развоју саме средњовековне Србије. 

Кључне речи:

привреда, протоиндустрија, протоиндустријализација, теорија о протоиндустријализацији, рударство, Србија, средњи век. 

Aleksandra Fostikov

PROTO-INDUSTRIALIZATION THROUGH THE PRISM OF SERBIAN MEDIEVAL PRODUCTION OF THE 14TH AND 15TH CENTURIES                   

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271179F

UDC: 316.323.5/.6:338(497.11)“13/14“

pp. 179–200

language: serbian


Abstract:

The phenomenon of proto-industrialization, in the field of production and work, belongs to the long chronological period of the so-called Tool Age, which began at the dawn of human history and lasted until the Industrial Revolution. However, while the beginning of the industrial era was marked by the invention and use of the steam engine, there is no unified opinion about the beginning of proto-industrialization, although it is accepted that it reached its peak in the period from the 16th to the 18th centuries. Despite decades of debate, the theory of proto-industrialization still leaves a number of unresolved questions, including the meaning and beginnings of proto-industry itself, as well as the branch of production in which it reached its maximum expression. Additionally, the very phenomenon of proto-industrialization can actually be viewed from three angles: the development of proto-industry, process of proto-industrialization and theory. Considering, in the first place, that proto-industrialization was actually a phase between the agrarian and industrial economy, i.e. classical feudalism and early capitalism, we will consider here the elements of early proto-industrialization through the prism of Serbian medieval production of the 14th and 15th centuries, from all three mentioned aspects, and with certain adjustments in respect of the historical and geographical development of medieval Serbia itself.

Keywords:

economy, proto-industry, proto-industrialization, theory of proto-industrialization, mining, Serbia, Middle Ages

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Georgius Agricola, De re metallica, Basileae 1556, translated with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Century, by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover, New York 1950.

Веселиновић Андрија, Дубровачко Мало Веће о Србији (1415–1460), Београд 1997. [Veselinović A., Dubrovačko Malo Veće o Srbiji (1415–1460), Beograd 1997]

Марковић Биљана, Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића. Превод и правно-историјска студија, Споменик CXXVI, Одељење друштвених наука 24, Београд 1985. [Marković B., Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Prevod i pravno-istorijska studija, Spomenik CXXVI, Odeljenje društvenih nauka 24, Beograd 1985]

Vannoccio Biringuccio, De la pirotechnia, Venetia 1540 (The Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio), translated from the Italian with an Introduction and Notes by Cyril Stanley Smith and Martha Teach Gnudi, New York 1959.

Литература – Secondary Works

Bavel Bas van, “Early Proto-Industrialization in the Low Countries? The Importance and Nature of Market-Oriented Non-Agricultural Activities on the Countryside in Flanders and Holland, c. 1250-1570”, Revue belge de philologie et d’histoire 81-4 (2003) 1109–1165.

Beaudoin Steven M., “Current Debates in the Study of the Industrial Revolution”, Organization of American Historians - Magazine of History 15-1 (2000) 7–13.

Beaudoin Steven M., ed., The Industrial Revolution, Boston–New York 2003.

Brännvall Maja-Lena, Bindler Richard, Renberg Ingemar, Emteryd Ove, Bartnicki Jerzy and Billström Kjell, “The Medieval Metal Industry Was the Cradle of Modern Large-Scale Atmospheric Lead Pollution in Northern Europe”, Environmental Science & Technology 33 (24) (1999) 4391–4395.

Cipolla Carlo M., ed., The Industrial Revolution, The Fontana Economic History of Europe, vol. 3, London–Glasgow 1973.

Cotterell Brian, Kamminga Johan, Mechanics of Pre-industrial Technology: An Introduction to the Mechanics of Ancient and Traditional Material Culture, Cambridge 1992.

Ćirković Sima, “Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne”, Acta historicooeconomica Iugoslaviae 6 (1979) 1–20.

Gimpel Jean, Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages, Reprint of the 1976 ed. published by Holt, Rinehart and Winston, New York 1977.

Gross Mirjana, “Osmi međunarodni kongres ekonomske historije – neka nova kretanja i dostignuća”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 15-1 (1982) 223–234.

Hielscher Stefan, Husted Bryan W., “Proto-CSR Before the Industrial Revolution: Institutional Experimentation by Medieval Miners’ Guilds”, Journal of Business Ethics166 (2020) 253–26.

Hobsbawm Eric, Doba revolucije: Evropa 1789–1848, Zagreb 1987.

Janeković-Römer Zdenka, “Taj svijetli srednji vijek”, Gordogan : kulturni magazin 15–18 (2008–2009), Zagreb, 55–59, http://www.gordogan.com.hr/gordogan/wp-content/ uploads/2011/10/2009-Gordogan-15-18-55-59-Janekovic-Romer-Srednji-vijek.pdf (прегледано 20. 04. 2022)

Kriedte Peter, Medick Hans and Schlumbohm Jürgen, Industrialization before Industrialization: Rural Industry in the Genesis of Capitalism, Cambridge 1981.

Leminger Emanuel, Královská mincovna v Kutné Hoře, Kutná Hora 20032.

Lucas Adam R., “Industrial Milling in the Ancient and Medieval Worlds, A Survey of the Evidence for an Industrial Revolution in Medieval Europe”, Technology and Culture 46-1 (2005) 1–30.

Lucas Adam R., “Narratives of Technological Revolution in the Middle Ages”, in: Handbook of Medieval Studies: Terms – Methods – Trends, ed. Albrecht Classen, Berlin 2010, 967–990.

Long Pamela O., “The Craft of Premodern European History of Technology”, Past and Future Practice, Technology and Culture 51-3 (2010) 698–714.

Mendels Franklin F., “Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process”, The Journal of Economic History 32-1 (1972) 241–261.

Mendels Franklin F., “Proto-industrialization: theory and reality. General Report”, in: Eighth International Economic History Congress Budapest 1982: ‘A’ Themes, eds. Franklin Mendels and Pierre Deyon, Budapest 1982, 69–107.

Munro John H., “The Economic History of Later Medieval and Early Modern Europe”, Lecture no. 5, Department of Economics University of Toronto, 9 – 16. October 2013, 3, Hоme Page of John Munro, Centre for Medieval Studies, University of Toronto, https://www.economics.utoronto.ca/munro5/05feudal.pdf (прегледано 15. 04. 2022)

Nuvolari Alessandro, The making of steam power technology, Eindhoven 2004.

Ogilvie Sheilagh, “Protoindustrialization in Europe”, Continuity and Change 8-2 (1993) 159–179.

Ogilvie Sheilagh and Cerman Markus, “The Theories of Proto-industrialization”, in: European Proto-industrialization, eds. Sheilagh Ogilvie and Markus Cerman, Cambridge University Press 1996, 1–11.

Prak Maarten R., “An artisan “revolution” in late medieval and early modern Europe?”, 1–30. (Papers presented at: Dutch Studies at Columbia University Conference 04. 10. 2013, http://dutchworld.columbia.edu/files/2013/08/ArtisansRevolution_ 2013-1-1.pdf (прегледано 10. 04. 2022)

Schwab Klaus, The Fourth Industrial Revolution, Geneva: World Economic Forum 2016.

Бојовић Бошко И., Од тржишне привреде до државног монопола: племенити метали Србије и Босне између Венеције и Османлијског царства у 15. и 16. веку, Београд 2014. [Bojović Boško I., Od tržišne privrede do državnog monopola: plemeniti metali Srbije i Bosne između Venecije i Osmanlijskog carstva u 15. i 16. veku, Beograd 2014]

Иванишевић Вујадин, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001. [Ivanišević Vujadin, Novčarstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 2001]

Иванишевић Вујадин и Радић Весна, „Ковница српског средњовековног новца у Новом Брдуˮ, у: Ново Брдо, 221–247. [Ivanišević Vujadin i Radić Vesna, „Kovnica srpskog srednjovekovnog novca u Novom Brduˮ, u: Novo Brdo, 221–247]

Катић Срђан, „Потрошни материјали у османском рударству и металургијиˮ, Историјски часопис 58 (2009) 197–207. [Katić Srđan, „Potrošni materijali u osmanskom rudarstvu i metalurgijiˮ, Istorijski časopis 58 (2009) 197–207]

Катиќ С., „Ковачницата на монети во Кратово за време владеењето на султанот Сулејман I Величествениот (1520–1566)ˮ, Гласник. Институт за национална историја 54, 1–2 (2010) 67–80. [Katik Srđan, „Kovačnicata na moneti vo Kratovo za vreme vladeenjeto na sultanot Sulejman I Veličestveniot (1520–1566)ˮ, Glasnik. Institut za nacionalna istorija 54, 1–2 (2010) 67–80]

Ковачевић-Којић Десанка, Средњовјековна Сребреница: XIV–XV вијек, Београд 2010. [Kovačević-Kojić Desanka, Srednjovjekovna Srebrenica: XIV–XV vijek, Beograd 2010.]

Јовановић Војислав, Ћирковић Сима, Зечевић Емина, Иванишевић Вујадин, Радић Весна, Ново Брдо, Београд 2004. [Jovanović Vojislav, Ćirković Sima, Zečević Emina, Ivanišević Vujadin, Radić Vesna, Novo Brdo, Beograd 2004]

Лексикон српског средњег века, ур. Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Београд 1999. [Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. Sima Ćirković, Rade Mihaljčić, Beograd 1999]

Мишић Синиша, „Ланˮ, у: ЛССВ, 361–362. [Mišić Siniša, „Lanˮ, u: LSSV, 361–362]

Мишић Синиша, „Конопљаˮ, у: ЛССВ, 314. [Mišić Siniša, „Konopljaˮ, u: LSSV, 361–362]

Петровић Владета, „Рударски предузетници као приложници и задужбинариˮ, у: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић, ур. Ђуро Тошић, Бања Лука, 2015, 289–299. [Petrović Vladeta, „Rudarski preduzetnici kao priložnici i zadužbinariˮ, u: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, ur. Đuro Tošić, Banja Luka 2015, 289–299]

Спремић Момчило, „Средњовековне менице у Дубровнику и Србији: Право и економија. Прописи и пракса о пословању меницама у Дубровнику и Србији 15. векаˮ, у: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић, ур. Ђуро Тошић, Бања Лука, 2015, 67–83. [Spremić Momčilo, „Srednjovekovne menice u Dubrovniku i Srbiji: Pravo i ekonomija. Propisi i praksa o poslovanju menicama u Dubrovniku i Srbiji 15. vekaˮ, u: Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić, ur. Đuro Tošić, Banja Luka 2015, 67–83]

Ћирковић Сима, Ковачевић-Којић Десанка, Ћук Ружа, Старо српско рударство, Београд 2002. [Ćirković Sima, Kovačević-Kojić Desanka, Ćuk Ruk, Staro srpsko rudarstvo, Beograd 2002]

Фостиков Александра, „Жена – између врлине и грехаˮ, у: Приватни живот у српским земљама средњег века, ур. Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић, Београд 2004, 323–366. [Fostikov Aleksandra, „Žena – između vrline i grehaˮ, u: Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka, ur. Smilja Marjanović-Dušanić, Danica Popović, Beograd 2004, 323–366]

Фостиков Александра, „Занатство средњовековне Србије у светлу три повеље из 14. векаˮ, Београдски историјски гласник 4 (2013) 51–69. [Fostikov Aleksandra, „Zanatstvo srednjovekovne Srbije u svetlu tri povelje iz 14. vekaˮ, Beogradski istorijski glasnik 4 (2013) 51–69]

Фостиков Александра, Занатство средњовековне Србије, Историјски институт Београд, Народни музеј Пожаревац, Београд 2019. [Fostikov Aleksandra, Zanatstvo srednjovekovne Srbije, Beograd 2019]

Фостиков Александра, „Мобилност занатлија на територији средњовековне Србијeˮ, Историјски часопис 69 (2020) 81–97. [Fostikov Aleksandra, „Mobilnost zanatlija na teritoriji srednjovekovne Srbijeˮ, Istorijski časopis 69 (2020) 81–97]

Фостиков Александра, „Место занатске радње – типологија занатских насеља у средњовековној Србијиˮ, Београдски историјски гласник 11 (2020) 39–48. [Fostikov Aleksandra, „Mesto zanatske radnje – tipologija zanatskih naselja u srednjovekovnoj Srbijiˮ, Beogradski istorijski glasnik 11 (2020) 39–48]

Фостиков Александра, „Утицај Саса на развој занатства у средњовековној Србијиˮ, у: Између Подунавља и Средоземља: тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана, ур. Катарина Митровић, Александар Узелац, Ниш 2021, 153–171. [Fostikov Aleksandra, „Uticaj Sasa na razvoj zanatstva u srednjovekovnoj Srbijiˮ, u: Između Podunavlja i Sredozemlja : tematski zbornik posvećen prof. dr Siniši Mišiću povodom njegovog 60. rođendana, ur. Katarina Mitrović, Aleksandar Uzelac, Niš 2021, 153–171]

Фостиков Александра, „Организација занатства у урбаним центрима средњовековне Србијеˮ, Историјски часопис 70 (2021) 91–115. [Fostikov Aleksandra, „Organizacija zanatstva u urbanim centrima srednjovekovne Srbijeˮ, Istorijski časopis 70 (2021) 91–115]

Храбак Богумил, „Београд као пристаниште и бродоградилиште у XV, XVI и XVII векуˮ, Годишњак града Београда V (1958) 27–54. [Hrabak Bogumil, „Beograd kao pristanište i brodogradilište u XV, XVI i XVII vekuˮ, Godišnjak grada Beograda V (1958) 27–54]

Храбак Богумил, „Турски бродови на Сави и транзит преко Београда у 15, 16. и 17. векуˮ, Зборник Историјског музеја Србије 19 (1982) 40–53. [Hrabak Bogumil, „Turski brodovi na Savi i tranzit preko Beograda u 15, 16. i 17. vekuˮ, Zbornik Istorijskog muzeja Srbije 19 (1982) 40–53]

AI Website Generator