Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Станоје Бојанин

ТРОВАЊЕ ЂУРЂА БРАНКОВИЋА ТОКОМ ОПСАДЕ СЕЛИМВРИЈЕ 1411. ГОДИНЕ У СВЕТЛУ ПОЗНАВАЊА ОТРОВА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ     

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271201B

УДК: 929 Ђурађ Бранковић

615.916(497.11)“04/14“

стр. 201–231

језик: српски


Aпстракт:

Покушај тровања Ђурђа Бранковића током опсаде Селимвријe 1411. године повод је да се испитају знања о отровима и тровању која су постојала у средњовековној Србији. Истраживање обухвата малобројне, али разноврсне изворе чија је природа података жанровски одређена. Размотрени су извори световног и црквеног права, као и извештаји из хроника, летописа и историја о појединачним догађајима, истинитим и легендарним. Ипак, најзначајнији извор јесте трактат о отровима из Хиландарског медицинског кодекса, који представља превод Авицениног текста о отровима из његовог Канона медицине. Анализа сачуваних извора омогућава нам да у ширем друштвеном контексту изнова размотримо опис Ђурђевог тровања у Константиновом Житију деспота Стефана и да укажемо на његову слободну интерпретацију у савременој историографији. 

Кључне речи:

отрови и тровање, Хиландарски медицински кодекс, Авицена, Душанов законик, номоканони, градски статути, средњовековна Србија. 

Stanoje Bojanin

POISONING OF GEORGE BRANKOVIĆ DURING THE SIEGE OF SELYMBRIA IN 1411 IN LIGHT OF THE KNOWLEDGE OF POISONS IN MEDIEVAL SERBIA                   

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271201B

UDC: 929 Ђурађ Бранковић

615.916(497.11)“04/14“

pp. 201–231

language: serbian


Abstract:

The attempt to poison George Branković during the siege of Selymbria in 1411 provides an opportunity to examine the knowledge about poisons and poisoning in medieval Serbia. The research includes few, but diverse sources of genre-determined data. Sources of secular and ecclesiastical legislation have been considered, as well as records from chronicles, annals and histories regarding individual events, both real and legendary. However, the most significant source is the treatise on poisons from the Hilandar Medical Codex, which is a translation of Avicenna’s text on poisons from his Canon of Medicine. By analyzing the data from the surviving sources, we can reconsider the description of George’s poisoning in Constantine’s The Life of Despot Stefan in a broader social context and indicate the imprecise interpretation of the description in modern historiography.

Keywords:

poisons and poisoning, Hilandar Medical Codex, Avicenna, Dušan’s Code, nomocanons, statutes, Serbia, medieval Serbia

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

Требник ХАЗУ (ЈАЗУ) IIIa52, Хрватске (некад Југославенске) академије знаности и умјетности, Загреб. [Trebnik HAZU (JAZI) IIIa52, Hrvatske (nekad Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb]

Требник Пећ №77, Манастир Пећка патријаршија. [Trebnik Peć №77, Manastir Pećka patrijaršija]

Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

A Tenth-Century Byzantine Military Manual: The Sylloge Tacticorum, translated by Georgios Chatzelis and Jonathan Harris, Routledge, London and New York 2017.

Avicennae Arabum medicorum principis. Ex Gerardi Cremonensis versione, et Andreae Alpagi Bellunensis castigatione. A Joanne Costaeo, et Joanne Paulo Mongio annotationibus iampridem illustratus... Tomus secundus, Venetiis, 1595, 200.

Constantine Porphyrogenitus: Three Treatises on Imperial Military Expeditions, introduction, edition, translation and commentary by John F. Haldon, Wien 1990.

Die slavische Ecloga, herausgegeben von J. N. Ščapov und L. Burgman, Frankfurt am Main 2011.

Gesta Regum Sclavorum I, Критичко издање и превод, приредила и превела Драгана Кунчер, Београд–Манастир Острог 2009. [Gesta Regum Sclavorum I, Kritičko izdanje i prevod, priredila i prevela Dragana Kunčer, Beograd–Manastir Ostrog 2009]

Jagić, Vatroslav, „Sitna gradja za crkveno pravoˮ, Starine JAZU VI (1874) 112–156.

Nahtigal, Rajko, Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik, Del II, tekst s komentarjem, Ljubljana 1942.

Spandounes, Theodore, On the Origin of the Ottoman Emperors, translated and edited by Donald M. Nicol, Cambridge University Press 1997.

Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272; na osnovi kritičkog izdanja latinskog teksta B. Bogišića i K. Jirečeka, priredili i preveli A. Šoljić, Z. Šundrica, I. Veselić, Dubrovnik 2002, 256–257.

Statvta civitatis Cathari – Statut grada Kotora, knjiga II, Prevod originala iz 1616. godine sa naučnim aparatom, Kotor 2009.

Statvta civitatis Cathari – Statut grada Kotora, knjiga III, Prepis originala Statuta grada Kotora iz 1616. godine, Kotor 2009.

Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Scardonae, et civitatis et insulae Lesinae, cura Simeonis Ljubić, Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. III, JAZU, Zagrabiae 1882–1883.

Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae (1214–1558), opera J. J. Hanel, Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. I, Zagrabiae 1877.

Statuta et leges civitatis Spalati, opera J. J. Hanel, Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. II, Zagrabiae 1878.

Statutum et reformationes civitatis Tragurii – Statut i reformacije grada Trogira, priredio Ivan Strohal, Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, vol. X, Zagreb 1915.

Syntagma ton theion kai hieron kanonon IV, ed. G. A. Rhalles, M. Potles, Athens 1854.

Vašica, Josef a Haderka, Karel, „Nomokanonъ – Nomokánonˮ, in: Magnae Moraviae fontes historici, IV, Leges, Textus iuridici, Supplementa, Brno 1971.

Wölfel, Hans, Das Arzneidrogenbuch Circa Instans in einer Fassung des XIII. Jahrhunderts aus der Universitätsbibliothek Erlangen. Text und Kommentar, Berlin 1939.

Бенешевич, В. Н., Древне-славянская Kормчая XIV титуловъ безъ толкованій I, Санктпетербургъ 1906. [Beneshevich, V. N., Drevne-slavyanskaya Kormchaya XIV titulov bez tolkovanіy I, Sanktpeterburgъ 1906]

Византијски извори за историју народа Југославије I, обрадили Фрањо Бришић, Мила Рајковић, Бариша Крекић, Лидија Томић, Београд 1955. [Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije I, obradili Franjo Barišić, Mila Rajković, Bariša Krekić, Lidija Tomić, Beograd 1955]

Византијски извори за историју народа Југославије VI, обрадили Љубомир Максимовић, Иван Ђурић, Сима Ћирковић, Божидар Ферјанчић, Нина Радошевић, Београд 1986. [Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije VI, obradili Ljubomir Maksimović, Ivan Đurić, Sima Ćirković, Božidar Ferjančić, Nina Radošević, Beograd 1986]

Душанов законик, приредио Ђорђе Бубало, Београд 2010. [Dušanov zakonik, priredio Đorđe Bubalo, Beograd 2010]

Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354, издао и превео Никола Радојчић, Београд 1960. [Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354, izdao i preveo Nikola Radojčić, Beograd 1960]

Законоправило светога Саве I, Београд 2005. [Zakonopravilo svetoga Save I, Beograd 2005]

Законоправило Светога Саве: превод Сарајевског преписа, „Дабарˮ – Издавачка кућа Митрополије дабарске, Добрунска Ријека 2019. [Zakonopravilo Svetoga Save: prevod Sarajevskog prepisa, „Dabarˮ – Izdavačka kuća Mitropolije dabarske, Dobrunska Rijeka 2019]

Константин Костенечки, Съчинения. Сказание за буквите. Житие на Стефан Лазаревич, изданието е подготвено от А.-М. Тотоманова, София 1993. [Konstantin Kostenechki, Săchinenija. Skazanie za bukvite. Žitie na Stefan Lazarevich, izdanieto e podgotveno ot A.-M. Totomanova, Sofia 1993]

Константин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота српског, превод Гордана Јовановић, Београд 2009. [Konstantin Filosof, Život Stefana Lazarevića despota srpskog, prevod Gordana Jovanović, Beograd 2009]

Константин Филозоф, Повест о словима – изводи. Житије деспота Стефана Лазаревића, Београд 1989. [Konstantin Filozof, Povest o slovima – izvodi. Žitije despota Stefana Lazarevića, Beograd 1989]

„Константин Философ и његов живот Стефана Лазаревића деспота српског. По двјема српско-словенским рукописима, изновице издао В. Јагићˮ, Гласник СУД 42 (1875) 223–328. [„Konstantin Filosof i njegov život Stefana Lazarevića despota srpskog. Po dvjema srpsko-slovenskim rukopisima, iznovice izdao V. Jagićˮ, Glasnik SUD 42 (1875) 223–328]

Куев, Куйо и Петков, Георги, Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст, София 1986. [Kuev, Kujo i Petkov, Gеorgi, Săbrani săchinenija na Konstantin Kostenechki. Izsledvane i tekst, Sofia 1986]

Матија Властар, Синтагма, са српскословенског превела Татјана Суботин-Голубовић, Београд 2013. [Matija Vlastar, Sintagma, sa srpskoslovenskog prevela Tatjana Subotin-Golubović, Beograd 2013]

Матије Властара Синтагмат. Азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила. Словенски превод времена Душанова, изд. Стојан Новаковић, Београд 1907. [Matije Vlastara Sintagmat. Azbučni zbornik vizantijskih crkvenih i državnih zakona i pravila. Slovenski prevod vremena Dušanova, izd. Stojan Novaković, Beograd 1907]

Орбин, Мавро, Краљевство Словена, Београд 1969. [Orbin, Mavro, Kraljevstvo Slovena, Beograd 1969]

Старе српске биографије XV и XVII века: Цамблак, Константин, Пајсије, превео Лазар Мирковић, са предговором Павла Поповића, Београд 1936. [Stare srpske biografije XV i XVII veka: Camblak, Konstantin, Pajsije, preveo Lazar Mirković, sa predgovorom Pavla Popovića, Beograd 1936]

Стојановић, Љубомир, Стари српски родослови и летописи, Београд–С. Карловци 1927. [Stojanović, Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Beograd–S. Karlovci 1927]

Флоринскій, Тимоѳей, Памятники законодательной дѣятельности Душана, Царя Сербовъ и Грековъ, Кіевъ 1888. [Florinskіy, T., Pamyatniki zakonodatel’noi deyatel’nosti Dušana, Carya Serbov i Grekov, Kіev 1888]

Хиландарски медицински кодекс № 517, приредио Реља В. Катић, превели Љубомир Котарчић, Младен Миливојевић, Горњи Милановац–Београд 1989. [Hilandarski medicinski kodeks № 517, priredio Relja V. Katić, preveli Ljubomir Kotarčić, Mladen Milivojević, Gornji Milanovac – Beograd 1989.]

Хиландарски медицински кодекс № 517. Фототипско издање, Београд 1980. [Hilandarski medicinski kodeks № 517. Fototipsko izdanje, Beograd 1980]

Цибранска-Костова, Марияна, Прохирон / Закон градски. Юридическото наследство на православното славянство, София 2021. [Tsibranska-Kostova, Mariyana, Prohiron / Zakon gradski. Yuridicheskoto nasledstvo na pravoslavnoto slavyanstvo, Sofia 2021]

Литература ‒ Secondary Works

A Greek-English Lexicon I–II, compiled by H. G. Liddell and R. Scott; revised and augmented throughout by H. S. Jones with the assistance of R. McKenzie and with the cooperation of many scholars, With a revised supplement, Clarendon Press, Oxford 1996.

Amar, Zohar and Lev, Efraim, Arabian Drugs in Early Medieval Mediterranean Medicine, Edinburgh 2017.

Collard, Franck, The crime of poison in the Middle Ages, trans. by Deborah Nelson-Campbell, Westport 2008.

De Vos, Paula, „European materia medica in historical texts: Longevity of a tradition and implications for future useˮ, Journal of Ethnopharmacology 132 (2010) 28–47.

Enciklopedija Leksikografskog zavoda V, Zagreb 1961.

Filipović, Nedim, Princ Musa i šejh Bedreddin, Sarajevo 1971.

Gesta Regum Sclavorum II, Коментар Тибор Живковић, Београд–Манастир Острог 2009.

Gibbs, Frederick, „Medical Literature on Poison, c. 1300–1600”, in: Toxicology in the Middle Ages and Renaissance, ed. P. Wexler, Academic Press is an imprint of Elsevier 2017, 159–166.

Gibbs, Frederick W., Poison, Medicine, and Disease in Late Medieval and Early Modern Europe, London–New York 2019.

Jeremić, Risto i Tadić, Jorjo, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika II, Beograd 1939.

Kastritsis, Dimitris J., The Sons of Bayezid. Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402‒1413, Leiden‒Boston 2007.

Krekić, Bariša, „Da li su Dubrovčani pokušali da otruju Radosava Pavlovića 1430. godine?ˮ, Godišnjak Društva historičara Bosne i Hercegovine 37 (1986) 129–142.

Lyons, A. B., Plant Names, Scientific and Popular, Detroit 1900.

Mažuranić, Vladimir, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, Zagreb 1908–1922.

Miklosich, Franz, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, emendatum auctum, Wien 1862–1865.

Miller, James Innes, The Spice Trade of the Roman Empire, 29. B.C. to A.D. 641, Oxford University Press 1969.

Mokranjac, Momčilo St., Toksikološka hemija, Beograd 2001 (прво издање 1949).

Murati, Ivo i Paulin, Andrej, „Olovoˮ, u: ur. Hrvoje Požar, Tehnička enciklopedija IX, Zagreb 1984, 593–604.

Nasr, S. H., „Sina, Ibn”, in: Dictionary of the Middle Ages XI, ed. J. R. Strayer, New York 1988, 302–307.

Niermeyer, J. F., Mediae Latinitatis Lexicon Minus. A Medieval Latin – French/English Dictionary, Leiden 1976.

Riddle, John М., „Theory and Practice in Medieval Medicine”, Viator 5 (1974) 157–184.

Scarborough, John, „Nicander’s Toxicology II: Spiders, Scorpions, Insects and Myriapods”, Pharmacy in History, Vol. 21, No. 1 (1979) 3–34.

Sophocles, E. A., Greek Lexicon of the Roman and Byznatine Periods (From B. C. 146 to A. D. 1100), Cambridge, USA – Leipzig 1914.

Stanojević, Stanoje, „Die Biographie Stefan Lazarević´s von Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelleˮ, Archiv für slavische Philologie 18 (1896) 409–472.

Škrivanić, Gavro, „Ratna veština starih Slovena po svedočanstvu savremenih izvoraˮ, Vesnik Vojnog muzeja JNA 8–9 (1963) 81–125.

Šundrica, Zdravko, „Otrovi u dubrovačkoj republiciˮ, u: isti, Tajna kutija Dubrovačkog arhiva II, Zagreb–Dubrovnik 2009, 153–232.

Troianos, Spyros, „Zauberei und Giftmischerei in mittelbyzantinischer Zeitˮ, in: Fest und Alltag in Byzanz, herausgegeben von Günter Prinzing und Dieter Simon, München 1990, 37–51.

Tucakov, Jovan, Lečenje biljem: fitoterapija, Beograd 19842.

Zohary, Michael, Plants of the Bible. A Complete handbook to all of the plants with 200 full-color plates taken in the natural habitat, Cambridge 1982.

Бојанин, Станоје, „Мумија Константина Философа Костенечкогˮ, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV, ур. Гордана Јовановић, Деспотовац 2013, 81–95. [Bojanin, Stanoje, „Mumija Konstantina Filosofa Kostenečkogˮ, u: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IV, ur. Gordana Jovanović, Despotovac 2013, 81–95]

Бојанин, Станоје, „Превод трактата о отровима из Авицениног Канона медицине у Хиландарском медицинском кодексуˮ, у: Танка линија: између лека и отрова, ур. Иван Станић, Јелена Манојловић, Снежана Мистровић, Београд 2021, 64–97. [Bojanin, Stanoje, „Prevod traktata o otrovima iz Aviceninog Kanona medicine u Hilandarskom medicinskom kodeksuˮ, u: Tanka linija: između leka i otrova, ur. Ivan Stanić, Jelena Manojlović, Snežana Mistrović, Beograd 2021, 64–97]

Бубало, Ђорђе, „Отровиˮ, у: Лексикон српског средњег века, ур. Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Београд 1999, 481–483. [Bubalo, Đorđe, „Otroviˮ, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, ur. Sima Ćirković, Rade Mihaljčić, Beograd 1999, 481–483]

Грмек, Мирко Дражен, „Садржај и подријетло хиландарског медицинског рукописа бр. 517ˮ, Споменик САНУ 110 (1961) 31–45. [Grmek, Mirko Dražen, „Sadržaj i podrijetlo hilandarskog medicinskog rukopisa br. 517ˮ, Spomenik SANU 110 (1961) 31–45]

Динић, Михаило, О Николи Алтомановићу, Београд 1932. [Dinić, Mihailo, O Nikoli Altomanoviću, Beograd 1932]

Ђорђевић, Тихомир, Наш народни живот IV, Београд 1931. [Đorđević, Tihomir, Naš narodni život IV, Beograd 1931]

Историја српског народа II, Београд 1982. [Istorija srpskog naroda II, Beograd 1982]

Јиречек, Константин, Историја Срба, књ. 1, Београд 1952. [Jireček, Konstantin, Istorija Srba, knj. 1, Beograd 1952].

Максимович, Кирилл А., Византийская Синтагма 14 титулов без толкований в древнеболгарском переводе. Славянско-греческий, греческо-славянский и обратный (славянский) словоуказатели, научный редактор Людвиг Бургамнн, Часть 1‒2, Löwenklau-Gesellschaft e.V., Frankfurt am Main 2010. [Maksimovich, Kirill A., Vizantiiskaya Sintagma 14 titulov bez tolkovaniy v drevnebolgarskom perevode. Slavyansko-grecheskiy, grechesko-slavyanskiy i obratnyy (slavyanskiy) slovoukazateli, nauchnyy redaktor L. Burgamnn, Chast’ 1‒2, Löwenklau-Gesellschaft e.V., Frankfurt am Main 2010]

Мијатовић, Чедомиљ, Деспот Ђурађ Бранковић. Господар Србима, Подунављу и зетском приморју I, Од ступања Ђурђева на владу год. 1427. до првог ослобођења Србије од Турака год. 1444, Београд 1880. [Mijatović, Čedomilj, Despot Đurađ Branković. Gospodar Srbima, Podunavlju i zetskom primorju I, Od stupanja Đurđeva na vladu god. 1427. do prvog oslobođenja Srbije od Turaka god. 1444, Beograd 1880]

Найденова, Десислава, „Правните паметници в Първото българско царствоˮ, Историческо бъдеще IX/1-2 (2005) 136–163. [Naydenova, Desislava, „Pravnite pametnici v Părvoto bălgarsko tsarstvoˮ, Istorichesko b’deshte IX/1-2 (2005) 136–163]

Николић, Маја, Византијски писци о Србији (1402–1439), Београд 2010. [Nikolić, Maja, Vizantijski pisci o Srbiji (1402–1439), Beograd 2010]

Новаковић, Стојан, Срби и Турци XIV и XV века. Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову, Београд 1893. [Novaković, Stojan, Srbi i Turci XIV i XV veka. Istorijske studije o prvim borbama s najezdom turskom pre i posle boja na Kosovu, Beograd 1893]

Пурковић, Миодраг, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978. [Purković, Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarević, Beograd 1978]

Радојичић, Ђорђе Сп. „Из старе српске подунавске књижевности и писменостиˮ, Годишњак Филозофског факутета у Новом Саду 3 (1958) 159–177. [Radojičić, Đorđe Sp. „Iz stare srpske podunavske književnosti i pismenostiˮ, Godišnjak Filozofskog fakuteta u Novom Sadu 3 (1958) 159–177.]

Симоновић, Драгутин, Ботанички речник имена биљака, Београд 1959. [Simonović, Dragutin, Botanički rečnik imena biljaka, Beograd 1959]

Синдик, Илија, Комунално уређење Котора од друге половине XII до почетка XV столећа, Београд 1950. [Sindik, Ilija, Komunalno uređenje Kotora od druge polovine XII do početka XV stoleća, Beograd 1950].

Соловјев, Александар, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, Београд 1980. [Solovjev, Aleksandar, Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine, Beograd 1980]

Спремић, Момчило, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994. [Spremić, Momčilo, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd 1994]

Теодор Тарановски, Историја српског права у немањићкој држави II, Историја кривичног права, Београд 1931. [Teodor Taranovski, Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi II, Istorija krivičnog prava, Beograd 1931]

Троицки, Сергије, „Како треба издати Светосавску Крмчију (Номоканон са тумачењима)ˮ, Споменик САН 102 (1952) I–VI, 1–114. [Troicki, Sergije, „Kako treba izdati Svetosavsku Krmčiju (Nomokanon sa tumačenjima)ˮ, Spomenik SAN 102 (1952) I–VI, 1–114]

Ћирковић, Сима, „Допуне и објашњењаˮ, у: Стојан Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Београд 19603. [Ćirković, Sima, „Dopune i objašnjenjaˮ, u: Stojan Novaković, Srbi i Turci XIV i XV veka, Beograd 19603]

Ћирковић, Сима, „Коментари и извори Мавра Орбинаˮ, у: М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 1969. [Ćirković, Sima, „Komentari i izvori Mavra Orbinaˮ, u: M. Orbin, Kraljevstvo Slovena, Beograd 1969].

Фејић, Ненад, „Западни писци и путници из времена крсташких ратова о Србима: од околности упознавања до образовања историјске представеˮ, у: Европа и Срби, ур. Славенко Терзић, Међународни научни скуп 13–15. децембра 1995, Београд 1996, 115–126. [Fejić, Nenad, „Zapadni pisci i putnici iz vremena krstaških ratova o Srbima: od okolnosti upoznavanja do obrazovanja istorijske predstaveˮ, u: Evropa i Srbi, ur. Slavenko Terzić, Međunarodni naučni skup 13–15. decembra 1995, Beograd 1996, 115–126]

Ферјанчић, Божидар, „Византинци у Србији прве половине XV векаˮ, Зборник радова Византолошког института 26 (1987) 173–215. [Ferjančić, Božidar, „Vizantinci u Srbiji prve polovine XV vekaˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 26 (1987) 173–215]

Хаџи-Васиљевић, Јован, „Свети Прохор Пчињски и његов манастирˮ, Годишњица Николе Чупића 20 (1900) 57–116. [Hadži-Vasiljević, Jovan, „Sveti Prohor Pčinjski i njegov manastirˮ, Godišnjica Nikole Čupića 20 (1900) 57–116]

Шкриванић, Гавро, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 1957. [Škrivanić, Gavro, Oružje u srednjovekovnoj Srbiji, Bosni i Dubrovniku, Beograd 1957]

Шуица, Марко, Вук Бранковић: славни и велможни господин, Београд 2014. [Šuica, Marko, Vuk Branković: slavni i velmožni gospodin, Beograd 2014]

Offline Website Software