Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Аранђел Смиљанић, Мила Поповић

УЛОГА ЖЕНЕ У ДИПЛОМАТИЈИ. ЛИЧНОСТ ТЕОДОРЕ ПАВЛОВИЋ КОСАЧА У СВЈЕТЛУ ОДНОСА ПОРОДИЦА ПАВЛОВИЋ И КОСАЧА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271233S

УДК: 929-055.2:327(497.6)“14“

стр. 233–257

језик: српски


Aпстракт:

У овом раду говори се о супрузи војводе Радосава Павловића – Теодори, која је поријеклом била из породице Косача. Њен стриц je био велики војвода русага босанског, Сандаљ Хранић, док јој је отац био Вукац Хранић. Теодорин брат био је херцег Стјепан Вукчић Косача. Поред њене личности, посебна пажња у раду посвећена је њеној улози у оновременој дипломатији, посебно на релацији између често закрвљених породица Павловић и Косача, којима је и сама припадала. У уводном дијелу рада дат је осврт на историјске изворе и литературу у којима се помиње Теодора. Највећи дио рада садржи њене помене у историјским изворима који омогућавају да се прати Теодорин животни пут од рођења до смрти. При томе су аутори биљежили и друге догађаје и процесе у којима се директно не јавља Теодора, али су на посредан начин утицали на њен живот и улогу у политичким збивањима тадашње Босанске државе. Такав приступ је био неопходан како би се сагледали сви аспекти њене дјелатности. У том дијелу текста биљежи се и више спорних и отворених питања које су аутори, анализом извора и литературе, покушали ријешити. Завршни дио рада доноси закључак и сигурно утврђене чињенице о личности војвоткиње Теодоре.

Кључне речи:

Теодора Павловић рођ. Косача, Радосав Павловић, Иваниш Павловић, Конавоски рат, дипломатија, брачне стратегије. 

Aranđel Smiljanić, Mila Popović

 THE ROLE OF WOMEN IN DIPLOMACY.  PERSONALITY OF THEODORA PAVLOVIĆ KOSAČA IN THE LIGHT OF THE RELATIONS BETWEEN THE PAVLOVIĆ AND KOSAČE FAMILIES                      

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271233S

UDC: 929-055.2:327(497.6)“14“

pp. 233–257

language: serbian


Abstract:

This paper focuses on the wife of duke Radosav Pavlović, Theodora, who was originally from the Kosače family. Her uncle was Sandalj Hranić, the great duke of Rusag of Bosnia, while her father was Vukac Hranić. Teodora’s brother was Duke Stjepan Vukčić Kosača. In addition to her personality, special attention is paid to her role in the diplomacy of the time, especially the relationship between the often inimical Pavlović and Kosača families, to which she herself belonged. The introductory part of the paper contains a review of historical sources and literature where Theodora is mentioned. The largest part of the work contains her mentions in historical sources that allow us to follow Theodora’s life path from birth to death. At the same time, the authors recorded other events and processes in which Theodora does not appear directly, but they indirectly influenced her life and role in the political events of the Bosnian state. Such an approach was necessary in order to look at all aspects of her activity. In that part of the text, several disputed and open questions are noted, which the authors, by analyzing sources and literature, tried to solve. The final part of the paper contains a conclusion and facts established with certainty about the personality of Theodora.

Keywords:

Theodora Pavlović born Kosača, Radosav Pavlović, Ivaniš Pavlović, the war of Konavle, diplomacy, marriage strategies

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

Državni arhiv u Dubrovniku (DAD)

- Consilium Maius

- Consilium Minus

- Consilium Rogatorum

- Lettere di Levante

- Debita notariae

Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Čremošnik, Gregor, „Bosanske i humske povelje srednjeg vijekaˮ, Glasnik Zemaljskog muzeja VI (1951) 81–119.

Iorga, Nicolae, Notes et extraits pour servir a l’histoire des croisades au XVe siècle II, Paris 1899.

Miklosich, Franz, Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Wien 1858.

Динић, Mихаило, Из Дубровачког архива, III, Београд 1967. [Dinić, Mihailo, Iz Dubrovačkog arhiva, III, Beograd 1967]

Драгичевић, Павле, „Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима о продаји његовог дијела Конавалаˮ, Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 37–63. [Dragičević, Pavle, „Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o prodaji njegovog dijela Konavalaˮ, Građa o prošlosti Bosne 9 (2016) 37–63]

Карано-Твртковић, Павле, Србски споменици, Београд 1840. [Karano-Tvrtković, Рavle, Srbski spomenici, Beograd 1840]

Новаковић, Стојан, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 2005². [Novaković, Stojan, Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd 2005²]

Пуцић, Mедо, Споменици српски I, Београд 2007². [Pucić, Medo, Spomenici srpski I, Beograd 2007²]

Смиљанић, Aранђел, „Дубровачко писмо кнезу Петру Павловићу и писмо жупана Ђурђа кнезу стонском и властели стонскојˮ, Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 137–146. [Smiljanić, Aranđel, „Dubrovačko pismo knezu Petru Pavloviću i pismo župana Đurđa knezu stonskom i vlasteli stonskojˮ, Građa o prošlosti Bosne 3 (2010) 137–146]

Смиљанић, Aранђел, „Дубровачко писмо војводи Радославу Павловићу поводом пљачке кнеза Бранкаˮ, Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 51–58. [Smiljanić, Aranđel, „Dubrovačko pismo vojvodi Radoslavu Pavloviću povodom pljačke kneza Brankaˮ, Građa o prošlosti Bosne 7 (2014) 51–58]

Стојановић, Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I/1, Београд 1929. [Stojanović, Ljubomir, Stare srpske povelje i pisma, knj. I/1, Beograd 1929]

Стојановић, Љубомир, Старе српске повеље и писма, књ. I/2, Београд 1934. [Stojanović, Ljubomir, Stare srpske povelje i pisma, knj. I/2, Beograd 1934]

Литература – Secondary Works

Babić, Аnto, Diplomatska služba u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1995.

Ćošković, Pejo, Bosanska Kraljevina u prijelomnim godinama 1443–1446, Banja Luka 1988.

Ćošković, Pejo, „Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403–1423.)ˮ, Croatia Christiana periodica 35 (1995) 1–54.

Filipović, Emir, ur. Žene u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 2015.

Filipović, Emir, Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386–1463), Sarajevo 2019.

Krekić, Bariša, „Dva priloga bosanskoj istoriji prve polovine petnaestog vijekaˮ, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine 37 (1986) 129–142.

Kurtović, Еsad, „Pavlovići u ulaganju novca na dobit u Dubrovnikuˮ, у: Зборник радова са Научног скупа Земља Павловића – средњи вијек и период турске владавине, ур. Милан Васић, 211–234, Бања Лука–Српско Сарајево 2003. [Kurtović, Еsad, „Pavlovići u ulaganju novca na dobit u Dubrovnikuˮ, u: Zbornik radova sa Naučnog skupa Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, ur. Milan vasić, 211–234, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003]

Kurtović, Esad, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009.

Nilević, Boris, „Vojvoda Ivaniš Pavlovićˮ, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 14–15 (1978) 349–361.

Nilević, Boris, „Posljednji Pavlovići – Bosna sredinom XV stoljećaˮ, Historijska traganja 5 (2010) 13–64.

Tošić, Đuro, „Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijekaˮ, Jugoslovenski istorijski časopis 1–2 (2001) 35–47.

Truhelka, Ćiro, „Konavoski ratˮ (1430–1433), Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 29 (1917) 145–212.

Živković, Pavo, „Diplomatska aktivnost Braila Tezalovićaˮ, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 10-2 (1974) 31–53.

Грујић, Радослав, „Конавли под разним господарима од XII до XV векаˮ, Споменик СКА LXVI (1926) 3–121. [Grujić, Radoslav, „Konavli pod raznim gospodarima od XII do XV vekaˮ, Spomenik SKA LXVI (1926) 3–121]

Динић, Михаило, „Дубровачки трибутиˮ, Глас СКА CLXVIII (1935) 203–257. [Dinić, Mihailo, „Dubrovački tributiˮ, Glas SKA CLXVIII (1935) 203–257]

Живковић, Паво, „Учешће босанске властеле у диоби Конавала,ˮ Прилози Институтa за историју у Сарајеву 16 (1979) 181–188. [Živković, Pavo, „Učešće bosanske vlastele u diobi Konavalaˮ, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 16 (1979) 181–188]

Ивић, Алекса, „Радосав Павловић, велики војвода босанскиˮ, Летопис Матице српске 245 (1907) 1–32, 246 (1907) 24–48. [Ivić, Aleksa, „Radosav Pavlović, veliki vojvoda bosanskiˮ, Letopis Matice srpske 245 (1907) 1–32, 246 (1907) 24–48]

Куртовић, Есад, Из хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку (улагање новца на добит), Београд 2010. [Kurtović, Esad, Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku (ulaganje novca na dobit), Beograd 2010]

Куртовић, Есад, „Прилози просопографији Радивојевића – Јурјевића – Павловића – Петровићаˮ у: Споменица академику Ђури Тошићу, ур. Рајко Кузмановић, 97–121, Бања Лука 2021. [Kurtović, Esad, „Prilozi prosopografiji Radivojevića – Jurjevića – Pavlovića – Petrovićaˮ u: Spomenica akademiku Đuri Tošiću, ur. Rajko Kuzmanović, 97–121, Banja Luka 2021]

Маликовић, Драги, „Павловићи и Турциˮ, у: Зборник радова са Научног скупа: Земља Павловића, средњи вијек и период турске владавине, ур. Милан Васић, 171–201, Бања–Српско Сарајево 2003. [Maliković, Dragi, „Pavlovići i Turciˮ, u: Zbornik radova sa naučnog skupa: Zemlja Pavlovića, srednji vijek i period turske vladavine, ur. Milan Vasić, 171–201, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003]

Павковић, Ф. Никола, „Живот у породици и питање својинеˮ, у: Приватни живот у српским земљама средњег века, прир. Смиља Марјановић Душанић и Даница Поповић, 300–320, Београд 2004. [Pavković, F. Nikola, „Život u porodici i pitanje svojineˮ, u: Privatni život u srpkim zemljama srednjeg veka, prir. Smilja Marjanović Dušanić i Danica Popović, 300–320, Beograd 2004]

Радић, Радивој, „Ана Кантакузина – византијска невеста у кући Косачаˮ, Зборник за историју БиХ 2 (1997) 119–137; [Radić, Radivoj, „Ana Kantakuzina – vizantijska nevesta u kući Kosačaˮ, Zbornik za istoriju BiH 2 (1997) 119–137]

Смиљанић, Aранђел, „Конавоски инцидентˮ, у: Научни скупови, књ. 15: Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, ур. Драго Бранковић, 163–172, Бања Лука 2014. [Smiljanić, Аranđel, „Konavoski incidentˮ, Naučni skupovi, knj. 15: Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva, ur. Drago Branković, 163–172, Banja Luka 2014]

Смиљанић, Aранђел, Људи из сјенке – дипломати обласних господара у Босни, Бања Лука 2015. [Smiljanić, Aranđel, Ljudi iz sjenke – diplomati oblasnih gospodara u Bosni, Banja Luka 2015]

Спаравало, Љубо, „Бијела кнеза Алексе Паштровићаˮ, Историјски гласник 1–2 (1981) 63–87. [Sparavalo, Ljubo, „Bijela kneza Alekse Paštrovićaˮ, Istorijski glasnik 1–2 (1981) 63–87]

Тошић, Ђуро, „Босанска краљица Катарина (1425–1478)ˮ, Зборник за историју БиХ 2 (1997) 73–112. [Tošić, Đuro, „Bosanska kraljica Katarina (1425–1478)ˮ, Zbornik za istoriju BiH 2 (1997) 73–112]

Тошић, Ђуро, Требињска област у средњем вијеку, Београд 1998. [Tošić, Đuro, Trebinjska oblast u srednjem vijeku, Beograd 1998]

Тошић, Ђуро, „Посљедња босанска краљица Мара (Јелена)ˮ, Зборник за историју БиХ 3 (2002) 29–60; [Tošić, Đuro, „Posljednja bosanska kraljica Mara (Jelena)ˮ, Zbornik za istoriju BiH 3 (2002) 29–60]

Тошић, Ђуро, „Писмо дубровачког посланика Ивана Гундулића о смрти кнеза Павла Раденовићаˮ, у: Зборник радова са Научног скупа: Земља Павловића, средњи вијек и период турске владавине, ур. Милан Васић, 357–366, Бања Лука–Српско Сарајево 2003. [Tošić, Đuro, „Pismo dubrovačkog poslanika Ivana Gundulića o smrti kneza Pavla Radenovićaˮ, u: Zbornik radova sa naučnog skupa: Zemlja Pavlovića, srednji vijek i period turske vladavine, ur. Milan Vasić, 357–366, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003]

Тошић, Ђуро, „Сандаљева удовица Јелена Хранићˮ, Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 423–440. [Tošić, Đuro, „Sandaljeva udovica Jelena Hranićˮ, Zbornik radova Vizantološkog instituta 41 (2004) 423–440]

Ћирковић, Сима, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964. [Ćirković, Sima, Istorija srednjovekovne bosanske države, Beograd 1964]

Ћирковић, Сима, Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд 1964. [Ćirković, Sima, Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba, Beograd 1964]

Ћоровић, Владимир, „Како је војвода Радослав Павловић продавао Дубровчанима Конавље (1423–1427)ˮ, Годишњица Николе Чупића 36 (1927) 73–109. [Ćorović, Vladimir, „Kako je vojvoda Radoslav Pavlović prodavao Dubrovčanima Konavlje (1423–1427)ˮ, Godišnjica Nikole Čupića 36 (1927) 73–109]

Ћоровић, Владимир, „Из прошлости Босне и Херцеговине: Војвода Иваниш Павловић; Питање женидбе херцега Стјепана и његових синова 1455ˮ, Годишњица Николе Чупића 48 (1939) 133–145. [Ćorović, Vladimir, „Iz prošlosti Bosne i Hercegovine: Vojvoda Ivaniš Pavlović; Pitanje ženidbe hercega Stjepana i njegovih sinova 1455ˮ, Godišnjica Nikole Čupića 48 (1939) 133–145]

Ћоровић, Владимир, Хисторија Босне, Бања Лука–Београд 1999. [Ćorović, Vladimir, Historija Bosne, Banja Luka–Beograd 1999]

Фостиков, Александра, „Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399)ˮ, Браничевски гласник 3–4 (2006) 29–50. [Fostikov, Аleksandra, „Jelena Gruba, bosanska kraljica, Bosna krajem 14. veka (1395–1399)ˮ, Braničevski glasnik 3–4 (2006) 29–50] 

Drag and Drop Website Builder