Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Славенко Терзић

ДУБРОВАЧКИ КНЕЗ МЕДО ПУЦИЋ (1821–1882) поводом двестогодишњице рођења


>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271331T

УДК: 929 Пуцић М.

стр. 331–343

језик: српски


Aпстракт:

Дубровачки кнез Медо Пуцић, потомак старе дубровачке властеле, рођен 1821. године, био је велики заговорник свесловенства и родоначелник српске националне идеје, са ослонцем на старо дубровачко и далматинско словинство. Школован у Венецији, Падови и Бечу, делио је политичку и културну оријентацију Јана Колара и других идеолога словенског јединства. Бавио се историјом Дубровника (Povijestnica Dubrovnika) и објављивањем средњовековне изворне грађе из Дубровачког архива (Споменици србски од 1395. до 1423. године). Писао је родољубиву поезију. Године 1860. изабран је за дописног члана Друштва српске словесности, а 1870. за редовног члана Српског ученог друштва.

Кључне речи:

Медо Пуцић, Дубровник, Падова, Срби католици, панславизам, српска идеја, словинство, Италија, Друштво српске повесности, Споменици србски, Србија, Вук, Његош, Стојан Новаковић

Slavenko Terzić

DUBROVNIK COUNT MEDO PUCIĆ (1821–1882) on the occasion of the 200th birth anniversary                      

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271331T

UDC: 929 Пуцић М.

pp. 331–343

language: serbian


Abstract:

Dubrovnik count Medo Pucić, a descendant of old Dubrovnik nobility, born in 1821, was a vocal supporter of pan-Slavism and the forefather of the Serbian national idea, which was based on old Dubrovnik and Dalmatian slovinstvo. Educated in Venice, Padua and Vienna, he shared the political views and cultural orientation of Ján Kollár and other ideologues of Slavic unity. He dealt with the history of Dubrovnik (Povijestnica Dubrovnika) and the publication of medieval original documents from the Dubrovnik Archive (Spomenici srbski od 1395. do 1423. godine). He wrote patriotic poetry. In 1860, he was elected a corresponding member of the Society of Serbian Letters, and in 1870 a full member of the Serbian Learned Society.

Keywords:

Medo Pucić, Dubrovnik, Padua, Catholic Serbs, pan-Slavism, Serbian idea, slovinstvo, Italy, Society of Serbian Letters, Spomenici srbski, Serbia, Vuk, Njegoš, Stojan Novaković

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

АРХИВ САНУ [Arhiv SANU]

Објављени извори – Published Primary Sources:

Крестић Василије Ђ., Миле Станић, Записници седница Друштва српске словесности 1842–1863, Београд 2011. [Krestić Vasilije Đ., Mile Stanić, Zapisnici Društva srpske slovesnosti 1842–1863, Beograd 2011]

Споменици српски, књ. прва, прир. Медо Пуцић, Београд 2007. [Spomenici srpski, knj. prva, prir. Medo Pucić, Beograd 2007]

Споменици србски од 1355. до 1423. Писма писана од Републике Дубровачке Краљевима, Деспотима, Војводама и Кнезовима Србскијем, Босанскием, и Приморскием, преписао с дубровачких књига кнез Медо Пуцић, Београд 1858. [Spomenici srbski od 1355. do 1423. Pisma pisana od republike Dubrovačke Kraljevima, Despotima, Vojvodama i Knezovima Srbskijem, Bosanskiem i Primorskiem, prepisao s dubrovačkih knjiga Medo Pucić, Beograd 1858]

Литература – Secondary Works

Enciklopedija Jugoslavije 6, Zagreb MCMLXV, 646.

Marković Franjo, „Knez Medo Pucićˮ, Rad JAZU, knj. LXVII (1883) 125–206.

Tolja Nikola, Dubrovački Srbi katolici – istine i zablude, Dubrovnik 2011.

Живаљевић Дан. А., „Медо Пуцићˮ, Коло – књижевни и научни лист, књ. IV (1902) 30–42. [Živaljević Dan. A., „Medo Pucićˮ, Kolo – književni i naučni lidt, knj. IV (1902) 30–42]

Живановић Милан Ж., Дубровник у борби за уједињење 1908–1918, Београд 1962. [Živanović Milan Ž., Dubrovnik u borbi za ujedinjenje 1908–1918, Beograd 1962]

Јовановић Слободан, Влада Милана Обреновића, књ. прва, Београд 1934. [Jovanović Slobodan, Vlada Milana Obrenovića, knj. prva, Beograd 1934]

Милутиновић Коста, Из историје народног препорода приморских Срба, Београд 1994. [Milutinović Kosta, Iz istorije narodnog preporoda primorskih Srba, Beograd 1994]

Милутиновић Коста, „О покрету Срба католика у Далмацији, Дубровнику и Боки Которскојˮ, Зборник о Србима у Хрватској I (1985) 33–90. [Milutinović Kosta, „O pokretu Srba katolika u Dalmaciji, Dubrovniku i Boki Kotorskojˮ, Zbornik o Srbima u Hrvatskoj I (1985) 33–90]

Михаљчић Раде, „Српски споменици Меде Пуцићаˮ : предговор у: Медо Пуцић, Споменици српски, књ. прва, Београд 2007. [Mihaljčić Rade, „Srpski spomenici Mede Pucićaˮ : predgovor u: Medo Pucić, Spomenici srpski, knj. prva, Beograd 2007]

Поповић Павле, „Матија Бан и његов књижевни рад у Дубровникуˮ, Српски књижевник гласник, књ. VIII, бр. 6 (16. март 1903) 431–443. [Popović Pavle, „Matija Ban i njegov književni rad u Dubrovnikuˮ, Srpski književni glasnik, knji. VIII, br. 6 (16. mart 1903) 431–443]

Скерлић Јован, Историја нове српске књижевности, Београд 1967. [Skerlić Jovan, Istorija nove srpske književnosti, Beograd 1967]

Станојевић Станоје, Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књ. III, Загреб 1928, 609. [Stanojević Stanoje, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. III, Zagreb 1928, 609]

Цар Марко, Моје симпатије. Књижевне слике и студије. Коло III, Дубровник 1904. [Car Marko, Moje simpatije. Književne slike i studije. Kolo III, Dubrovnik 1904]

Offline Website Software