Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Урош Татић

ФРАНЦУСКИ КАПИТАЛ У ТРГОВИНИ И РУДАРСТВУ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ ОД 1858. ДО 1868. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271371T

УДК: 339.3/.5+622(497.11):336.7(44:497.11)“1858/1868“

стр. 371–410

језик: српски


Aпстракт:

У чланку се бавимо делатношћу и улагањима француских пословних људи у трговину и рударство Србије за време друге владавине кнежева Милоша и Михаила Обреновића. У лето 1856. године, капетан Мањан, француски бродовласник и представник трговачко-паробродског друштва Mathis, Magnan, Parot et Cie, испитивао је услове за пловидбу и могућност успостављања трговинских веза између Француске и северних провинција Османског царства. Након повратка на власт династије Обреновића он је, у априлу 1859. изложио кнезу Михаилу план о успостављању пловидбене линије између Француске и Србије и сталне паробродске службе помоћу француских бродова на Дунаву, Сави и Морави. Промена правца спољне политике Кнежевине и њено окретање званичном Паризу допринели су да се код тамошњих пословних кругова јави интересовање за улагања у рударство у Србији. Продирању француског капитала ка овом делу Европе после потписивања Париског мира (1856) погодовали су општа политичка ситуација и неуспех државне иницијативе у рударству. У раду су детаљно описани односи и верске и културолошке разлике између локалног становништва и француске колоније у Мајданпеку.

Кључне речи:

Француска, Србија, Мајданпек, Добра, Француско-српско друштво, капетан Мањан, Клод Бујон, Коста Цукић, Илија Гарашанин. 

Uroš Tatić

FRENCH INVESTMENTS IN TRADE AND MINING OF THE PRINCIPALITY OF SERBIA FROM 1858 TO 1868                    

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271371T

UDC: 339.3/.5+622(497.11):336.7(44:497.11)“1858/1868“

pp. 371–410

language: serbian


Abstract:

The article deals with the activities and investments of French business people in the trade and mining of Serbia during the second reign of Prince Miloš and Prince Mihailo Obrenović. In the summer of 1856, Captain Magnan, a French ship-owner and the representative of the Trade and Steamboat Association Mathis, Magnan, Parot et Cie, was examining conditions for sailing and the possibility of establishing commercial connections between France and northern provinces of the Ottoman Empire. After the Obrenović dynasty restored its rule, in April 1859 he proposed to Prince Mihailo the plan of establishing the sailing route between France and Serbia and the permanent steamboat service using French boats on the Danube, Sava and Morava rivers. The change of the course of the foreign policy of the Principality, as well as its turning to Paris, aroused the interest of business circles in investing in the mining business in Serbia. The general political situation and the failure of the state initiative in the mining business contributed to the investment of French finances in this part of Europe, after signing of the Treaty of Paris (1856). The paper describes in detail the relations, religious and cultural differences between local society and the colony of French citizens in Majdanpek.

Keywords:

France, Serbia, Majdanpek, Dobra, French-Serbian Company, Captain Magnan, Claude Bouillon, Kosta Cukić, Ilija Garašanin

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Paris – La Courneuve. Les fonds: Correspondance politique des consuls (1826–1896): le sous-fond: Turquie-Belgrade.

Архив Србије (АС), Фондови: Министарство унутрашњих дела – Полицајно одељење (МУД–П); Државни савет (ДС); Министарство иностраних дела – Внутрено одељење (МИД–В); Министарство иностраних дела – Инострано одељење (МИД–И); Министарство финансија (МФ); Министарство финансија – Рударско одељење (МФ–РН); Поклони и откупи (ПО); Илија Гарашанин (ИГ) [Arhiv Srbije (AS), Fondovi: Ministarstvo unutrašnjih dela – Policajno odeljenje (MUD–P); Državni savet (DS); Ministarstvo inostranih dela – Vnutreno odeljenje (MID–V); Ministarstvo inostranih dela – Inostrano odeljenje (MID–V); Ministarstvo finansija (MF); Ministarstvo finansija – Rudarsko odeljenje (MF–RN); Pokloni i otkupi (PO); Ilija Garašanin (IG)]

Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збирка – Исписи Гргура Јакшића из Архива француског министарства спољних послова [Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti (ASANU), Istorijska zbirka – Ispisi Grgura Jakšića iz Arhiva francuskog ministarstva spoljnih poslova]

Грађа Историјског института САНУ (необјављена грађа) у Архиву Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Д. Миљковић, Прилози расветљавању привредних односа Србије и Русије у XIX веку, 1956. [Građa Istorijskog instituta SANU, D. Miljković, Prilozi rasvetljavanju privrednih odnosa Srbije i Rusije, 1956]

Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Ubicini Jean-Henri-Abdolonyme, Aperçu économique et statistique sur la Principauté de Serbie, Paris 1867.

Дентон Вилијем, Србија и Срби, Београд 2013. [Denton Vilijem, Srbija i Srbi, Beograd 2013]

Каниц Феликс, Србија земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књ. I–II, Београд 1985. [Kanic F., Srbija zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka, knj. I–II, Beograd 1985]

Записници са седница Министарског савета Кнежевине и Краљевине Србије 1862–1898, приредио Никола Шкеровић, Београд 1952. [Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Srbije 1862–1898, priredio Nikola Škerović, Beograd 1952]

Новине – Newspapers

Courrier du Brésil, No 58, le 23 décembre 1855.

Le Monde illustré, le 31 décembre 1864, 426.

L’Europe, No 321, le 20 novembre 1864, 2.

Политика (март 1927) 6773 [Politika (mart 1927) 6773]

Србске новине (1860) 95; (април 1866) 38; (октобар 1874) 226 [Srbske novine (1860) 95; (april 1866) 38; (oktobar 1874) 226]

Литература – Secondary Works

Gros Jules, Voyages, aventures et captivité de J. Bonnat chez les Achantis, Paris 1884.

Grujić Miloš, „Transfer of technologies in serbian mining through history”, u: Istorija rudarstva Srednje Evrope: zbornik radova = History of mining in the Central Europe: proceedings. Međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope (1; 2009; Fruška gora), Belgrade 2009.

Miljković Katić Bojana, „Rudarstvo kao državni projekat ubrzanog razvoja Kneževine Srbije u vreme kneza Miloša i Ustavobranitelja”, u: Istorija rudarstva Srednje Evrope: zbornik radova = History of mining in the Central Europe: proceedings. Međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope (1; 2009; Fruška gora), Belgrade 2009.

Miljković-Katić Bojana, „Strategija razvoja rudarstva i promene prioriteta u rudarskom zakonodavstvu Kneževine i Kraljevine Srbije”, u: Zbornik radova = Proceedings. knj. 2 = vol. 2. Međunarodna konferencija Istorija rudastva srednje Evrope (3; 2011; Zlatibor); Integrisani međunarodni simpozijum – TIROIR (1; 2011; Zlatibor), Belgrade 2011.

Rivet Félix, „Le conflit entre la batellerie et le chemin de fer à Lyon au début du XIX siècle”, Revue de géographie jointe au Bulletin de la Société de géographie de Lyon et la région lyonnaise, vol. 24, no 2 (Lyon 1949)

Schneckenburger Patrick, Marie Joseph Bonnat. Aventurier (1844–1881), Paris 2016.

Simić Vasilije, Istorijski razvoj našeg rudarstva, Beograd 1951.

Вучо Никола, Развој индустрије у Србији у XIX веку, Београд 1981. [Vučo Nikola, Razvoj industrije u Srbiji u XIX veku, Beograd 1981]

Јагодић Mилош, „Српски студенти у Паризу средином шездесетих година 19. века”, Зборник Матице српске за историју 79–80 (2009) [Jagodić Miloš, „Srpski studenti u Parizu sredinom šezdesetih godina XIX veka”, Zbornik Matice srpske za istoriju 79–80 (2009)]

Јакшић Гргур, Вучковић Војислав, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд 1963. [Jakšić Grgur, Vučković Vojislav, Spoljna politika Srbije za vlade kneza Mihaila. Prvi balkanski savez, Beograd 1963]

Јовановић Петар, Рударство на тлу Србије I–II, Београд 2007–2008. [Jovanović Petar, Rudarstvo na tlu Srbije I–II, Beograd 2007–2008]

Лончар Зоран, „Улога органа управе у поступку експропријације”, Гласник Адвокатске коморе Војводине. Часопис за правну теорију и праксу LXIX, књ. 57, бр. 4 (Нови Сад 1997) [Lončar Zoran, „Uloga organa uprave u postupku ekspropri­jacije”, Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis za pravnu teoriju i praksu LXIX, knj. 57, br. 4 (Novi Sad 1997)]

Милић Даница, Страни капитал у рударству Србије до 1918, Београд 1970. [Milić Danica, Strani kapital u rudarstvu Srbije do 1918, Beograd 1970]

Милићевић Милан, Кнежевина Србија, Београд 1876. [Milićević Milan, Kneževina Srbija, Beograd 1876]

Миљковић-Катић Бојана, „Пореска политика Уставобранитеља”, Историјски часопис LVII (2008) [Miljković-Katić Bojana, „Poreska politika Ustavobranitelja”, Istorijski časopis LVII (2008)]

Мркобрада Лука, Уставобранитељска Србија кроз кретање цена и трговину, Београд 2018. [Mrkobrada Luka, Ustavobraniteljska Srbija kroz kretanje cena i trgovinu, Beograd 2018]

Павловић Кристина Р., Илић Жарко Д., „Рударство у Кнежевини Србији од 1859. до 1873. године”, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, vol. 50, бр. 4 (Косовска Митровица 2020) [Pavlović Kristina R., Ilić Žarko D., „Rudarstvo u Kneževini Srbiji od 1859. do 1873. godine”, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 50, br. 4 (2020)]

Петровић Mита, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, књ. I–III, Београд 1898–1901. [Petrović Mita, Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842, knj. I–III, Beograd 1898–1901]

Симић Василије, Изградња Мајданпека и његово насељавање 1849–1857, Бор 1982. [Simić Vasilije, Izgradnja Majdanpeka i njegovo naseljavanje 1849–1957, Bor 1982]

Татић Урош, „Покушај успостављања трговинских и привредних веза између Француске и Србије”, Зборник Матице српске за историју 84 (2012) [Tatić Uroš, „Pokušaj uspostavljanja trgovinskih i privrednih veza između Srbije i Francuske”, Zbornik Matice srpske za istoriju 84 (2012)]

No Code Website Builder