Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Александра Вулетић

МОРТАЛИТЕТ МУШКАРАЦА И ЖЕНА У СРБИЈИ 1862–1910. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271411V

УДК: 312.2(497.11)“1862/1910“

стр. 411–431

језик: српски


Aпстракт:

У раду се на основу статистичких података о природном кретању становништва у Србији крајем 19. и почетком 20. века анализира структура морталитета по полу. Презентоване су опште стопе смртности мушкараца и жена за период 1862–1910. године, потом стопе смртности за оба пола разврстане према старосним групама (1896–1905), просечне године смрти жена и мушкараца, опште и разврстане по типу насеља (1888–1910), као и просечне године смрти за оба пола са становишта брачног статуса (1897–1910). Посебна пажња усмерена је на разлике у смртности мушкараца и жена у градским и сеоским срединама, као и у различитим фазама живота – раном детињству и фертилном периоду.

Кључне речи:

становништво, морталитет, смртност, кретање становништва, мушкарци, жене, историјска демографија, Србија, 19. век.

Aleksandra Vuletić

MALE AND FEMALE MORTALITY IN SERBIA 1862–1910                    

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271411V

UDC: 312.2(497.11)“1862/1910“

pp. 411–431

language: serbian


Abstract:

In this paper, based on statistical data on the natural movement of population in Serbia in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century, we analyze the structure of mortality by sex. We presented mortality rates of males and females (1862–1910), mortality rates for both sexes distributed by age groups (1896–1905), average age of death for both sexes, in general and classified by the type of settlement (1891–1910) and mortality rates for both sexes classified by marital status (1897–1910). Special attention was paid to the differences in mortality patterns of males and females at different life stages – early childhood and the fertile period of life, along with differences in urban and rural areas. 

Keywords:

population, mortality, population movement, males, females, historical demography, Serbia, 19th century

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Објављењи извори ‒ Published Primary Sources

Државопис Србије 2 (1865), 8 (1874), 11 (1882), 17 (1893). [Državopis Srbije 2 (1865), 8 (1874), 11 (1882), 17 (1893)]

Статистика Краљевине Србије 4 (1895), 8 (1898), 15 (1901), 17 (1902), 19 (1904), 21 (1907). [Statistika Kraljevine Srbije 4 (1895), 8 (1898), 15 (1901), 17 (1902), 19 (1904), 21 (1907)]

Статистички годишњак 1–13 (1893–1913). [Statistički godišnjak 1–13 (1893–1913)]

Литература – Secondary works

Berin Barnet N., Stolnitz George J., Tenenbein A., „Mortality trends of males and females over the agesˮ, Transactions of Society of Actuaries 41 (1989) 9–32.

Delić Nino, „Pôrodnost a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910ˮ, Historická demografie 42/1 (2018), 65–78.

Henry Louis, „Men’s and Woman’s Mortality in the Pastˮ, Population: An English Selection, 44/1 (sept. 1989) 177–201.

McNay Kirsty, Humphries Jane, Klasen Stephan, „Excess Female Mortality in Nineteenth-Century England and Wales: A Regioanl Analysisˮ, Social Science History 29/4 (2005) 649–681.

Mitchell Brian R., European Historical Statistics 1750–1970, Macmillan Press, London, Basingstoke 1975.

Riley James C., „Estimates of Regional and Global Life Expectancy 1800–2001ˮ, Population and Development Review 31/3 (2005) 537–543.

Rotariu Traian, „Romania and the Second Demographic Transition: The Traditional Value System and Low Fertility Ratesˮ, International Journal of Sociology 36/1 (2006) 10–27.

Sundhaussen Holm, Historische Statistik Serbiens 1834–1914. Mit europäischen Vergleichsdaten, R. Oldenbourg Verlag, München 1989.

Wertheimer-Baletić Alica, Stanovništvo i razvoj, Zagreb 1999.

Zarulli Virginia, Kashnitsky Illya, Vaupel James W., „Death rates at specific life stages mold the sex gap in life expectancyˮ, Proceedings of the National Academy of Sciencies of the United States of America 118/20 (2021) 1–4, https://www.pnas. org/doi/epdf/10.1073/pnas.2010588118 (прегледано 20. 04. 2022).

Вулетић Александра, Брак у Кнежевини Србији, Београд 2008. [Vuletić Aleksandra, Brak u Kneževini Srbiji, Beograd 2008.]

Вулетић Александра, „Природно кретање становништва Србије пред почетак демографске транзицијеˮ, Српске студије 7 (2016) 203–220. [Vuletić Aleksandra, „Prirodno kretanje stanovništva Srbije pred početak demografske tranzicijeˮ, Srpske studije 7 (2016) 203–220]

Делић Нино Н., Историјска статистика српског народа од половине 19. века до почетка Првог светског рата. Демографске, друштвене и привредне прилике, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2021. [Delić Nino N., Istorijska statistika srpskog naroda od polovine 19. veka do početka Prvog svetskog rata. Demografske, društvene i privredne prilike, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2021]

Јовановић Батут Mилан, Природни прираст становништва Србије и његов биотички значај, Београд 1932. [Jovanović Batut Milan, Prirodni prirast stanovništva Srbije i njegov biotički značaj, Beograd 1932]

Маринковић Иван, Разлике у смртности становништва Србије по полу, докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2016. [Marinković Ivan, Razlike u smrtnosti stanovništva Srbije po polu, doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2016]

Offline Website Software