Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Јелена Н. Радосављевић

КРАЉЕВИНА СРБИЈА И ПЕРСИЈА (1889–1903)

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271433R

УДК: 327(497.11:55)”1889/1903”

стр. 433–447

језик: српски


Aпстракт:

Тема рада су дипломатски односи Краљевине Србије и Персије од 1889. до 1903. године. Хронолошки оквир је период владавине шахова Насер ал Дин Каџара и Музафер ал Дин Каџара у Персији и краља Александра I Обреновића у Србији. Приказан је начин дипломатске комуникације две државе, која се у то време највише одвијала преко њихових посланстава у Цариграду. Посебну важност имала је посета персијског шаха Музафер ал Дин Каџара Краљевини Србији 1900. године. Такође је указано на значај отварања персијског посланства у Букурешту 1902. за односе између две државе. То посланство било је задужено за краљевине Србију, Румунију и Грчку. У периоду од 1889. до 1903. године настављена је и пракса размене високих државних одликовања, успостављена 1878. године.

Кључне речи:

Краљевина Србија, Персија, краљ Александар I Обреновић, шах Музафер ал Дин Каџар, посета, посланство, дипломатски односи.

Jelena N. Radosavljević

THE KINGDOM OF SERBIA AND PERSIA (1889–1903)                    

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271433R

UDC: 327(497.11:55)”1889/1903”

pp. 433–447

language: serbian


Abstract:

The paper elaborates on diplomatic relations between the Kingdom of Serbia and Persia from 1889 to 1903. The chronological framework includes the period of rule of Shahs Naser al-Din Qajar and Mozaffar al-Din Qajar in Persia and King Aleksandar I Obrenović in Serbia. The manner of diplomatic communication between the two countries is shown, unfolding at the time mainly through their embassies in Constantinople. Particularly important was the visit of Persian Shah Mozaffar al-Din Qajar to the Kingdom of Serbia in 1900. A focus is also placed on the importance of opening of the Persian embassy in Bucharest in 1902 for relations between the two countries. The embassy was in charge of the Kingdoms of Serbia, Romania and Greece. The 1889–1903 period saw the continued practice of the exchange of highest state decorations, established in 1878.

Keywords:

Kingdom of Serbia, Persia, King Aleksandar I Obrenović, Shah Mozaffar al-Din Qajar, visit, embassy, diplomatic relations

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Државни Архив Србије [Arhiv Srbije]:

Министарство иностраних дела, Политичко одељење (МИД ПО) [Ministarstvo inostranih dela, Političko odeljenje (MID PO)]

Министарство иностраних дела – Посланство у Цариграду (МИД – ПсЦ-А) [Ministarstvo inostranih dela – Poslanstvo u Carigradu (MID – PsC-A)]

Архив Града Београда [Arhiv Grada Beograda]:

Фонд Управа града Београда [Fond Uprava grada beograda (UGB)]

Објављени извори – Published Primary Sources

Београдске општинске новине, бр. 41, 24. септембар 1900. [Beogradske оpštinske novine, 24. decembar 1900]

Државни календар Краљевине Србије за годину 1897, Београд 1897. [Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1897, Beograd 1897]

Државни календар Краљевине Србије за годину 1899, Београд 1899. [Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1899, Beograd 1899]

Државни календар Краљевине Србије за годину 1900, Београд 1899. [Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1900, Beograd 1899]

Државни календар Краљевине Србије за годину 1903, Београд 1903. [Državni kalendar Kraljevine Srbije za godinu 1903, Beograd 1903]

Јончић, Душан и Драгош Петровић, Београд–Техеран, 80 година дипломатских односа, Београд 2017. [Jončić, Dušan i Dragoš Petrović, Beograd–Teheran, 80 godina diplomatskih odnosa, Beograd 2017]

Календар са шематизмом Краљевине Србије за годину 1898, Београд 1898. [Kalendar sa šematizmom Kraljevine Srbije za godinu 1898, Beograd 1898]

Костић, Миливоје М., Успон Београда, трећи том рукописа који се чува у Историјском архиву Београда, у припреми за штампу, приређивачи: Мирјана Обрадовић и Зорица Смиловић. [Kostic, Milivoje M., Uspon Beograda, treći tom rukopisa koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda, u pripremi za štampu, prir. Mirjana Obradović i Zorica Smilović]

Николајевић, Миливоје, „Пролазак Мусафер-ед-дина шаха персијског кроз Србију I”, Политика, бр. 6847, 20. мај 1927. [Nikolajević, Milivoje, „Prolazak Musafer-ed-dina šaha persijskog kroz Srbiju I”, Politika, br. 6847, 20. maj 1927]

Николајевић Миливоје, „Пролазак Мусафер-ед-дина шаха персијског кроз Србију II”, Политика, бр. 6848, 21. мај 1927. [Nikolajević, Milivoje, „Prolazak Musafer-ed-dina šaha persijskog kroz Srbiju II”, Politika, br. 6848, 21. maj 1927]

„Павле Марковић као Персијски шах”, Политика, бр. 6854, 27. мај 1927. [„Pavle Marković kao Persijski šah”, Politika, br. 6854, 27. maj 1927]

„Престона беседа краља Александра Обреновића”, Београдске општинске новине, 7/20. јануар 1901.

Српске новине, службени дневник Краљевине Србије [Srpske novine, službeni dnevnik Kraljevine Srbije]

Шематизам Краљевине Србије с календаром за годину 1891, Београд 1891. [Šematizam Kraljevine Srbije s kalendarom za godinu 1891, Beograd 1891]

            سفرنامه مظفرالدین شاه (سفرنامه‌ی مبارکه‌ی شاهنشاهی) سال چاپ 1321 هجری- بمبئی

[Safarname Mozafar al Din Shah (Safarname Mobarake – ye Shahanshahi), Bombay 1321 (1903)]

Литература – Secondary Works

Greaves, Rose, „Iranian relations with Great Britain and British India, 1798-1921”, in: The Cambridge History of Iran, Vol. 7, eds. Peter Avery, Gavin Hambly and Charles Melville, 374-423, Cambridge 1991.

Kasravi, Ahmad, History of the Iranian Constitutional Revolution, California 2006.

Motadel, David, Qajar Shahs in Imperial Germany, Past and Present, London 2011.

Orbetsov, Angel, „The Beginning of Bulgaria–Iran Inter-state Relations”, Politeja 43 (2016) 205–219.

Šahidi, Yаhya, „Decorations”, in: Encyclopaedia Iranica, Vol. VII, Fasc. 2, December 30, 2012. https://iranicaonline.org/articles/decorations (прегледано 26. 3. 2021)

Јовановић, Слободан, Влада Александра Обреновића, књ. 3, Београд 1936. [Jovanović, Slobodan, Vlada Aleksandra Obrenovića, knj. 3, Beograd 1936]

Милорадовић, Ј., „Руска експедиција у Персији”, Дело, 1. април 1902, 160–173. [Miloradović, J., „Ruska ekspedicija u Persiji”, Delo 1, 1. april 1902, 160–173]

Панайотов, Филип, България 20 век: Алманах, Софија 1999. [Panaiotov, Filip, Blgariya 20 vek: Almanah, Sofia 1999]

Попов, Чедомир, „Србија 1868–1878”, у: Историја српског народа V/1, ур. Владимир Стојанчевић, 325–421, Београд 1994. [Popov, Čedomir, „Srbija 1868–1878“, u: Istorija srpskog naroda V/1, ur. Vladimir Stojančević, 325–421, Beograd 1994]

Попов, Чедомир, „Србија – привреда, друштво и политика”, у: Историја српског народа VI/1, ур. Андреј Митровић, 7–49, Београд 1983. [Popov, Čedomir, ,,Srbija – privreda, društvo i politika”, u: Istorija srpskog naroda VI/1, ur. Andrej Mitrović, 7–49, Beograd 1983]

Пророковић Лазаревић, Бранка, „Марковић, Чедомиљ Ј.“, у: Српски биографски речник, том 6, Нови Сад 2014. [Proroković , Branka, „Marković, Čedomilj J.”, u: Srpski biografski rečnik, tom 6, Novi Sad 2014]

Радосављевић, Јелена Н., „Србија и Персија – почетак дипломатске комуникације 1878–1889”, Историјски часопис 70 (2021) 345–362. [Radosavljević Jelena N., ,,Srbija i Persija – početak diplomatske komunikacije 1878–1889”, Istorijski časopis 70 (2021) 345–362]

Рајић, Сузана, Александар Обреновић, владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд 2014. [Rajić, Suzana, Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi, Beograd 2014]

Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Београд 1995. [Ćorović, Vladimir, Istorija Srba, Beograd 1995]

Шабани, Риза, Краткая история Ирана, Санкт-Петербург 2008. [Shabani, Riza, Kratkaya istoriya Irana, St. Petersburg 2008]

            لی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران،1398

[Shamim, Ali Asqar, Irān dar Dowre Saltanat – e Qājaar, Tehran, 2019]

            حسن حضرتی، میرزا محسنخان معینالملک و سفارت عثمانی، فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، 

            3-22 سال بیستم، شماره 87 ،بهار 1398 ،صص         

 [Hasan Hazrati, Mirza Mohsenkhan Moeinalmolk va sefarate osmani, Faslename tarikhe ravabete khareji, sale bistom, shomare 87, bahar 1398, 3–22]

Интернет извори – Primary Sources on the Internet

Zoom Webinar/Lecture: Professor Ali Gheissari: Unequal Treaties and the Question of Sovereignity in Qajar and early Pahlavi Iran.

Link: https://www.bips.ac.uk/event/lambton-lecture-2022/

HTML Maker