Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Јасмина И. Томашевић, Немања М. Калезић

БОРБА ЗА НЕЗАВИСНОСТ: СРБИЈА И ГРЧКА У ОГЛЕДАЛУ ШТАМПЕ У ПОСЛЕДЊИМ ДЕЦЕНИЈАМА XIX ВЕКА

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271449T

УДК: 325.83:94](497.11:495)(046)“18“

стр. 449–469

језик: енглески


Aпстракт:

Србија и Грчка су ослободилачким ратовима и постизањем аутономије стекле једну бољу слику на Западу и истакле се као значајни политички чиниоци на Балкану. Како се на хоризонту назирао крах Османског царства, ова два чиниоца су сматрала да је прави тренутак за ослобођење већег броја територија и за постизање шире аутономије. Из тог разлога су се и њихови односи формирали око идеје о балканском савезништву, које би представљало противтежу ослабљеном Османском царству. Иако је Уговором о савезу из 1867. предвиђена српско-грчка војна сарадња, савезништво се првенствено огледало у дипломатској подршци. Ово пак није спречило ни Србију ни Грчку да будно прате дешавања у савезничкој земљи. Штампа која је уобличавала јавно мњење је пратила све битне догађаје и ратне напоре савезника у његовом покушају да се прошири на рачун Турске. Тако се јавност у Грчкој могла информисати о „херојским борбама братске Србије“ вођеним у Првом и Другом српско-турском рату, a у Србији о устанцима на Криту и припајању Тесалије и Епира. Поред самог извештавања, новинари су неретко износили и свој став о току и циљу те борбе. Идеја овог рада је да се компаративном анализом штампе на српском и грчком језику прикаже став јавног мњења друге стране о напорима за проширење и ослобођење од Османског царства.

Кључне речи:

Србија, Грчка, Османско царство, ослободилачки ратови, Српско-турски ратови 1876–1878, Невесињска пушка, грчко-турски конфликти, штампа, јавно мњење

Jasmina I. Tomašević, Nemanja M. Kalezić

THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE: SERBIA AND GREECE AS MIRRORED IN THE PRESS DURING THE LAST DECADES OF THE 19TH CENTURY                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271449T

UDC: 325.83:94](497.11:495)(046)“18“

pp. 449–469

language: english


Abstract:

With the wars of national liberation and achievement of autonomy, Serbia and Greece gained a better image in the West and were pointed out as important political factors in the Balkans. As the fall of the Ottoman Empire was becoming obvious, these two factors considered that it was the right moment for the liberation of a larger number of territories and the achievement of wider autonomy. Thus, their relations were shaped around an idea of a Balkan alliance, which would be a counterweight to the weakened Ottoman Empire. Although the Treaty of the Alliance (1867) envisaged Serbian-Greek military cooperation, the alliance was primarily reflected in diplomatic support. This did not prevent either Serbia or Greece from closely following events in the allied country. The press, which shaped public opinion, followed all important events and war efforts of the ally in its attempt to expand to the detriment of Turkey. Therefore, the public in Greece could have been informed about the “heroic struggles of fraternal Serbia” conducted in the First and Second Serbian-Turkish War, while the public in Serbia about the uprisings in Crete and the annexation of Thessaly and Epirus to Greece. In addition to providing information, journalists were also often expressing their views on the course and purpose of this struggle. The aim of this paper is, with the use of comparative analysis of the Serbian and Greek press, to present a public opinion of another party about the efforts for expansion and liberation from Ottoman rule.

Keywords:

Serbia, Greece, Ottoman Empire, wars of national liberation, Serbian-Turkish wars of 1876–1878, Herzegovina uprising, Greek-Turkish conflicts, press, public opinion

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Новине – Newspapers

Άγγελος [Angelos], 1876.

Αθήνα [Athena], 1862.

Αιών [Aion], 1875–1876.

Αλήθεια [Alithia], 1878.

Αριστοφάνης [Aristophanes], 1876.

Αυγή [Avgi], 1862.

Дневни лист [Dnevni list], 1897.

Ένωσις [Enosis], 1862.

Ερμής [Hermes], 1876.

Φως [Fos], 1862, 1875–1876.

Глас Црногорца [Glas Crnogorca], 1881.

Самоуправа [Samouprava], 1881.

Српска застава [Srpska zastava], 1897.

Видело [Videlo], 1881.

Застава [Zastava], 1881.

Литература – Secondary Sources

Gounaris, Basil K., Τα Βαλκάνια των Ελλήνων: Από το Διαφωτισμό έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο [Balkans of the Hellenes: from Enlightenment to World War I], Athens 2007.

Karadimou-Gerolympou, Aleka, “Ο Ερμής του Σ. Γκαρπολά” [The Hermes of S. Gkarbola], Καθημερινή [Kathimerini], supplement “Ιστορία του Τύπου της Θεσσαλονίκης” [History of the Press in Thessaloniki], No. 2–32, 26 February 1995, 10–12.

Lascaris, Michael, Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1800–1923, τόμ. Α’: 1800–1878 [The Eastern Question, 1800–1923, vol. 1: 1800–1878], Thessaloniki 1948.

Lascaris, S. T., Διπλωματική ιστορία της Ελλάδος, 1821–1914 [Diplomatic History of Greece, 1821–1914], Athens 1947.

Margaritis, Giorgos ... [et al.], Ελληνική ιστορία, τόμος Γ΄: νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία [Greek History, vol. 3: Modern and Contemporary Greek History], Patras 1999.

Mastoridis, Klimis, “Τυπογραφικοί πειραματισμοί στην ελληνική εφημερίδα του 19ου αιώνα” [Typographic Experiments in the 19th Century Greek Newspapers], in: Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις [The Greek Press, 1784 until Today. Historic and Theoretical Approaches], ed. Loukia Droulia, Athens 2005, 185–190.

Mazower, Mark, Τα Βαλκάνια [The Balkans], trans. Kostas Kouremenos, Athens 2003.

Mijatović, Čedomilj, Constantine, the Last Emperor of the Greeks, or, the Conquest of Constantinople by the Turks (A. D. 1453). After the Last Historical Researches, London 1892.

Papalexandrou, K. T., “Τύπος και τυπογραφία” [Press and Typography], in: Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια [Great Greek Encyclopedia], vol. 10, ed. Pavlos Drandakis, Athens 1934, 1032–1044.

Sfoini, Alexandra, “Η γλώσσα των εφημεριδών” [The Language of Newspapers], in: Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις [The Greek Press, 1784 until Today. Historic and Theoretical Approaches], ed. Loukia Droulia, Athens 2005, 100–103.

Tomanas, Kostas, Χρονικό της Θεσσαλονίκης (1875–1920) [Chronicle of Thessaloniki (1875–1920)], Thessaloniki 1995.

Tomašević, Jasmina, “Σερβο-ελληνικές σχέσεις από τους απελευθερωτικούς αγώνες μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο: πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα” [Serbian-Greek relations from the liberation struggles to the First World War: political and social data], Βαλκανικά Σὐμμεικτα [Balkan Studies], 20 (2021), 115–137.

Бјелица, Михаило, Историја новинарства, Београд 1995. [Bjelica, Mihailo, Istorija novinarstva, Beograd 1995]

Кисић, Милица, Булатовић, Бранка, Српска штампа: 1768–1995, Београд 1996. [Kisić, Milica, Bulatović, Branka, Srpska štampa: 1768–1995, Beograd 1996]

Хасиотис, Лукијанос, Српско-грчки односи 1913–1918. Савезничке предности и политичка ривалства, прев. Јасмина Томашевић, Нови Сад 2017. [Hasiotis, Lukijanos, Srpsko-grčki odnosi 1913–1918. Savezničke prednosti i politička rivalstva, prev. Jasmina Tomašević, Novi Sad 2017]

Љушић, Радош, Димитрије Давидовић (1789–1838): оријентални новинар, европски политичар, Београд 2013. [Ljušić, Radoš, Dimitrije Davidović (1789–1838): orijentalni novinar, evropski političar, Beograd 2013]

Митровић, Јеремија Д., Грађа за историју и библиографију српске периодике до 1920. године, Београд 1984. [Mitrović, Jeremija D., Građa za istoriju i bibliografiju srpske periodike do 1920. godine, Beograd 1984]

Терзић, Славенко, Србија и Грчка (1868–1903): борба за Балкан, Београд 1992. [Terzić, Slavenko, Srbija i Grčka (1868–1903): borba za Balkan, Beograd 1992]

Free AI Website Software