Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Миљан Милкић

ПРВИ СРПСКИ РАТНИ БРОД НА МОРУ. БРОД „СРБИЈА” НА КРФУ И ХАЛКИДИКИЈУ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC22715190M

УДК: 359:623.82(497.11)“1916/1918“

стр. 519–538

језик: српски


Aпстракт:

У чланку се анализира куповина и употреба првог српског ратног брода на мору. Брод је купљен од једног грчког трговца у фебруару 1916. године и назван „Србија”. Његова значајна улога почела је на Крфу, где је брод био ангажован на превожењу војника и различитог материјала. Важан сегмент историје овог брода представља његово путовање од Крфа до Солуна у периоду од 25. маја до 1. јуна 1916. године. Брод „Србија” је током Првог светског рата представљао основу око које је требало градити будућу ратну морнарицу. О томе сведочи и наређење начелника штаба Врховне команде из августа 1918. којим је ова команда издвојена из састава Војнодрумског одсека и стављена под непосредну управу начелника Саобраћајног одељења. Међутим, након рата брод није сачуван као музејски експонат и у српској војној историји није добио значајно место. 

Кључне речи:

брод „Србија”, Крф, Халкидики, српска војска, Први светски рат.

Miljan Milkić

THE FIRST SERBIAN WAR SHIP AT SEA. SHIP “SERBIA” ON CORFU AND CHALKIDIKI IN THE FIRST WORLD WAR                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC22715190M

UDC: 359:623.82(497.11)“1916/1918“

pp. 519–538

language: serbian


Abstract:

The article analyzes the purchase and use of the first Serbian warship at sea. The ship was bought from a Greek merchant in February 1916 and named “Serbia”. Its important role began in Corfu, where it served for transporting soldiers and various materials. An important segment of the history of this ship is its voyage from Corfu to Thessaloniki in the period from May 25 to June 1, 1916. During the First World War, the ship “Serbia” was the basis on which to build the future navy. This is evidenced by the order of the Chief of Staff of the Supreme Command from August 1918, by which this command was separated from the Military Road Department and placed under the direct management of the Chief of the Traffic Department. However, after the war, the ship was not preserved as a museum exhibit and did not get a significant place in Serbian military history.

Keywords:

ship “Serbia”, Corfu, Chalkidiki, Serbian army, World War I

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Војни архив

Објављени извори – Published Primary Sources

Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књ. XV, Београд 1929. [Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, knj. XV, Beograd 1929]

Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 28. januar 1919.

Литература – Secondary Works

Dabović Andrija, „Prva srpska brodarska komanda i ratni brod Srbija”, Mornarički glasnik 4 (1968) 570–580.

Milkić Miljan, “The Serbian Army in the Chalkidiki in 1916. Organization and Deployment”, Balcanica XLIX (2018) 43–56.

Milošević Miladin, Srbija i Grčka 1914–1918. Iz istorije diplomatskih odnosa, Zaječar 1997.

Mitrović Andrej, Serbia’s Great War 1914–1918, London 2007.

Алимпић Миливоје, Солунски фронт, Београд 1967. [Alimpić Milivoje, Solunski front, Beograd 1967]

Антић Бошко, Српска одисеја, Београд 2002. [Antić Boško, Srpska odiseja, Beograd 2002]

Антић Бошко, Спасојевић Драган, Речна флотила 1915–2015, Београд 2016 [Antić B., Spasojević Dragan, Rečna flotila 1915–2015, Beograd 2016]

Кезић Ж. Ј., „Заклетва прве српске морнарице”, Војнички гласник 19–20 (1927) 247–249. [Keziž Ž. J., „Zakletva prve srpske mornarice”, Vojnički glasnik 19–20 (1927) 247–249]

Милкић Миљан, Верска служба у српској војсци у Првом светском рату, Београд 2016. [Milkić Miljan, Verska služba u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu, Beograd 2016]

Ратковић Костић Славица, „Реорганизација војске Краљевине Србије 1916. и 1917. године”, у: Срби и Први светски рат 1914–1918, Београд 2015, 463–480. [Ratković Kostić S., „Reorganizacija vojske Kraljevine Srbije 1916. i 1917. godine”, u: Srbi i Prvi svetski rat 1914–1918, Beograd 2015, 463–480]

Drag & Drop Website Builder