Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Радован Т. Фемић

ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ АРСЕНИЈА СРЕМЦА ИЗ МАНАСТИРА ОСТРОГ У МАНАСТИР ЖДРЕБАОНИК 1919. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271539F

УДК: 271.222-523.4-36:929

стр. 539–550

језик: српски


Aпстракт:

Пут моштију Светог Арсенија Сремца, другог архиепископа српског, значајно је питање у историографији. Мошти су преношене услед опасности од освајача или ратног вихора. Почев од Велике сеобе Срба 1690. године, чуване су у манастирима и скровитим пећинама. Коначно одредиште светитеља 1919. године постаје манастир Ждребаоник. У раду је анализиран пренос моштију из манастира Острог у манастир Ждребаоник, који су Бјелопавлићи извршили самоиницијативно. Без дозволе државних и духовних власти, вратили су мошти свом племену будући да их је државна власт одузела 1885. године. Овај акт свршеног чина, иако невољно, признат је, како од свјетовних, тако и од црквених власти.

Кључне речи:

Свети Арсеније Сремац, манастир Острог, манастир Ждребаоник, манастир Косијерево, Бјелопавлићи, Марко Савићевић, Књаз Никола I Петровић, Привремено повјереништво, Средишњи архијерејски сабор.

Radovan T. Femić

TRANSLATION OF THE RELICS OF SAINT ARSENIJE SREMAC FROM THE OSTROG MONASTERY TO THE ŽDREBAONIK MONASTERY IN 1919                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271539F

UDC: 271.222-523.4-36:929

pp. 539–550

language: serbian


Abstract:

The path of the relics of St. Arsenije Sremac, the second Serbian archbishop, is a significant question in historiography. The relics were translated due to the danger of invaders or the whirlwind of war. Beginning with the Great Migration of Serbs in 1690, they were kept in monasteries and hidden caves. Finally, the Saint’s destination in 1919 became the Ždrebaonik monastery. The paper analyses the translation of St. Arsenije Sremac’s relics from the Ostrog monastery to the Ždrebaonik monastery, which the Bjelopavlići organised on their own initiative. Without the permission of the state and spiritual authorities, they returned the relics to their tribe, since the state authorities confiscated them in 1885. This fait accompli was recognised, although reluctantly, by both secular and ecclesiastical authorities.

Keywords:

St. Arsenije Sremac, Ostrog monastery, Ždrebaonik monastery, Kosijerevo monastery, Bjelopavlići, Marko Savićević, Prince Nikola I Petrović, Provisional Commission, Central Council of Bishops.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Архив Митрополије црногорско-приморске. Фонд: Конзисторија никшићка [Аrhiv Mitropolije crnogorsko-primorske. Fond: Konzistorija nikšićka]

Племе Бјелопавлићи – Конзисторији никшићкој, фасцикла 421, док. бр. 888. [Pleme Bjelopavlići – Konzistoriji nikšićkoj, fascikla 421, dok. br. 888]

Марко Савићевић – Конзисторији никшићкој, фасцикла 426, док. бр. 880. [Marko Savićević – Konzistoriji nikšićkoj, fascikla 426, dok. br. 880]

Марко Савићевић – Средишњем архијерејском сабору, фасцикла 439, док. бр. 888. [Marko Savićević – Središnjem аrhijerejskom saboru, fascikla 439, dok. br. 888]

Јеромонах Пахомије Ивановић – Конзисторији никшићкој, фасцикла 458, док. бр. 895. [Jeromonah Pahomije Ivanović – Konzistoriji nikšićkoj, fascikla 458, dok. br. 895]

Привремено повјереништво Владе Краљевине СХС за Црну Гору – Конзисторији Никшићкој, фасцикла 546, док. бр. 934. [Privremeno povjereništvo Vlade Kraljevine SHS za Crnu Goru – Konzistoriji Nikšićkoj, fascikla 546, dok. br. 934]

Средишњи архијерејски сабор – Конзисторији никшићкој, фасцикла 753, док. бр. 43. [Središnji arhijerejski sabor – Konzistoriji nikšićkoj, fascikla 753, dok. br. 43]

Извори на интернету – Primary Sources on the Internet

http://www.spc.rs/sr/sveti_arsenije_sremac_drugi_arhiepiskop_srpski (присту­пљено: 10. марта 2022)

Литература – Secondary Works

Вековић Милутин, Манастир Ждребаоник и Свети Арсеније други архиепископ српски, Подгорица 1999. [Veković Milutin, Manastir Ždrebaonik i Sveti Arsenije drugi arhiepiskop srpski, Podgorica 1999]

Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије (Мићовић), „Монаштво Манастира Довољеˮ, Српска баштина 2, II (2017) 65–80. [Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije (Mićović), „Monaštvo Manastira Dovoljeˮ, Srpska baština, 2 (2017), 65–80]

Павићевић Бранко, Данило I Петровић Његош књаз црногорски и брдски: 1851–1860, Подгорица 2007. [Pavićević Branko, Danilo I Petrović Njegoš knjaz crnogorski i brdski: 1851–1860, Podgorica 2007]

Станојевић Станоје, „Архиепископ Арсенијеˮ, Гласник Историског друштва Нови Сад 5, 1 (1932) [Stanojević Stanoje, „Arhiepiskop Arsenijeˮ, Glasnik Istoriskog društva Novi Sad 5, 1 (1932) 1–13]

Ћоровић Владимир, Историја српског народа, књ. 1, Цетиње–Подгорица 2009. [Ćorović Vladimir, Istorija srpskog naroda, knj. 1, Cetinje–Podgorica 2009]

Шалетић Момчило М., Убише књаза, Цетиње–Подгорица 2007. [Šaletić Momčilo М., Ubiše knjaza, Cetinje–Podgorica 2007]

AI Website Software