Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Јована Шаљић Ратковић

ИСЛАМ И ПРОЗЕЛИТИЗАМ У КРАЉЕВИНИ СХС

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271551S

УДК: 323(497.1):[28:27“19“

стр. 551–570

језик: српски


Aпстракт:

У раду је приказан један од најосетљивијих аспеката међуверских односа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца – прозелитизам, и то пре свега кроз однос муслиманске и православне конфесије. Уставом Краљевине СХС из 1921. године прокламована је једнакост народа и вера. Сваки облик прозелитизма се сматрао нарушавањем државног поретка, због чега је био строго забрањен. И поред тога, пријављивани су различити случајеви промене вере, на шта су се нарочито жалили представници Исламске заједнице, сматрајући да се држава и њени службеници на терену служе различитим моделима прозелитских акција према муслиманима. Kроз преписку вођену између органа власти и Исламске заједнице око поменутих случајева приказано je на који начин су представници муслимана покушавали да докажу наведене поступке и како је држава на такве оптужбе одговарала.

Кључне речи:

Ислам, муслимани, прозелитизам, Краљевина СХС, међуверски односи.

Jovana Šaljić Ratković

ISLAM AND PROSELYTISM IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271551S

UDC: 323(497.1):[28:27“19“

pp. 551–570

language: serbian


Abstract:

The paper presents one of the most sensitive aspects of interreligious relations in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes – proselytism, primarily through the relationship between the Muslim and Orthodox denominations. The Kingdom’s Constitution proclaimed the equality of peoples and religions. Any form of proselytism was considered a violation of the state order, which is why it was strictly forbidden. Despite that, various cases of changing of religion were reported, which is something representatives of the Islamic community complained particularly about, believing that the state and its officials in the field used different models of proselytizing actions against Muslims. Through correspondence between the authorities and the Islamic community about the mentioned cases, the paper shows how the Muslim representatives tried to prove the stated actions and how the state responded to such accusations.

Keywords:

Islam, Muslims, proselytism, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, interreligious relations

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Архив Југославије [Arhiv Jugoslavije]

Фонд Министарство вера, Муслиманско одељење (МВ-МО) [Fond Ministarstvo vera, Muslimansko odeljenje (MV-MO)]

Објављени извори – Published Primary Sources

Дефинитивни резултати пописа становништва: од 31. јануара 1921. године, Београд 1932. [Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31. januara 1921. godine, Beograd 1932]

Крфска конференција: белешке са седница владе Краљевине Србије и представника Југословенског одбора држаних на Крфу 1917. године, на којима је донесена Крфска декларација, Београд 1924. [Krfska konferencija: beleške sa sednica vlade Kraljevine Srbije i predstavnika Jugoslovenskog odbora držanih na Krfu 1917. godine, na kojima je donesena Krfska deklaracija, Beograd 1924]

Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1921. [Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1921]

Литература – Secondary Sources

Degan Đuro Vladimir, „Međunarodnopravno uređenje položaja muslimana sa osvrtom na uređenje položaja drugih vjerskih i narodnosnih skupina na području Jugoslavijeˮ, Prilozi 8 (1972) 55–104.

Imamović Mustafa, „Pravni položaj i organizacija Islamske zajednice u Jugoslaviji 1918–1941. godineˮ, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu XV (1997) 157–176.

Janković Dragoslav, Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine, Beograd 1967.

Jahić Adnan, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941), Zagreb 2010.

Purivatra Atif, Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo 1974.

Purivatra Atif, Nacionalni i politički razvitak muslimana, Sarajevo 1970.

Беговић Мехмед, „Организација исламске верске заједнице у Краљевини Југославијиˮ, Архив за правне и друштвене науке 44 (1933) 375–387. [Begović Mehmed, „Organizacija islamske verske zajednice u Kraljevini Jugoslavijiˮ, Arhiv za pravne i društvene nauke 44 (1933) 375–387]

Ребац Хасан, „Ислам у Краљевини С.Х.С.ˮ, Матица живих и мртвих Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1929. [Rebac Hasan, „Islam u Kraljevini S.H.S.ˮ, Matica živih i mrtvih Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1929]

Шаљић Јована, „Муслимани Нових области Србије у српској војсци током Првог светског ратаˮ, у: Срби и Први светски рат 1914–1918, ур. Драгољуб Р. Живојиновић, Београд 2015, 349–364. [Šaljić Jovana, „Muslimani Novih oblasti Srbije u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rataˮ, u: Srbi i Prvi svetski rat 1914–1918, ur. Dragoljub R. Živojinović, Beograd 2015, 349–364]

Шаљић Јована, „Турска објава ’Светог рата’ 1914. године: последице и одјеци код муслиманског становништва Србијеˮ, у: Велики рат 1914–1918. године: узроци, последице, тумачења, књ. I, ур. Александар Растовић, Ниш 2016, 153–168. [Šaljić Jovana, „Turska objava „Svetog rataˮ 1914. godine: posledice i odjeci kod muslimanskog stanovništva Srbijeˮ, u: Veliki rat 1914–1918. godine: uzroci, posledice, tumačenja, knj. I, ur. Aleksandar Rastović, Niš 2016, 153–168]

Шаљић Ратковић Јована, „Исламска заједница и стварање југословенске државеˮ, у: Крај рата, Срби и стварање Југославије, ур. Михаило Војводић, Београд 2021, 353–370. [Šaljić Ratković Jovana, „Islamska zajednica i stvaranje jugoslovenske državeˮ, u: Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije, ur. akademik Mihailo Vojvodić, Beograd 2021, 353–370]

AI Website Software