Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Ивана Коматина

НЕВЕСТИНСКА КИЋЕЊА СУНЦОРОДНЕ КЋЕРИ. БРАК СТЕФАНА РАДОСЛАВА И АНЕ ДУКЕНЕ ‒ НОВА ТУМАЧЕЊА

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372117К

УДК: 347.62:[321.17:929 Стефан Радослав, краљ

стр. 117–144

језик: српски


Aпстракт:

У раду се изнова подвргавају критици извори који пружају временски оквир склапања брака српског престолонаследника, а потом и краља Стефана Радослава и Ане Дукене, кћерке Теодора I Дуке, владара Епирске државе. Динамичне политичке и црквене околности које су претходиле том догађају такође су узете у разматрање како би се јасније разумео повод за склапање брака као и време његове реализације.

Кључне речи:

Стефан Радослав, Ана Дукене, веридба, венчање, Србија, Епирска држава.

Ivana Komatina

ΝΥΜΦΟΣΤΟΛΙΣΜΑ OF THE SUNLIKE DAUGHTERTHE MARRIAGE OF STEFAN RADOSLAV AND ANNA DOUKAINA - NEW INTERPRETATIONS                        

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372117К

UDC: 347.62:[321.17:929 Стефан Радослав, краљ

pp. 117–144

language: serbian


Abstract:

In the paper, the sources that outline the timeframe for the marriage of the Serbian heir to the throne, and then King Stefan Radoslav and Anna Doukaina, the daughter of Theodore I Doukas, the ruler of the Epirote state, are again subjected to criticism. The dynamic political and ecclesiastical circumstances that preceded the event are also taken into consideration in order to better understand the reason for the marriage and the time of its realization.

Keywords:

Stefan Radoslav, Ana Doukaina, engagement, wedding, Serbia, state of Epiros. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Објављени извори – Published Primary Sources

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, t. 3, ed. Tadija Smičiklas, Zagreb 1905.

Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora, ed. Günter Prinzing, Berlin – New York 2002.

George Acropolites, The History, trans. R. Macrides Oxford 2007.

Georgii Acropolitae Opera I, ed. A. Heisenberg, Lipsiae 1903.

Miklosich, Franc & Müller, Josephus, Acta et diplomata graeca medii aevi IV, Vindobonae 1871.

Petridès, Symeon, „Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits”, Известия Русскаго Археологическаго Института в Конастантинополѣ 14, 2–3 (1909) 69–100. [Petridès, Symeon, „Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits”, Izvestija Russkago Arheologičeskago Instituta v Konstantinopol’ 14, 2–3 (1909) 68–100]

Васильевский, Васи́лий Григо́рьевич, „Epirotica saeculi XIII. Из преписки Иоанна Навпактскаго”, Византийский временник 3 (1896) 233–299. [Vasil’evskiј, Vasilij Grigor’evič, „Epirotica saeculi XIII. Iz prepiski Ioanna Navpaktskago”, Vizantijskij vremennik 3 (1896) 233–299]

Доментијан, Житије Св. Саве, прев. Љиљана Јухас-Георгиевска, изд. Томислав Јовановић, Београд 2001. [Domentijan, Žitije Sv. Save, prev. Ljiljana Juhas-Georgievska, izd. Tomislav Johnović, Beograd 2001]

Законоправило или Номоканон Светога Саве (Иловички препис 1262. година). Фототипија, прир. Миодраг Петровић, Горњи Милановац 1991. [Zakonopravilo ili Nomokanon Svetoga Save (Ilovički prepis 1262. godina), prir. Miodrag Petrović, Gornji Milanovac 1991]

Законопоправило Светога Саве 1, прир. Миодраг Петровић и Љубица Штављанин-Ђорђевић, Београд 2005. [Zakonopravilo Svetoga Save, 1, prir. Miodrag Petrović i Ljubica Štavljanin-Đorđević, Beograd 2005]

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника (1186–1321), књ. I, прир. Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик, Београд 2011. [Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika (1186‒1321), knj. I, prir. Vladimir Mošin, Sima Ćirković i Dušan Sindik, Beograd 2011]

Мошин, Владимир, „Сербская редакция синодика в неделю православия. Tексты”, Византийский временник 17 (1960) 278–353. [Mošin, Vladimir, „Serbskaja redakcija sinodika v nedelju pravoslavija. Teksty”, Vizantijskij vremennik 17 (1960) 278–353]

Пападопуло-Керамевсъ, Афанасий Иванович, Noctes Petropolitanae. Сборник византийских текстов XII–XIII вв., С. Петербург 1913. [Papadopulo-Keramevs’ Afanasij Ivanovič, Noctes Petropolitanae. Sbornik vizantijskih tekstov XII–XIII vv., S. Peterburg 1913]

Стефан Првовенчани, Сабрана дела, изд. Љиљана Јухас Георгиевска и Томислав Јовановић, Београд 1999. [Stefan Prvovenčani, Sabrana dela, izd. Ljiljana Juhas Georgievska i Tomislav Jovanović, Beograd 1999]

Теодосије Хиландарац, Живот Светога Саве, изд. Ђ. Даничић, прир. Ђорђе Трифуновић, Београд 1973. [Teodosije Hilandarac, Život Svetoga Save, izd. Đ. Daničić, prir. Đorđe Trifunović, Beograd 1973]


Литература ‒ Secondary Works

Bees, Nikos, Eingeleitet von Elisabeth Bees-Seferli, „Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien)”, Byzantinish-Neugrieche Jahrbücher 21 (1971‒1974) 57‒160.

Bredenkamp, Francois, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224‒1242), Thessaloniki 1996.

De Ricci, Seymour, Catalogue of a Collection of Ancient Rings Formed by the Late E. Guilhou, Paris, 1912.

Evans Grubbos, Judith, Women and the Law in the Roman Empire, London and New York 2002.

Farkas, Zoltán, „On the betrothal of Bela-Alexius”, Acta Antiqua Hungarica 44 (2004) 365–373.

Georgieva, Sashka, „Bulgarian-Hungarian marital diplomacy during the first half of the thirteenth century”, Bulgaria-Medievalis 6 (2015) 345‒346.

Hadzidakis, Manolis, „Un anneau byzantin du Musée Benaki”, Byzantinish-Neugrieche Jahrbücher 17 (1939‒1943) 174‒206.

Heichelheim, F. M. & H. A. Hickl-Szabo, „A Serbo-Byzantine Betrothal Ring”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 28 (1965) 317‒319.

Herrin, Judit & Alexandar Kazhdan, „Betrothal”, in: The Oxford Dictionary of Byzantium I, New York – Oxford 1991, 286‒287.

Karpozilos, Apostolos, Ecclesiastical Controversy between the Kingdom of Nicaea and the Principality of Epiros (1217–1233), Thessaloniki 1973.

Laiou, Angelikē, „Ο θεσμός της μνηστείας στο δέκατο τρίτο αιώνα”, Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο I, edd. V. Kremmydas, Ch. Maltezou, N. Panagiōtakēs, Rethymno 1986, 280‒298.

[Laiou Angelikē, „O thesmos tēs mnēsteias sto dekato trito aiōna”, Afierōma ston Niko Svorōno I, edd. V. Kremmydas, Ch. Maltezou, N. Panagiōtakēs, Rethymno 1986, 280‒298]

Lampropoulos, Konstantinos, Ιωάννης Απόκαυκος. Συμβολή στην έρευνα του βίου και του συγγραφικού έργου του, Athena 1988.

Nicol, Donald, The Despotate of Epiros, Oxford 1957.

Polemis, Dimitris, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London 1968.

Prinzing, Günter, „A Quasi Patriarch in the State of Epiros: the Autocephalous Archbishop of ’Boulgaria’ (Ohrid) Demetrios Chomatenos”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 41 (2004) 170‒173.

Prinzing, Günter, „Studien zur Provinz-und Zentralverwaltung im Machtbereich der epirotischen Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas”, Teil II, Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983) 37–112.

Prinzing, Günter, „Die Antigraphe des Patriarchen Germanos II. An Erzbischof Demetrios Chomatenos von Ohrid und die Korrespodenz zum nikäischepirotischen Konflikt 1212–1233”, Rivista di studi bizantini e slavi 3 (1984) 21‒64.

Prinzing, Günter, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204–1219. im Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung der byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4. Kreuzzuges, München 1972, 110–114.

The Oxford Dictionary of Byzantium I, ed. A. Kazhdan, New York ‒ Oxford 1991.

Trempela, P. N., „He akolouthia ton mnestron kai tou gamou”, Theologia 18 (1940) 101‒196.

Varzos, Konstatine, Η Γενεαλογία των Κομνηνών I, Thessaloniki 1984.

Vikan, Gary, „Art and Marriage in Early Byzantium”, Dumbarton Oaks Papers 44 (1990) 145‒163.

Андреев, Йордан, Иван Лазаров и Пламен Павлов, Кой кой е в средновековна България, София 1994. [Andreev, Jordan, Iva’n Lazarov i Milčo Lalkov, Koji koji e v srednovekovna Blgarija, Sofija 1994]

Баришић, Фрањо, „Веридбени прстен краљевића Радослава”, Зборник радова Византолошког института 18 (1978) 257‒268. [Barišić, Franjo, „Veridbeni prsten kraljevića Radoslava”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 18 (1978) 257‒268]

Бубало, Ђорђе, „Да ли су краљ Стефан Првовенчани и његов син Радослав били савладари?”, Зборник радова Византолошког института 46 (2009) 201‒229. [Bubalo Đorđe, „Da li su kralj Stefan Prvovenčani i Radoslav bili savladari?”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 46 (2009) 201‒229]

Бубало, Ђорђе, „Још једном о години смрти краља Стефана Првовенчаног”, у: Стефан Првовенчани и његово доба, ур. Александар Растовић и Ивана Коматина, Београд 2020, 99‒118. [Bubalo Đorđre, „Još jednom o godini smrti kralja Stefana Prvovenčanog”, u: Stefan Prvovenčani i njegovo doba, ur. Aleksandar Rastović i Ivana Komatina, Beograd 2020, 99‒118]

Бубало, Ђорђе, Српска земља и поморска у доба владавинe Немањића I, Београд 2016. [Bubalo Đorđe, Srpska zemlja i pomorska u doba vladavine Nemanjića I, Beograd 2016]

Живојиновић, Мирјана, „О боравцима Светог Саве у Солуну”, Историјски часопис 24 (1977) 63–71. [Živojinović Mirjana, „O boravcima Svetog Save u Solunu”, Istorijski časopis 24 (1977) 63‒71]

Златарски, Васил, История на българската държава презъ средните векове, III, Второ българско царство. България при Асеневци (1187–1280), София 1940. [Zlatarski, Vasil, Istorija na b’lgarskata d’ržava prez’ srednite vekove III, Vtoro b’lgarsko carstvo. B’lgarija pri Asenevci (1187‒1280), Sofija 1940]

Историја српског народа I, ур. Сима Ћирковић, Београд 1981. [Istorija srpskog naroda, I, ur. Sima Ćirković, Beograd 1981]

Јиречек, Константин, Историја Срба Ι, Београд 19522. [Jireček, Konstantin, Istorija Srba I, 19522]

Јухас, Љиљана, „Краљ Владислав у српској средњовековној књижевности”, у: Милешева у историји српског народа, ур. Војислав Ђурић, Београд 1987, 17‒25. [Juhas, Ljiljana, „Kralj Vladislav u srpskoj srednjovekovnoj književnosti”, u: Mileševa u istoriji srpskog naroda, ur. Vojislav Đurić, Beograd 1987, 17‒25]

Кисас, Сотирас, „О времену склапања брака Стефана Радослава са Аном Комнином”, Зборник радова Византолошког института 18 (1978) 131‒138. [Kisas, Sotiras, „O vremenu sklapanja braka Stefana Radoslava sa Anom Komninom”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 18 (1978) 131‒138]

Коматина, Ивана, „Ана Дандоло – прва српска краљица?”, Зборник Матице српске за историју 89 (2014) 7‒22. [Komatina, Ivana, „Ana Dandolo – prva srpska kraljica?”, Zbornik Matice srpske za istoriju 89 (2014) 7–22]

Коматина, Ивана, „Велико краљевство од прва: крунисање Стефана Немањића и традиција Дукљанског краљевства”, Историјски часопис 65 (2016) 15‒34. [Komatina, Ivana, „Veliko kraljevstvo od prva: Krunisanje Stefana Nemanjića i tradicija Dukljanskog kraljevstva”, Istorijski časopis 65 (2016) 13‒34]

Коматина, Ивана, „И обнови своју дедовину и боље је утврди ‒ Стефан Немања и Стефан Првовенчани и уобличавање српске државности”, у: Стефан Првовенчани и његово доба, ур. Александар Растовић и Ивана Коматина, Београд 2020, 37‒58. [Komatina, Ivana, „I obnovi svoju dedovinu i bolje je utvrdi – Stefan Nemanja i Stefan Prvovenčani i uobličavanje srpske državnosti”, u Stefan Prvovenčani i njegovo doba, ur. Aleksandar Rastović i Ivana Komatina, Beograd 2020, 37‒58]

Коматина, Ивана, „Историјска подлога чуда Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног”, Зборник радова Византолошког института 51 (2014) 111‒134. [Komatina, Ivana, „Istorijska podloga čuda Sv. Simeona u žitiju Simeonovom od Stefana Prvovenčanog”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 51 (2014) 111–134] 

Коматина, Ивана, Краљ Стефан Урош I Велики и његов век, Београд 2021. [Komatina, Ivana, Kralj Stefan Uroš I Veliki i njegov vek, Beograd 2021]

Ивана Коматина, „О години смрти Светог Саве”, Историјски часопис 71 (2022) 121–147. [Komatina, Ivana, „O godini smrti Svetog Save”, Istorijski časopis 71 (2022) 121–147]

Коматина, Ивана, Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Београд 2016. [Komatina, Ivana, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Beograd 2016]

Коматина, Ивана и Предраг Коматина, „Настанак Млетачке Албаније и успомена на византијску власт у српском Поморју”, Историјски часопис 67 (2018) 55‒82. [Komatina, Ivana i Predrag Komatina, „Nastanak Mletačke Albanije i uspomena na vizantijsku vlast u srpskom Pomorju”, Istorijski časopis 67 (2018) 55‒82]

Коматина, Предраг, „А од Арбанаса Пилот. Почеци политичке историје Албанаца”, у: Стефан Немања ‒ Преподобни Симеон Мироточиви. Зборник радова, ур. Милан Радујко, Београд‒Беране 2016, 135‒143. [Komatina, Predrag, „A od Arbanasa Pilot. Počeci političke istorije Albanaca”, u: Stefan Nemanja ‒ Prepodobni Simeon Mirotočivi, Zbornik radova, ur. Milan Radujko, Beograd‒Berane 2016, 135‒143]

Костић, Славиша, „Брак и полност у светлости православне традиције. Литургичко-богословска анализа”, Живопис 5 (2011) 170‒198. [Kostić, Slaviša, „Brak i polnost u svetlosti pravoslavne tradicije. Liturgičko-bogoslovska analiza”, Živopis 5 (2011) 170‒198]

Ласкарис, Михаило, Византиске принцезе у средњевековној Србији, Београд 1926. [Laskaris, Mihailo, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji, Beograd 1926]

Максимовић, Љубомир, „Византинизми краља Стефана Радослава”, Зборник радова Византолошког института 46 (2009) 139‒147. [Maksimović, Ljubomir, „Vizantinizmi kralja Stefana Radoslava”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 46 (2009) 139–147]

Марковић, Мирослав, „Византиске повеље дубровачког архива”, Зборник радова Византолошког института 1 (1952) 205‒262. [Marković, Miroslav, „Vizantiske povelje dubrovačkog arhiva”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 1 (1952) 205‒262]

Миљковић, Бојан, „Непозната кћи Стефана Првовенчаног”, у: Стефан Првовенчани и његово доба, ур. Александар Растовић и Ивана Коматина, Београд 2020, 159‒184. [Miljković, Bojan, „Nepoznata kći Stefana Prvovenčanog”, u: Stefan Prvovenčani i njegovo doba, ur. Aleksandar Rastović i Ivana Komatina, Beograd 2020, 159‒184]

Ненадовић, Слободан М., „Студенички проблеми”, Саопштења 3 (1957) 79‒84. [Nenadović, Slobodan M., „Studenički problemi ”, Saopštenja 3 (1957) 79‒84]

Пириватрић, Срђан, „Брак Стефана Немањића и Евдокије Анђелине Комнине. Хронологија и историјски контекст уговарања и раскидања једног династичког савеза”, у: Стефан Првовенчани и његово доба, ур. Александар Растовић и Ивана Коматина, Београд 2020, 139‒158. [Pirivatrić, Srđan, „Brak Stefana Nemanjića i Evdokije Anđeline Komnine. Hronologija i istorijski kontekst ugovaranja i raskidanja jednog dinastičkog saveza”, u: Stefan Prvovenčani i njegovo doba, ur. Aleksandar Rastović i Ivana Komatina, Beograd 2020, 139‒158]

Поповић, Даница, „Када је краљ Стефан Првовенчани уврштен у светитеље? Прилог проучавању владарске ’канонизације’ у средњовековној Србији”, Зборник радова Византолошког института 50 (2013) 573‒581. [Popović, Danica, „Kada je kralj Stefan Prvovenčani uvršten u svetitelje? Prilog proučavanju vladarske ’kanonizacije’ u srednjovekovnoj Srbiji”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013) 573‒581].

Поповић, Марко, Манастир Студеница. Археолошка открића, Београд 2015. [Popović, Marko, Manastir Studenica. Arheološka otkrića, Beograd 2015] 

Тодић, Бранислав, „Репрезентативни портрети Светог Саве у средњовековном сликарству”, у: Свети Сава у српској историји и традицији, ур. Сима Ћирковић, Београд 1998, 225‒249. [Todić, Branislav, „Reprezentativni portreti Svetog Save u srednjovekovnom slikarstvu”, u: Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, ur. Sima Ćirković, Beograd 1998, 225‒249]

Ћирковић, Сима, „Доментијанова просопографија”, Зборник радова Византолошког института 45 (2008) 141‒155. [Ćirković, Sima „Domentijanova prosopografija”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 45 (2008) 141‒155]

Ферјанчић, Божидар, „Одбрана Немањиног наслеђа – Србија постаје краљевина”, у: Историја српског народа I, ур. Сима Ћирковић, Београд 1981, 297–314. [Ferjančić, Božidar, „Odbrana Nemanjinog nasleđa – Srbija postaje kraljevina”, у: Istorija srpskog naroda I, ur. Sima Ćirković, Beograd 1981, 297–314

Ферјанчић, Божидар и Љубомир Максимовић „Свети Сава и Србија између Епира и Никеје”, у: Свети Сава у српској историји и традицији, ур. Сима Ћирковић, Београд 1998, 13‒26. [Ferjančić, Božidar i Ljubomir Maksimović, „Sveti Sava između Epira i Nikeje”, u: Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, ur. Sima Ćirković, Beograd 1998, 13‒26]

Цветковић, Бранислав, „Студенички ексонартекс и краљ Радослав: прилог датовању”, Зборник радова Византолошког института 37 (1998) 75‒86. [Cvetković, Branislav, „Studenički eksonarteks i kralj Radoslav: prilog datovanju”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 37 (1998) 75‒86]

Чанак-Медић, Милка, „О другом студеничком ктитору”, у: Манастир Студеница: 700 година Краљеве Цркве, ур. Љубомир Максимовић и Владимир Вукашиновић, Београд 2016, 165‒169. [Čanak-Medić, Milka, „O drugom studeničkom ktitoru”, u: Manastir Studenica: 700 godina Kraljeve Crkve, ur. Ljubomir Maksimović i Vladimir Vukašinović, Beograd 2016]

Џамић, Владимир, „Када је Свети Сава постао архијeреј?” (рад представљен у виду саопштења на Шестој националној конференцији Византолога 18. јуна 1215. г.) [Džamić, Vladimir, „Kada je Sveti Sava postao arhijerej?” (pročitano u vidu saopštenja na Šestoj nacionalnoj konferenciji Vizantologa 18. juna 2015. g.)]

Џелебџић, Дејан, Друштво у епирској држави прве половине XIII века (докторска дисертација, Филозофски факултат у Београду, 2013). [Dželebdžić, Dejan, Društvo u epirskoj državi prve polovine XIII veka (doktorska disertacija.Filozofski fakulet u Beogradu, 2013)]

Џелебџић, Дејан, „Писма Јована Апокавка Теодору Дуки”, Зборник радова Византолошког института 45 (2008) 125‒140. [Dželebdžić, Dejan, „Pisma Jovana Apokavka Teodoru Duki”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 45 (2008) 125‒140]

Џелебџић, Дејан, „Питање оснивања Српске цркве у политици Теодора Дуке”, у: Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића, ур. Љубомир Максимовић и Срђан Пириватрић, Београд 2019, 521‒536. [Dželebdžić, Dejan, „Pitanje osnivanja Srpske crkve u politici Teodora Duke”, u: Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića, ur. Ljubomir Maksimović i Srđan Pirivatrić, Beograd 2019, 521‒536]

Mobirise