Историјски часопис књ. 72 (2023) / Istorijski časopis vol. 72 (2023)

>>> Часопис у .pdf формату / Complete issue in .pdf

наслов/title језик/language удк/udc дои/doi стране/pages
Огњен Тутић
ПАПСКИ ПОРТРЕТИ У РИМУ ОД КРАЈА 6. ДО ПОЧЕТКА 9. ВЕКА: КА РАЗУМЕВАЊУ РАЗВОЈА ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ПАПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
срп7.041.5:272-732.2:929“05/08“10.34298/IC2372011Т 11-42
Dragana Kunčer
ON THE ORIGINS OF THE STORY OF THE SYNOD OF DALMA
eng94(=16)”07”(093.2)10.34298/IC2372043K 43-66
Filip Van Tricht
BEING BYZANTINE IN THE POST-1204 EMPIRE OF CONSTANTINOPLE:
CONTINUITY AND CHANGE
(SOCIETY AND CULTURE)
енг94(459.02)”12”10.34298/IC2372067T 67-116
Ивана Коматина
НЕВЕСТИНСКА КИЋЕЊА СУНЦОРОДНЕ КЋЕРИ.
БРАК СТЕФАНА РАДОСЛАВА И АНЕ ДУКЕНЕ ‒ НОВА ТУМАЧЕЊА
срп347.62:[321.17:929 Стефан Радослав, краљ10.34298/IC2372117К117-144
Aleksandar Uzelac
PALMAN OF LETINBERCH AND HIS TEUTONIC COMPANY
енг94:355.216(497.11)”13”:92910.34298/IC2372145U145-171
Дејан Радичевић, Дејан Булић, Емина Зечевић
АРХЕОЛОШКИ ТРАГОВИ ТРГОВИНЕ ТКАНИНАМА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
срп904:[339.5:677.07(497.11)“04/14“10.34298/IC2372173R173-201
Александар Крстић
ЂУРАЂ И ВУКАШИН АРБАНАС ОД КАРАШЕВА:
ЦРТИЦЕ О ЈЕДНОЈ ПЛЕМИЋКОЈ ПОРОДИЦИ ИЗ 15. ВЕКА
С ПРОСТОРА БАНАТА
срп929.7(497.113)“14“10.34298/IC2372203К203-235
Ненад Обрадовић
ОПСАДА ШАПЦА 1476. ГОДИНЕ
срп94(497.11)“1476“:327(439:560)10.34298/IC2372237О237-279
Marijana Mišević
HOW AND WHY WAS SLAVIC LEARNED AT THE OTTOMAN
COURT? INSIGHTS FROM THE FIFTEENTH-CENTURY
PROJECTS DEDICATED TO LEARNING LANGUAGES
OF THE WORLD
енг811.163.41’243(560)“14“10.34298/IC2372281М281-310
Adrian Magina
NIKOLA CREPOVIĆ. A SERBIAN NOBLEMAN AND HIS FAMILY IN 16TH CENTURY TRANSYLVANIA
енг929.7(=163.41)(439)”15”10.34298/IC2372311М311-341
Марија Васиљевић, Огњен Крешић
КУЛТ СВЕТОГ И МАНАСТИРСКА ЕКОНОМИЈА:
ПРОСЛАВЉАЊЕ СТЕФАНА ШТИЉАНОВИЋА У ШИШАТОВЦУ ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ
срп271.2-36:929]:271.222(497.11)-523.6“15/16“10.34298/IC2372343V343-374
Недељко В. Радосављевић
ЈОАНИКИЈЕ III, ПАТРИЈАРХ ПЕЋКИ
срп271.222(497.11)-726.1:929 Јоаникије III10.34298/IC2372375R375-401
Ненад Нинковић
ПОБУНА ПЕТРОВАРАДИНСКИХ ГРАНИЧАРА КОД БОДЕНСКОГ ЈЕЗЕРА 1800. ГОДИНЕ
срп94:355.48(436-89)“179/180“10.34298/IC2372403N403-425
Владимир Јовановић
ФЕНОМЕН САМОСАКАЋЕЊА У РЕДОВИМА СРПСКЕ ВОЈСКЕ ТОКОМ РАТА 1876. ГОДИНЕ
срп355.1(497.11)“1876“:616.89-008.4510.34298/IC2372427Ј427-445
Јована Блажић Пејић
ТЕРТИЈ ИВАНОВИЧ ФИЛИПОВ И СРПСКО ЦРКВЕНО ПИТАЊЕ
срп929:[061:327.39(=16)(47)“18“10.34298/IC2372447B447-472
Елена Петровна КУДРЯВЦЕВА
«НИ ОДИН ЕВРОПЕЕЦ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ПРОЛИВА И ВСЕХ ЕГО УКРЕПЛЕНИЙ» (К 190-ЛЕТИЮ БОСФОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ РУССКОГО ФЛОТА)
рус359(470):327(470:560)“1833“10.34298/IC2372473K473–491
Боривоје Милошевић
ЂАЧКЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У САРАЈЕВУ 1912. ГОДИНЕ И СУДСКИ ПРОЦЕС ПЈАНИЋ–ЉУБИБРАТИЋ
срп342.729:37.011.3-052](497.15)“1912“10.34298/IC2372493М493–518
Прикази, Научни животсрп519-606
Showing entries (filtered from total entries)

Offline Website Creator