Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Дејан Радичевић, Дејан Булић, Емина Зечевић

АРХЕОЛОШКИ ТРАГОВИ ТРГОВИНЕ ТКАНИНАМА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372173R

УДК: 904:[339.5:677.07(497.11)“04/14“

стр. 173–201

језик: српски


Aпстракт:

У раду се анализира седам позносредњовековних оловних пломби нађених на простору Србије јужно од Саве и Дунава. Ради се о пломбама/печатима које су стављане уз тканину као пратеће средство за идентификацију и регулацију контроле квалитета. Приписане су Венецији, Дубровнику и горњолужичком граду Герлицу. Сви примерци су оквирно датовани у 14–15. век. За изучавање трговачког промета ови налази пружају драгоцена сазнања јер допуњују податке познате из писаних извора и указују на трговачке везе и значај трговине, не само у већим средиштима већ и на мањим трговима.

Кључне речи:

средњовековна Србија, трговина тканинама, оловне пломбе за тканину, Венеција, Дубровник, Герлиц.

Dejan Radičević, Dejan Bulić, Emina Zečević

ARCHAEOLOGICAL TRACES OF FABRIC TRADE IN MEDIEVAL SERBIA

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372173R

UDC: 904:[339.5:677.07(497.11)“04/14“

pp. 173–201

language: serbian


Abstract:

The paper analyses seven late medieval lead seals found in Serbia south of the Sava and Danube rivers. These are seals/stamps attached to the fabric as an accompanying means of identification and regulation of quality control. They were attributed to Venice, Dubrovnik and the Upper Lusatian city of Görlitz. All specimens are tentatively dated to the 14–15th centuries. These findings are valuable for the study of trade as they supplement the data known from written sources, indicate trade connections and the importance of trade, not only in larger centers, but also in smaller squares

Keywords:

Medieval Serbia, fabric trade, lead seals for fabric, Venice, Dubrovnik, Görlitz. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Објављени извори – Published Primary Sources

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. I, 1186–1321, прир. Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик, ред. Душан Синдик, Београд 2011. [Zbornik srednjovekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika, knjiga I, 1186–1321, prir. Vladimir Mošin, Sima Ćirković i Dušan Sindik, red. Dušan Sindik, Beograd 2011]

Литература – Secundary Works

Bajalović-Hadži Pešić, Marija, „Links between the Balkans and Middle Europe from the Twelfth to the Fifteenth Centuries traced on selected Examples of Material Culture”, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 4–5 (1989) 65–83.

Bikić, Vesna, „Venetian influences in the Eastern Adriatic Hinterland”, in: The Heritage of the Serenissima – The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic, Proceedings of the international conference (Izola–Venezia 4–9. 11. 2005), Eds. Мitja Guštin, Sauro Gelichi & Konrad Spindler, Koper 2006, 201–210.

Calaon, Diego, „Torre delle Bebbe, presso Chioggia. Un sito di ’confine’ riletto attraverso un eccezionale rinvenimento di reperti metallici, litici e vitrei”, in: Dalla catalogazione alla promozione dei beni archeologici, Progetto editoriale Giulio Bodon, Francesco Ceselin & Goivanna Gambacurta, Regione del Veneto 2014, 25–266.

Cherry, John, „The Cloth Seal: A Mark of Quality, Identification, or Taxation?”, The Medieval Globe, Volume 4, Issue 1 (2018) 167–192.

Dobrinić, Julian, „Analiza dubrovačkih olovnih plombi”, Numizmatičke vijesti 37 (1995) 195–198.

Lesák, Branislav, Jozef Kováč & Ján Hunka, „Historicko-archeologický význam numizmatických nálezov z výskumov v Trnave”, Numizmatika. Časopis slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV 26 (2016) 54–61.

Ćorović-Ljubinković, Mirjana i Radivoje Ljubinković, „Katedrala i Saška crkva, Novo Brdo – crkva”, Arheološki pregled 4 (1962) 264–269.

Geoff, Egan, „Cloth Seals”, London Archaeologist 3 (1978) 177–179.

Geoff, Egan, Lead Cloth Seals and Related Items in the British Museum, London 1994.

Elton, Stuart F., Cloth seals – An Illustrated reference guide to the identification of lead seals attached to cloth: From the British perspective, Oxford 2017.

Endrei, Walter & Egan Geoff, „The Sealing of Cloth in Europe, with Special Reference to the English Evidence”, Textile History 13 (1982) 47–75.

Hunka, Ján, „ Nálezy olovených plômb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14–17. stor.) zo Slovenska”, Študijné zvesti AÚ SAV 33 (1999) 303, obr. 4/12, 295–309.

Jordanov, Ivan & Zhekova Zhenya, Catalogue of Medieval Seals at the Regional Histroical Museum of Shumen, Shumen 2007.

Kovačević, Desanka, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961.

Kühtreiber, Thomas & Marian Gűnter, „Zwei Tuchplomben von der Burgruine Schrattenstein – Ein Beitrag zum niederösterreichischen Tuchmachergewerbe im Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der landesfürstlichen Stadt Tulln”, Unsere Heimat 71/3 (2000) 198–217.

Kodrić, Kesovia, Mateo Miguel i Katarina Nina Simončić, „Organizacija i tehnologija suknarstva u Dubrovniku u 15. stoleću”, Radovi – Zavod za Hrvatsku povijest 48 (2016) 281–283.

Mordovin, Maxim, „A 15–17. századi távolsági textilkereskedelem régészeti emlékei Pápán”, in: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. Kaposvár, 22–24. november 2012, ed. Varga Máté, Kaposvár 2013, 267–282.

Mordovin, Maxim, „Late Medieval and Early Modern Cloth Seals in the Collection of the Hungarian National Museum”, Archaeologiai Ertesito 139 (2014) 193–237.

Mordovin, Maxim, „Bavarian cloth seals in Hungary”, Hungarian Historical Review 6/1 (2017) 78–106.

Mordovin, Maxim, Textilvegek vedjegyei. A textilkereskedelem regeszeti emlekei a Magyar Kinilysag teriileten, Budapest 2018.

Mordovin, Maxim, „A collection of fifteenth– and sixteenth– century cloth seals from Szolnok”, in: Genius Loci, eds. Dóra Mérai, Ágnes Drosztmér, Kyra Lyublyanovics, Judith Rasson, Zsuzsanna Papp Reed, András Vadas & Csilla Zatykó, Budapest 2018, 285–288.

Mordovin, Maxim, „Guide to the Identification of Archaeological Lead Cloth Seals”, Hungarian archaeology e-journal (Spring 2019) 20–26.

Mordovin, Maxim, „Görlitz textilkereskedelme a Magyar Királyságban”, in: Határon innen és túl. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról, eds. István Kadás, Boglárka Weisz, Budapest 2021, 379–420.

Mordovin, Maxim, Textilplombák Pest megyéből, in: Közösségi régészeti projektek Pest megyében, ed. Tibor Ákos Rácz, Szentendre 2021, 252–265.

Radojković, Bojana, „Romanska bronzana činija sa srednjovekovne tvrđave Rasa”, Vesnik Vojnog muzeja 19–20 (1974) 27–33.

Ramadanski, Raško, „A Tudor Lead Seal in Serbia”, Post-Medieval Archaeology 48/2 (2014) 426–438.

Ramadanski, Raško, „Late medieval and early post-medieval cloth seals of Nuremberg and Wöhrd from the collection of the Town Museum in Bečej”, Communicationes Archaologica Hungaria 2021 (2023) 137–146.

Topić, Nikolina i dr., „Inventar nalaza i višefazno groblje uz Utvrdu Sokol u Konavlima”, Archaeologia Adriatica 13 (2019) 107–251.

Vasić, Dejana i Snežana Božanić, „Medieval Merchants on the Route Between the Dalmatian (Ragusan) Littoral and the Cities on the Southern Hungarian Border: Impact of Trade on Movement”, Истраживања 32 (2021) 83–95.

Voje, Ignacij, „Sukno iz Hercegnovegaˮ, Zgodovinski časopis 19–20 (1966) 181–185.

Voje, Ignacij, Kreditna trgovina u srednjovijekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976.

Бајаловић-Хаџи Пешић, Mарија, „О налазима неких предмета у готичком стилу на територији Србије”, Саопштења 24 (1992) 217–222. [Bajalović-Hadži Pešić, Marija, „O nalazima nekih predmeta u gotičkom stilu na teritoriji Srbije”, Saopštenja 24 (1992) 217–222]

Бењоцки, Нада, Археолошки локалитети зрењанинског подручја, Зрењанин 2018. [Benjocki, Nada, Arheološki lokaliteti zrenjaninskog područja, Zrenjanin 2018]

Бикић, Весна, „Трговински промет у Београду у 15. векуˮ, Старинар 45–46 (1994–1995) 1995, 83–98. [Bikić, Vesna, „Trgovinski promet u Beogradu u 15. veku”, Starinar 45–46 (1994–1995) 1995, 83–98]

Благојевић, Милош, „Основе привредног развитка”, у: Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 357–371. [Blagojević, Miloš, „Osnove privrednog razvitka”, u: Istorija srpskog naroda, knj. I, Beograd 1981, 357–371]

Динић-Кнежевић, Душанка, „Тканине”, у: Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 734–735. [Dinić-Knežević, Dušanka, „Tkanine”, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd 1999, 734–735]

Динић-Кнежевић, Душанка, Тканине у привреди средњовековног Дубровника, Београд 1982. [Dinić-Knežević, Dušanka, Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika, Beograd 1982] 

Иванишевић, Вујадин, „Новац и печати из Младеновца и околине (12–16. век)”, у: Велибор Катић и Немања Марковић, Археолошко наслеђе из Младеновца од раног средњег века до раног модерног доба. Младеновац 2020, 285–308. [Ivanišević, Vujadin, „Novac i pečati iz Mladenovca i okoline (12–16. vek)”, u: Velibor Katić i Nemanja Marković, Arheološko nasleđe iz Mladenovca od ranog srednjeg veka do ranog modernog doba, Mladenovac 2020, 285–308]

Историја српског народа, књ. I, ур. Сима Ћирковић, Београд 1981. [Istorija srpskog naroda, knj. I, ur. Sima Ćirković, Beograd 1981]

Јовановић, Војислав С., „Ново Брдо средњовековни град”, у: Ново Брдо, ур. Марко Омчикус, Београд 2004, 10–43. [Jovanović, Vojislav S., „Novo Brdo srednjovekovni grad”, u: Novo Brdo, ur. Marko Omčikus, Beograd 2004, 10–143]

Калић, Јованка, „Београд у међународној трговини средњег века”, у: Ослобођење градова у Србији од Турака 1862–1867. године, ур. Васа Чубриловић, Београд 1970, 47–60. [Kalić, Jovanka, „Beograd u međunarodnoj trgovini srednjeg veka”, u: Oslobođenje gradova u Srbiji od Turaka 1862–1867. godine, ur. Vasa Čubrilović, Beograd 1970, 47–60]

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, Београд 2010. [Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd 2010] 

Лексикон српског средњег века, прир. Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Београд 1999. [Leksikon srpskog srednjeg veka, prir. Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, Beograd 1999]

Марјановић-Вујовић, Гордана, „Кућа из друге половине XVII века откопана y утврђеном подграђу београдског града – доњем граду”, Годишњак града Београда 20 (1973) 201–228. [Marjanović-Vujović, Gordana, „Kuća iz druge polovine XVII veka otkopana u utvrđenom podgrađu beogradskog grada – donjem gradu”, Godišnjak grada Beograda 20 (1973) 201–228]

Митровић, Катарина и Дејан Радичевић, „Католичка парохија у Руднику”, у: Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни, ур. Синиша Мишић, Дејан Радичевић и Марко Шуица, Аранђеловац 2018, 85–94. [Mitrović, Katarina i Dejan Radičević, „Katolička parohija u Rudniku”, u: Rudnik i Venčac sa okolinom u srednjem veku i ranoj moderni, ur. Siniša Mišić, Dejan Radičević i Marko Šuica, Aranđelovac 2018, 85–94]

Мишић, Синиша, Историјска географија српских земаља (VI–XVI век), Београд 20222. [Mišić, Siniša, Istorijska geografija srpskih zemalja (VI–XVI vek), Beograd 2022]2 

Мишић, Синиша и Александар Узелац, „Путеви и трговина“, у: Шумадија у XV веку, Београд 2018, 277–286. [Mišić, Siniša i Aleksandar Uzelac, „Putevi i trgovina“, u: Šumadija u XV veku, Beograd 2018, 282–286]

Петровић, Владета, „Козник“ у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, Београд 2010, 136–137. [Petrović, Vladeta, „Koznik“, u: Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, Beograd 2010, 136–137]

Петровић, Ђурђица, „Простирке и покривачи”, у: Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 592–596. [Petrović, Đurđica, „Prostirke i pokrivači”, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd 1999, 592–596]

Поповић, Марко и Игор Бјелић, Црква Светог Николе: катедрала град Новог Брда, Београд 2018. [Popović, Marko i Igor Bjelić, Crkva Svetog Nikole: katedrala grad Novog Brda, Beograd 2018]

Рабовянов, Деян, Археологически проучвания в южния сектор на Трапезица: Средновековият град, Том I, Велико Търново 2015. [Rabovyаnov, Deyаn, Arheologičeski proučvaniya v yužniya sektor na Trapezica: Srednovekoviyat grad, Tom I, Veliko Tarnovo 2015]

Радичевић, Дејан, „Археолошка сведочанства о најстаријим рударским трговима средњовековне Србије”, у: Урбанизација у источној и југоисточној Европи, ур. Срђан Рудић и Алексеј Александрович Гордин, Београд 2019, 74–80. [Radičević, Dejan, „Arheološka svedočanstva o najstarijim rudarskim trgovima srednjovekovne Srbije”, u: Urbanizacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, ur. Srđan Rudić i Aleksej Aleksandrovič Gordin, Beograd 2019, 74–80]

Радичевић, Дејан и Ана Цицовић, „Археолошка истраживања средњовековних налазишта на Руднику 2009–2013. године”, у: Рудник 1. Истраживања средњовековних налазишта (2009–2013. година), ур. Дејан Радичевић и Ана Цицовић, Горњи Милановац 2019, 23–37. [Radičević, Dejan i Ana Cicović, „Arheološka istraživanja srednjovekovnih nalazišta na Rudniku 2009–2013. godine”, u: Rudnik 1. Istraživanja srednjovekovnih nalazišta (2009–2013. godina), ur. Dejan Radičević i Ana Cicović, Gornji Milanovac 2019, 23–37]

Paдојковић, Бојана, „Увоз средњовековних бакарних и бронзаних предмета из Европе на територији Београда и Србије”, Годишњак града Београда 25 (1978) 177–184. [Radojković, Bojana, „Uvoz srednjovekovnih bakarnih i bronzanih predmeta iz Evrope na teritoriji Beograda i Srbije”, Godišnjak grada Beograda 25 (1978) 177–184]

Рамадански, Рашко и Роланд Шурањи, „Топоними XV–XVIII века на доњем току реке Чик у светлу картографије, писаних извора и археолошких налаза”, Фибула – Годишњак Градског музеја у Врбасу 1 (2020) 23–47. [Ramadanski, Raško i Roland Šuranji, „Toponimi XV–XVIII veka na donjem toku reke Čik u svetlu kartografije, pisanih izvora i arheoloških nalaza”, Fibula – Godišnjak Gradskog muzeja u Vrbasu 1 (2020) 23–47]

Станојев, Небојша, Бач – археологија, Нови Сад 2019. [Stanojev, Nebojša, Bač – arheologija, Novi Sad 2019]

Ћирковић, Сима, „Трговина”, у: Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 741–745. [Ćirković, Sima, „Trgovina”, u: Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd 1999, 741–745]

Ћирковић, Сима, Херцег Стефан Вукчић – Косача и његово доба, Београд 1964. [Ćirković, Sima, Herceg Stefan Vukčić – Kosača i njegovo doba, Beograd 1964]

Ћоровић-Љубинковић, Мирјана, „Археолошки и историјски значај налаза српског средњовековног новца на Новом Брду”, Зборник Народног музеја 5 (Београд 1967) 261–270. [Ćorović-Ljubinković, Mirjana, „Arheološki i istorijski značaj nalaza srpskog srednjovekovnog novca na Novom Brdu”, Zbornik Narodnog muzeja 5 (Beograd 1967) 261–270]

Ћук, Ружа, „Извоз свиле из Дубровника у Венецију у XIV веку”, Историјски часопис 28 (1981) 17–25. [Ćuk, Ruža, „Izvoz svile iz Dubrovnika u Veneciju u XIV veku”, Istorijski časopis 28 (1981) 17–25]

Ћук, Ружа, Србија и Венеција у XIII и XIV веку, Београд 1986. [Ruža Ćuk, Srbija i Venecija u XIII i XIV veku, Beograd 1986]

Храбак, Богумил, „Рудник под Штурцем и његова дубровачка насеобина”, Зборник радова Народног музеја 14 (Чачак 1984) 5–86. [Hrabak, Bogumil, „Rudnik pod Šturcem i njegova dubrovačka naseobina”, Zbornik radova Narodnog muzeja 14 (Čačak 1984) 5–86]

Шкриванић, Гавро, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1974. [Škrivanić, Gavro, Putevi u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1974]

Шумадија у XV веку, ур. Синиша Мишић и Марија Копривица, Београд 2018. [Šumadija u XV veku, ur. Siniša Mišić i Marija Koprivica, Beograd 2018]

Free AI Website Software