Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Александар Крстић

ЂУРАЂ И ВУКАШИН АРБАНАС ОД КАРАШЕВА: ЦРТИЦЕ О ЈЕДНОЈ ПЛЕМИЋКОЈ ПОРОДИЦИ ИЗ 15. ВЕКА С ПРОСТОРА БАНАТА

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372203К

УДК: 929.7(497.113)“14“

стр. 203–235

језик: српски


Aпстракт:

Рад се бави племићком породицом Арбанас (мађ. Orbonász) од Карашева, чији чланови су обављали значајне управне и војне дужности у јужним областима и на границама Угарске током 15. века. Оскудна изворна грађа допушта да се само у основним цртама прати њихова делатност. Најистакнутији представници породице и оснивачи две њене гране били су браћа Ђурађ и Вукашин Арбанас. Ђурађ је 1437. године као хонор држао краљевску тврђаву Карашево (мађ. Krassófő, рум. Carașova) у данашњем румунском Банату, што сведочи да је он тада већ имао значајну позицију у овој пограничној области Угарске. У историографији се сматра да браћа воде порекло из српске племићке породице с простора Албаније. Занимљиво је да два српска летописа помињу извесног Вукашина Зупровића као истакнутог учесника угарског похода против Турака у Србији 1437. године. Грађански рат у Угарској после смрти краља Алберта (1439) погодовао је даљем успону браће Арбанас. Ђурађ је као присталица краља Владислава I и Јована Хуњадија доспео до положаја тамишког жупана (1441–1442). Вукашин добија значајну улогу у управљању Тамишком жупанијом, као опуномоћеник свога брата. Њихови потомци су такође градили каријеру на граници током владавине Матије Корвина. Ђурађ Млађи је крајем деведесетих година 15. века био београдски капетан (бан), док је Вукашинов син Петар у то време (1489) био капетан тврђаве Харам на Дунаву.

Кључне речи:

Ђурађ (Ђорђе) Арбанас, Вукашин Арбанас, Вукашин Зупровић, Петар Вукашин од Карашева, Карашево, Банат, средњовековна Угарска, Београдска бановина, племство, српски летописи.

Aleksandar Krstić

GEORGE AND VUKAŠIN ARBANAS (ORBONÁSZ) OF CARAȘOVA: NOTES ON A NOBLE FAMILY FROM THE TERRITORY OF BANAT IN THE 15TH CENTURY

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372203К

UDC: 929.7(497.113)“14“

pp. 203–235

language: serbian


Abstract:

The paper deals with the noble Arbanas family (Hungarian: Orbonász) of Carașova, whose members performed important administrative and military duties in the southern border areas of Hungary during the 15th century. The scarce source material allows us to follow only the basic outlines of their activities. The most prominent members of this family and the founders of its two branches were the brothers George and Vukašin Arbanas. In 1437, George kept the royal castle of Carașova in present-day Romanian Banat (Hungarian: Krassófő, Serbian: Karaševo) as an honour, which proves that he already had a significant position in the borderline Caraș (Krassó) County at that time. In the Hungarian and Romanian historiography, it is considered that the brothers originate from a Serbian noble family from the territory of Albania. It is interesting that two Serbian annals mention a certain Vukašin Zuprović as a prominent participant in the Hungarian campaign against the Ottomans in Serbia in 1437. The civil war in Hungary after the death of King Albert (1439) favoured the further rise of the Arbanas brothers. As a supporter of King Wladislas I and John Hunyadi, George reached the position of the count of Timiş (Temes) in 1441–1442. Vukašin was given a significant role in the management of Timiş County, as some kind of his brother’s representative. The offspring of George and Vukašin built their careers on the southern border of Hungary during the reign of Matthias Corvinus. In the late 1480s, George the Younger performed the duty of the captain or the ban of Belgrade, while Vukašin’s son Peter was the captain of the Haram castle on the Danube in Caraș County (1489).

Keywords:

George (Đurađ, György) Arbanas (Orbonász), Vukašin Arbanas (Orbonász), Vukašin Zuprović, Peter Vukašin of Carașova, Carașova (Krassófő), Banat, Medieval Hungary, Banate of Belgrade, nobility, Serbian annals. 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Маgyar nemzeti levéltar országos levéltara, Budapest

– Diplomatikai fényképgyűjtemény

– Diplomatikai levéltar – Mohács Előtti Gyűjtemény

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, İstanbul, E 752/29.

Российская государственная библиотека, Москва [Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, Moskva]

– Отдел рукописей, Фонд 270. Собрание рукописных книг П. И. Севастьянова [Otdel rukopisej, Fond 270. Sobranie rukopisnyh knig P. I. Sevast’janova]

Извори – Primary Sources

Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok, eds. Albert Berzeviczy, Tibor Gerevich & Emil Jakubovics, Budapest 1914.

Érszegi, Géza, „Adatok Szeged középkori történetéhez”, Tanulmányok Csongrád megye történetéből 6 (1982) 13–51.

Fekete Nagy, Antonius, Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV, Budapest 1979.

Fermendžin, Euzebije, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925. usque ad annum 1752, Zagrabiae 1892.

Haan, Lajos & Mihály Zsilinszky, Békésmegyei oklevéltár számos, hazánk beltörténetére vonatkozó adatokkal, Budapest 1877.

Jakó, Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei II. kötet. 1485–1556, Budapest 1990. 

Káldy-Nagy, Gyula, A Szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben, Szeged 2008.

Kammerer, Ernő, A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo, t. VIII, Budapest 1895.

Karácsonyi, János, „Az első magyar hadijelentés 1437”, Hadtörténelmi Közlemények 11 (1910) 15–22.

Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes, vol. II, ed. Eugenius Darkó, Budapest 1923.

Oblast Brankovića. Opširni katastarski popis iz 1455. godine, prir. Hamid Hadžibegić, Adem Handžić i Ešref Kovačević, Sarajevo 1972.

Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez, t. I, Oklevelek 1229–1499, Budapest 1919.

Palásthy, Pál, A Palásthyak, t. I, Budapest 1890.

Pesty, Frigyes, Krassó vármegye történeté. Oklevéltár, t. III, Budapest 1882.

Pesty, Frigyes, Livia Magina & Adrian Magina, Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara. Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez, t. II, (1430–1470), Cluj–Napoca 2014.

Thallóczy, Lajos, „Magyar várak 1437 körül”, Archaeologiai Közlemények 12 (1878) 112–115.

Thallóczy, Lajos & Antal Áldásy, Magyarország melléktartományainak oklevéltára II. A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198–1526, Budapest 1907.

Šišić, Ferdo, „Rukovet spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473–1496)” I, Starine JAZU 37 (1934) 189–344.

Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495), ed. Petr Kozák, Praha 2019.

Zsigmondkori okléveltar, t. III, (1411–1412), ed. Elemér Mályusz & Iván Borsa, Budapest 1993.

Zsigmondkori okléveltar, t. VIII, (1421), ed. Iván Borsa, Budapest 2003.

Zsigmondkori okléveltar, t. IX, (1422), ed. Iván Borsa, Budapest 2004.

Zsigmondkori okléveltar, t. X, (1423), ed. Norbert C. Tóth, Budapest 2007.

Анастасијевић, Драгутин, „Летопис Никољски”, Богословље 9 (1934) 364–370.

[Anastasijević, Dragutin, „Letopis Nikoljski”, Bogoslovlje 9 (1934) 364–370]

Вукомановићь, Алекса, „Грађа за исторiю народа и кньижевности српске”, Гласникь Друштва србске словесности 10 (1858) 211–277. [Vukomanović, Aleksa, „Građa za istoriju naroda i književnosti srpske”, Glasnik Društva srbske slovesnosti 10 (1858) 211–277]

Динић, Михаило, Грађа за историју Београда у средњем веку, књ. II, Београд 1958. [Dinić, Mihailo, Građa za istoriju Beograda u srednjem veku, knj. II, Beograd 1958]

Ивић, Алекса, „Неколико ћирилских споменика из XVI и XVII века”, Vjesnik Kraljevskoga hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 15/2 (1913) 92–103. [Ivić, Aleksa, „Nekoliko ćirilskih spomenika iz XVI i XVII veka”, Vjesnik Kraljevskoga hrvatskoslavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 15/2 (1913) 92–103]

Константин Философ, „Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога”, прир. Ватрослав Јагић, Гласник Српског ученог друштва 42 (1875) 223–328. [Konstantin Filosof, „Život Stefana Lazarevića, despota srpskoga”, prir. Vatroslav Jagić, Glasnik Srpskog učenog društva 42 (1875) 223–328]

Константин Философ, Живот Стефана Лазаревића деспота српскога, прев. Гордана Јовановић, Београд 2009. [Konstantin Filosof, Život Stefana Lazarevića despota srpskoga, prev. Gordana Jovanović, Beograd 2009]

Константин Философ, Константин Философ и његов Живот Стефана Лазаревића деспота српскога, фототипско издање, прир. Ђорђе Трифуновић, Горњи Милановац 2004. [Konstantin Filosof, Konstantin Filosof i njegov Život Stefana Lazarevića despota srpskoga, fototipsko izdanje, prir. Đorđe Trifunović, Gornji Milanovac 2004]

Куев, Куйо и Георги Петков, Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст, София 1986. [Kuev, Kuyo i Georgi Petkov, Sâbrani sâchineniya na Konstantin Kostenechki. Izsledvane i tekst, Sofiјa 1986]

Мишић, Биљана, Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића, Београд 2008. [Mišić, Biljana, Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, Beograd 2008]

Новаковић, Стојан, „Одломак српскога љетописа”, Starinе JAZU 6 (1874) 19–23. [Novaković, Stojan, „Odlomak srpskoga ljetopisa”, Starine JAZU 6 (1874) 19–23]

Радонић, Јован, Прилози за историју Срба у Угарској у XVI, XVII и XVIII веку, књ. I, Нови Сад 1909. [Radonić, Jovan, Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI, XVII i XVIII veku, knj. I, Novi Sad 1909]

Стојановић, Љубомир, Стари српски родослови и летописи, Београд–Сремски Карловци 1927. [Stojanović, Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Beograd–Sremski Karlovci 1927]

Стојановић, Љубомир, „Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи и др.”, Споменик СКА 3 (1890). [Stojanović, Ljubomir, „Stari srpski hrisovulji, akti, biografije, letopisi, tipici, pomenici, zapisi i dr.”, Spomenik SKA 3 (1890)]

Томовић, Гордана, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974. [Tomović, Gordana, Morfologija ćiriličkih natpisa na Balkanu, Beograd 1974]

Литература – Secondary Works

Bartal, Antonius, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungarie, Lipsiae 1901.

C. Tóth, Norbert, Richárd Horváth, Tibor Neumann & Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája (1458–1526). II. megyék, Budapest 2016.

Csánki, Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, t. II, Budapest 1894.

Cîmpeanu, Liviu, „Ex bono tirone miles fortissimus, ex milite imperator optimus emersit. Reflection on the beginnings of John Hunyadi’s career”, in: Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th centuries), ed. Zoltan Iusztin, Cluj–Napoca 2019, 175–203.

Drăgan, Ioan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440–1514, București 2000.

Engel, Pál, „Hunyadi pályakezdése”, in: idem, Honor, vár, ispánság. (Válogatott tanulmányok), ed. Enikő Csukovits, Budapest 2003, 512–526.

Engel, Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437), Budapest 1977.

Engel, Pál, Középkori magyar genealógia, Magyar Középkori Adattár, CD-Rom, Budapest 2001.

Engel, Pál, Magyarország világi archontológiája 1301–1457, t. I–II, Budapest 1996.

Engel, Pál, A Temesvári és Moldovai szandzsák törökkori települései (1554–1579), Szeged 1996.

Engel, Pál, The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary 895–1526, London – New York 2001.

Fóti, Miklós & István Pánya, Bodrog vármegye településhálózatának rekonstrukciója a török defterek alapján. A zombori és a bajai náhije települései 1578-ben, Budapest–Kecskemét 2022.

Györffy, György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, t. I, III, Budapest 1987.

Iusztin, Zoltan, Politică şi administraţie în Banatul medieval (sec. XIV–XV), Cluj–Naposa 2018.

Jefferson, John, The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. The Ottoman–Christian Conflict from 1438–1444, Leiden–Boston 2012.

Krstić, Aleksandar, „Which Realm Will You Opt for? – the Serbian Nobility between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century”, in: State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule, eds. Srđan Rudić & Selim Aslantaș, Belgrade 2017, 129–163.

Krstić, Aleksandar & Adrian Magina, „The Belmužević family: the fate of a noble family in South East Europe during the turbulent period of the Ottoman conquest (the 15th and the first half of the 16th centuries)”, Revue des études sud-est européennes 59 (2021) 105–123.

Kubinyi, András, „A Jagelló-kori értelmiség”, in: Az értelmiség Magyarországon a 16.–17. században, ed. István Zombori, Szeged 1988, 7–21.

Magina, Adrian, „Mixtim Hungari, Rasciani et Valachi habitant. Serbs in Southern parts of the Hungarian kingdom (15th–16th centuries)”, in: The Eternal Cycle: Neighbours, Allies and/or Rivals – Serbo/Hungarian Relations in the Middle Ages (895–1541), in press.

Mályusz, Elemér, „A négy Tallóci fivér”, Történelmi Szemle 4 (1980) 531–576.

Pálosfalvi, Tamás, From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman–Hungarian Warfare, 1389–1526, Leiden–Boston 2018.

Petrovics, István, „John Hunyadi, Defender of the Southern Borders of the Medieval Kingdom of Hungary”, Banatica 20–2 (2010) 63–75.

Popa-Gorjanu, Cosmin, Medieval Nobility in Central Europe: The Himfi Family, Cluj–Napoca 2019.

Rokai, Petаr, „Poslednje godine balkanske politike kralja Žigmunda”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 12/1 (1969) 89–108.

Rókay, Peter, „A szerbek betelepülése Magyarországra a XV században”, in: A szerbek Magyarországon, Szeged 1991, 51–62.

Szabó, Attila, Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. Dicţionarul istoric şi administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, t. II, (P–Z), Csíkszereda, 2003.

Vass, Előd, „A szekcsői–mohácsi szandzsák 1591. évi adóösszeírása Baranyai helytörténetírás“, A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1977 (Pécs 1979) 15–93.

Алексић, Владимир, Наследници Мрњавчевића и територије под њиховом влашћу од 1371. до 1395. године (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2012). [Aleksić, Vladimir, Naslednici Mrnjavčevića i teritorije pod njihovom vlašću od 1371. do 1395. godine (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2012)]

Алексић, Владимир, „Шумадија на српско-турско-угарској тромеђи”, у: Шумадија у XV веку, колективна монографија, ур. Синиша Мишић и Марија Копривица, Београд 2018, 33–59. [Aleksić, Vladimir, „Šumadija na srpsko-tursko-ugarskoj tromeđi”, u: Šumadija u XV veku, kolektivna monografija, ur. Siniša Mišić i Marija Koprivica, Beograd 2018, 33–59]

Антоновић, Милош, Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, Београд 2003. [Antonović, Miloš, Grad i župa u Zetskom primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku, Beograd 2003]

Благојевић, Милош, „Арбанаси у светлости најстаријих српских извора”, Зборник Матице српске за историју 75–76 (2007) 7–22. [Blagojević, Miloš, „Arbanasi u svetlosti najstarijih srpskih izvora”, Zbornik Matice srpske za istoriju 75–76 (2007) 7–22]

Божић, Иван, „Албанија и Арбанаси у XIII, XIV и XV веку”, Глас САНУ 388. Одељење историјских наука 3 (1983) 11–112. [Božić, Ivan, „Albanija i Arbanasi u XIII, XIV i XV veku”, Glas SANU 388. Odeljenje istorijskih nauka 3 (1983) 11–112]

Грковић, Милица, „Антропонимија и топонимија”, у: Насеља и становништво Области Бранковића 1455, ур. Милош Мацура, Београд 2001, 611–746. [Grković, Milica, „Antroponimija i toponimija”, u: Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića 1455, ur. Miloš Macura, Beograd 2001, 611–746]

Грковић, Милица, Речник личних имена код Срба, Београд 1977. [Grković, Milica, Rečnik ličnih imena kod Srba, Beograd 1977]

Даничић, Ђура, Рјечник из књижевних старина српских, књ. I, (А–К), Београд 1863. [Daničić, Đura, Rječnik iz književnih starina srpskih, knj. I, (A–K), Beograd 1863]

Думић, Оливера, „Манастир Томић”, Гласник СПЦ XCVIII/8 (2018) 369–383. [Dumić, Olivera, „Manastir Tomić”, Glasnik SPC XCVIII/8 (2018) 369–383]

Зиројевић, Олга, Турско војно уређење у Србији (1459–1683), Београд 1974. [Zirojević, Olga, Tursko vojno uređenje u Srbiji (1459–1683), Beograd 1974]

Иванов, Александар, „Убиство Дмитра Јакшића у Смедереву”, Зборник Матице српске за историју 99 (2019) 7–19. [Ivanov, Aleksandar, „Ubistvo Dmitra Jakšića u Smederevu”, Zbornik Matice srpske za istoriju 99 (2019) 7–19]

Ивановић, Дарко, „Зупровић Вукша, јереј”, у: исти, Свештенослужитељи Браничевске епархије: биографски лексикон (свештеници и ђакони) : А–Љ, Пожаревац 2014, 107. [Ivanović, Darko, „Zuprović Vukša, јеrеј”, u: isti, Sveštenoslužitelji Braničevske eparhije: biografski leksikon (sveštenici i đakoni) : A–Lj, Požarevac 2014, 107]

Ивановић, Милош, Властела државе српских деспота (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2013). [Ivanović, Miloš, Vlastela države srpskih despota(doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2013)]

Јиречек, Константин, Историја Срба, књ. I, Београд 1952. [Jireček, Konstantin, Istorija Srba, knj. I, Beograd 1952]

Калић-Мијушковић, Јованка, Београд у средњем веку, Београд 1967. [Kalić-Mijušković, Jovanka, Beograd u srednjem veku, Beograd 1967]

Катић, Велибор, Немања Марковић, Милош Ивановић и Марко Јефтић, Црквине: Споменик на месту смрти деспота Стефана Лазаревића, Младеновац 2022. [Katić, Velibor, Nemanja Marković, Miloš Ivanović i Marko Jeftić, Crkvine: Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, Mladenovac 2022]

Коматина, Предраг, „А од Арбанаса Пилот: Почеци политичке историје Албанаца”, у: Стефан Немања ‒ Преподобни Симеон Мироточиви, ур. Милан Радујко, Београд‒Беране 2016, 259–267. [Komatina, Predrag, „A od Arbanasa Pilot: Počeci političke istorije Albanaca”, u: Stefan Nemanja – Prepodobni Simeon Mirotočivi, ur. Milan Radujko, Beograd–Berane 2016, 259–267]

Коматина, Предраг, „О албанском етнониму у средњем веку”, Зборник радова Византолошког института 58 (2021) 23–36. [Komatina, Predrag, „O albanskom etnonimu u srednjem veku”, Zbornik radova Vizantološkog instituta 58 (2021) 23–36]

Крстић, Александар, „Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици”, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 1 (2013) 161–185. [Krstić, Aleksandar, „Novi podaci o vojvodi Milošu Belmuževiću i njegovoj porodici”, Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije 1 (2013) 161–185]

Матанов, Христо, Югозападните български земи през XIV век, София 1986. [Jugozapadnite bǎlgarski zemi prez XIV vek, Sofija 1986]

Мијатовић, Чедомиљ, Деспот Ђурађ Бранковић, књ. I, Београд 1880. [Mijatović, Čedomilj, Despot Đurađ Branković, knj. I, Beograd 1880]

Милошевић, Радомир, Древне светиње и храм Богородичиног Успења у Смедереву, Смедерево 2006. [Milošević, Radomir, Drevne svetinje i hram Bogorodičinog Uspenja u Smederevu, Smederevo 2006]

Мишић, Синиша, „Лов у средњовековној Србији”, Историјски гласник 1–2 (1995) 51–66. [Mišić, Siniša, „Lov u srednjovekovnoj Srbiji”, Istorijski glasnik 1–2 (1995) 51–66]

Настасијевић, Славомир, Тешко побеђенима, Београд 1976. [Nastasijević, Slavomir, Teško pobeđenima, Beograd 1976]

Николић, Маја, Византијски писци о Србији (1402–1439), Београд 2010. [Nikolić, Maja, Vizantijski pisci o Srbiji (1402–1439), Beograd 2010]

Новаковић, Стојан, „Царица Мара. Историјске црте из XV века”, Летопис Матице српске 174 (1893) 1–35. [Novaković, Stojan, „Carica Mara. Istorijske crte iz XV veka”, Letopis Matice srpske 174 (1893) 1–35]

Новаковић, Стојан, Из српске историје, Нови Сад – Београд 1972. [Novaković, Stojan, Iz srpske istorije, Novi Sad – Beograd 1972]

Пурковић, Миодраг Ал., Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978. [Purković, Miodrag Al., Knez i despot Stefan Lazarević, Beograd 1978]

Радојичић, Ђорђе Сп., „О поменику св. Богородице Љевишке (рукопис бр. 227 Народне библиотеке у Београду)”, Старинар 15 (1940) 43–69. [Radojičić, Đorđe Sp., „O pomeniku sv. Bogorodice Ljeviške (rukopis br. 227 Narodne biblioteke u Beogradu)”, Starinar 15 (1940) 43–69]

Радонић, Јован, Западна Европа и балкански народи према Турцима у првој половини XV века, Нови Сад 1905. [Radonić, Jovan, Zapadna Evropa i balkanski narodi prema Turcima u prvoj polovini XV veka, Novi Sad 1905]

Спремић, Момчило, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994. [Spremić, Momčilo, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd 1994]

Спремић, Момчило, „Дуга војна и обнова државе”, у: Историја српског народа, књ. II, ур. Јованка Калић, Београд 1982, 254–267. [Spremić, Momčilo, „Duga vojna i obnova države”, u: Istorija srpskog naroda, knj. II, ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 254–267]

Спремић, Момчило, „Крушевац у XIV и XV веку”, у: Крушевац кроз векове, ур. Адам Стошић, Крушевац 1972, 9–25. [Spremić, Momčilo, „Kruševac u XIV i XV veku”, u: Kruševac kroz vekove, ur. Adam Stošić, Kruševac 1972, 9–25]

Спремић, Момчило, „Матко Таловац”, у: Српски биографски речник, књ. 6, ур. Бранко Бешлин, Нови Сад 2014, 310. [Spremić, Momčilo, „Matko Talovac”, u: Srpski biografski rečnik, knj. 6, ur. Branko Bešlin, Novi Sad 2014, 310]

Спремић, Момчило, „Први пад Деспотовине”, у: Историја српског народа, књ. II, ур. Јованка Калић, Београд 1982, 241–253 [Spremić, Momčilo, „Prvi pad Despotovine”, u: Istorija srpskog naroda, knj. II, ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 241–253]

Спремић, Момчило, „Српски деспоти у Срему”, у: Срем кроз векове. Слојеви културa Фрушке горе и Срема, ур. Миодраг Матицки, Београд–Беочин 2007, 45–73. [Spremić, Momčilo, „Srpski despoti u Sremu”, u: Srem kroz vekove. Slojevi kultura Fruške gore i Srema, ur. Miodrag Maticki, Beograd–Beočin 2007, 45–73]

Ћирковић, Сима, „Аидин”, Српски биографски речник, књ. 1, ур. Чедомир Попов, Нови Сад 2004, 72. [Ćirković, Sima, „Aidin”, Srpski biografski rečnik, knj. 1, ur. Čedomir Popov, Novi Sad 2004, 72]

Ћирковић, Сима, „Албанци у огледалу јужнословенских извора”, у: Илири и Албанци, ур. Милутин Гарашанин, Београд 1988, 323–339. [Ćirković, Sima, „Albanci u ogledalu južnoslovenskih izvora”, u: Iliri i Albanci, ur. Milutin Garašanin, Beograd 1988, 323–339]

Ћирковић, Сима, „Богдан, Оливер и Вукашин у именима турских нахија”, Вардарски зборник 2 (2003) 1–9. [Ćirković, Sima, „Bogdan, Oliver i Vukašin u imenima turskih nahija”, Vardarski zbornik 2 (2003) 1–9]

Ћирковић, Сима, Голубац у средњем веку, Пожаревац 1968. [Ćirković, Sima, Golubac u srednjem veku, Požarevac 1968]

Ћирковић, Сима, „Поклад краља Вукашина”, Зборник Филозофског факултета 14/1 (Београд 1979) 153–163. [Ćirković, Sima, „Poklad kralja Vukašina”, Zbornik Filozofskog fakulteta 14/1 (Beograd 1979) 153–163]

Ћирковић, Сима, „Трагови словенског становништва на тлу Албаније у средњем веку”, у: Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград 1991, 43–56. [Ćirković, Sima, „Tragovi slovenskog stanovništva na tlu Albanije u srednjem veku”, u: Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji, Titograd 1991, 43–56]

Узелац, Александар, „Тигрови на доњем Дунаву – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана”, Браничевски гласник 8 (2012) 7–23. [Aleksandar, Uzelac, „Tigrovi na donjem Dunavu – mali prilog proučavanju megafaune srednjovekovnog Balkana”, Braničevski glasnik 8 (2012) 7–23]

Ферјанчић, Божидар, „Албанци у византијским изворима”, у: Илири и Албанци, ур. Милутин Гарашанин, Београд 1988, 285–302. [Ferjančić, Božidar, „Albanci u vizantijskim izvorima”, u: Iliri i Albanci, ur. Milutin Garašanin, Beograd 1988, 285–302]

Фостиков, Александра, „О Дмитру Краљевићу”, Историјски часопис 49 (2002) 47–65. [Fostikov, Aleksandra, „O Dmitru Kraljeviću”, Istorijski časopis 49 (2002) 47–65]

Храбак, Богумил, „Ширење арбанашких сточара по равницама и словенски ратари средњовековне Албаније”, у: Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград 1991, 85–135. [Hrabak, Bogumil, „Širenje arbanaških stočara po ravnicama i slovenski ratari srednjovekovne Albanije”, u: Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji, Titograd 1991, 85–135]

Штављанин Ђорђевић, Љиљана, „Један недовољно познат поменик из времена деспота Ђурђа Бранковића”, Археографски прилози 9 (1987) 331–347. [Štavljanin Đorđević, Ljiljana, „Jedan nedovoljno poznat pomenik iz vremena despota Đurđa Brankovića”, Arheografski prilozi 9 (1987) 331–347]

Шуица, Марко, Немирно доба српског средњег века. Властела српских обласних господара, Београд 2000. [Šuica, Marko, Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Vlastela srpskih oblasnih gospodara, Beograd 2000]

Шулетић, Небојша, „Зупровић Радмило”, у: Српски биографски речник, књ. 3, ур. Чедомир Попов, Нови Сад 2007, 926. [Šuletić, Nebojša, „Zuprović Radmilo”, u: Srpski biografski rečnik, knj. 3, ur. Čedomir Popov, Novi Sad 2007, 926]

AI Website Generator