Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Ненад Обрадовић

ОПСАДА ШАПЦА 1476. ГОДИНЕ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372237О

УДК: 94(497.11)“1476“:327(439:560)

стр. 237–279

језик: српски


Aпстракт:

На следећим страницама намера нам је да представимо једну етапу угарско-османских борби на подручју Посавља у којима су српски ратници имали своју улогу. Намера нам је била, осим тога, да реконструкцију начинимо што детаљнијом, употребом најзначајнијих западних и угарских дипломатичких и наративних извора уз релевантну литературу на српском и мађарском језику. Међу изворима посебну смо пажњу посветили спеву о опсади града на мађарском језику који је уједно једно од најстаријих дела ове врсте код Мађара, а којем до сада у српској историографији није била посвећивана одговарајућа пажња.

Кључне речи:

Шабац, опсада, краљ Матија, Сава, деспот Вук, Алибег, Еп о опсади Шапца.

Nenad Obradović

THE SIEGE OF ŠABAC IN 1476

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372237О

UDC: 94(497.11)“1476“:327(439:560)

pp. 237–279

language: serbian


Abstract:

The paper aims to outline one stage of the Hungarian-Ottoman battles in the area of Posavlje, in which Serbian warriors played their role. In addition, our intention was to make the reconstruction as detailed as possible, using the most important Western and Hungarian diplomatic and narrative sources along with relevant literature in Serbian and Hungarian languages. Among the sources, we placed a particular emphasis on the epic about the siege of the city in the Hungarian language, which is also one of the oldest works of this kind among the Hungarians and has so far not received adequate attention in Serbian historiography.

Keywords:

Šabac, siege, king Matthias, Sava, despot Vuk, Alibeg, epic about the siege of Šabac.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Објављени извори – Published Primary Sources

Bonfinis, Antonius de, Rerum ungaricarum decades IV/1, ed. József Fógel, Béla Iványi & László Juhász, Budapest 1941.

Bonfini, Аntonio, A magyar történelem tizedei, fordította Péter Kulcsár, Budapest 2019.

Chmel, Joseph, Monumenta Habsburgica: Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis 1576, t. I/2, Wien 1855.

Cureus, Joachim, Gentis Silesiae Annalescomplectens etc., Witeberge 1571.

J. Dlugossii Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae XII, ed. Baczkowski, Christophorus, M. Kowalczyk, Christophorus Ožôg, Ceslava Pirozynska, Danuta Turkowska & Georgius Wyrozumszki, Cracoviae 2005.

Eschenloer, Peter, Geschichte der Stadt Breslau I–II, ed. Gunhild Roth, Münster – New York – München – Berlin, 2003.

Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci, Acephalo et Vaticano cronicisque Vindobonensi, Picto et Budensi accurate colatum, recensuit et praefatus est: Mátyás Florianus, Lipsiae 1884.

Fraknói, Vilmos, Mátyás király levelei, t. I–II, Budapest 1893, 1895.

Hazai, György, A Topkapu szeráj múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai, Levéltári Közlemények 26 (1955) 286–295.

Magyar huminsták levelei XV–XVI. század, ed. Sándor V. Kovács, Budapest 1971.

Mátyás király levelei 1460–1490, ed. Sándor V. Kovács & Piroska Ballér, Budapest 1986.

Politische Correspodenz Breslaus im Zeitlater des Königs Matthias Corvinus, t. I, 1469–1479, ed. Berthold Kronthal & Heinrich Wendt, Breslau 1893.

Politische Correspodenz Breslaus in Zeitalter des Königs Matthias Corvinus, t. II, 1479–1490, ed. Berthold Kronthal & Heinrich Wendt, Breslau 1894.

Lezze, Donado da, Historia Turchesca (1300–1514), ed. Ion Ursu, Bucureşti 1909.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor, ed. Edit Madas, Budapest 1992.

Marzio, Galeotto, Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, fordította: Tibor Kardos, Budapest 1979.

Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából, t. I–IV, ed. Nagy Iván & Albert Nyáry, Budapest 1875–1878.

Mátyás király levelezése a pápákkal, Budapest 1891.

Óváry, Lipót, „Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjératból”, Magyar Történelmi Tár 8 (1885) 762–764.

Óváry, Lipót, A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai I. A Mohácsi vész elétti okiratok kivonatai, Budapest 1890.

Thallóczy, Lajos & Áldásy, Antal, Magyarország és Szerbia közti összekötettések oklevéltára 1198–1526, Budapest 1907.

Unrest, Jakob, Österreichische Chronik, ed. Karl Grossmann, Weimar 1957.

Макушев, Вићентије, Историјски споменици Јужних Словена и околних народа из италијанских архива и библиотека, књ. II, Београд 1887. [Makušev, Vićentije, Istorijski spomenici Južnih Slovena i okolnih naroda iz italijanskih arhiva i biblioteka, knj. II, Beograd 1887]

Радојчић, Никола, „Пет писама с краја XV века”, Јужнословенски филолог 20 (1953–1954) 343–367. [Radojčić, Nikola, „Pet pisama s kraja XV veka”, Južnoslovenski filolog 20  1953–1954) 343–367]

Стојановић, Љубомир, Стари српски родослови и летописи, Ср. Карловци 1927. [Stojanović, Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sr. Karlovci 1927]

Литература – Secondary Works

Agoston, Gábor, Az oszmán hódítás és Európa, Budapest 2022.

Báling, Péter, „Karintia legkisebb plébánosa. Jakob Unrest élete és művei”, Pontes 4 (2021) 194–212.

Bárány, Attila, „Mátyás nyugat-európai politikája”, in: Mátyás király emlékkönyv, ed. András Bódvai, Budapest 2019, 83–103.

Magyarország történeti kronológiája I, ed. Kálmán Benda, Budapest 1981.

Magyar irodalmi lexikon III, ed. Marcell Benedek, Budapest 1963.

Bogdán, István, Magyar űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig, Budapest 1991.

Csánki, Dezső, „Szabács megvétele”, Hadtörténelmi Közlemények 1 (1888) 355–388.

Csermelyi, József, „A Szendrő közelében épített magyar erődok szerepe Hunyadi Mátyás törökellenes védelmi rendszerében”, Hadtörténelmi Közlemények 124/3 (2011) 845–863.

Mátyás és a humanizmus, ed. Enikő Csukovits, Budapest 2008.

Csukovits, Enikő, Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban, Budapest 2015.

Čolaković, Enver, Zlatna knjiga mađarske poezije, Zagreb 1978.

Gyalókay, Jenő, „Mátyás király, a hadszervező és hadvezér”, in: Mátyás emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I, ed. Imre Lukinich, Budapest 1940, 231–307.

Gyárfás, István, „A Fekete sereg”, Századok 11 (1877) 500–509, 617–629.

Dinić-Knežević, Dušanka, „Sremski Brankovići”, Istraživanja 4 (1975) 5–44.

Elekes, Lajos, Mátyás és kora, Budapest 1956.

Engel, Pál, Gyula Kristó & András Kubinyi, Magyarország története 1301–1526, Budapest 2005.

Gerézdi, Rabán, „Az úgynevezett Jajcai-ének töredéke”, Irodalomtörténeti Közlemények 67/6 (1963) 718–720.

Herczegh, Géza, Magyarország külpolitikája 896–1919, Budapest 1987.

Hórváth, János, „Mátyás király nyugati diplomáciája”, in: Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I, ed. Imre Lukinich, Budapest 1940, 73–93.

Horváth, Richárd, Itineraria regis Matthiae Corvini et regine Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490), Budapest 2011.

Imre, Samu, A Szabács viadala, Budapest 1958.

Kisić, Milica, „Antonio Bonfini, istoriograf ugarskog kraljevstva”, Istraživanja 24 (2013) 129–149.

Kisfaludy, Katalin, Mathias rex, Buapest 1983.

A magyar irodalom története, ed. Tibor Klaniczay, Budapest 1982.

Kovács, E. Péter Matthias Corvinus, Budapest 1990.

Kristó, Gyula, Magyar historiográfia I, Történetírás a középkori Magyarországon, Budapest 2002.

Kubinyi, András, „Mozgosítási és hadsereg ellátási problémák Mátyás alatt”, Hadtörténelmi Közlemények 103/1 (1990) 66–73.

Kubinyi, András, „Az egyház szerepe az országos politikában és a honvédelemben a középkor végén”, in: Egyházak a változo világban, ed. Bárdos István & Margit Beke, Esztergom 1991, 19–27.

Kubinyi, András, „Magyarország déli határvárai a középkor végén”, Castrum Bene 2 (1992) 65–76.

Kubinyi, András, Mátyás király, Budapest 2001.

Kubinyi, András, „Hunyadi Mátyás, a szemályiség és a király”, Aetas 22/3 (2007) 83–100.

Nail, Thomas, Theoryofthe Border, Oxford 2016.

Nehring, Karl, „Mátyás külpolitikája”, Történelmi Szemle 3–4 (1978) 427–440.

Pálosfalvi, Tamás, Nikápolytól Mohácsig 1396–1526, Budapest 2005.

Papp, Sándor, „Ştefan cel Mare, Mátyás király és az Oszmán birodalom”, Hadtörténelmi Közlemények 121/2 (2008) 303–325.

Petrovics, István, „A temesi ispánság és a déli határvédelem a 15. században és a 16. század elején”, in: Aktualitások a magyar középkorkutatásban, ed. Márta Font, Tamás Fedeles & Gergely Kiss, Pécs 2010, 257–275.

Prlender, Ivica, „Sporazum u Tati 1426. godine i Žigmundovi obrambeni sustavi”, Historijski zbornik 44 (1991) 23–41.

Rázsó, Gyula, „Hunyadi Mátyás török politikája”, Hadtörténelmi Közlemények 22/2 (1975) 305–348.

Rázsó, Gyula, „Mátyás hadászati tervei és a realitás”, Hadtörténelmi Közlemények 103/1 (1990) 1–30.

Magyarország története, ed. Ignác Romsics, Budapest 2014.

Salihović, Davor, „For a Different Catastrophe: a Fruitful Frontier on the Southern Edges of the Kingdom of Hungary after 1463. An Initial Inquire”, Inicijal 5 (2017) 73–107.

Salihović, Davor, „The Process of Bordering at the Late Fifteenth-Century Hungarian-Ottoman Frontier”, History in flux 1 (2019) 93–120.

Sebők, Ferenc, „A „Szabács viadala”. Egy XV. századi verses krónika mint hadtörténeti forrás”, in: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon, ed.  László Veszprémy, Budapest 2008, 203–207.

Szakály, Ferenc, „A török-magyar kuzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365–1526)”, in: Mohács, tanulmányok a csata 450. évfordulója alkalmából, ed. Lajos Ruzsás & Ferenc Szakály, Budapest 1986.

Szentkláray, Jenő, A dunai hajóhadak története, Budapest 1885.

Thallóczy, Lajos, Jajca (bánság, vár és város) története, Budapest 1915.

Tomorad, Mladen, „Europska politika Matijaša Korvina. Matijaševa vanjska politika prvih godina vladavine (1458–1464)”, Kroatologija 2/1 (2011) 165–192.

Tomorad, Mladen, „Vanjska politika Matijaša Korvina od 1464. do 1490”, Kroatologija 2/2 (2011) 176–204.

Tóth, Norbert, C., Richárd Horváth, Tibor Neumann & Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája (1458–1526) I, Főpapok és bárók, Budapest 2017.

Veszprémy, László, „Szabács ostroma (1475–1476)”, Hadtörténelmi Közlemények 122/1 (2009) 36–61.

Wertner, Mór, „Magyar hadjáratok a XV. század második felében”, Hadtörténelmi Közlemények 13 (1912) 54–92, 201–237, 416–445.

Zirojević, Olga, „Smederevski sandžak-beg Ali-beg Mihaloglu”, u: Turci u Podunavlju I, Pančevo 2008, 7–30.

Бабингер, Франц, Мехмед Освајач и његово доба, Београд 2010. [Babinger, Franc, Mehmed Osvajač i njegovo doba, Beograd 2010]

Бубало, Ђорђе, „Угарска и Угри у старим српским летописима”, у: Српско-мађарски односи кроз историју. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 15. јуна 2007. године у Новом Саду, ур. Золтан Ђере, Нови Сад 2007, 27–41. [Bubalo, Đorđe, „Ugarska i Ugri u starim srpskim letopisima”, u: Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 15. jula 2007. godine u Novom Sadu, ur. Zoltan Đere, Novi Sad 2007, 27–41]

Васић, Милан, Мартолоси у југословенским земљама под турском владавином, Источно Сарајево 2005. [Vasić, Milan, Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Istočno Sarajevo 2005]

Зиројевић, Олга, Турско војно уређење у Србији (1459–1683), Београд 1974. [Zirojević, Olga, Tursko vojno uređenje u Srbiji (1459–1683), Beograd 1974]

Иналџик, Халил, Османско царство. Класично доба 1300–1600, Београд 1974. [Inaldžik, Halil, Osmansko carstvo. Klasično doba 1300–1600, Beograd 1974]

Историја Османског царства, ур. Робер Мантран, Београд 2002. [Istorija Osmanskog carstva, ur. Rober Mantran, Beograd 2002]

Јиречек, Константин, Историја Срба, књ. I, Београд 1981. [Jireček, Konstantin, Istorija Srba, knj. I, Beograd 1981]

Кисић, Милица, Antonius Bonfinius и његово дело Rerum Ungaricarum decades као извор за историју Срба Паноније и Балкана: историјско-филолошка анализа и превод са коментарима (докторска дисертација, Филозофски факултет Нови Сад, 2013). [Kisić, Milica, Antonius Bonfinius i njegovo delo Rerum Ungaricarum decades kao izvor za istoriju Srba Panonije i Balkana: istorijsko-filološkoa analiza i prevod sa komentarima (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Novi Sad, 2013)]

Крстић, Александар, „Заслон”, у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према писаним изворима, главни редактор Синиша Мишић, Београд 2010, 111–112. [Krstić, Aleksandar, „Zaslon“, u: Leksikon gradova i trgova srednjoevkovnih srpskih zemalja – prema pisanim izvorima, glavni redaktor Siniša Mišić, Beograd 2010, 111–112]

Крстић, Александар, „Околина Београда у позном средњем веку (Од почетка XV до првих деценија XVI столећа)”, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IX, Деспотовац 2018, 197–222. [Krstić, Aleksandar, „Okolina Beograda u poznom srednjem veku (od početka XV do prvih decenija XVI stoleća)”, u: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX, Despotovac 2018, 197–222]

Лемајић, Ненад, Српска елита на прелому епоха, Сремска Митровица – Источно Сарајево 2006. [Lemajić, Nenad, Srpska elita na prelomu epoha, Sremska Mitrovica – Istočno Sarajevo, 2006]

Миљковић-Бојанић, Ема, Смедеревски санџак 1476–1560. Земља-насеља-становиштво, Београд 2004. [Miljković-Bojanić, Ema, Smederevski sandžak 1476–1560. Zemlja-naselja-stanovništvo, Beograd 2004]

Миљковић, Ема и Александар Крстић, Браничево у XV веку. Историјско-географска студија, Пожаревац 2007. [Miljković, Ema i Aleksandar Krstić, Braničevo u XV veku. Istorijsko-geografska studija, Požarevac 2007]

Рокаи, Петар, Золтан Ђере, Тибор Пал и Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002. [Rokai, Petar, Zoltan Đere, Tibor Pal i Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd 2002]

Спремић, Момчило, „Српски деспоти у Срему”, у: Срем кроз векове. Слојеви културе Фрушке горе и Срема, ур. Миодраг Матицки, Београд, Беочин 2007, 45–73. [Spremić, Momčilo, „Srpski despoti u Sremu”, u: Srem kroz vekove. Slojevi kulture Fruške gore i Srema, ur. Miodrag Maticki, Beograd, Beočin 2007, 45–73]

Спремић, Момчило, „Борбе за ослобођење Смедерева (1459–1485)”, Смедеревски зборник 3 (2012) 13–29. [Spremić, Momčilo, „Borbe za oslobođenje Smedereva (1459–1485)”, Smederevski zbornik 3 (2012) 13–29]

Ћирковић, Сима, „Средњи век”, у: Шабац у прошлости I, ур. С. Филиповић, Шабац 1970, 83–114. [Ćirković, Sima, „Srednji vek”, u: Šabac u prošlosti I, ur. S. Filipović, Šabac 1970, 83–114]

Ћирковић, Сима, „Српска властела у борби за обнову Деспотовине”, у: Историја српског народа, књ. II, Доба борби за очување и обнову државе (1371–1537), ур. Јованка Калић, Београд 1982, 373–389. [Ćirković, Sima, „Srpska vlastela u borbi za obnovu Despotovine”, u: Istorija srpskog naroda, knj. II, Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371–1537), ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 373–389]

Ћирковић, Сима, „’Црна Гора’ и проблем српско-угарског граничног подручја”, у: Ваљево – постанак и успон градског средишта, Ваљево 1994, 59–77. [Ćirković, Sima, „’Crna Gora’ i problem srpsko-ugarskog graničnog područja”, u: Valjevo – postanak i uspon gradskog središta, Valjevo 1994, 59–77]

Шумадија у XV веку. Колективна монографија, ур. Синиша Мишић и Марија Копривица, Београд 2018. [Šumadija u XV veku. Kolektivna monografija, ur. Siniša Mišić i Marija Koprivica, Beograd 2018]

Интернет – Internet

https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00034024?page=578,579  (приступљено 16. 6. 2023)

Offline Website Software