Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Марија Васиљевић, Огњен Крешић

КУЛТ СВЕТОГ И МАНАСТИРСКА ЕКОНОМИЈА: ПРОСЛАВЉАЊЕ СТЕФАНА ШТИЉАНОВИЋА У ШИШАТОВЦУ ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372343V

УДК: 271.2-36:929]:271.222(497.11)-523.6“15/16“

стр. 343–374

језик: српски


Aпстракт:

У раду се испитује однос прослављања светог и економије храма, односно манастира, који чува њене/његове мошти, на примеру Стефана Штиљановића у Шишатовцу под османском влашћу. Упоређени су развој штовања, време измена и прилагођавања светачког лика, као и назнаке о ширењу култа изван манастира с подацима о положају Шишатовца, ширењу манастирских поседа и односу с локалним властима. Налази су показали да је подстицање прослављања Стефана Штиљановића било у вези с економским напредовањем, односно да му је у више случајева претходило и да га је следило. Тиме се прослављање светих показује као неодвојиви део не само духовног већ и економског живота заједнице која чува њихове мошти.

Кључне речи:

култ светог, манастирска економија, Стефан Штиљановић, манастир Шишатовац, Османско царство, патријарх Пајсеј.

Marija Vasiljević, Ognjen Krešić

THE CULT OF A SAINT AND MONASTIC ECONOMY: VENERATION OF STEFAN ŠTILJANOVIĆ AT ŠIŠATOVAC UNDER OTTOMAN RULE

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372343V

UDC: 271.2-36:929]:271.222(497.11)-523.6“15/16“

pp. 343–374

language: serbian


Abstract:

The paper explores the relationship between the cult of a saint and the economy of the church/monastery safekeeping their relics, using the example of Stefan Štiljanović at Ottoman-controlled Šišatovac. It compares the evolution of his veneration, the time of modifying and adjusting the saint’s image, and the spread of his commemoration beyond the monastery, with data about the legal status of Šišatovac, the expansion of monastic estates, and its monks’ relationship with the local authorities. The findings have shown that fostering the veneration of Stefan Štiljanović was intertwined with the monastery’s economic progress: in some cases it preceded it while in others followed it. Thus, the celebration of saints proves to be an inextricable part of not only the spiritual but also of the economic life of the community safeguarding the cult.

Keywords:

Cult of a saint, monastic economy, Stefan Štiljanović, Šišatovac monastery, Ottoman Empire, Patriarch Pajsej.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Музеј Српске православне цркве у Београду [Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu]

Рукописи: 147, 356, 508; Грујић: 124 [Rukopisi: 147, 356, 508; Grujić: 124]

Турска документа: 8369, 8371–8384, 8387, 8388, 8391, 8393, 8396, 8397, 8399, 8400, 8405, 8407, 8409, 8410–8413, 8417, 8420, 8430, 8434, 8435. [Turska dokumenta: 8369, 8371–8384, 8387, 8388, 8391, 8393, 8396, 8397, 8399, 8400, 8405, 8407, 8409, 8410–8413, 8417, 8420, 8430, 8434, 8435]

Библиотека Српске патријаршије у Београду 56 [Biblioteka Srpske patrijaršije u Beogradu 56]

Тихомир Остојић, Белешке о манастиру Шишатовцу (Рукописно одељење Матице српске М 4213) [Tihomir Ostojić, Beleške o manastiru Šišatovcu (Rukopisno odeljenje Matice srpske, M 4213)]

Објављени извори – Published Primary Sources

McGowan, Bruce, Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Ankara 1983.

Јовановић, Томислав, „Кратко повесно слово о светом Стефану Штиљановићу”, у: Манастир Шишатовац. Зборник радова, ур. Динко Давидов, Београд 1989, 73–77. [Jovanović, Tomislav, „Kratko povesno slovo o svetom Stefanu Štiljanoviću”, u: Manastir Šišatovac. Zbornik radova, ur. Dinko Davidov, Beograd 1989, 73–77]

Јовановић, Томислав, Књижевно дело патријарха Пајсеја, Београд 2001. [Jovanović, Tomislav, Književno delo patrijarha Pajseja, Beograd 2001]

Јовановић, Томислав, „Похвално и Повесно слово деспоту Стефану Штиљановићу”, Књижевна историја 10/38 (1978) 358–372. [Jovanović, Tomislav, „Pohvalno i Povesnoslovo despotu Stefanu Štiljanoviću”, Književna istorija 10/38 (1978) 358–372]

Јовановић, Томислав, „Служба св. Кнезу Стефану Штиљановићу”, Археографски прилози 6–7 (1984–1985) 193–222. [Jovanović, Tomislav, „Služba sv. Knezu Stefanu Štiljanoviću”, Arheografski prilozi 6–7 (1984–1985) 193–222]

Петковић, Сава, „Збирка рукописа манастира Кувеждина, Дивше, Шишатовца и Гргетега”, Споменик САН 101. Одељење друштвених наука 3 (1951) 3–88. [Petković, Sava, Zbirka rukopisa manastira Kuveždina, Divše, Šišatovca i Grgetega, Spomenik SAN 101. Odeljenje društvenih nauka 3 (1951) 3–88]

Литература – Secondary Works

Angenendt, Arnoldt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christendum bis zu Gegenwart, München 1994.

Đurđev, Branislav, „’Prodaja crkava i manastira’ za vreme vlade Selima II”, Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine 9 (1957) 241–247.

Đurđev, Branislav, „Požeška kanun-nama iz 1545. godine”, Glasnik Državnog muzeja u Sarajevu 1 (1946) 129–138.

Erkal, Mehmet, Halil İnalcık, „Cizye”, TDV İslâm Ansiklopedisi 8, İstanbul 1993, 42–48.

Galatariotou, Catia, The Мaking of a Saint. The life, times and sanctification of Neophytes the Recluse, Cambridge 1991.

Geary, Patrick J., „The Saint and the Shrine: The Pilgrim’s Goal in the Middle Ages”, in: idem, Living with the Dead in the Middle Ages, New York 1996, 163–176.

Gradeva, Rossitsa, „Ottoman Policy towards Christian Church Buildings”, Études balkaniques 4 (1994) 14–36.

Gradeva, Rossitsa, „The Activities of a Kadi Court in Eighteenth-Century Rumeli: The Case of Hacıoğlu Pazarcık”, Oriente Moderno: The Ottoman Empire in the Eighteenth Century 18/1 (1999) 177–190.

Hunt, Edward David, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire (A.D. 312–460), Oxford – New York 1982.

Imber, Colin, The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power, Basingstoke – New York 2002.

Kaldellis, Anthony, „The Hagiography of Doubt and Scepticism”, in: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography 2, ed. Stephanos Efthymiadis, Ashgate 2014, 453–477.

Kaplan, Michel, „Le miracle est-il nécessaire au saint byzantin?”, in: idem, Pouvoirs, Eglise et saintete. Essais sur la societe byzantine, 97–126, Paris 2011.

McGowan, Bruce, „Food Supply and Taxation on the Middle Danube (1568–1579), Archivum Ottomanicum 1 (1969) 139–196.

McGowan, Bruce, „Head Tax Data for Ottoman Europe, 1700–1815”, in: idem, Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land 1600–1800, Cambridge–Paris 1981, 80–104.

Moačanin, Nenad, Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine, Slavonski Brod 2001.

Morris, Rosemary, Monks and laymen in Byzantium 843–1118, Cambridge 1995.

Sahillioğlu, Halil, „Akçe”, TDV İslâm Ansiklopedisi 2, 224–227, İstanbul 1989.

Schacht, Joseph, An Introduction to the Islamic Law, Oxford – New York 1982.

Seletković, Petar, „Stefan Štiljanović – od kaštelana do despota i sveca (prvi dio)”, Scrinia Slavonica 22 (2022) 9–41.

Szakály, Ferenc, „Phases of Turco–Hungarian Warfare before the Battle of Mohács (1365–1526)”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 33/1 (1979) 65–111.

Šabanović, Hazim, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1959.

Talbot, Аlice-Mary, „Pilgrimage to Healing Shrines: The Evidence of Miracle Accounts”, Dumbarton Oaks Papers 56 (2002) 153–173.

The Blessings of Pilgrimage, ed. Robert Ousterhout, Urbana 1990.

Vasiljević, Marija, „Between Hagiography and Historiography: Commemorating the Saints and Remembering the Past in the Seventeenth Century in the Patriarchate of Peć”, in: Writing History in Ottoman Europe, 16–18th Centuries, ed. Ovidiu-Victor Olar & Konrad Petrovszky, Brill 2023 (in print)

Богдановић, Димитрије, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII век), Београд 1982. [Bogdanović, Dimitrije, Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI–XVII vek), Beograd 1982]

Васиљевић, Марија, Култови светих на централном Балкану у време османских освајања, Београд 2021. [Vasiljević, Marija, Kultovi svetih na centralnom Balkanu u vreme osmanskih osvajanja, Beograd 2021]

Дергенц, Јелена, „Мошти св. Стефана Штиљановића”, у: Култ светих на Балкану 2, ур. Мирјана Детелић, Крагујевац 2002, 87–112. [Dergenc, Jelena, „Mošti sv. Stefana Štiljanovića”, u: Kult svetih na Balkanu 2, ur. Mirjana Detelić, Kragujevac 2002, 87–112]

Ђурђев, Бранислав, „Сремска канун-нама из 1588–9 године”, Гласник Земаљског музеја 4–5 (1949–1950) 269–283. [Đurđev, Branislav, „Sremska kanun-nama iz 1588–9 godine”, Glasnik Zemaljskog muzeja 4–5 (1949–1950) 269–283]

Зарић, Радојка, „Лик Стефана Штиљановића у српској уметности XVII–XIX века”, Саопштења 17 (1985) 69–83. [Zarić, Radojka, „Lik Stefana Štiljanovića u srpskoj umetnosti XVII–XIX veka”, Saopštenja 17 (1985) 69–83]

Зиројевић, Олга, „Имање манастира Шишатовца у турским изворима XVI и XVII века”, у: Манастир Шишатовац. Зборник радова, ур. Динко Давидов, Београд 1989, 327–332. [Zirojević, Olga, „Imanje manastira Šišatovca u turskim izvorima XVI i XVII veka”, u: Manastir Šišatovac. Zbornik radova, ur. Dinko Davidov, Beograd 1989, 327–332]

Зиројевић, Олга, „Управна подела данашње Војводине и Славоније у време Турака”, Зборник за историју 1 (1970) 11–26. [Zirojević, Olga, „Upravna podela današnje Vojvodine i Slavonije u vreme Turaka”, Zbornik za istoriju 1 (1970) 11–26]

Зиројевић, Олга, Поседи фрушкогорских манастира, Нови Сад 1992. [Zirojević, Olga, Posedi fruškogorskih manastira, Novi Sad 1992]

Костић, Мита, „Стеван Штиљановић (Историјско-хагиографска студија)”, Глас СКА 110 (1923) 54–99. [Kostić, Mita, „Stevan Štiljanović (Istorijsko-hagiografska studija)”, Glas SKA 110 (1923) 54–99]

Крешић, Огњен и Мирослав Павловић, „Институција колективног јемства (kefalet) у османској правној теорији и пракси током транзиционог доба”, Зборник Матице српске за друштвене науке 174 (2/2020) 167–183. [Krešić, Ognjen i Miroslav Pavlović, „Institucija kolektivnog jemstva (kefalet) u osmanskoj pravnoj teoriji i praksi tokom tranzicionog doba”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 174 (2/2020) 167–183]

Крстић, Александар, „Време турске власти у Срему”, у: Срем кроз векове. Слојеви културе Фрушке горе и Срема, ур. Миодраг Матицки, Београд–Беочин 2007, 76–101. [Krstić, Aleksandar, „Vreme turske vlasti u Sremu”, u: Srem kroz vekove. Slojevi kulture Fruške gore i Srema, ur. Miodrag Maticki, Beograd–Beočin 2007, 76–101]

Матић, Војислав, „Фрушкогорски манастири на основу турских докумената из XVI и XVII века”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине 11–12 (1982/83) 53–69. [Matić, Vojislav, „Fruškogorski manastiri na osnovu turskih dokumenata iz XVI i XVII veka”, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine 11–12 (1982/83) 53–69]

Милеуснић, Слободан, Свети Стефан Штиљановић. Ратник и светац, Београд 1992. [Mileusnić, Slobodan, Sveti Stefan Štiljanović. Ratnik i svetac, Beograd 1992.]

Михајловић, Владимир В., На границама Балкана: Л. Ф. Марсиљи и римска баштина (1683–1701), Београд 2018. [Mihajlović, Vladimir V., Na granicama Balkana: L. F. Marsilji i rimska baština (1683–1701), Beograd 2018]

Половина, Наташа, „Свети Стефан Штиљановић као Јосиф Прекрасни. Прилог изучавању једне библијске паралеле”, Зборник Матице српске за књижевност и језик 61 (2013) 347–362. [Polovina, Nataša, „Sveti Stefan Štiljanović kao Josif Prekrasni. Prilog izučavanju jedne biblijske paralele”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 61 (2013) 347–362]

Радонић, Јован, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950. [Radonić, Jovan, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, Beograd 950]

Рукописи Музеја Српске православне цркве: Збирка Радослава Грујића I. Археографски опис 1, ур. Владимир Мошин, Љупка Васиљев, Димитрије Богдановић и Мирослава Грозданић-Пајић, Београд 2017. [Rukopisi Muzeja Srpske pravoslavne crkve: Zbirka Radoslava Grujića I. Arheografski opis 1, ur. Vladimir Mošin, Ljupka Vasiljev, Dimitrije Bogdanović i Miroslava Grozdanić-Pajić, Beograd 2017]

Стојановић, Љубомир, Стари српски записи и натписи 1, Београд 1902, Београд – Сремски Карловци 1905. [Stojanović, Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi 1, Beograd 1902, Beograd – Sremski Karlovci 1905]

Стојковски, Борис, „Стефан Штиљановић – прилози за историју и култ”, Црквене студије 20 (2023) 385–397. [Stojkovski, Boris, „Stefan Štiljanović – prilozi za istoriju i kult”, Crkvene studije 20 (2023) 385–397]

Стрика, Бошко, Српске задужбине фрушкогорски манастири, Загреб 1927. [Strika, Boško, Srpske zadužbine fruškogorski manastiri, Zagreb 1927]

Тимотијевић, Мирослав, „Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку. Прилог истраживању ефемерног спектакла”, у: Манастир Шишатовац. Зборник радова, ур. Динко  Давидов, Београд 1989, 341–366. [Timotijević, Miroslav, „Vizitacija manastira Šišatovca u XVIII veku. Prilog istraživanju efemernog spektakla”, u: Manastir Šišatovac. Zbornik radova, ur. Dinko Davidov, Beograd 1989, 341–366]

Тимотијевић, Мирослав, Манастир Крушедол 1, Београд 2008. [Timotijević, Miroslav, Manastir Krušedol 1, Beograd 2008]

Тишма, Мирко, „Култ св. Стефана Штиљановића, веза српског народа Срема, Славоније и Барање”, у: Фрушкогорски манастири. Зборник радова, ур. Динко Давидов, Нови Сад 1990, 87–91. [Tišma, Mirko, „Kult sv. Stefana Štiljanovića, veza srpskog naroda Srema, Slavonije i Baranje”, u: Fruškogorski manastiri. Zbornik radova, ur. Dinko Davidov, Novi Sad 1990, 87–91]

Трифуновић, Ђорђе, „Белешке о делима у Србљаку”, у: О Србљаку. Студије, ур. Димитрије Богдановић, Београд 1970, 269–366. [Trifunović, Đorđe, „Beleške o delima u Srbljaku”, u: O Srbljaku. Studije, ur. Dimitrije Bogdanović, 269–366, Beograd 1970, 269–366]

Ћирковић, Сима, „Доба борби за очување и обнову државе: 1371–1537”, у: Историја српског народа 2, ур. Јованка Калић, Београд 1982, 431–444. [Ćirković, Sima, „Doba borbi za očuvanje i obnovu države: 1371–1537”, u: Istorija srpskog naroda 2. Doba borbi za očuvanje i obnovu države: 1371–1537, ur. Jovanka Kalić, Beograd 1982, 431–444]

Ћирковић, Сима, „Сеобе српског народа у краљевину Угарску у XIV и XV веку”, у: Сеобе српског народа од XIV до XX века. Зборник посвећен тристагодишњици Велике сеобе Срба, ур. Драгутин Ранковић, Београд 1990, 37–46. [Ćirković, Sima, „Seobe srpskog naroda u kraljevinu Ugarsku u XIV i XV veku”, u: Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka. Zbornik posvećen tristagodišnjici Velike seobe Srba, ur. Dragutin Ranković, Beograd 1990, 37–46]

Фотић, Александар, „Институција амана и примања подаништва у Османском царству: пример сремских манастира 1693–1696”, Историјски часопис 52 (2005) 225–256. [Fotić, Aleksandar, „Institucija amana i primanja podaništva u Osmanskom carstvu: primer sremskih manastira 1693–1696”, Istorijski časopis 52 (2005) 225–256]

Фотић, Александар, „Конфискација и продаја манастира (цркава) у доба Селима II (проблем црквeних вакуфа)”, Balcanica 27 (1996) 45–77. [Fotić, Aleksandar, „Konfiskacija i prodaja manastira (crkava) u doba Selima II (problem crkvenih vakufa)”, Balcanica 27 (1996) 45–77]

Фотић, Александар, Света Гора и Хиландар у Османском царству XV–XVII век, Београд 2000. [Fotić, Aleksandar, Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV–XVII vek, Beograd 2000]

Хан, Верена, „Интарзивни ћивот Стефана Штиљановића у манастиру Шишатовцу”, у: Манастир Шишатовац. Зборник радова, ур. Динко Давидов, Београд 1989, 205–213. [Han, Verena, „Intarzivni ćivot Stefana Štiljanovića u manastiru Šišatovcu”, u: Manastir Šišatovac. Zbornik radova, ur. Dinko Davidov, Beograd 1989, 205–213]

Шабановић, Хазим, увод у: исти, Турски извори за историју Београда, књ. I/1, I–XLI, Београд 1964. [Šabanović, Hazim, uvod u: isti, Turski izvori za istoriju Beograda, knj. I/1, I–XLI, Beograd 1964]

Шулетић, Небојша, Сремски санџак у XVI веку (докторска дисертација, Филозофски факултет Београд, 2013). [Šuletić, Nebojša, Sremski sandžak u XVI veku (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Beograd, 2013)]

AI Website Builder