Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Недељко В. РАДОСАВЉЕВИЋ

ЈОАНИКИЈЕ III, ПАТРИЈАРХ ПЕЋКИ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372375R

УДК: 271.222(497.11)-726.1:929 Јоаникије III

стр. 375–401

језик: српски


Aпстракт:

Тема рада је биографија Јоаникија III, пећког патријарха у времену 1739–1746. Услед недостатка доступних извора првог реда, у списима савременика створена је једнострана и претежно негативна слика о његовој делатности у том периоду, што је касније прихваћено у већини дела критичке историографије. У раду смо, на основу објављених и новооткривених извора првог реда, извели критичку проверу ранијих закључака. Из тога су проистекле нове чињенице које делом мењају преовлађујуће мишљење о њему. Истакнута је важна улога коју је имао у обнови структуре Пећке патријаршије после 1739. Расветљено је питање патријаршијских дугова, за које се испоставило да су великим делом наслеђени из ранијег времена. Такође су дати најважнији биографски подаци о патријарху Јоаникију III, од рођења 1700. у Цариграду, до смрти 1793. на Халки.

Кључне речи:

Османско царство, Хабзбуршка монархија, Пећка патријаршија, Васељенска патријаршија, Јоаникије III, избор, патријарх, рат, емиграција

Nedeljko V. Radosavljević

JOANIKIJE III, PATRIARCH OF PEĆ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372375R

UDC: 271.222(497.11)-726.1:929 Јоаникије III

pp. 375–401

language: serbian


Abstract:

The paper outlines the biography of Joanikije III, the Patriarch of Peć in 1739–1746. Due to the lack of available primary sources, the writings of his contemporaries created a one-sided and predominantly negative image of his activity in that period, which was later accepted in most works of critical historiography. In this paper, based on published and newly found primary sources, we carried out a critical verification of earlier conclusions. New facts emerged, which partly change the prevailing opinion about him. The important role he played in the restoration of the structure of the Patriarchate of Peć after 1739 was highlighted. The issue of patriarchal debts, which turned out to be largely inherited from earlier times, was highlighted. Also provided are the most important biographical data on Patriarch Joanikije III, from his birth in 1700 in Constantinople to his death in 1793 in Halki.

Keywords:

Ottoman Empire, Habsburg Monarchy, Patriarchate of Peć, Ecumenical Patriarchate, Joanikije III, election, patriarch, war, emigration

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet tasnifi, Adliye (C.ADL), 30, 1813.

АСАНУК, фонд „Б”, 26/1742, 29/1745, 16/1746, 86/1746, 4а/1749, 34/1749, 35/1749, 16/1752, 140/1753, 141/1753.

Објављени извори – Published Primary Sources

Çolak, Hasan & Elif Bayraktar-Tellan, The Orthodox Church as an Ottoman Institution: A Study of Early Modern Patriarchal Berats, Istanbul 2019.

Алексијевић, Димитрије, „Прилози за историју Cрпске цркве”, Весник Српске цркве за 1909 (1909) 753–761, 830–837, 923–937. [Aleksijević, Dimitrije, „Prilozi za istoriju Srpske crkve”, Vesnik Srpske crkve za 1909 (1909) 753–761, 830–837, 923–937]

Андреев, Стефан, Мария Калицин и Красимира Мутафова, Православни структури на Балканите през XVII–XVIII век : съгласно документи от Истанбулския османски архив, Велико Търново 2019. [Andreev, Stefan; Mariya Kalicin i Krasimira Mutafova, Pravoslavni strukturi na Balkanite prez XVII–XVIII vek : saglasno dokumenti ot istanbulskiya osmanski arhiv, Veliko Tarnovo 2019]

Арнаудов, Христо, Пълно събрание на дьржавнитѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската империя, том 1, Цариградъ 1871. [Arnaudov, Hristo, Palno sabranie na dyrzhavnite zakonyi, ustavyi, nastavleniya i vyisokyi zapovedi na Osmanskata imperiya, tom 1, Carigrad 1871]

Дечански споменици, скупио и издао архимандритъ дечански Серафимъ Ристићъ, Београд 1864. [Dečanski spomenici, skupio i izdao arhimandrit dečanski Serafim Ristić, Beograd 1864]

Ихчиевъ, Диаманди, Турскитѣ документи на Рилския монастирь, София 1910. [Ihchieva, Diamandi, Turskite dokumenti na Rilskiya monastiry, Sofia 1910]

Милићевић, Милан Ђ., „Прилози за историју Рашке митрополије”, Споменик СКА 10 (1891) 19–24. [Milićević, Milan Đ., „Prilozi za istoriju Raške mitropolije”, Spomenik SKA 10 (1891) 19–24]

Милојевић, Милош С., „Обшти лист Патријаршије пећске”, Гласник СУД 35 (1872) 1–103. [Milojević, Miloš S., „Obšti list Patrijaršije pećske”, Glasnik SUD 35 (1872) 1–103]

Стојановић, Љубомир, Стари српски записи и натписи 2, Београд 1903. [Stojanović, Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi 2, Beograd 1903]

Интернет - Internet

http://www.ghyka.com/Familles/Caragea/Caragea_01.pdf (приступљено 15. и 26. 2. 2023)

http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=11089#chapter_6 Monastery of Agios Georgios, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople (приступљено 5. и 17. 3. 2023)

Литература – Secondary works

Bayraktar-Tellan, Elif, The Patriarch and the Sultan: The Struggle for Authority and the Quest for Order in the Eighteenth-century Ottoman Empire (Doctoral dissertation, Ankara: Department of History İhsan Doğramacı Bilkent University, 2011)

Đurđev, Branislav, Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964. Runciman, Stеven, The Great Church in Captivity, Cambridge 1968.

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ελένη, „Το φαινόμενο της ζητείας κατά τη Μεταβυζαντινή Περίοδο”, Ιόνιος Λόγος 1, Κέρκυρα 2007, 247–294. [Angelomáti-Tsoungaráki, Eléni, „To phainómeno tis zitías katá ti Metavizantiní Período”, Iónios Lógos 1, Kérkira 2007, 247–294]

Μπακούρος, Βασίλειος, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Σαμουήλ Α΄ Χαντζερής ο βυζάντιος: ο βίος και το έργο του (1700–1775), Αθήνα 1998. [Bakoúros, Vasílios, O Ikoumenikós Patriárkhis Samoíl A΄ Khantzerís o vizántios: o víos kai to érgo tou (1700–1775), Athína 1998]

Веселиновић, Рајко Л., „Србија под аустријском влашћу 1718–1739”, у: Историја српског народа IV/1, Београд 1986, 106–162. [Veselinović, Rajko L., „Srbija pod austrijskom vlašću 1817–1739”, u: Istorija srpskog naroda IV/1, Beograd 1986, 106–162]

Вуковић, Сава, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–Подгорица–Крагујевац 1996. [Vuković, Sava, Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka, Beograd–Podgorica–Kragujevac 1996]

Герд Л. А., „Евгений (Елефтерий Булгарис/Вулгарис)”, у: Православная энциклопедия 17, Москва 2013, 68–72. [Gerd L. A., „Evgeniy (Elefteriy Bulgaris/Vulgaris)”, u: Pravoslavnaja enciklopedija 17, Moskva 2013, 68–72]

Грујић, Радослав, „Пећки патријарси и карловачки митрополити у XVIII веку”, Гласник Историског друштва у Новом Саду 4 (1931) 13–34, 224–240. [Grujić, Radoslav, „Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u XVIII veku”, Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu 4 (1931) 13–34, 224–240]

Димитријевић, Стеван М., „Кратак преглед историје Пећске патријаршије“, у: Устоличење Његове светости патријарха Димитрија у Пећи, Београд 1924. [Dimitrijević, Stevan M., Ustoličnje Njegove svetosti patrijarha Dimitrija u Peći, Beograd 1924]

Ђурђев, Бранислав, „Пећка патријаршија у сукобу са Османским царством и њено укидање”, у: Историја народа Југославије, књ. друга, Београд 1960, 1265–1270. [Đurđev, Branislav, „Pećka patrijaršija u sukobu sa Osmanskim carstvom i njeno ukidanje”, u: Istorija naroda Jugoslavije, knj. druga, Beograd 1960, 1265–1270]

Живојиновић, Драгољуб Р., Успон Европе (1450–1789), Београд 19953. [Živojinović Dragoljub R., Uspon Evrope (1450–1789), Beograd 19953]

Кашић, Душан, „Стање у Пећкој патријаршији после емиграције Арсенија IV”, Богословље 4 (19) (1960) 16–30. [Kašić, Dušan, „Stanje u Pećkoj patrijaršiji posle emigracije Arsenija IV”, Bogoslovlje 4 (19) (1960) 16–30]

Петровичъ, Василий, История о Черной Горы, Санкт Петербург 1754. [Petrovič, Vasilij, Istorija o Černoj Gori, Sankt Peterburg 1754]

Поповић, Душан, Београд и Србија од Пожаревачког до Београдског мира, Београд 1950. [Popović, Dušan, Beograd i Srbija od Požarevačkog do Beogradskog mira, Beograd 1950]

Пузовић, Љиљана, „Темишварска епархија од Пожаревачког мира до Темишварског сабора (1718–1790)”, у: Осам векова аутокефалије Српске православне цркве 1, Београд 2020, 225–242. [Puzović, Ljiljana, „Temišvarska eparhija od Požarevačkog mira do Temišvarskog sabora (1718–1790)”, u: Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1, Beograd 2020, 225–242]

Радосављевић, Нeдељко В., „Ваљевска епископија 1718–1739”, Гласник Историјског архива Ваљево 32 (1998) 9–33. [Radosavljević, Nedeljko, „Valjevska episkopija 1718–1739”, Glasnik Istorijskog arhiva Valjevo 32 (1998), 9–33]

Радосављевић, Недељко В., Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804, Ваљево 2000. [Radosavljević, Nedeljko V., Užičko-valjevska mitropolija 1739–1804, Valjevo 2000]

Радосављевић, Недељко В., Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : управа Васељенске патријаршије, Београд 2007. [Radosavljević, Nedeljko V., Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766–1831 : uprava Vaseljenske patrijaršije, Beograd 2007]

Радосавлевич, Неделко, „Иоанникий III”, у: Православная энциклопедия 25, Москва 2015, 118–119. [Radosavljević, Nedeljko, „Joanikij III”, u: Pravoslavnaja Enciklopedija 25, Moskva 2015, 118–119]

Радосављевић, Недељко В., „Синђелија, берат, печат : ступање на архијерејски трон у Османском царству 1766–1878”, у: Државно-црквено право кроз векове, Београд–Будва 2019, 137–156. [Radosavljević, Nedeljko V., „Sinđelija, berat, pečat : stupanje na arhijerejski tron u Osmanskom carstvu 1766–1878”, u: Državno-crkveno pravo kroz vekove, Beograd–Budva 2019, 137–156]

Радосављевић, Недељко В, „Београдски мир (1739) и реорганизација Пећке патријаршије”, у: Осам векова аутокефалије Српске православне цркве 1, Београд 2020, 253–264.[Radosavljević, Nedeljko. V., „Beogradski mir (1739) i reorganizacija Pećke patrijaršije”, u: Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1, Beograd 2020, 253–264]

Радосављевић, Нeдељко В., „Црногорски митрополит Сава Петровић и укидање Пећке патријаршије 1766”, Историјски часопис 69 (2020) 227–248. [Radosavljević, Nedeljko V., „Crnogorski mitropolit Sava Petrović i ukidanje Pećke patrijaršije 1766”, Istorijski časopis 69 (2020), 227–248]

Радосављевић, Недељко В., Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији (1766–1880), Београд 2021. [Radosavljević, Nedeljko V., Dabrobosanska mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji (1766–1880), Beograd 2021]

Радосављевић, Нeдељкo В., „Православна црква у Херцеговини од османског освајања до 1766”, у: Историја епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година од утемељења, Мостар–Требиње 2022, 163–203. [Radosavljević, Nedeljko V., „Pravoslavna crkva u Hercegovini od osmanskog osvajanja do 1766”, u: Istorija eparhije Zahumsko-hercegovačke i primorske : povodom 800 godina od utemeljenja, Mostar–Trebinje 2022, 163–203]

Радосављевић, Недељко В., „Херцеговачко-захумска митрополија 1766–1880”, у: Историја епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година од  темељења, Мостар–Требиње 2022, 205–268. [Radosavljević, Nedeljko V., „Hercegovačko-zahumska mitropolija 1766–1880”, u: Istorija eparhije Zahumsko-hercegovačke i primorske : povodom 800 godina od utemeljenja, Mostar–Trebinje 2022, 205–268]

Радосављевић, Недељко B. и Taтјана Катић, „Укидање Пећке патријаршије 1766. године – фискални оквир”, Црквене студије 20 (2023) 421–433. [Radosavljević, Nedeljko V. i Tatjana Katić, „Ukidanje Pećke patrijaršije 1766 godine – fiskalni okvir”, Crkvene studije 20 (2023) 421–433]

Руварац, Димитрије, „Доситије Николић, владика ваљевски”, Гласник СПЦ за 1921 (1921), 392–396, 421–423. [Ruvarac, Dimitrije, „Dositije Nikolić, vladika valjevski”, Glasnik SPC za 1921 (1921) 392–396, 421–423]

Руварац, Иларион, „Рашки епископи и митрополити”, Глас СКА 62 (1901) 3–46. [Ruvarac, Ilarion, „Raški episkopi i mitropoliti”, Glas SKA 62 (1901) 3–46]

Самарџић, Радован, „Српска црква у Турском царству 1690–1766”, у: Историја српског народа IV/1, Београд 1986, 531–552. [Samardžić, Radovan, „Srpska crkva u Turskom carstvu 1690–1766”, u: Istorija srpskog naroda IV/1, Beograd 1986, 531–552]

Слијепчевић, Ђоко, Историја Српске православне цркве 1, Београд 1991. [Slijepčević, Đoko, Istorija Srpske pravoslavne crkve 1, Beograd 1991]

Снѣгаров Иван, „Исторически вести за Търновската митрополия”, Годишникъ на Университета „Св. Климент Охридски” – София : Богословски факултетъ, томъ ХХ (1943) 1–60. [Snegarov, Ivan, „Istoricheski vesti za Tarnovskata mitropoliya”, Godishnik na Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski” – Sofiya : Bogoslovski fakultet, tom 20 (1943) 1–60]

Toдорова, Oлга, Православната църква и българите XV–XVIII в., София 1997. [Todorova, Olga, Pravoslavnata carkva i balgarite XV–XVIII v., Sofia 1997]

Tричковић, Радмила, Београдски пашалук 1687–1739, Београд 2013. [Tričković Radmila, Beogradski pašaluk 1687–1739, Beograd 2013]

Ћоровић, Владимир, Историја Срба 2, Београд 1989. [Ćorović, Vladimir, Istorija Srba 2, Beograd 1989]

Шулетић, Небојша С., „Коласијска епархија и њене старешине у турским пореским књигама (1662–1766)”, Српске студије 3 (2012) 151–182. [Šuletić, Nebojša S., „Kolasijska eparhija i njene starešine u turskim poreskim knjigama (1662–1766)”, Srpske studije 3 (2012) 151–182]

Шулетић, Небојша С., „Именовања пећких патријараха (1690–1766)”, Зборник Матице српске за историју 104 (2021) 51–71. [Šuletić, Nebojša S., „Imenovanja pećkih patrijaraha (1690–1766)”, Zbornik Matice srpske za istoriju 104 (2021) 51–71]

Website Software