Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Ненад Нинковић

ПОБУНА ПЕТРОВАРАДИНСКИХ ГРАНИЧАРА КОД БОДЕНСКОГ ЈЕЗЕРА 1800. ГОДИНЕ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372403N

УДК: 94:355.48(436-89)“179/180“

стр. 403–425

језик: српски


Aпстракт:

У раду се прати генеза незадовољства граничара Петроварадинске регименте која се испољила после Кампоформијског мира, када крајишници нису враћени у своја села, него су остали у близини границе са Француском у ратној приправности. До новог ратног сукоба током 1798. они су спремили више жалби за цара и карловачког митрополита приказујући у њима свој лош положај и пропадање својих породица у Срему. Жалбе су у априлу 1799. предате владару, али су они који су их носили у Беч ухапшени. То је довело до још већег незадовољства. У време великог притиска француске војске на хабзбуршке трупе током 1800. више пута су граничари одбили да спроведу наредбе својих официра што је сматрано побуном. Зато су војницима Првог, Другог и Трећег пешадијског батаљона и Хусарског дивизиона Петроварадинског граничарског пука судили, више њих је стрељано и обешено, а део премештен у друге јединице. Цео процес је показао колико су граничари трпели у ратним околностима, колико су били оптерећени материјалним давањима у Крајини, али и колико су били у сукобу са својим сународницима официрима. Такође, показало се да је међу њима била жива идеја о потреби стицања посебне српске територије у Хабзбуршкој монархији и добијању српског деспота који би штитио њихов положај.

Кључне речи:

Хабзбуршка монархија, Војна граница, Петроварадинска регимента, Срби, Француска, Срем

Nenad Ninković

REBELLION OF PETROVARADIN BORDER GUARDS NEAR LAKE CONSTANCE IN 1800

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372403N

UDC: 94:355.48(436-89)“179/180“

pp. 403–425

language: serbian


Abstract:

The paper follows the genesis of the discontent of the border guards of the Petrovaradin regiment, which burst forth after the Treaty of Campo Formio, when the border guards were not returned to their villages, but remained near the border with France in anticipation of a war. Before a new military conflict broke out, during 1798, they prepared several complaints for the emperor and the metropolitan of Karlovac, describing their bad status and the decline of their families in Srem. The complaints were submitted to the ruler in April 1799, but those who brought them to Vienna were arrested. This led to even greater dissatisfaction. At the time of the heavy pressure of the French army on the Habsburg troops during 1800, there were several refusals of the frontiersmen to carry out the orders of their officers, which was considered mutiny. That is why the soldiers of the First, Second and Third Infantry Battalions and the Hussar Division of the Petrovaradin border regiment were tried, several of them were shot and hanged, and some of them were transferred to other units. The entire process showed how much the border guards suffered in wartime circumstances, how much they were burdened with financial dues in the Frontier, but also to what extent they were in conflict with their compatriot officers. It also turned out that they nurtured the idea about the need to acquire a separate Serbian territory in the Habsburg Monarchy and to have a Serbian despot who would protect their status.

Keywords:

Habsburg Monarchy, Military Frontier, Petrovaradin regiment, Serbs, France, Srem.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Необјављени извори – Unpublished Primary Sources

Österreichisches Staatsarchiv, Wien.

Kriegsarchiv, Personalunterlagen, Musterlisten und Standestabellen der k. k. Armee: Infanterieregiment, Peterwardeiner Grenzinfanterieregiment Nr. 9. Slawonisches Grenzhusarenregiment Nr. 12. (aufgelöste Truppenkörper)

Архив САНУ, Митрополијско-патријаршијски архив, Сремски Карловци. [Arhiv SANU, Mitropolijsko-patrijaršijski arhiv, Sremski Karlovci]

Фонд „А” [Fond „А”]

Фонд „Б” [Fond „B”]

Објављени извори – Published Primary Sources

Микавица, Дејан, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа 1538–1918, Нови Сад 2007. [Mikavica, Dejan, Vladan Gavrilović i Goran Vasin, Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda 1538–1918, Novi Sad 2007]

Руњанин, Петар, Историја села Кузмина, прир. Никола Радојчић, Сремски Карловци 1936. [Runjanin, Petar, Istorija sela Kuzmina, prir. Nikola Radojčić, Sremski Karlovci 1936]

Шумарски, Станислав, „Градьа за повѣстницу сербску, Сербски войницы у французской войни одъ 1792–1801”, Сербскıй Лѣтописъ 70 (1845) 1–33; 71 (1845) 1–56; 74 (1846) 1–70; 75 (1846) 1–60, 76 (1847), 1–48. [Šumarski, Stanislav, „Grad’a za povestnicu serbsku, Serbski vojnicy u francuzskoj vojni od’’ 1792–1801”, Serbskij Letopis’ 70 (1845) 1–33; 71 (1845) 1–56; 74 (1846) 1–70; 75 (1846) 1–60]

Литература – Secondary Works

Duffy, Christopher, Maria Theresia und ihre Armee, Stuttgart 2010.

Kaser, Karl, Slobodan seljak i vojnik: Povojačeno društvo (1754–1881), tom 2, Zagreb 1997.

Ninković, Nenad i Goran Vasin, „The first encounter of Serbs with smallpox vaccination”, у: Између здравља и болести: Поглед са Балкана, ур. Сања Лазаревић Радак, Београд 2019, 133–144. [Ninković, Nenad i Goran Vasin, „The first encounter of Serbs with smallpox vaccination”, u: Između zdravlja i bolesti: Pogled sa Balkana, ur. Sanja Lazarević Radak, Beograd 2019, 133–144]

Nujić, Pavao, Petrovaradinska krajiška pješačka pukovnija u 18. stoljeću (doktorska disertacija, Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 2020)

Roksandić, Drago, Vojna Hrvatska: La Croatia Militaire, Krajiško društvo u Francuskom carstvu 1809–1913, tom I–II, Zagreb 1988.

Rothenberg, E. Gunther, The Military Border in Croatia 1740–1881. A Study of an Imperial Institution, Chicago and London 1966.

Rothenberg, E. Gunther, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, Bloomington–Indianapolis 1980.

Rumpler, Helmut, Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, Österreichische Geschichte 1804–1914, Wien 1997.

Schwicker, Johann Heinrich, Geschichte der Österreichischen Militärgrenze, Wien und Teschen 1883.

Vaniček, Fr., Specialgeschichte der Militärgrenze aus Originalquellen und Quellenwerken geschöpft, III Band, Wien 1875.

Vocelka, Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt, Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Österreichische Geschichte 1699–1815, Wien 2001.

Гавриловић, Владан, Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790–1792), Нови Сад 2005. [Gavrilović, Vladan, Temišvarski sabor i Ilirska dvorska kancelarija (1790–1792), Novi Sad 2005]

Илић Мандић, Јелена, Банатска војна крајина (1764–1800), Београд 2020. [Ilić Mandić, Jelena, Banatska vojna krajina (1764–1800), Beograd 2020]

Нинковић, Ненад, Српска православна црквена општина Лаћарак, Сремска Митровица 2015. [Ninković, Nenad, Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak, Sremska Mitrovica 2015]

AI Website Builder