Историјски часопис књ. 72 (2023)
The Historical Review, vol. 72 (2023)

Владимир Јовановић

ФЕНОМЕН САМОСАКАЋЕЊА У РЕДОВИМА СРПСКЕ ВОЈСКЕ ТОКОМ РАТА 1876. ГОДИНЕ

>>> download article (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372427Ј

УДК: 355.1(497.11)“1876“:616.89-008.45

стр. 427–445

језик: српски


Aпстракт:

Српско-турски рат 1876. године представљао је први сасвим неуспешан војни подухват, авантуру у коју се Кнежевина Србија дала уплести. Неспремна у дипломатском, војном и финансијском смислу, Србија је за свега три месеца била поражена од надмоћнијег противника. Тај непромишљени ратни покушај ставио је на коцку не само политичку будућност земље и њен међународни углед већ и иметак и животе стотина хиљада њених грађана. Утолико је значајније осврнути се на последице самог рата и на начин на који је режим успео да се ослободи кривице за тај ратни пораз. Питање је у коликој мери је политичка елита у Београду била свесна сопствене одговорности за брзоплети улазак Србије у рат. Извесно је, међутим, да режим није могао ни претпоставити до каквих ће све далекосежних међународних последица рат 1876. довести. На унутрашњем плану тај рат оголио је сву немоћ владајућег режима да управља кризом коју је сам изазвао и најавио је нове политичке потресе, изазване општим незадовољством резултатима ратне политике либерала у Србији.

Кључне речи:

Српско-турски рат, недисциплина, прсташ, Војно-судски законик, либералски режим, Скупштина

Vladimir Jovanović

THE PHENOMENON OF SELF-MUTILATION IN THE SERBIAN ARMY DURING THE WAR OF 1876

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2372427Ј

UDC: 355.1(497.11)“1876“:616.89-008.45

pp. 427–445

language: serbian


Abstract:

The Serbian-Turkish War of 1876 was the first completely unsuccessful military campaign in which the Principality of Serbia was to be involved. Unprepared diplomatically, militarily and financially, Serbia was defeated by a superior opponent in just three months. This ill-advised adventure put at stake not only the political future of the country and its international reputation, but also the property and lives of hundreds of thousands of its citizens. It is even more illuminating, in referring to the consequences of the war itself, to observe the ways in which the regime managed to absolve itself of the blame for the defeat. The question remains, to what extent was the political elite in Belgrade aware of its own responsibility for Serbia’s hasty entry into the war. It is certain, however, that the regime could not have even begun to imagine how far-reaching the international consequences of the war of 1876 would prove to be. At the internal level, that war exposed all the impotence of the ruling regime to manage the crisis it had caused itself, and heralded new political upheavals, caused by the general dissatisfaction with the results of the war policy of the Liberals in Serbia.

Keywords:

Serbian-Turkish war, indiscipline, self-mutilation, Military Court Code, liberal regime, Assembly.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES

Објављени извори – Published Primary Sources

Mill, John, The Ottomans in Europe, London 1876.

Montagu, Irving, Wanderings of a war-artist, London 1889.

Pearson, Emma Maria and Louisa Elizabeth McLaughlin, Service in Servia under the Red Cross 1877, London 1877.

Saulsbury, Philip H. B., Two months with Tchernaieff in Servia, London 1877.

Wright, Alfred, Adventures in Servia: Or the Experiences of a Medical Freelance among the Bashi-Bazouks, London 1884.

Барбанти-Бродано, Ђузепе, Гарибалдинци на Дрини 1876, Београд 1958. [Barbanti-Brodano, Đuzepe, Garibaldinci na Drini 1876, Beograd 1958]

Васиљевић, Алимпије, Моје успомене, прир. Радош Љушић, Београд 1990. [Vasiljević, Alimpije, Moje uspomene, prir. Radoš Ljušić, Beograd 1990]

Грујић, Сава, Операције Тимочко-моравске војске, Београд 1902. [Grujić, Sava, Operacije Timočko-moravske vojske, Beograd 1902]

Грујић, Сава, Српско-турски рат 1876–77, Београд 1902. [Grujić, Sava, Srpsko-turski rat 1876–77, Beograd 1902]

Ђорђевић, Владан, Српско-турски рат – успомене и белешке из 1876, 1877. и 1878. године I, Београд 1907. [Đorđević, Vladan, Srpsko-turski rat – uspomene i beleške iz 1876, 1877. i 1878. godine I, Beograd 1907]

Записи Јеврема Грујића III, Београд 1923. [Zapisi Jevrema Grujića III, Beograd 1923] 

Записници седница Министарског савета, прир. Никола Шкеровић, Београд 1952. [Zapisnici sednica Ministarskog saveta, prir. Nikola Škerović, Beograd 1952]

Зборник закона и уредаба издатих у Књажеству Србији XXIX, Београд 1877. [Zbornik zakona i uredaba izdatih u Knjažestvu Srbiji XXIX, Beograd 1877]

Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији XL, Београд 1884. [Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji XL, Beograd 1884]

Јовановић, Владимир, Моје успомене, прир. Василије Крестић, Београд 1988. [Jovanović, Vladimir, Moje uspomene, prir. Vasilije Krestić, Beograd 1988]

Крстић, Никола, Дневник, Јавни живот II, прир. Милош Јагодић, Београд 2006. [Krstić, Nikola, Dnevnik, Javni život II, prir. Miloš Jagodić, Beograd 2006]

Крстић, Никола, Дневник, Јавни живот III, прир. Милош Јагодић, Београд 2007. [Krstić, Nikola, Dnevnik, Javni život III, prir. Miloš Jagodić, Beograd 2007]

Магдаленић, Светозар, Слике из наших ратова са Турцима и Бугарима 1876, 1877–1878. и 1885–1886, Београд 1910. [Magdalenić Svetozar, Slike iz naših ratova sa Turcima i Bugarima 1876, 1877–1878. i 1885–1886, Beograd 1910]

Марковић, Михајило, Моје успомене, Београд 1906. [Marković, Mihajilo, Moje uspomene, Beograd 1906]

Милићевић, Милан Ђ., Дневник II, прир. Петар Крестић, Београд 2015. [Milićević, Milan Đ., Dnevnik II, prir. Petar Krestić, Beograd 2015]

Мишић, Живојин, Моје успомене, прир. Саво Скоко, Београд 1985. [Mišić, Živojin, Moje uspomene, prir. Savo Skoko, Beograd 1985]

Обреновић, Наталија, Моје успомене, прир. Љубинка Трговчевић, Београд 1999. [Obrenović, Natalija, Moje uspomene, prir. Ljubinka Trgovčević, Beograd 1999]

Петровић, Мита, Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877. и 1878, I, Чачак 1955. [Petrović, Mita, Ratne beleške sa Javora i Toplice 1876, 1877. i 1878, I, Čačak 1955]

Поповић, Тодор, Бледе успомене мога живота, прир. Борислава Лилић, Пирот 1996. [Popović, Todor, Blede uspomene moga života, prir. Borislava Lilić, Pirot 1996]

Тодоровић, Пера, Дневник једног добровољца, Београд 1964. [Todorović, Pera, Dnevnik jednog dobrovoljca, Beograd 1964]

Литература – Secondary Works

Bogdanović, Branko, Dva veka pušaka u Srbiji, Beograd 1990.

Djordjević, Dimitrije, „The Serbian Peasant in the 1876 War”, in: Insurrections, Wars, and the Eastern Crisis in the 1870s, Social Science Monographs, Boulder 1985.

Jelavich, Barbara, Russia’s Balkan entanglements 1806–1914, Cambridge University Press 1991.

MacKenzie, David, The Lion of Tashkent, The Career of General M. G. Cherniaev, University of Georgia Press 1974.

Богдановић, Бранко, „Пушка система Грин М1867 – истине и заблуде”, Весник 39 (2012) 91–96. [Bogdanović, Branko, „Puška sistema Grin M1867 – istine i zablude”, Vesnik 39 (2012) 91–96]

Ђорђевић, Манојло Призренац, „Највећа љубав”, Стражилово 6 (1893) 148. [Đorđević, Manojlo Prizrenac, „Najveća ljubav”, Stražilovo 6 (1893) 148]

Јовановић, Владимир, Тајна полиција Кнежевине Србије, Београд 2012. [Jovanović, Vladimir, Tajna policija Kneževine Srbije, Beograd 2012]

Јовановић, Добривоје, Јеврем Марковић – испред свог времена, Јагодина 2009. [Jovanović, Dobrivoje, Jevrem Marković – ispred svog vremena, Jagodina 2009]

Јовановић, Слободан, Влада Милана Обреновића I, Београд 1990. [Jovanović, Slobodan, Vlada Milana Obrenovića I, Beograd 1990]

Крестић, Петар, Први српско-турски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана, Београд 2010. [Krestić, Petar, Prvi srpsko-turski rat 1876. godine u dopisima Šarla Betana, Beograd 2010]

Лазаревић, Лаза, Целокупна дела I, Београд 1966. [Lazarević, Laza, Celokupna dela I, Beograd 1966]

Николић, Илија, „Белешке Љубомира Миљковића из Српско-бугарског рата 1885. године”, Мешовита грађа (Miscellanea) 15 (1986) 104–110. [Nikolić Ilija, „Beleške Ljubomira Miljkovića iz Srpsko-bugarskog rata 1885. godine”, Mešovita građa (Miscellanea) 15 (1986) 104–110]

Website Building Software