Историјски часопис књ. 71 (2022)
The Historical Review, vol. 71 (2022)

Срђан Катић

ВИШЕГРАД У ЗЕМЉИ ПАВЛОВИЋА И РАНОМ ПЕРИОДУ ОСМАНСКЕ ВЛАСТИ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


DOI: 10.34298/IC2271259K

УДК: 908:94(497.15) Вишеград“14/15“

стр. 259–282

језик: српски


Aпстракт:

У раду је представљен развој средњовековног града од погра­ничног утврђења и караванске станице до важног привредног, административног и судског средишта. Анализом извора и рекогносцирањем терена утврђено је да је у Вишеграду, поред дворца, тј. Горњег града, био утврђен и Доњи град, што умногоме мења представу о самом насељу, животу његових житеља, као и о настанку имена Вишеград. На основу османских извора приказани су: војна посада, урбанистичке промене и подела на махале, као и верска структура и динамика становништва. Пажња је посвећена и привредним активностима, посебно масовном узгоју винове лозе.

Кључне речи:

вилајет земље Павловића, Вишеградска нахија, вишеградско утврђење, вишеградски манастир Пречисте, џамија Бајазита II, виноградарство

Srdjan Katić

VIŠEGRAD IN THE LAND OF PAVLOVIĆS AND THE EARLY PERIOD OF OTTOMAN RULE                       

>>> Download article ( .pdf)


DOI: 10.34298/IC2271259K

UDC: 908:94(497.15) Вишеград“14/15“

pp. 259–282

language: serbian


Abstract:

The paper elucidates the development of a medieval city from a border fortification and caravan station to an important economic, administrative and judicial seat. Through the analysis of sources and field survey, it is ascertained that in addition to the palace, i.e. the Upper Town, the Lower Town in Višegrad was also fortified, which largely changes the notion about the settlement, life of its inhabitants and the origin of the name Višegrad. Based on Ottoman sources, the military garrison, urban changes and division into mahallas, and the religious structure and dynamics of the population are shown. A focus is also placed on economic activities, particularly mass viticulture. 

Keywords:

vılayet of the land of Pavlovićs, Višegrad nahiye, Višegrad fortification, Višegrad monastery of the Most Pure Theotokos, mosque of Bayezid II, viticulture

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – LIST OF REFERENCES


Необјављени извори ‒ Unpublished Primary Sources

Başbakanlık Osmanlı Arşivi:

Tapu Tahrir defterleri: TD 16; TD 18; TD 24; TD 56; TD 157; TD 974

Maliyeden müdevver defterleri: MAD 407; MAD 15178

Објављени извори – Published Primary Sources

Akgündüz Ahmed, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri 5/2, Istanbul 1992.

Aličić Аhmed, Sumarni popis Sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Mostar 2008.

Đurđev Branislav, Filipović Nedim, Hadžibegić Hamid, Mujić Muhamed, Šabanović Hazim, Kanuni i kanun-name za Bosanski, Hercegovački, Zvornički, Kliški, Crnogorski i Skadarski sandžak, Sarajevo 1957.

Kuripešić Benedikt, Itinerarium der Gesandtschaft Königh Ferdinand I. Von Ungarn nach Konstantinopel 1530, (S. M. Džaja, J. Džambo), Bochum 1983.

Kuripešić Benedikt, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju, (prevod i komentari Đorđe Pejanović), Sarajevo 1950.

Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604.godine, sv. II, obradila Snježana Buzov, priredila Lejla Gazić, Sarajevo 2000.

Бојанић Душанка, Турски закони и законски прописи ХV и XVI века за смедеревску, крушевачку и видинску област, Београд 1974. [Bojanić Dušanka, Turski zakoni i zakonski propisi XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd 1974]

Стојановић Љубомир, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927. [Stojanović Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sremski Karlovci 1927]

Литература – Secondary Sources

Kurtović Еsad, „Prvi spomeni Višegrada i Kuknja u srednjem vijekuˮ, Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija). Filozofski fakultet u Sarajevu 4 (2016) 99–106.

Kurtović Esad – Peco Almir, Diversa Notariae 1370–1529, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne 1–3, Sarajevo 2021.

Kovačević-Kojić Desanka, „O knezovima u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosneˮ, Radovi Filozofskog fakulteta VI (Sarajevo 1971) 333–345.

Kreševljaković Hamdija, „Stari bosanski gradoviˮ, Naše starine 1 (1953) 7–44.

Mrgic Jelena, „Aqua vitae – Notes on Geographies of Alcohol Production and Consumption in the Ottoman Balkansˮ, Issues in Ethnology and Anthropology 12-4 (2017) 1309–1328.

Mrgic Jelena, „Wine or Raki – The Interplay of Climate and Society in Early Modern Ottoman Bosnia”, Environment & History 17-4 (2011) 613–637.

Oruç Hatice, „The city of Višegrad based on fifteenth and sixteenth century Tahrir deftersˮ, u: State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule, Belgrade 2017, 191–204.

Šabanović Hazim, Bosanski pašaluk: postanak i upravna podjela, Sarajevo 1982.

Васић Милан, „Земља Павловића у свјетлу турских извораˮ, у: Зборник радова са научног скупа Земље Павловића, средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука–Српско Сарајево 2003, 305–326. [Vasić Мilan, „Zemlja Pavlovića u svjetlu turskih izvoraˮ, Zbornik radova sa naučnog skupa Zemlje Pavlovića, srednji vijek i period turske vladavine, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003, 305–326]

Веселиновић Aндрија, Држава српских деспота, Београд 2006 [Veselinović Andrija, Država srpskih despota, Beograd 2006]

Влајинац Милан, „Мотикаˮ, у: Речник наших старих мера – у току векова, III, Београд 1968. [Vlaјinac Мilan, „Motikaˮ, u: Rečnik naših starih mera – u toku vekova, III, Beograd 1968]

Дероко Александар, Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950. [Deroko Аleksandar, Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, Beograd 1950]

Динић Mихајло, „Дубровачка средњовековна караванска трговинаˮ, Југословенски историски часопис 3, 1–4 (1937) 119–146. [Dinić Mihajlo, „Dubrovačka srednjovekovna karavanska trgovinaˮ, Jugoslovenski istorijski časopis 3, 1–4 (1937) 119–146]

Живојиновић Мирјана, Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972. [Živojinović Мirjana, Svetogorske kelije i pirgovi u srednjem veku, Beograd 1972]

Јиречек Константин, „Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем векуˮ, у: Зборник радова Константина Јиречека I, Београд 1959, 205‒303. [Jireček, Konstantin, „Тrgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vekuˮ, u: Zbornik radova Konstantina Jirečeka I, Beograd 1959, 205‒303]

Катић Срђан, „Исламски верски објекти у Смедеревској тврђави у првим годинама османске властиˮ, у: Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу, ур. Вујадин Иванишевић, Весна Бикић, Иван Бугарски, Београд 2021, 107–126. [Katić Srđan, „Islamski verski objekti u Smederevskoj tvrđavi u prvim godinama osmanske vlastiˮ, u: Svet srednjovekovnih utvrđenja, gradova i manastira. Omaž Marku Popoviću, ur. Vujadin Ivanišević, Vesna Bikić, Ivan Bugarski, Beograd 2021, 107–126]

Катић Срђан, Булић Дејан, „Старовлашке нахије Бобољ и Остатија (15–18. век)ˮ, Историјски часопис 70 (2021) 213–249. [Katić Srđan, Bulić Dejan, „Starovlaške nahije Bobolj i Ostatija (15–18. век)ˮ, Istorijski časopis 70 (2021) 213–250]

Ковачевић-Којић Десанка, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978. [Kovačević-Kojić Desanka, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1978]

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља – према писаним изворима, редактор Синиша Мишић, Београд 2010. [Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja – prema pisanim izvorima, redaktor Siniša Mišić, Beograd 2010]

Лома Aлександар, „О имену Вишеградˮ, у: Зборник радова са научног скупа Земље Павловића, средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука–Српско Сарајево 2003, 529–540. [Loma Aleksandar, „O imenu Višegradˮ, u: Zbornik radova sa naučnog skupa Zemlje Pavlovića, srednji vijek i period turske vladavine, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003, 529–540]

Петровић Владета, „Вишеградˮ, у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, ур. Синиша Мишић, Београд 2010, 73–74. [Petrović Vladeta, „Višegradˮ, u: Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja, ur. Siniša Mišić, Beograd 2010, 73–74]

Поповић Марко, „Утврђења земље Павловићаˮ, у: Зборник радова са научног скупа Земље Павловића, средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука–Српско Сарајево 2003, 91–112. [Popović Marko, „Utvrđenja zemlje Pavlovićaˮ, u: Zbornik radova sa naučnog skupa Zemlje Pavlovića, srednji vijek i period turske vladavine, Banja Luka–Srpsko Sarajevo 2003, 91–112]

Спремић Момчило, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994. [Spremić Momčilo, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd 1994]

Спремић Момчило, „Јадар у средњем векуˮ, у: Јадар у прошлости од праисторије до 1914. године, Лозница 1985, 41–77. [Spremić Мomčilo, „Jadar u srednjem vekuˮ, u: Jadar u prošlosti od praistorije do 1914. godine, Loznica 1985, 41–77]

Стратимировић Ђорђе, „Маркова кула у Вишеградуˮ, Гласник Земаљског музеја у БИХ 3 (1891) 283–284. [Stratimirović Đorđe, „Markova kula u Višegraduˮ, Glasnik Zemaljskog muzeja u BIH 3 (1891) 283–284]

AI Website Builder