Александар Јаковљевић

истраживач сарадник
e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1976) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. По завршетку студија стручно се усавршавао током студијских боравака у више институција Републике Турске. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Балкански панађури (XVI–XVII век).
Током школске 2008/09. радио је као наставник историје у београдској основној школи. Истовремено је почео са радом у Библиографском одељењу Народне библиотеке Србије (2008–2012). У Историјском институту ради од 2012. године.

Област истраживања: економска и друштвена историја османског Балкана у позном средњем веку и раном модерном добу (15–18. век). 


Монографије:


Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.) / A. Jakovljević, Neven Isailović. – Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku – Nacionalni park Krka, 2019. – 804 str.


Расправе, чланци и прилози:

Нека разматрања о Влатковићима, Крајини и Заострогу / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академику Ђури Тошићу ; прир. Н. Исаиловић. – Бања Лука : Академија наука Републике Српске, 2021, 139–177. – Summary. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Попис нахије Нечвен из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 81–143 – Summary.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13–53. – Summary.

Доњи град и османска варош утврђена Ресава, XV–XVI век // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017, 129–143. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, Срђан Д. Катић, А. М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Резюме; Summary.

Антропонимија области Студенице према турском попису из 1548. године / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Манастир Студеница : 700 година Краљева Цркве / ур. Љубомир Максимовић, Владимир Вукашиновић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 269–282. – Summary. – (Научни скупови ; 159. Одељење историјских наука ; 39)

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ 2016, 137–150. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 23)

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године // Пад Босанског краљевства 1463. године // гл. ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић ; ур. изд. Невен Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет Универзитета, 2015, 227–257. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VI научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105–118. – Резюме. – (Дани српског духовног преображења ; 22)

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век // Српски средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : V научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77–89. – Summary. – (Дани српског духовног преображења ; 21)

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Татјана Катић, А. Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања / ур. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–284. – Summary.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović, A. Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/39. године – прилог историји манастира // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204. – Summary.

Село Дубница у нахији Сенице : насеље, становништво и обичај прославе Петровдана почетком 17. века. – Историјски часопис 60 (2011) 213–229. – Summary.

Шах Мелек (прилог историји турских напада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Савремена историографија и тумачење настанка османске државе // Историјски часопис 53 (2006) 333–357. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Мустафа-бег, 133; Обреноглу/Обреновић, Хамза бег, заим, 629.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386–387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901–902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902–903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Конда, Тома, 193–194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471.

Мустафа-паша // Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009, 822–823. 

Aleksandar Jakovljević
Research Assistant
e-mail: aleksandar.jakovljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in Belgrade (1976), where he completed primary and secondary school. In 2005, he graduated from the Faculty of Philosophy of Belgrade University, Department of History. After his studies, he received professional training in several institutions of the Republic of Turkey. He enrolled in doctoral academic studies of history at the Faculty of Philosophy of Belgrade University and submitted the dissertation title Balkan Panađurs (XVI–XVII Centuries). During the 2008/2009 academic year, he worked as a teacher of history in a Belgrade primary school. He also worked at the Bibliographic Department of the National Library of Serbia (2008–2012). He has been employed at the Institute of History since 2012.

Research area: Economic and social history of the Ottoman Balkans in the late Middle Ages and early modern times (15–18th centuries).

Languages: Turkish, English.

Monographs:

Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.) / Neven Isailović, A. Jakovljević. – Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku – Nacionalni park Krka, 2019. – 804 str. – Summary: Petrovo polje in the Sources of the Ottoman Period (1528.–1604).


Articles and Essays:

Нека разматрања о Влатковићима, Крајини и Заострогу / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академику Ђури Тошићу = Hommage to Academician Đuro Tošić / прир. Н. Исаиловић. – Бања Лука : Академија наука Републике Српске, 2021, 139–177. – Summary: Some Considerations on the Vlatković Family, Krajina and Zaostrog. – (Commemorative volume ; 15. Department of Social Sciences ; 48)

Попис нахије Нечвен из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 81–143 – Summary: The Census of the Nečven Nāhiye from 1574.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 13–53. – Summary: B(ij)eljina – Land, Keneziatus, Archdeaconry, District, Nahiye.

Доњи град и османска варош утврђена Ресава, XV–XVI век // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017, 129–143. – Summary: Lower Town and Ottoman Varos of the Resava Fortress, XV–XVI Centuries. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 24)

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, Срђан Д. Катић, А. М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Summary: Serbian feminine Names in the early 16th Century (based on the 1516 Census of the Smederevo Sanjak). – Резюме: Сербские женские имена в начале 16-го века (на материале преписи населения Смедеревского санджака 1516 г.)

Антропонимија области Студенице према турском попису из 1548. године / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Манастир Студеница : 700 година Краљеве Цркве = Studenica Monastery – 700 Years of the King's Church / Eds. Ljubomir Maksimović, Vladimir Vukašinović. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 269–282. – Summary: Anthroponymy of the Studenica Region according to Turkish Census from 1548.

Турска хроника Константина Михаиловића и османски наративни извори // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 137–150. – Summary: Konstantin Mihailović's Turkish Chronicle and Ottoman Narative Sources. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23)

Између османског и угарског крајишта – османско запоседање Подриња и угарска опсада Зворника 1464. године // Пад Босанског краљевства 1463. године = Fall of the Bosnian Kingdom in 1463 / Eds. in chief Srđan Rudić, Dubravko Lovrenović, Pavle Dragičević ; Ed. Neven Isailović. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 227–257. – Summary: Between Ottoman and Hungarian Marches – the Ottoman Conquest of Podrinje and Hungarian Siege of Zvornik 1464. – (Collection of Works ; 29)

Топонимија са освртом и на антропонимију у области Горња Ресава у првој половини 16. века / Гордана Јовановић, А. Јаковљевић // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VI научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts VI : Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 105–118. – Резюме: Топонимия и обзор антропонимии в области Верхней Ресавы в первой половине XVI века. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 22)

Трг Орашје код манастира Ресава, XV–XVI век // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V : научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts V : Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2014, 77–89. – Summary: Market-place Orašje near the Resava Monastery, 15th – 16th Centuries. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week 21)

Попис нахије Косово из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary: The Census of the Kosovo Nâhiye from 1574.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / А. Јаковљевић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 255–290. – Summary: The Census of the Petrovo polje nahiye from 1574.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Татјана Катић, А. Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања : зборник радова = Dečani in the Light of Archeographical Research : Collection of papers / ed. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–277. – Summary: Comparing of Christian and Slavonic Names in the Dečani Area Based on the Turkish Census from 1485 and Dečani Charters.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / Neven Isailović, A. Jakovljević // Povijesni prilozi (Historical Contributions) 43 (2012) 31–58. – Summary: Another Attempt at Locating Medieval Brečevo and Polje Kanjane.

Османска тапија (tapûnâme) манастира Вољавча из 1538/9. године – прилог историји манастира // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 191–204. – Summary: Ottoman Title-deed (tapûnâme) of Voljavča Monastery from Year 1538/9. – Appendix to the History of the Monastery.

Село Дубница у нахији Сенице – насеље, становништво и обичај прославе Петровдана почетком 17. века // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 213–229. – Summary: The Village of Dubnica in the Niahiye of Senice: Setllement, Population and Custom of Celebrating St. Peter's Day in the Beginning of the Seventhteenth Century.

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Невен Исаиловић, А. Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића = Homage to Academician Sima Ćirković / Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary: Şah Melek (A Contribution to the History of the Turkish Incursions into Bosnia in 1414 and 1415). – (Colection of Works ; 25)

Савремена историографија и тумачење настанка Османске државе // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 333–358. – Summary: Modern Historiography and Explanations of Emergence of the Ottoman State.

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Мустафа-бег, 133; Обреноглу/Обреновић, Хамза бег, заим, 629.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Мехмед-бег Минетоглу, акинџијски заповедник, санџакбег, 386–387; Мехмед-бег Обреноглу, морејски, херцеговачки и скадарски санџакбег, 387; Мехмед Челеби (старији) Исабегоглу, крајишник, субаша, господар Павловића земље, 388; Мехмед Челеби (млађи) Исабегоглу, санџакбег, 388; Михалоглу, Али-бег (Mihaloğlu, Ali bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 901–902; Михалоглу, Искендер-бег (Mihaloğlu, İkender bey), акинџијски заповедник, субаша, санџакбег, 902–903; Михалоглу, Мехмед-бег (Mihaloğlu, Mehmed bey), акинџијски заповедник, санџакбег, 903.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Конда, Тома, 193–194; Кузмановић, Арсеније, 408; Кукавица, хаџи Мехмед-паша, 425; Лазар, Лука, 471.

Кара Мустафа-паша // Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009, 822–823. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Creator