др Александар Крстић

виши научни сарадник
e-mail:  aleksandar.krstic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1971) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1998. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2005. одбранио магистарску тезу Средње Подунавље и Доња Посавина (1402–1541). Докторску дисертацију Чланови династија југоисточне Европе у средњовековној Угарској одбранио је 2014. на Филозофском факултету у Новом Саду.
Потпредседник је и члан Управног одбора научног удружења Центар за напредне средњовековне студије са седиштем у Београду.
У Историјском институту радио је од 2000. као стипендиста Тржишта рада, а од 2002. је у сталном радном односу. Члан је редакције Историјског часописа.

Област истраживања: политичка, друштвена и привредна историја српских земаља и југоисточне Европе у позном средњем веку и српско-угарски односи, историјска географија и демографија и помоћне историјске науке.

Монографије:

Између брега и рита : Ер(д)шомљо – Вршац у средњем веку. – Београд : Центар за напредне средњовековне студије, 2019. – 209 стр. – Summary. – (Едиција Фронтистерион ; 1)

Прва београдска гимназија (1839–2009) : историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. – 263 стр.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. – Пожаревац : Народни музеј, 2007. – 310 стр.

Понишавље у 15. веку. – Београд : Ц–принт, 2001. – 115 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Срби у Банату током 15. и 16. века: историографски резултати и могућности за даља истраживања // Attendite – Гласник Историјског архива Кикинда 18 (2022) 49–60. – (Радови са научног скупа „Историја српских миграција у Банату од 15. до 18. века“, одржаног 10. децембра 2021. године у Кикинди у организацији Историјског архива Кикинда и Матице српске)

The Belmužević family: the fate of a noble family in South East Europe during the turbulent period of the Ottoman conquest (the 15th and the first half of the 16th centuries) / A. Krstić, Adrian Magina // The Ottoman Conquest of the Balkans. Proceedings of the Session Held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2nd–6nd September 2019) / ed. Oliver Jens Schmitt // Revue des études sud-est européennes LIX (Bucarest 2021) 105–123.

Епархија бачка под османском влашћу / А. Крстић, Борис Стојковски // Епархија бачка у осмовековној историји Српске православне цркве, зборник радова / ур. Светозар Бошков, Борис Стојковски, Предраг Вајагић. – Бачка Паланка : Српска православна Црквена општина Бачка Паланка ; Нови Сад : Центар за историјска истраживања Одсека за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2021, 49–66.

Исправа деспота Стефана Лазаревића о годишњем сајму у граду Мункачу ; (Некудим, 6. мај 1427. године) / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 9 (2021) 209–222. – Summary.

O првом помену манастира Раковице // Саопштења. Републички завод за заштиту споменика културе 53 (2021) 27–38. – Summary.

The Orthodox Church in Northern Serbia during the First Century of Ottoman Rule (1459–1557) // Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe. Life under the Shadow of the Ottoman Empire's Expansion (15th–16th Centuries), Proceedings of the 3rd international conference 3th-5th October 2019, Timișoara / ed. Zsuzsanna Kopeczny. – Cluj-Napoca : Editura Mega, 2021, 21–36.

Повеља краља Стјепана Остојића којом Дубровнику потврђује жупу Конавле и град Соко : Сутјеска, 4. децембар 1419. // Грађа о прошлости Босне 14 (2021) 79–99. – Résumé.

Поседи Јакшића у Славонији и Срему // Историјски часопис 70 (2021) 177–213. – Summary.

Ресавска звона и монашка издаја – о једној вести из Никољског и Бранковићевог летопис // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : XI научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021, 181–202. – (Дани српскога духовног преображења ; 27). – Summary.

Vegetation in the Territories of Serbia and Southern Hungary in Travel Accounts (Fifteenth–Seventeenth Centuries) // Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature, Vol. 1, Voyages and Travelogues from Antiquity to the Late Middle Ages / ed. Boris Stojkovski. – Budapest : Trivent Publishing ; The Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad, 2020, 295–338.

Историја једне картографске заблуде – Ершомљо (Вршац) на старим географским картама // Историјски часопис 69 (2020) 157–188. – Summary.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића за цех кројача у Нађбањи / А. Крстић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 7–29. – Summary.

Последња два писма Дубровачке општине кнезу Гргуру Вукосалићу о укидању незаконите царине у Попову : Дубровник, 1418, јануар 5. Дубровник, 1418, април 26. // Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 135–145. – Résumé.

Средњовековна топонимија // Археолошка топографија подручја града Панчева 1, Серија монографија Археолошка топографија Баната, том 4 / ур. Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић. – Панчево : Народни музеј Панчево, 2020, 450–459.

Szerb despoták és nemesek Magyarország államszerkezetében 1404 és 1459 között // A keresztény Európa határán : fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből / szerkesztette Hornyák Árpád. – Forum : Újvidék, 2020, 73–88.

Српски деспоти и властела у државној структури Угарске (1404–1459) // На граници хришћанске Европе : поглавља из хиљадугодишњег мађарско-српског суживота / ур. Арпад Хорњак. – Форум : Нови Сад 2020, 20–35.

Два сведочанства о августинском манастиру у Ердшомљу (Вршцу) из XIV и XV века // Иницијал. Часопис за средњовековне студије 7 (2019) 103–114. – Summary.

Писмо дубровачких власти кнезу Гргуру Вукосалићу којим траже да укине царину пред Стоном : Дубровник, 1417, децембар 28. // Грађа о прошлости Босне 12 (2019) 53–61. – Résumé.

Familiares of the Serbian despots in and from the territory of Banat (1411–1458) // Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th – 16th centuries) / Ed. Zoltan Iusztin. – Cluj–Napoca : Editura Mega, 2019, 93–109.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / А. Крстић, Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13–53. – Summary.

Околина Београда у позном средњем веку (од почетка XV до првих деценија XVI столећа) // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 197–222. – (Дани српскога духовног преображења ; 25). – Summary.

Писмо Дубровачке општине кнезу Гргуру Вукосалићу против царине пред Стоном (Дубровник, 1416, јануар 17) // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 93–99. – Résumé.

Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Невен Исаиловић, А. Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // Srđan Katić, A. Krstić // Старинар 68 (2018) 191–210. – Резиме: Фируз-ага и његов хамам у Смедереву.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Поглавља: Витешка трпеза, 163-164; Железник, 164–167; Жрнов, 167–170; Јагодина, 170–172; Кулич, 172–175; Некудим, 175–179; Рудишта, 183–186.

Акт сремских жупанијских власти о истрази против деспота Ђорђа и Јована Бранковића и њихових фамилијара (Врдник, 22. август 1497) // Иницијал : часопис за средњовековне студије 5 (2017) 157–179. – Summary.

Повеља краља Остоје којом укида царину у Попову (Бишће, 1418, март 23.) // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 121–127. – Résumé.

Угри и српско-угарски односи у биографији деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 71–89. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

„Which Realm will You Opt for?“ – the Serbian Nobility Between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 129–163. – Özet. – Резиме: „Којем ћеш се приволети царству?“ – српска властела између Османлија и Угара у 15. веку.

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 195–227. – Summary.

Повеља кнеза Гргура Вукосалића којом укида царину пред Стоном : (Дубровник, 1418, јули 6) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 21–36. – Résumé.

The Rival and the Vassal of Charles Robert of Anjou: King Vladislav II Nemanjić // Banatica 26/2 (2016) 33–51. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)

Српски градови и тргови у угарској грађи из времена „Дуге војне“ (1443–1444) // Историјски часопис 65 (2016) 113–146. – Summary.

Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током 14. века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 81–94. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 197–209. – Summary.

Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи // Историјски часопис 64 (2015) 237–252. – Summary.

Деспот Стефан Лазаревић и Баточина // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / одг. ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, 2015, 105–118. – Summary.

Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445) // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 7–19. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака (Добор, 1449, 11. новембар) // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 95–106. – Résumé.

Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића // Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 359–379. – Summary.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania / eds. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă. – Cluj-Napoca : „George Bariţiu“ Institute, 2015, 185–195. – Abstract. – (Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” de Academia Română, Filiala Cluj–Napoca. Series historica 54, Supliment 1 = Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca. Series historica 54, Supplement 1)

Urbanisation and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402–1459) // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 363–377. – Summary.

Бачка под османском влашћу // Бачка кроз векове : слојеви култура Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55–86. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 73–84. – Résumé.

Подунавље и Посавина Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања // Историја и географија : сусрети и прожимања : тематски зборник радова / гл. и одг. ур. Софија Божић. – Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23–39. – Summary.

Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 161–185. – Summary.

Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима. Будим, 1424, јун 15. // Стари српски архив 12 (2013) 133–143. – Summary.

Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21–36. – Summary.

Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године? // Историјски часопис 61 (2012) 115–127. – Summary.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију (Смедерево, 1450, мај 10) // Стари српски архив 11 (2012) 151–174. – Résumé.

Вршац у средњем веку. II део : од од почетка 15. до средине 16. столећа // Историјски часопис 60 (2011) 193–212. – Summary.

Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125–156. – Summary.

Још једном о манастирима у Ждрелу из друге половине 15. века / Ема Миљковић, А. Крстић // Гласник Друштва конзерватора Србије 35 (2011) 111–114.

Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Д. Бојовић – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163–175 – Summary.

Пад Србије из угла освајача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег // Пад Српске деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа / ур. Момчило Спремић – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 303–320. – Summary. – (Научни скупови ; 134. Одељење историјских наука ; 32)

Банат у средњем веку // Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова / ур. Миодраг Матицки и Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2010, 65–90. – Summary.

Вршац у средњем веку. I део, од раног средњег века до краја 14. столећа // Историјски часопис 59 (2010) 77–102. – Summary.

Смедеревски крај у другој половини 15. и почетком 16. века // Смедеревски зборник 2 (2009) 45–72. – Summary.

Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа / ур. Сима Ћирковић, Коста Чавошки. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2009, 301–319. – Summary. – (Извори српског права ; 16)

На раскршћу две епохе : континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић // Историјски часопис 56 (2008) 279–304. – Summary.

Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389–1459) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије. III/6 : зборник радова / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195–208. – Summary.

Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини 15. века / Ема Миљковић, А. Крстић // Црквене студије 5 (2008) 329–344. – Summary.

Време турске власти у Срему // Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова / ур. Миодраг Матицки. – Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2007, 75–101. – Summary.

Град Некудим и Некудимска власт // Историјски часопис 55 (2007) 101–113. – Summary.

Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век – прва половина 16. века) // Зборник МС за историју 73 (2007) 27–55. – Summary.

Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву // Браничево кроз војну и културну историју Србије. II/4 : зборник радова са научног скупа / гл. и одг. ур. Јасмина Николић. – Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57–79. – Summary.

Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву – континуитет и промене // Моравска Србија : историја – књижевност – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95–113. – Summary.

Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара // Историјски часопис 53 (2006) 123–144. – Summary.

Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева // Браничевски гласник 3/4 (2006) 95–113. – Summary.

Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века // Историјски часопис 52 (2005) 165–193. – Summary.

Кучево и Железник у светлу османских дефтера // Историјски часопис 49 (2002) 139–162. – Summary.

Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу // Браничевски гласник 1 (2002) 39–56. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Oдреднице: Никола I Горјански, Старији, 349–350; Никола II Горјански, Млађи, 355–356; Никола V Илочки, 356–357; Никола Кенде, 361–362; Никола, син Бенедикта од Перетнице/Перетинца, 365–366; Никола Трентул од Невне, 368–369; Оливера, властелинка, 656; Павле Микшић, 732.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији, 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2011. – Одреднице: Бериславићи, 96; Брезница, 528.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; Бајазит II, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Бела Стена, 27–29; Битва, 45–46; Браничево, 54–56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83–87; Debrec(h)en, 94–95; Железник, 108; Жрнов, 109–110; Заслон, 111–112; Јагодина, 122; Ковин, 131–134; Кулич, 161–162; Мачва, 177–179; Некудим, 185–186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264–272; Сремска Митровица, 281–284; Храм, 312–314.


Уџбеници:

Илустровани историјски атлас / аутор садржаја карата Александар Р. Крстић ; картографи Мирела Бутирић, Милован Миливојевић ; илустрације Ђорђе Петровић, Зоран Пешкан – 1. изд. – Београд : Герундијум, 2022.

Историја са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе / А. Крстић, Бранка Бечановић – Београд : Герундијум, 2019.

Историја са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе / Бранка Бечановић, А. Крстић, Олга Шимшић – Београд : Герундијум, 2018.

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2014-2; 2015-3; 2016-4.


Остало:

Европа у 16. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Европа у 18. веку : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Пруска држава (1415–1871) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Русија (од 9. века до 1914) : географска карта. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. 

Aleksandar Krstić, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: aleksandar.krstic@iib.ac.rs


Biography:

Born in Belgrade (1971), where he completed primary and grammar school. In 1998, he graduated from the Faculty of Philosophy of Belgrade University, Department of History, where in 2005, he defended his M.A. thesis Central Podunavlje and Lower Posavina (1402–1541). In 2014, he defended his doctoral dissertation Members of Dynasties of South-Eastern Europe in Medieval Hungary at the Faculty of Philosophy of Novi Sad University. He is the Vice-President and member of the Managing Board of the Centre for Advanced Medieval Studies in Belgrade. From 2000, he worked at the Institute of History as a scholar of the Labour Market, and has been the Institute’s full-time employee since 2002. He is a member of the Editorial Board of The Historical Review.

Research area: Political, social and economic history of Serbian lands and south-eastern Europe in the late Middle Ages and Serbian-Hungarian relations, historical geography and demography and auxiliary sciences of history.
 
Languages: English, Italian, Latin, Old Slavonic.

Monographs:

Између брега и рита : Ер(д)шомљо – Вршац у средњем веку. – Београд : Центар за напредне средњовековне студије, 2019. – 209 p. – Summary: Between a Hill and a March: Ér(d)somlyó – Vršac in the Middle Ages. – (Phrontisterion / Centre for Advanced Medieval Studies ; 1)

Прва београдска гимназија (1839–2009) : Историја школе од оснивања до наших дана / Биљана Крстић, А. Крстић, Александар Андрејић. – Београд : Прва београдска гимназија, 2012. – 263 p.

Браничево у 15. веку : историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. – Пожаревац : Народни музеј, 2007. – 307 p. – Summary: Fifteenth Century Braničevo: A Historical and Geographical Study.

Понишавље у 15. веку. – Београд : Ц-принт, 2001. – 115 p.


Articles and essays:

Срби у Банату током 15. и 16. века: историографски резултати и могућности за даља истраживања // Attendite – Гласник Историјског архива Кикинда 18 (2022) 49–60. – (Радови са научног скупа „Историја српских миграција у Банату од 15. до 18. века“, одржаног 10. децембра 2021. године у Кикинди у организацији Историјског архива Кикинда и Матице српске)

The Belmužević family: the fate of a noble family in South East Europe during the turbulent period of the Ottoman conquest (the 15th and the first half of the 16th centuries) / A. Krstić, Adrian Magina // The Ottoman Conquest of the Balkans. Proceedings of the Session Held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2nd–6nd September 2019) / ed. Oliver Jens Schmitt // Revue des études sud-est européennes LIX (Bucarest 2021) 105–123.

Епархија бачка под османском влашћу / А. Крстић, Борис Стојковски // Епархија бачка у осмовековној историји Српске православне цркве, зборник радова / ур. Светозар Бошков, Борис Стојковски, Предраг Вајагић. – Бачка Паланка : Српска православна Црквена општина Бачка Паланка ; Нови Сад : Центар за историјска истраживања Одсека за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 2021, 49–66.

Исправа деспота Стефана Лазаревића о годишњем сајму у граду Мункачу ; (Некудим, 6. мај 1427. године) / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 9 (2021) 209–222. – Summary: A. Document of Despot Stefan Lazarević on the Annual Fair in the town of Munkács : (Nekudim, 6 May 1427).

O првом помену манастира Раковице // Саопштења. Републички завод за заштиту споменика културе Београд (Communications. Institut pour la protection des monuments historiques de la République de Serbie Belgrade) 53 (2021) 27–38. – Summary: On the First Mention of Rakovica Monastery.

The Orthodox Church in Northern Serbia during the First Century of Ottoman Rule (1459–1557) // Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe. Life under the Shadow of the Ottoman Empire's Expansion (15th–16th Centuries), Proceedings of the 3rd international conference 3th-5th October 2019, Timișoara / ed. Zsuzsanna Kopeczny. – Cluj-Napoca : Editura Mega, 2021, 21–36.

Повеља краља Стјепана Остојића којом Дубровнику потврђује жупу Конавле и град Соко : Сутјеска, 4. децембар 1419. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 14 (2021) 79–99. – Résumé: Charte du roi Stjepan Ostojić par laquelle il confirme au Dubrovnik la joupa des Konavli et la ville Sokol : Sutjeska, le 4 décembre 1419.

Поседи Јакшића у Славонији и Срему // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 177–213. – Summary: Estates of the Jakšić Family in Slavonia and Srem.

Ресавска звона и монашка издаја – о једној вести из Никољског и Бранковићевог летопис // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : XI научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : XI Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021, 181–202. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 27). – Summary: The Bells of Resava and a Monk's Betrayal – on an Entry of the Nikoljski and the Branković's Annals.

Vegetation in the Territories of Serbia and Southern Hungary in Travel Accounts (Fifteenth–Seventeenth Centuries) // Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature, Vol. 1, Voyages and Travelogues from Antiquity to the Late Middle Ages / ed. Boris Stojkovski. – Budapest : Trivent Publishing ; The Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad, 2020, 295–338.

Историја једне картографске заблуде – Ершомљо (Вршац) на старим географским картама // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 157–188. – Summary: History of a Cartographic Misconception – Érsomlyó (Vršac) in Old Geographic Maps.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића за цех кројача у Нађбањи / А. Крстић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 7–29. – Summary: The Charter of Despot Đurađ Branković to the Tailoring Guild in Nagybánya.

Средњовековна топонимија // Археолошка топографија подручја града Панчева 1, Серија монографија Археолошка топографија Баната, том 4 / ур. Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић. – Панчево : Народни музеј Панчево, 2020, 450–459.

Два сведочанства о августинском манастиру у Ердшомљу (Вршцу) из XIV и XV века // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 7 (2019) 103–114. – Two Testimonies about the Augustinian Monastery in Érdsomlyó (Vršac) from the 14th and 15th Centuries.

Писмо дубровачких власти кнезу Гргуру Вукосалићу којим траже да укине царину пред Стоном : Дубровник, 1417, децембар 28. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 12 (2019) 53–61. – Résumé: Lettre des autorités de Dubrovnik au knez Grgur Vukosalić lui demandant d'abolir la douane devant Ston : Dubrovnik, l'année 1417, le 28 dé.

Familiares of the Serbian despots in and from the territory of Banat (1411–1458) // Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th – 16th centuries) / Ed. Zoltan Iusztin. – Cluj–Napoca : Editura Mega, 2019, 93–109.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / А. Крстић, Невен Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 13–53. – Summary: B(ij)eljina – Land, Keneziatus, Archdeaconry, District, Nahiye.

Околина Београда у позном средњем веку (од почетка XV до првих деценија XVI столећа) II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 197–222. – Summary: Surrounding Areas of Belgrade in the Late Middle Ages : (From the beginning of the 15th to the first decades of the 16th century). – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 25)

Писмо Дубровачке општине кнезу Гргуру Вукосалићу против царине пред Стоном (Дубровник, 1416, јануар 17) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 93–99. – Résumé: La lettre de la mairie de Raguse au knez Grgur Vukosalić contre la douane devant Ston.

Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Невен Исаиловић, А. Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // Srđan Katić, A. Krstić // Старинар (Starinar) 68 (2018) 191–210. – Резиме.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Chapters: Витешка трпеза, 163–164; Железник, 164–167; Жрнов, 167–170; Јагодина, 170–172; Кулич, 172–175; Некудим, 175–179; Рудишта, 183–186.

Акт сремских жупанијских власти о истрази против деспота Ђорђа и Јована Бранковића и њихових фамилијара (Врдник, 22. август 1497) // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 5 (2017) 157–179. – Summary: Act of Srem County Authorities about the Investigation against Despots Đorđe and Jovan Branković and their Familiares (Vrdnik, 22 August 1497)

Повеља краља Остоје којом укида царину у Попову (Бишће, 1418, март 23.) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 121–127. – Résumé: Charte du roi Ostoja supprimant les taxescxdounaières à Popovo.

Угри и српско-угарски односи у биографији деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 71–89. – Summary: The Hungarians and Serbian-Hungarian Relationships in the Biography of Despot Stefan Lazarević by Constantine the Philosopher. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 24)

„Which Realm will You Opt for?“ – the Serbian Nobility Between the Ottomans and the Hungarians in the 15th Century // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 129–163. – Özet: „hangі іmparatorluğa katilacaksin“? – 15. Yüzyilda Osmanli ve Macarlar arasinda Sɪrp soylulari. – (Collection of Works ; 35)

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / А. Крстић, Невен Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 4 (2016) 195–227. – Summary: Donation of Despot Đurađ Vuković (Branković) to Paul Birini of Verona: the Problem of Authenticity.

Повеља кнеза Гргура Вукосалића којом укида царину пред Стоном : (Дубровник, 1418, јули 6) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 21–36. – Résumé: Charte du knez Grgur Vukosalić qui supprime la douane aux abords de Ston : [Dubrovnik], 1418, 6 juin.

The Rival and the Vassal of Charles Robert of Anjou: King Vladislav II Nemanjić // Banatica 26/2 (2016) 33–51. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)

Српски градови и тргови у угарској грађи из времена „Дуге војне“ (1443–1444) // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 113–146. – Summary: Serbian Cities and Market Places in Hungarian documentary Sources from the Time of the „Long Campaign“ (1443–1444)

Улога и место тврђаве Голубац у војноадминистративном систему на јужној граници Угарске током XIV века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 81–94. – Summary: The Role and the Place of the Golubac Fortrress in the Military-administrative System on the Southern Hungarian Border during the 14th Century. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23)

Два необјављена латинска писма деспота Стефана Лазаревића // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 197–209. – Summary: Two Unpublished Latin Letters of Despot Stefan Lazarević.

Деспот Ђурађ Вуковић и закуп коморе у Нађбањи // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 237–252. – Summary: Despot Đurađ Vuković and Lease of the Chamber in Nagybánya.

Деспот Стефан Лазаревић и Баточина // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930–2012) / ed. S. Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 109–122. – Summary: Despot Stefan Lazarević and Batočina.

Писмо деспота Ђурђа Вуковића угарском краљу Ладиславу V (Смедерево, 14. август 1445) // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 7–19. – Summary: The Letter of Despot Đurađ Vuković to Hungarian King Ladislav V (Smederevo, August 14th 1445).

Повеља краља Стефана Томаша којом се обавезује на верност Угарској против Турака : Добор, 1449, 11. новембар // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 95–106. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš par laquelle il s'engage a se tenir au cote de la Hongrie contre les Turcs : Dobor, 1449, 11 novembre.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / Neven Isailović, A. Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea – Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj–Napoca 2015, 185–195.

Urbanization and Trade at the Turbulent Border: Serbian Towns on the Danube (1402–1459) // Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis, Seria nouă: Istorie – Arheologie 5 (2015) 363–376.

Бачка под османском влашћу // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 55–86. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша ердељском војводи Јовану Хуњадију : Бобовац, 1444, јун 3. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 73–84. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš au voivode de Hongrie (Erdelj) Jean Hunyadi : Bobovac, 1444, juin 3.

Подунавље и Посавине Србије у позном средњем веку : историјско-географски аспекти истраживања // Историја и географија: сусрети и прожимања : тематски зборник радова. – Београд : Географски институт САНУ „Јован Цвијић“ : Институт за новију историју Србије : Институт за славистику РАН, 2014, 23–39. – Summary.

Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића // Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 51 (2014) 259–379. – Summary: A Contribution to the Biography of Great Voivode Mihailo Angelović.

Нови подаци о војводи Милошу Белмужевићу и његовој породици // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 161–185. – Summary: New Data about voivode Miloš Belmužević and his Family.

Писмо деспота Стефана Лазаревића својим угарским службеницима о правима павлинског манастира Светог Лаврентија код Будима : Будим, 1424, јун 15. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 133–143. – Summary: A Letter of Despot Stefan Lazarević to his Hungarian Officials about the Rights of Pavlin Monastery of Saint Lawrence near Buda.

Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 21–36. – Summary: The Letter of King Sigismund sent from Belgrade to the Citizens of Sopron (November 7, 1427)

Краљ Жигмунд у Борчи, или када је и како Београд предат Угрима 1427. године? // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 115–127. – Summary: King Sigismund in Borča, or when and how was Belgrade handed over to Hungarians in 1427?

Повеља деспота Ђурђа Бранковића о давању у залог поседа у Угарској Јовану Хуњадију : (Смедерево, 1450, мај 9) // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 151–174. – Résumé: Charte du despote Đurađ Branković relative au gage de biens en Hongrie a Jean Hunyadi : Smederevo, 1450, mai 10.

Вршац у средњем веку. II део: од од почетка 15. до средине 16. столећа // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 63–77. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part II: From the Beginning of the 15th to the middle of the 16th Century.

Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 125–156. – Summary: The Documents on Hungarosn Estates of Despot Đurađ Branković Mortgaged to János Hunyadi in 1444/1445.

Насеља и тимарска организација у Крушевачком крају, Топлици и Дубочици према попису из 1444/1445. године / Ема Миљковић, А. Крстић // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 163–175. – Summary: The Settlements and the Timar System in the Regions of Kruševac, Toplica and Dubočica according to the 1444/45 Year Ottoman Census Book.

Пад Србије из угла освјача: Ашикпашазаде и Дурсун-бег // Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа = The Fall of the Serbian Despotate 1459 : Proceedings of the Scientific Meeting / Ed. Momčilo Spremić. – Београд : САНУ, 2011, 303–320. – Summary: The fall of Serbia from the perspective of the Conqueror: Aşikpaşazâde and Tursun bey.

Вршац у средњем веку. I део : од раног средњег века до краја 14. столећа // Историјски часаопис (Historical Review) 59 (2010) 77–102. – Summary: Vršac in the Middle Ages. Part I: Early Middle Ages / End of 14th Century.

Банат у средњем веку // Банат кроз векове : слојеви култура Баната : зборник радова. – Београд : Вукова задужбина, 2010, 65–90. – Summary: Banat in the Middle Ages.

Смедеревски крај у другој половни 15. и почетком 16. века // Смедеревски зборник (Smederevo Zbornik) 2 (2009) 45–71. – Smederevo Region in the Second Half of 15th and Beginning of 16th Century.

Трагови српског средњовековног права у раним османским канунима и кануннамама / Ема Миљковић, А. Крстић // Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа = Medieval Law in Serbs in the Mirror of Historical Sources : Proceedings of the Scientific Conference / Eds. Sima Ćirković, Kosta Čavoški. – Београд : САНУ, 2009, 261–284. – Summary: Traces of Serbian Medieval Law in Early Ottoman Regulations – Kanuns and Kanuns-Namas.

На раскршћу две епохе: континуитет и промене друштвене структуре у Браничеву у 15. веку / Ема Миљковић, А. Крстић // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 279–304. – Summary: At the Crossroads of two Epochs: Continuity and Changes of the 15th Century Braničevo Social Structure.

Османско продирање и демографске промене у Браничеву (1389-1459) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије III/6 : зборник радова = International Symposium Branicevo in the History of Serbia : Collection of Articals III/6. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 195–208. – Summary: Ottoman Invasion and Demographic Changes in Branicevo Province (1389–1459).

Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини XV века / Ема Миљковић, А. Крстић // Црквене студије 5, 5 (Ниш 2008) 329–344.

Време турске власти у Срему // Срем кроз векове : слојеви култура Фрушке горе и Срема : зборник радова / ур. Миодраг Матицки. – Београд : Вукова задужбина : Институт за књижевност и уметност ; Беочин : Огранак Вукове задужбине, 2006, 75–101. – Summary: The Period of Turkish Rule in Srem.

Град Некудим и Некудимска власт // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 99–111. – Summary: The City of Nekudim and Nekudim's County.

Из историје средњовековних насеља југозападног Баната (15. век – прва половина 16. века) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 73 (2007) 27–55. – Summary: From the History of Medieval Settlements in the South-West Banat : (15th Century – first half of the 16th Century).

Проблеми убикације средњовековних насеља у Браничеву // Браничево кроз војну и културну историју Србије II–4 : зборник радова са научног скупа. – Пожаревац : Историјски архив, 2007, 57–79.

Средњовековни тргови и османски пазари у Браничеву – континуитет и промене // Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 95–113. – Summary: Medieval Market Places and Ottoman Bazars in the Region of Braničevo: Continuity and Changes.

Поседи манастира Дренче и Ждрела у Браничеву из времена кнеза Лазара // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 123–144. – Summary: The Estates of Monasteries Drenča and Ždrelo in Braničevo in the Time of Prince Lazar.

Први османски дефтери као извор за историјску географију средњовековног Браничева // Браничевски гласник (Braničevo Herald) 3–4 (2006) 95–113.

Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 165–194. – Summary: Rural Settlements in the Serbian and South Hungarian Parts of the Danubian and Sava Regions in the Fifteenth Century and the Early Decades of the Sixteenth Century.

Kучево и Железник у светлу османских дефтера // Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 2003, 139–162. – Summary: Kučevo and Železnik in the Light of the Ottoman Defters.

Читлук Али-бега Михалоглуа у Ждрелу // Браничевски гласник (Braničevo Herald) 1 (2002) 39–56. – Summary: Ali-bey Mihaloglu's Estate in Zdrelo.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Никола I Горјански, Старији, 349–350; Никола II Горјански, Млађи, 355–356; Никола V Илочки, 356–357; Никола Кенде, 361–362; Никола, син Бенедикта од Перетнице/Перетинца, 365–366; Никола Трентул од Невне, 368–369; Оливера, властелинка, 656; Павле Микшић, 732.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Бела Стена, 27–29; Битва, 45–46; Браничево, 54–56; Витешка Трпеза, 72; Голубац, 83–87; Debrec(h)en, 94–95; Железник, 108; Жрнов, 109–110; Заслон, 111–112; Јагодина, 122; Ковин, 131–134; Кулич, 161–162; Мачва, 177–179; Некудим, 185–186; Непричава, 186; Рудишта, 245; Смедерево, 264–272; Сремска Митровица, 281–284; Храм, 312–314.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Ајаз паша, 88; Ангеловић, Махмуд-паша, 206; Ангеловић, Михаило, 206; Атанасовски (Трпковић), Вељан, 371; Бајазит II, 452; Барак, 589; Беглергег, 663.

Српска енциклопедија. I/ 2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. – Entries: Бериславићи, 96; Брезница, 528.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вербеци, Стефан (Иштван), правник, државник, 272; Вилагош (Вилагошвар, данас Ширија), насеље у Арадској жупанији 392; Владислав (Ласло), Рoзгоњи, великаш, капетан, бан, 507; Влашка (средњи век), 545–546; Вратковић, Маргарита (Марија), старија кћи Павла Бакића, 761; Вратковић, Павле Рац, погранични војни заповедник у хабзбуршкој Угарској, 761; Врачалић, Петар, војвода у Банату и Поморишју, 764; Врлић, Субота, војвода, палатин, 795; Вук Белмужевић (I), властелин, кнез, 851; Вук Белмужевић (II), властелин у Угарској, 851.


Textbooks:

Уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе / А. Крстић, Бранка Бечановић. – Београд : Герундијум, 2019. – 204 стр.

Историја са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе / Бранка Бечановић, А. Крстић, Олга Шимшић. – Београд : Герундијум, 2018. – 157 стр.

Историја за други разред гимназије природно-математичког смера / Биљана Крстић, А. Крстић. – 1. изд. – Београд : Фреска, 2013. – 230 стр.; 2. изд. – 2014. – 3. изд. – 2015. – 4. изд. – 2016.


Other:

Европа у 16. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Европа у 18. веку : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Пруска држава (1415–1871) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Русија (од 9. века до 1914) : [map]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Website Creator