др Александар Узелац

виши научни сарадник
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1981) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Furor Tartarorum – Монголи и Татари у српским средњовековним изворима. Докторску дисертацију Србија, Бугарска и Татари у другој половини XIII века одбранио је 2013. на истом факултету.
Био је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка, као и Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Специјализовао се на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски“ током 2007. године.
Спољни је сарадник Института „Марџани“ из Казања и „Центра за средњовековне студије” Историјског факултета у Великом Трнову. Регуларни је сарадник београдског Студентског културног центра, у својству координатора програма Међународног салона стрипа и организатора више циклуса предавања везаних за теме из историје, али и девете уметности. Члан је Редакције часописа Золотоордынское обозрение који издаје Институт „Марџани“ из Казања. Председник је Европског комитета Међународне асоцијације истраживача Златне хорде.
У Историјском институту ради од 2010. године.

Област истраживања: историја Златне хорде и татарског војног и политичког утицаја у југоисточној Европи током 13. и 14. века, српска и балканска средњовековна војна историја, путописи средњовековне и ране модерне епохе.

Монографије:

Крсташи и Срби (XI–XII век). – Београд : Утопија, 2018. – 221 стр. – Summary.

Под сенком пса : Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. – Београд : Утопија, 2015. – 321 + 12 стр. илустр.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, А. Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Милион / Марко Поло ; превела Р. Мандић ; предговор, редакција превода и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2011. – 264 стр.

Бродоломи / Алвар Нуњес Кабеса де Вака ; превео В. Нинковић ; предговор и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2007. – 153 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Поход краља Милутина на Тесалију // Београдски историјски гласник 13 (2022) 63–76. – Summary.

Краљица Европа // Београдски историјски гласник 12 (2021) 19–35. – Summary.

Марија де Кајо. Сестра краљице Јелене // Између Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана / ур. Катарина Митровић, А. Узелац. – Пожаревац : Народни музеј ; Ниш : Центар за црквене студије, 2021, 187–206. – Summary.

Монголска инвазија и смрт Ивана Асена II: један занемарени извор // Историјски часопис 70 (2021) 15–29. – Summary.

Немањићка Зета у делима западних путописаца и хроничара // Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори. Од Зетске митрополије до Митрополије црногорско-приморске / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Међународни центар за православне студије – Центар за црквене студије, 2021, 47–63. – Summary.

A Century of the Tatars' ‘Hegemony’. The Golden Horde and Bulgarian lands (1241–1341) // The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe / ed. by A. V. Maiorov, R. Hautala. – London–New York : Routledge 2021, 212–232.

Crusades and Eastern Europe // The Routledge Handbook of Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300 / ed. by F. Curta. – London–New York: Routledge, 2021, 374–392.

Notes on the Capture of William Buchier by the Mongols in Hungary // Medieval History of Central Eurasia 1 (2020) 27–34.

Татарски походи у југоисточној Европи током XIII-XIVвека: занемарени војни аспекти // Владетел, държава и църква на Балканите презсредновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция,посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, T. 1 – Велико Търново : Фабер, 2020, 872–888. – Summary.

Улога Срба у логистици Барбаросиног крсташког похода // Војноисторијски гласник 1 (2020) 9–31. – Summary.

Ходочасник из Ирске на источној обали Јадрана почетком XIV века // Историјски часопис 69 (2020) 61–80. – Summary.

Downfall of the two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second half of the Fourteenth Century // Tърновската книжовна школа. T. 11 – Пространства на паметта, ред. И. Лазаров, Велико Търново : Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 516–531.

Каталански најамници Стефана Душана // Војноисторијски гласник 1 (2019) 9–27 – Summary.

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu’ndaki Kumanlar // Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 3/1 (2019) 268–290.

Лазар Светогорац – српски монах и часовничар између историје и мита // Београдски историјски гласник 10 (2019) 77–90. – Summary.

Татары в Дунайско-Днестровском междуречье во второй половине XIV в. // Золотоордынское обозрение 7/3 (2019) 416–433. – Summary.

Cumans in the Latin Empire of Constantinople // Zolotoordynskoe obozrenie 7/1 (2019) 8–21.

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ LXVI, 1 (2018) 155–176. – Summary.

An Empire within an Empire? Ethnic and Religious Realities in the Lands of Nogai (c. 1270-1300) // Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged 18 (2018) 271–283.

Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Поглавља: Паракинов Брод, 181–182; Равно, 182–183; Хлапова пољана, 199; Путеви и трговина / Синиша Мишић, А. Узелац, 277–286.

Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.

Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the ‘Deserta Bulgariae’ before the First Crusade.

Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357-380. – Summary.

Атламиш – кумански цар из Српске Александриде // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 221–228 – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Золотая Орда и Балканы (XIII–XIV века) // Золотая Орда в мировой истории, Коллективная монография / ed. И. Миргалеев, М. Фаверо-Думежу. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016, 384–403.

Монгольская империя и татары в «Дубровницкой летописи» Джакомо Лукари // Золотоордынское обозрение 1 (2016) 26–38 – Summary.

The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes // Историјски часопис 65 (2016) 45–59. – Резиме.

The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century) // Великите Асеневци : сборник с доклади от конференция посветена на 830 години от въстанието на братята Петар и Асен, началото на Второ българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патрияршия / ed. П. Павлов & Н. Канев. – Велико Търново 2016, 272–280.

Источна и југоисточна Европа у делу Анонимног тосканског географа // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 237–248 – Summary.

Камиле у српским средњовековним земљама // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 23–34. – Summary.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение 3 (2015) 62–76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Београдски историјски гласник 6 (2015) 69–89. – Резиме.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300–1302) // Золотоордынское обозрение 2 (2015) 65–80.

О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина) // Историјски часопис 63 (2014) 29–46. – Summary.

Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин // Београдски историјски гласник 5 (2014) 93–103. – Summary.

Сербские письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение 1[3] (2014) 101–118. – Summary.

Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII–XIV век) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 9–29. – Summary.

Цртице за историју Браничева у XIV веку // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 305–318. – Summary.

Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву // Историјски часопис 62 (2013) 11–34. – Summary.

Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 23–37. – Summary

Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама – неколико нових запажања / А. Узелац, Бојана Радовановић // Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта. 2 // ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593–608. – Summary.

Балдуин од Еноа и ‘номaдска дипломатија’ Латинског царства // Историјски часопис 61 (2012) 45–65. – Summary.

Барон Унгерн: живот, пад, легенда // Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята / съст. Х. Беров, В. Станев. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет 2012, 197–215. – Summary.

Europe asseen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler // Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет, 2012, 34–39.

Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић // Београдски историјски гласник 3 (2012) 255–265. – Summary.

„Тигрови на доњем Дунаву” – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана // Браничевски гласник 8 (2012) 7–23. – Summary.

Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина // Војно-историјски гласник 2 (2011) 9–27. – Summary.

„Чувај се Белијалових синова и отровних стрела!” – Поморавље у другој половини XII века // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 97–107. – Summary.

Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.

Друга Европа’ – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици // Домети српске и европске историографије у последње две деценије (1990–2009) : зборник радова са Семинара / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 43–61.

Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века // Црквене студије 7 (Ниш 2010) 307–321. – Summary.

Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац 2010, 35–42. – Summary.

„Скитски разбојници у Бугарској пустињи“ – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века // Историјски часопис 59 (2010) 59–75. – Summary.

‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века // Војно-историјски гласник 1 (2009) 9–31. – Summary.

Ко је спалио Жичу? // Браничевски гласник 6 (2009) 1–12. – Summary.

Кумани у средњовековној Србији // Гласник. Историјски архив Ваљево 43 (2009) 5–17. – Summary.

Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241–1242) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије : зборник радова. III/6 / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 167–180. – Summary. – (Свеске ; 6)

Куманите в средновековна Сърбия // Анамнеза 6 (2008) 163–179. – Summary.

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века // Весник. Војни музеј. Београд 34 (2007) 29–37. – Summary.

Од Енглеске до Константинопоља у „Књизи чудеса света Јована Мандевила“ // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 197–211. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010 – Одреднице: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123–124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209–210; Равно, 234–235; Соко, 274; Стон, 288–291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља // Београдски историјски гласник 1 (2010). – Одреднице: Бељин, 181–182; Вишесав, 183; Зајача, 183–184; Крупањ, 184–186; Липник, 186; Устиколина, 186–187; Црнча, 187–188.


Преводи:


Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу. Германи и Римско царство 375–575 / превео и приредио А. Узелац. – Београд : Утопија 2010. – 214 стр. 

Aleksandar Uzelac, Ph. D.
Senior Research Associate 
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2005.
M.A. thesis: Furor Tartarorum – Mongols and Tatars in Serbian Medieval Sources in 2008.
Ph.D. thesis: Serbia, Bulgaria and the Tartars in the Second Half ot the 13th Century in 2013. 
Working in the Institute of History since 2010.
He received annual scholarships from the Ministry of Science of the Republic of Serbia (2006-08, 2009-10) and the Republic of Bulgaria (2007); participated in numerous conferences, mainly in Bulgaria and Russia; has been lecturer at summer school Hungarian tradition (Magyar Örökség) in Barót, Romania (2015).
Member of the editorial board of the Golden Horde Review, published by Institute Marjani, Kazan.
Fields of Research: Late-medieval nomads in South-Eastern Europe, Golden Horde, medieval travelers, Medieval Serbia, Serbian-Bulgarian relations.
Languages: English, Italian, Bulgarian, Russian, Latin, Old Church Slavonic.


Monographs:

Крсташи и Срби (XI–XII век). – Београд : Утопија, 2018. – 221 р. – Summary: Crusades and Serbs.

Pod senkom psa – Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini XIII veka. – Beograd : Utopija, 2015. – 321 + 12 p. of color illustrations - Summary: Under the Shadow of the Dog – Tatars and South Slavic Lands in the Second Half of the Thirteenth Century.

Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Anonimov opis Istočne Evrope / Tibor Živković, Vladeta Petrović, A. Uzelac ; critical edition and translation Dragana Kunčer. - Beograd : Istorijski institut, 2013. - 221 p. – Summary: Descriptio Europae Orientalis – The Description of Eastern Europe.

Milion / Marko Polo ; translation R. Mandić ; foreword, redaction and commentaries A. Uzelac. - Beograd : Utopija, 2011. - 264 p.

Brodolomi / Alvar Nunjes Kabesa de Vaka ; translation V. Ninković ; foreword and commentaries A. Uzelac. - Beograd : Utopija, 2007. - 153 p.


Articles and Essays:


Поход краља Милутина на Тесалију // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 13 (2022) 63–76. – Summary: The Thessalian Campaign of King Milutin.

Краљица Европа // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 12 (2021) 19–35. – Summary: Europa Regina.

Марија де Кајо. Сестра краљице Јелене // Између Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана = Between the Danube and the Mediterranean : A Festschrift Dedicated to Prof. Dr. Siniša Mišić on the Occasion of his 60th Birthday / ур. Катарина Митровић, А. Узелац. – Пожаревац : Народни музеј ; Ниш : Центар за црквене студије, 2021, 187–206. – Summary: Maria de Cayeux, Sister of Queen Jelena.

Монголска инвазија и смрт Ивана Асена II: један занемарени извор // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 15–29. – Summary: The Mongol Invasion and Death of John Asen II: a Neglected Source.

Немањићка Зета у делима западних путописаца и хроничара // Осам векова Српске православне цркве у Црној Гори. Од Зетске митрополије до Митрополије црногорско-приморске / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Међународни центар за православне студије – Центар за црквене студије, 2021, 47–63. – Summary: Zeta in the Nemanjić Age as Seen by Western Travellers and Chroniclers.

A Century of the Tatars' ‘Hegemony’. The Golden Horde and Bulgarian lands (1241–1341) // The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe / ed. by A. V. Maiorov, R. Hautala. – London – New York : Routledge 2021, 212–232.

Crusades and Eastern Europe // The Routledge Handbook of Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500–1300 / ed. by F. Curta. – London–New York : Routledge, 2021, 374–392.

Notes on the Capture of William Buchier by the Mongols in Hungary // Medieval History of Central Eurasia 1 (2020) 27–34.

Татарски походи у југоисточној Европи током XIII-XIVвека: занемарени војни аспекти // Владетел, държава и църква на Балканите презсредновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция,посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, T. 1 – Велико Търново : Фабер, 2020, 872–888. – Summary.

Улога Срба у логистици Барбаросиног крсташког похода // Војноисторијски гласник (Military Historical Review) 1 (2020) 9–31. – Summary: The Role of Serbs in the Logistic of Barbarossa's Crusade.

Ходочасник из Ирске на источној обали Јадрана почетком XIV века // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 61–80. – Summary: A Piligrim from Ireland on the Eastern Adriatic Coast in the Early 14th Century.

Downfall of the two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second half of the Fourteenth Century // Tърновската книжовна школа. T. 11 – Пространства на паметта, ред. И. Лазаров, Велико Търново : Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 516–531.

Каталански најамници Стефана Душана // Војноисторијски гласник (Military Historical Review) 1 (2019) 9–27 – Summary: Catalan Mercenaries of Stephen Dušan.

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu’ndaki Kumanlar // Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 3/1 (2019) 268–290.

Лазар Светогорац – српски монах и часовничар између историје и мита // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 10 (2019) 77–90. – Summary: Lazar the Athonite – the Serbian Monk and Clockmaker Between History and Myth.

Татары в Дунайско-Днестровском междуречье во второй половине XIV в. // Золотоордынское обозрение 7/3 (2019) 416–433. – Summary.

Cumans in the Latin Empire of Constantinople // Zolotoordynskoe obozrenie 7/1 (2019) 8–21.

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ (Bulletin of the Institute of Etnography SASA) LXVI, 1 (2018) 155–176. – (Basiliks (Cockatrice) and its Symolism in the General and South Slavic Context.)

An Empire within an Empire? Ethnic and Religious Realities in the Lands of Nogai (c. 1270–1300) // Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged 18 (2018) 271–283.

Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. – Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Поглавља: Паракинов Брод, 181–182; Равно, 182–183; Хлапова пољана, 199; Путеви и трговина / Синиша Мишић, А. Узелац, 277–286.

Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.

Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the ‘Deserta Bulgariae’ before the First Crusade.

Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357–380. – Summary.

Atlamiš – kumanski car iz Srpske Aleksandride // Spomenica dr Tibora Živkovića = Homage to Tibor Živković. – Belgrade : Institute of History, 2016, 221–228 – Summary: Atlamiš – Cuman Emperor from the Serbian Redaction of Alexander Romance. – (Collection of works ; 32)

Mongol’skaya imperiya i tatary v Dubrovnitskoy letopisi Dzhakomo Lukari //Zolotoordynskoe obozrenie 1 (2016) 26-38. – Summary: The Mongol Empire and the Tatars in the Ragusan Chronicle of Giacomo Luccari.

Istočna i jugoistočna Evropa u delu Anonimnog toskanskog geografa // Spomenica akademika Miloša Blagojevića (1930–2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930–2012) // ed. Siniša Mišić. – Beograd : Filozofski fakultet, Centar za istorijsku geografiju i demografiju, 2015, 237–248 – Summary: Eastern and Southeastern Europe in the Anonymous Tuscan Geography.

Kamile u srpskim srednjovekovnim zemljama // Inicijal : časopis za srednjovekovne studije (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 23–34. – Summary: Camels in Serbian Medieval Lands.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение (Golden Horde Review) 3 (2015) 62–76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Beogradski istorijski glasnik (Belgrade Historical Review) 6 (2015) 69–89.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300-1302) // Zolotoordynskoe obozrenie (Golden Horde Review) 2 (2015) 65–80.

Serbskie pis’mennye istochniki o tatarah i Zolotoy Orde (pervaya polovina XIV v.) // Zolotoordynskoe obozrenie 1[3] (2014) 101–118. – Summary: Serbian Written Sources about the Tatars and the Golden Horde.

Crtice za istoriju Braničeva u XIV veku // Vlast i moć. Vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 // ed. Siniša Mišić. – Kruševac : Narodna biblioteka ; Beograd : Centar za istorijsku geografiju Filozofskog fakulteta 2014, 305–318 – Summary: Sketches for the History of Braničevo During the Fourteenth Century.

Papa Bonifacije VIII, Magnus Miles Simon Rosi i kralj Stefan Uroš II Milutin // Beogradski istorijski glasnik (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 93–103. – Summary: Pope Boniface VIII, Magnus Miles Simone Rossi and King Stephen Uroš II Milutin.

O srpskoj princezi i bugarskoj carici Ani (prilog poznavanju brakova kralja Milutina) // Istorijski časopis (Historical Review) 63 (2014) 29-46. – Summary: About the Serbian Princess and Bulgarian Empress Anne (a Contribution to the Study of the Marriages of King Milutin).

Srpske vojske u ratovima u Evropi i Maloj Aziji (XII-XIV vek) // Vojno-istorijski glasnik (Military Historical Review) 1 (2014) 9–29. – Summary: Serbian Armies in the Wars in Europe and Asia Mimor (12th–14th Centuries).

Krym, Latinskaya imperiya i Ulus Dzhuchi (Zolotaya Orda) v seredine XIII v. // V naučnye chteniya pamyati U. Bodaninskogo, Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya – Tezisy dokladov i soobschenij. – Simferopol 2013, 70–71.

Srbija i Mamelučki Egipat tokom XIII i XIV veka // Beogradski istorijski glasnik (Belgrade Historical Review) 4 (2013) 23–37. – Summary: Serbia and Mamluk Egypt during the 13th and 14th centuries.

Georgije Vernadski i njegova Kijevska Rusija // Kijevska Rusija / Georgije Vernadski. – Beograd : Utopija, 2013, 419-422.

Počeci Nogajeve vlasti u zapadnoj stepi i na Donjem Dunavu // Istorijski časopis (Historical Review) 62 (2013) 11–34. – Summary: The Beginnings of Nogai's Rule in the Western Steppes and in the Lower Danube (c. 1267–1273).

Crkvena i svetovna politika kralja Milutina prema zapadnim silama – nekoliko novih zapažanja / A. Uzelac, Bojana Radovanović // Sveti car Konstantin i hrišćanstvo : međunarodni naučni skup povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta, ed. Dragiša Bojović. – Niš : Centar za crkvene studije, 2013, 593-608. – Summary: Ecclesiastical and Secular Policies of King Milutin towards the Western Powers – Some New Observations.

Jedan opis Beograda i jugoistočne Evrope u engleskoj književnosti XV veka / A. Uzelac, Bojana Radovanović // Beogradski istorijski glasnik (Belgrade Historical Review) 3 (2012) 255–265. – Summary: One Description of Belgrade and Southeastern Europe in the Fifteenth Century English Literature.

Balduin od Enoa i ‘nomadska diplomatija’ Latinskog carstva // Istorijski časopis (Historical Review) 61 (2012) 45-65. – Summary: Baldwin of Hainaut and "the Nomadic Diplomacy" of the Latin Empire.

Baron Ungern: život, pad, legenda // Kyustendilski cheteniya 2010 – Provalite v istoriyata / edd. H. Berov – V. Stanev. – Kustendil : RIM ; Sofiya : Istoricheski fakultet 2012, 197–215. – Summary: Baron Ungern – Life, Downfall, Legend.

„Tigrovi na donjem Dunavu” – mali prilog proučavanju megafaune srednjovekovnog Balkana // Braničevski glasnik (Braničevo Herald) 8 (2012) 7–23. – Summary: Tigers on the Lower Danube – A Small Contribution to the Research of the Medieval Balkan Megafauna.

Tatars and Serbs at the End of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.

Najamničke vojske kralja Stefana Uroša II Milutina // Vojno-istorijski glasnik (Military Historical Review) 2 (2011) 9–27. – Summary: Mercenary Armies of King Stephen Uroš II Milutin.

„Čuvaj se Belijalovih sinova i otrovnih strela!” – Pomoravlje u drugoj polovini XII veka // Stefan Nemanja i Toplica (tematski zbornik) / ed. Dragiša Bojović. – Niš : Centar za crkvene studije, 2011, 97–107. – Summary: “Beware the Sons of Belial and the Poisoned Arrows – Great Morava Walley in the Second Half of the Eleventh Century”.

„Skitski razbojnici u Bugarskoj pustinji” – pogled jednog hodočasnika na Pomoravlje sredinom XI veka // Istorijski časopis (Historical Review) 59 (2010) 59–75. – Summary: Scythian Brigands in Bulgarian Desert: a Pilgrim's View of Great Morava Valley in Mid 11th Century.

Evropa viđena očima jednog nestorijanskog putnika s kraja XIII veka // Crkvene studije 7 (2010) 307–321. (English abbreviated version: Europe as seen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler, Kyustendilski cheteniya 2007 – Zaedno ili razdeleni: Evropa na sayuzite, lichnostite, regionite, Kyustendil : RIM ; Sofiya : Istoricheski fakultet, 2012, 34-–39.)

Istorija srpske srednjovekovne crkve u delima Miodraga Purkovića // Miodrag Al. Purković : život i delo / ed. Siniša Mišić. – Požarevac : Udruženje istoričara Braničeva i Timočke krajine : Centar za kulturu : Grad Poćarevac, 2010, 35–42. – Summary: History of the Serbian Medieval Church in the Works of Miodrag Purković.

‘Druga Evropa’ – istočna i jugoistočna Evropa u savremenoj britanskoj i anglo-američkoj medievistici // Dometi srpske i evropske istoriografije / edd. Siniša Mišić – Mira Radojević. -– Beograd : Filozofski fakultet, 2010, 43–61.

‘Kan’ Nogaj, kralj Milutin i srpsko-tatarski sukobi krajem XIII veka // Vojno-istorijski glasnik (Military Historical Review) 1 (2009) 9–31. – Summary: “Khan” Nogai, King Milutin and Serbian-Tatar Conflicts at the End of the Thirteenth Century.

Ko je spalio Žiču? // Braničevski glasnik (Braničevo Herald) 6 (2009) 1–12. – Summary: Who Burned Down Žića Monastery?

Kumanite v srednovekovna Sarbiya // Anamneza 6 (2008) 163–179 (Version in Serbian: Kumani u srednjovekovnoj Srbiji // Glasnik Istorijskog arhiva. Valjevo (Herald of the Historical archive -– Valjevo) 43 (2009) 5–17. – Summary: Cumans in Medieval Serbia.

Braničevo i okolne zemlje pre i posle mongolske invazije (1241–1242) // Braničevo u istoriji Srbije : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa / ed. J. Nikolić. – Požarevac : Istorijski arhiv ; Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2008, 167–180. – Summary: Braničevo and Adjacent Lands before and after the Mongol Invasion.

Od Engleske do Konstantinopolja u Knjizi čudesa sveta Jovana Mandevila // Moravska Srbija : istorija, književnost, umetnost / ed. Siniša Mišić. – Kruševac : Istorijski arhiv ; Beograd : Odeljenje za istoriju Filozofskog fakulteta, 2007, 197–211. – Summary: From England to Constantinople in the Book of Travels of Sir John Mandeville.

Istočnjački najamnici u Srbiji početkom XIV veka // Vesnik Vojnog muzeja (Journal of Military Museum) 34 (2007) 29–37. – Summary: The Oriental mercenaries in the beginning of the 14th century.


Encyclopedic entries:

Prilozi za Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja // Beogradski istorijski glasnik (Belgrade Historical Review) 1 (2010). – Entries: Beljin, 181–182; Višesav, 183; Zajača, 183–184; Krupanj, 184–186; Ustikolina, 186–187; Crnča, 187–188.

Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja (Lexicon of Towns and Marketplaces in the Medieval Serbian Lands) / ed. S. Mišić. – Beograd : Zavod za udžbenike, 2010. – Entries: Galič, 80; Debrc, 94; Janjevo, 123–124; Koprivac, 140; Leskovac, 165; Parakinov brod, 209–210; Ravno, 234–235; Soko, 274; Ston, 288–291; Hlapova poljana, 310.


Translations:

Varvarska invazija na Evropu. Germani i Rimsko carstvo 375–575 / Dž. B. Bjuri ; translated and edited by A. Uzelac. – Beograd : Utopija, 2010. – 214 p.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Generator