др Александрa Фостиков

виши научни сарадник
e-mail: aleksandra.fostikov@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1975) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2001. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Занатство у средњовековној Србији одбранила је 2016. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2002. године.

Област истраживања: национална историја средњег века, студије рода и пола, занатство, историјска географија, политичка историја средњовековне Србије и Босне у 14. и 15. веку, дигитална хуманистика.

Монографије:

Занатство средњовековне Србије. – Београд : Историјски институт ; Пожаревац : Народни музеј, 2019. – 282 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 72)


Расправе, чланци и прилози:

Прве импресије о коришћењу чет ботова, алата и претраживача на бази АИ: ChatGPT, Perplexity и остали – могућности и проблеми употребе, Преглед Националног центра за дигитализацију 42 (2023) 1–11.

First impressions on using AI powered chatbots, tools and search engines: ChatGPT, Perplexity and other - possibilities and usage problems // Review of the National Center for Digitization 42 (2023) 12–21.

Повеља монахиње кнегиње Јевгеније манастиру Великој Лаври Св. Атанасија на Светој Гори // Иницијал : часопис за средњовековне студије 10 (2022) 151–168. – Summary.

Протоиндустријализација кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века // Историјски часопис 71 (2022) 179–200. – Summary.

Crowdsourcing in history and digital humanities // Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области: загонетке српског истока: нове истраживачке могућности и рекапитулације XXV (2022) 221–230. (Кроудсорсовање у историји и дигиталној хуманистици.)

Организација занатства у урбаним центрима средњовековне Србије // Историјски часопис 70 (2021) 91–115. – Summary.

Два документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему дуга Влахуше Латиничића : I – 23. март 1447. II – [пре 29. октобра] 1448. // Грађа о прошлости Босне 14 (2021) 187–203. – Résumé.

Дворски и манастирски комплекси као центри занатства у средњовековној Србији // Етноантрополошки проблеми 16-4 (2021) 1189–1206. – Summary.

Натписи из лапидаријума – уз седму свеску Натписа и записа // Натписи и записи 7 (2021) VII. Предговор уз седму свеску Натписи и записи (2021)

Strani uticaji na zanatstvo srednjovekovne Srbije // Značaj institucionalnih promena u ekonomiji Srbije kroz istoriju [Elektronski izvor] / ur. Jelena Minović, Milica Kočović De Santo, Aleksandar Matković. – Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2021, 201-211.

Три војна спомена из села Мланче // Натписи и записи 7 (2021) 47-52. – Summary.

Утицај Саса на развој занатства у средњовековној Србији // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана / ур. Катарина Митровић, Александар Узелац. – Пожаревац : Народни музеј : Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 153–171. – Summary.

Друштвене последице страха од епидемија кроз векове / В. С. Алексић, А. А. Фостиков // Doomsday IV. Куга / ур. Марија Лојаница, Драган Бошковић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2020, 11–35.

Место занатске радње – типологија занатских насеља у средњовековној Србији // Београдски историјски гласник 11 (2020) 39-48. – Summary.

Мобилност занатлија на територији средњовековне Србије // Историјски часопис 69 (2020) 81–97. – Summary.

Прилог проучавању Јухора и Подјухора – историјско географско рекогнисцирање / Д. Радисављевић, А. Фостиков // Јухорске зоре : тематски зборник / ур. Голуб Јашовић... [и др.]. – Крушевац : Историјски архив "Крушевац" ; Својново : Удружење за културу и уметност Логос, 2020, 11–34. – Summary.

Спомени-надгробници са гробља у Рудинама (Мланча) // Натписи и записи 6 (2020) 77–85. – Summary.

Четири акта војводе Иваниша Павловића Дубровнику о закупу оловске царине : I – 27. јануар 1447. I, III,IV – 7. март 1449. // Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 167–184. – Résumé.

Мраморници из Жиче – каменари или градитељи спомен обележја // Црквене студије 16 (2019) 135–143.

Спомени – надгробници у Доњем Лопижу // Натписи и записи 5 (2019) 47–50. – Summary.

Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 9 (2018) 7–35. – Summary.

Разрешница краља Остоје Дубровнику о рачуну Палка Вучевића за царину у Дежевицама // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 77–85. – Résumé.

Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву // Натписи и записи 4 (2018) 37–54. – Summary.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.

Женски гласови Босанског краљевства на примеру две Јелене – Јелене (Грубе) и Јелене Нелипчић / Јелена Мргић, А. Фостиков // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 381-399. – Summary.

Повеља цара Стефана Душана о поклону Ливаде и Палиокометице Хиландару (Хил. 34) : 1348, мај 12. // Стари српски архив 16 (2017) 29–56. – Summary.

Долина Радојне у средњем веку / Синиша Мишић, А. Фостиков // Милешевски записи 11 (2016) 31–39. – Summary.

На светим водама Лима : истраживања Доњег Полимља 2014/2015 // Милешевски записи 11 (2016) 341–357. – Summary.

Прилог „Лексикону српског средњег века“: О јарини, клашњама, окроју и испорку // Београдски историјски гласник 7 (2016) 53–62. – Summary.

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Златарски занат у средњовековној Србији // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 165–185. – Summary.

Неколико натписа из Подриња / Синиша Мишић, А. Фостиков // Натписи и записи 1 (2015) 21–28. – Summary.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Digital humanities or digital versus humanities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 19–23.

Digitalization of the historical periodical publications – IČ, BIG, MG. With remarks about specificities and possibilities / A. Fostikov, Neven Isailović // Review of the National Center for Digitization 24 (2014) 50–54.

Збирна повеља Стефана Милутина и Стефана Душана Хиландару : 1336/1340 – 1342(?) – друга половина XIV века // Стари српски архив 13 (2014) 79–144. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогносцирања : пројекат На светим водама Лима 2012–2013 // Милешевски записи 10 (2014) 347–365. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : 1449, децембар 2, Ливно / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Јевгенија монахиња кнегиња / А. Фостиков, Владета Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – Summary.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / А. Фостиков, Владета Петровић // Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. – Summary.

Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности // Браничевски гласник 9 (2014) 7–16. – Summary.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Владета Петровић, А. Фостиков // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 127–137. – Summary.

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића : 1402, мај 23, Ново Брдо // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 15–24. – Summary.

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића : Крушевац, 1399, јануар 30. // Стари српски архив 12 (2013) 101–110. – Résumé.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary.

Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 51–69. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша : 1406, новембар 20. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 55–61. – Résumé.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине // Милешевски записи 9 (2012) 413–423. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник 3 (2012) 105–126. – Summary.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине : 1429, мај 12, Подкукањ // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 91–97. – Résumé.

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12; 1405, октобар 2. // Стари српски архив 11 (2012) 123–133. – Résumé.

Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling / A. Fostikov, Stefana Janićijević // Review of the National Center for Digitization 18 (2011) 67–75.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–157. – Résumé.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 7 (2008) 141–155. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу краља Твртка II : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 147–158. – Résumé.

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша : 1461, новембар 25, Јајце // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 159–164. – Résumé.

Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 7 (2008) 129–139. – Résumé.

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231–248. – Summary.

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History / A. Fostikov, Slobodan Mandić // Review of the National Center for Digitization 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40–46.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Review of the National Center for Digitization 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399) // Браничевски гласник 3–4 (2006) 29–50.

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом // Стари српски архив 5 (2006) 173–186. – Résumé.

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив 5 (2006) 187–205. – Résumé.

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив 4 (2005) 201–207. – Résumé.

„Game“ in history, Historical in „Game“ // Преглед Националног центра за дигитализацију 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49.

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби // Стари српски архив 4 (2005) 193–200. – Résumé.

The citation guide for Internet in History and other sciences / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 7–4 (2005) 34–38.

Жена – између врлине и греха // Приватни живот у српским земљама средњег века / ур. Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. – Београд : Clio, 2004, 323–366.

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / А. Фостиков, Ненад Миленовић // Историјски часопис 51 (2004) 187–203. – Summary.

Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор // Стари српски архив 3 (2004) 125–140. – Résumé.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / A. Fostikov, Nenad Milenović // Review of the National Center for Digitization 5 (2004) 67–73.

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки // Review of the National Center for Digitization 3–2 (2003) 62–65. – Summary.

Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу // Стари српски архив 2 (2003) 185–192. – Résumé.

О Дмитру Краљевићу // Историјски часопис 49 (2002) 47–65. – Summary.

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846–1864/65–1892) // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 201–212.


Прилози у енциклопедијама:

Воштана кућа // Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018, 272.

Бенац Алојз // Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 329–330.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Boytrynecz, 54; Гласинац, 81–82; Гобза, 83; Ком, 137–139; Крушево, 160; Нечањ, 186–187; Ново Брдо, 198–202; Одски град, 204; Оштрик, 208; Плана, 214–215; Призренац, 222–223; Прилепац, 226–227; Равни, 233–234; Сребреница, 277–280; Тјентиште, 296; Чајниче, 317; Четвртине, 318.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Иваниш Мрњавчевић, 42–43; Јелена Груба, 365.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203; Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621–622; Жоре Бокшић, 810. 

Aleksandra Fostikov, Ph.D.
Research Associate
e-mail: aleksandra.fostikov@iib.ac.rs


Biography:

Born in Belgrade (1975), where she completed primary and secondary school. In 2001, she graduated from the Faculty of Philosophy of Belgrade University, Department of History. In 2016, she defended her doctoral dissertation Craftsmanship in Medieval Serbia, at the same Faculty. Since 2002, she has been employed at the Institute of History.

Research area: National history of the Middle Ages, gender and sexuality studies, craftsmanship, historical geography, political history of medieval Serbia and Bosnia in the 14th and 15th centuries, digital humanities.

Languages: English, German.


Monographs:

Занатство средњовековне Србије = Craft Production in Medieval Serbia. – Београд : Историјски институт : Пожаревац : Народни музеј, 2019. – 282 p. – Summary. – (Monographs ; 72)


Articles and essays:

Прве импресије о коришћењу чет ботова, алата и претраживача на бази АИ: ChatGPT, Perplexity и остали – могућности и проблеми употребе, Преглед Националног центра за дигитализацију 42 (2023) 1–11.

First impressions on using AI powered chatbots, tools and search engines: ChatGPT, Perplexity and other - possibilities and usage problems // Review of the National Center for Digitization 42 (2023) 12–21.

Повеља монахиње кнегиње Јевгеније манастиру Великој Лаври Св. Атанасија на Светој Гори // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 10 (2022) 151–168. – Summary: Charter of the Nun Princess Eugenia for the Monastery of the Great Lavra of St. Athanasios on the Mount Athos.

Протоиндустријализација кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 179–200. – Summary: Proto-Industrialization Through the Prism of Serbian Medieval Production of the 14th and 15th Centuries.

Crowdsourcing in history and digital humanities // Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области: загонетке српског истока: нове истраживачке могућности и рекапитулације = Ethno-cultural annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas: enigma of the Serbian east: new research opportunities and recapitulation XXV (2022) 221–230.

Oрганизација занатства у урбаним центрима средњовековне Србије // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 91–115. – Summary: Organization of Craftsmen in Urban Centers of Medieval Serbia.

Два документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему дуга Влахуше Латиничића : I – 23. март 1447. II – [пре 29. октобра] 1448. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 14 (2021) 187–203. – Résumé: Deus documents de voïvode et aussi d'herceg Stefan Vukčić Kosača à Dubrovnik sur la réception d'une dette de Vlahuša Latiničić.

Дворски и манастирски комплекси као центри занатства у средњовековној Србији // Етноантрополошки проблеми 16-4 (2021) 1189–1206. – Summary.

Натписи из лапидаријума – уз седму свеску Натписа и записа // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 7 (2021) VII. Предговор уз седму свеску Натписи и записи (2021)

Strani uticaji na zanatstvo srednjovekovne Srbije // Značaj institucionalnih promena u ekonomiji Srbije kroz istoriju [Elektronski izvor] / ur. Jelena Minović, Milica Kočović De Santo, Aleksandar Matković. – Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2021, 201–211.

Три војна спомена из села Мланче // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 7 (2021) 47–52. – Summary.

Утицај Саса на развој занатства у средњовековној Србији // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана = Between the Danube and the Mediterranean : A Festschrift Dedicated to Prof. Dr. Siniša Mišić on the Occasion of his 60th Birthday / ур. Катарина Митровић, Александар Узелац. – Пожаревац : Народни музеј : Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 153–171. – Summary: Influence of the Sasi on the Development of the Craft Production in Medieval Serbia.

Друштвене последице страха од епидемија кроз векове / В. С. Алексић, А. А. Фостиков // Doomsday IV. Куга = Doomsday. Plague / ур. Марија Лојаница, Драган Бошковић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2020, 11–35.

Место занатске радње – типологија занатских насеља у средњовековној Србији // Београдски историјски гласник (Belgade Historical Review) 11 (2020) 39–48. – Summary: The Place of the Craft Activity – Tiology of the Craft Settlements in Medieval Serbia.

Мобилност занатлија на територији средњовековне Србије // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 81–97. – Summary: Mobility of the Craftsmen in the Serbian Middle Ages.

Прилог проучавању Јухора и Подјухора – историјско географско рекогнисцирање / Д. Радисављевић, А. Фостиков // Јухорске зоре : тематски зборник / ур. Голуб Јашовић... [и др.]. – Крушевац : Историјски архив "Крушевац" ; Својново : Удружење за културу и уметност Логос, 2020, 11–34. – Summary: Contribution to the Study of Juhors and Podjuhor – Historical Geographical Recognition.

Спомени-надгробници са гробља у Рудинама (Мланча) // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 6 (2020) 77–85. – Summary.

Мраморници из Жиче – каменари или градитељи спомен обележја // Црквене студије 16 (2019) 135–143.

Спомени – надгробници у Доњем Лопижу // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 5 (2019) 47–50. – Summary.

Биљна сировина и њена обрада на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 9 (2018) 7–35. – Summary: Plant Materials and its Processing in Medieval Serbia.

Разрешница краља Остоје Дубровнику о рачуну Палка Вучевића за царину у Дежевицама : 1412, пре 10. јуна // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 77–85. – Résumé: La décharge du roi Ostoja a Raguse concernant les frais de douane à Daževice de Palko Vučević : 1412, avant le 10 juin.

Спомени – надгробници крајпуташи у Братљеву // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 4 (2018) 37–54. – Summary: Memorials – Tombstones „Krajputasi“ in Bratljevo.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary: The Betrothal Contract between Vladislav II Nemanjić and Constanza Morosini.

Женски гласови Босанског краљевства на примеру две Јелене – Јелене (Грубе) и Јелене Нелипчић / Јелена Мргић, А. Фостиков // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) = Serbian Kingdom in the Middle Ages : Proceedings of the International Scientific Conference Held on the Occasion of the 800th Anniversary of the Coronation of Stefan Nemanjić (the First-Crowned) / Ed. Siniša Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 381–399. – Summary: Female Voices in the Bosnian Kingdom according to the Examples of Two Jelenas – Jelena (Gruba) and Jelena Nelipčić.

Повеља цара Стефана Душана о поклону Ливаде и Палиокометице Хиландару (Хил. 34) : 1348, мај 12. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 16 (2017) 29–56. – Summary: The Charter of Emperor Stefan Dušan about the Gift of Livada and Paliokometica to the Monastery of Hilandar (Hil. 34) : 1348, May 12th

Долина Радојне у средњем веку / Синиша Мишић, А. Фостиков // Милешевски записи (Mileševa writings) 11 (2016) 31–39. – Summary.

На светим водама Лима : истраживања Доњег Полимља 2014/2015 // Милешевски записи (Mileševa Writings) 11 (2016) 341–357. – Summary.

Прилог „Лексикону српског средњег века“: О јарини, клашњама, окроју и испорку // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 7 (2016) 53–62. – Summary: Addition to the Lexicon of Serbian Middle Ages: about the Jarina, Klasnje, Okroj and Isporak.

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 85–100. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš pour les Ragusains au sujet de la liberté de commercer.

Златарски занат у средњовековној Србији // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930–2012), ed. Siniša Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 169–189 – Summary: Goldsmith's Craft in Medieval Serbia.

Неколико натписа из Подриња / Синиша Мишић, А. Фостиков // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 1 (2015) 21–28. – Summary: Several Inscriptions from Podrinje.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3 / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 73–93. – Résumé: Contrat conclu entre le roi Stefan Tomaš et le knez Nikola Trogiranin au sujet d’un commerce mene en commun Branduk, 1449, février 3.

Digital Humanities or Digital Versus Humanities / Neven Isailović, A. Fostikov // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 24 (2014) 19–23.

Digitization of the Historical Periodical Publication – IČ – BIG – MG – with Remarks about Specificieties and Possibilities / Neven Isailović, A. Fostikov // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 24 (2014) 50–54.

Збирна повеља краљева Милутина и Стефана Душана Хиландару : 1336/1340 – 1342(?) – друга половина XIV века // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 13 (2014) 79–142. – Summary: Collective Charter of Kings Milutin and Stefan Dušan to Hilandar Monastery : 1336/1340 – 1342 (?) second half of 14th century.

Извештај са историјско-географског регогнисцирања терена : пројекат На светим водама Лима 2012–2103 // Милешевски записи (Mileševa writings) 10 (2014) 347–365. – Summary: Report from the Historical-Geography Reconnaissance: on the Holy Water of Lim 2012–2013.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 85–101. – Résumé: Document du roi Stefan Tomaš autorisant Jakov Testa a recouvrer l'argent pille a Sinj.

Јевгенија монахиња кнегиња / А. Фостиков, Владета Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers Thematic Collection of Papers / ed. Siniša Mišić. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – [Summary:] Jevgenija Avvess-Princess.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / А. А. Фостиков, Владета М. Петровић // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 59–69. – Summary: Contribution to the Study of the Military Role of Artisans in Medieval Serbia.

Примена нових технологија у историјској географији : апликација ХГИС-а и његове могућности // Браничевски гласник (Braničevo Herald) 9 (2014) 7–16.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / А. Фостиков, Владета Петровић // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75–95. – Summary.

Акт монахиње Јевгеније о разрешењу рачуна Марина Лебровића : 1402, мај 23, Ново Брдо // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 15–24. – Summary: The Document of the Lady Eugenia (Princess Milica) to Marin Lebrović Concerning the Regulation of the Debts.

Акт о разрешењу рачуна Марина Лебровића : Крушевац, 1399, јануар 30. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 101–110. – Summary: Document about Absolution of the Debt of Marin Lebrović : Kruševac, 1399, January 30th.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / А. Фостиков Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 89–102. – Résumé: Deux lettre du roi de Bosnie Tvrtko II Tvrtković aux Ragusains : 1414, février 13, Sutjeska.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / А. Фостиков Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary: The Letter of the Commune of Dubrovnik to Lady Eugenia (Princess Milica) Concerning the Debts of Đerđaš and Novak Maćedon.

Занатство средњовековне Србије у светлости три повеље из XIV века // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 4 (2013) 51–69. – Summary: Medieval Serbian Crafts in Light of Three Charters from the 14th Century.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 131–147. – Résumé: Reconnaissance de l'herceg Petar Balša Kosača et de ses emissaires attestant la reception du revenu des Konavli verse par les Ragusains : 1509, septembre 29, Dubrovnik.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11 / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary: Documents on Payment of a Part of the "Saint Demetrius Tribute" to Despotess (Despina) Jelena.

Дубровачко писмо великом војводи Сандаљу о исплати могориша // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 55–61. – Résumé: Lettre de Raguse adressee au grand voïvode Sandalj au sujet du versement du Mogoroš : 1406, Novembre 20.

Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине // Милешевски записи (Mileševa Writings) 9 (Пријепоље 2012) : зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот : Proceedings of the International Scientific Conference of Central Polimlje from antiquity to the new century – social, economic and spiritual life, 413–423. – Summary: Report from the Historical-Geographical Recconaissance of the Prijepolje and its Area.

Ковачки занат на тлу средњовековне Србије // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 3 (2012) 105–126. – Summary: Blacksmith's Craft in the Medieval Serbia.

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 91–97. – Résumé: Attestation du grand voïvode Sandalj Hranić concernant le versement de la douane de Drijeva : 1429, mai 12, Podkukanj.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary: Charter of Gospodin (Lord) Đurađ Branković by which He Confirmed the Liberties of the Citizens of Debrecen.

Три документа о разрешењу рачуна Вукше Мишетића : 1405, септембар 12; 1405, октобар 2. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 123–133. – Résumé: Trois documents concernant le solde d'un compte de Vukša Mišetić : 1405, septembre 12 ; 1405, octobre 2.

Reconnaissance, historical-geography and toponomy research of Toplica “land” with image modeling / A. Fostikov, S. Janićijević // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 18 (2011) 67–75.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 91–98. (Lettre du roi Stefan Dabiša aux Ragusains concernant une habilitation accordée à Dragoje Gučetić s'agissant d'une dette de Novak Maćedol.)

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 71–89. (Charte du roi Stefan Dabiša concernant une habilitation accordée à Dragoje Gučetić s'agissant du règlement d'une dette de Novak Maćedol.)

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / А. Фостиков, Невен Исаиловић // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 143–157. (Charte du roi Stefan Dabiša valant solde de tout compte pour Dragoje Gučetić et ses frères.)

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, А. Фостиков, Невен Исаиловић // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 15–20.

Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 141–155. (Deux quittances du roi de Bosnie Stefan Dabiša donnant décharge au protovestiarie Žora Bokšić.)

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу краља Твртка II // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 1 (2008) 147–158. (Charte du roi Stefan Tomašević à l'attention de Raguse s'agissant d'un dette du roi Tvrtko II.)

Повеља босанског краља Стефана Томашевића Дубровачкој општини о дугу његовог оца краља Томаша // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 1 (2008) 159–164. (Charte du roi Stefan Tomašević à l'attention de Raguse s'agissant d'un dette de son père, le roi Tomaš.)

Четири писма босанског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 129–139. (Quatre lettres du roi de Bosnie Stefan Dabiša, à l'invention de la commune de Raguse, concernant des revenus de Bosnie.)

Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку. Прилог проучавању занатства у средњовековној Србији // Моравска Србија. Историја-култура-уметност : зборник са међународног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 231–248. – Summary: Handicrafts in Kruševac and its Region in 14th and 15th Century.

New categories of historical sources: E-mail and Forum. Internet communication and History / A. Fostikov, S. Mandić // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 10 [SEEDI Communications 3] (2007) 40–46. At: http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/10/NCD10040.pdf

Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399) // Браничевски гласник 3–4 (2006) 29–50.

Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Маслинама и Сланом // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 173–186. (Charte de la reine Jelena aux Ragusains sur la supression de la taxe de douane.)

Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоцима // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 187–205. (Quatre lettres de la reine Jelena à la Commune de Dubrovnik relatives aux revenus de Bosnie.)

Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 4 (2005) 201–207. (Acte de la reine de Bosnie Jelena Gruba attestant l'acquittement du protovestiaire Žore Bokšić.)

"Game" in History, Historical "Game" // Book of Extended Abstracts of the First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference Digital (Re)Discovery of Culture (Physicality of Soul) – Playing. Digital – Ohrid, 11–14 September 2005, 37–40. At: www.ii.edu.mk/SEEDI2005 or http://www.ii.edu.mk/SEEDI2005/documents/SEEDI2005-Abstacts.pdf, Institute of Informatics, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, “Ss Cyril and Methodius” University Skopje, MACEDONIA, Center for Digitization of National Heritage, 37–40)

Ibidem, Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 8 [SEEDI Communications 1] (2006) 43–49. At: http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/08/NCD08043.pdf or http://elib.mi.sanu.ac.yu/files/journals/ncd/8/ncd08043.pdf

The citation guide for Internet in History and other sciences / A. Fostikov, Nenad Milenović // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 7–4 (2005) 34–38. At: http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/casopis/07/034/NCD07034.pdf or http://elib.mi.sanu.ac.yu/files/journals/ncd/7/ncd07034.pdf

Писмо дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени Груби // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 4 (2005) 193–200. (Lettre du comte et de la commune de Dubrovnik à la reine de Bosnie Jelena Gruba.)

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / А. Фостиков, Ненад Миленовић // Историјски часопис (Historical Review) 51 (2004) 187–203. – Summary: Internet and Digitalization in the Historical Research.

Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 3 (2004) 125–140. (Lettre de la reine de Bosnie Jelena Gruba au comte et à la commune de Dubrovnik et leur réponse.)

Приватни живот у српским земљама средњег века / приредиле Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. – Београд : Clio, 2004. – Chapter: Жена – између врлине и греха, 323–366.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / A. Fostikov, Nenad Milenović // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 5 (2004) 67–73.

Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из Архива САНУ и приватних збирки // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 3–2 (2003) 62–65.

О Дмитру Краљевићу // Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 2003, 47–65. – Summary: About Dmitar Kraljević.

Писмо дубровачког кнеза и општине великом војводи Хрвоју Вукчићу Хрватинићу // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 2 (2003) 185–192. (Lettre du comte et de la commune de Raguse au grand voïvode Hrvoje Vukčić Hrvatinić.)

Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846–1864/65–1892) // Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 33 (1999) 201–212.


Encyclopedic entries:

Бенац Алојз, Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017, 329–330.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Boytrynecz, 54; Гласинац, 81–82; Гобза, 83; Ком, 137–139; Крушево, 160; Нечањ, 186–187; Ново Брдо, 198–202; Одски град, 204; Оштрик, 208; Плана, 214–215; Призренац, 222–223; Прилепац, 226–227; Равни, 233–234; Сребреница, 277–280; Тјентиште, 296; Чајниче, 317; Четвртине, 318.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Иваниш Мрњавчевић, 42–43; Јелена Груба, 365.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Димитрије Краљевић (Demetrius, Dymitrius), 203; Ђурађ/Јурај Радивојевић, 621–622; Жоре Бокшић, 810.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Offline Website Maker