др Александра Вулетић

виши научни сарадник
e-mail: aleksandra.vuletic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Брчком (1972). Основну школу и гимназију завршила је у Шапцу. Дипломирала је 1995. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2001. одбранила магистарску тезу Породица у Србији за време друге владе кнеза Михаила. Докторску дисертацију Брак у Кнежевини Србији одбранила је 2008. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1997. године.
Била је члан Редакционог одбора Историјског часописа (2010–2014).

Област истраживања: друштвена историја Србије у 19. веку, историја приватног живота и демографска историја. 

Монографије:

Престони Крагујевац / Радомир Ј. Поповић, А. Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 стр. – Summary.

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности / Владимир Јовановић, А. Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – Summary. – (Посебна издања ; 68)

Брак у Кнежевини Србији. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – 323 стр. – (Библиотека Јазон ; 20)

Дневник : приватни живот. II, 3. јануар 1867 – 6. децембар 1874. / Никола Крстић ; прир. А. Вулетић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. – 524 стр. – (Два столећа ; 15)

Дневник : приватни живот. I, 9. април 1864 – 31. децембар 1866. / Никола Крстић ; приредили А. Вулетић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 381 стр. – (Два столећа ; 10)

Дневник : приватни и јавни живот. I, 31. децембар 1859 – 31. децембар 1862. / Никола Крстић ; приредили А. Вулетић, Милош Јагодић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 369 стр. – (Два столећа ; 7)

Дневник : приватни и јавни живот. II, 6. јануар 1863 – 8. април 1864. / Никола Крстић ; приредили А. Вулетић, Милош Јагодић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 279 стр. – (Два столећа ; 8)

Између посела и балова : живот у Србији у 19. веку / А. Вулетић, Јасна Мијаиловић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005, 20132. – 142 стр. : илустр.

Породица у Србији средином 19. века. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 221 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 35)


Расправе, чланци и прилози:

Marital Links and Social Networks in Nineteenth Century Serbia // Elites, Groups, and Networks in East-Central and South-East Europe in the Long 19 th Century / ed. by Judit Pál, Vlad Popovici and Oana Sorescu-Iudean. – Brill Schöningh 2022, 167–185. – (Central and Eastern Europe. Regional Perspectives in Global Context, vol. 12)

Морталитет мушкараца и жена у Србији 1862–1910. године // Историјски часопис 71 (2022) 411–431. – Summary.

Смртност на порођају у статистици морталитета Србије 1888–1910 // Зборник Матице српске за историју 106, 2 (2022) 45–60. – Summary.

The Growth of Urban Population in Serbia 1835–1910. Characteristic and Tendencies // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 23–28.

Demographic Statistics as a Means of National Representation in Serbia in the Second Half of the 19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 357–371. – Riassunto; Резиме: Демографска статистика као средство националне репрезентације у Србији у другој половини 19. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Радомир Ј. Поповић, А. Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156. – Summary.

Демографске карактеристике становништва нових округа у време присаједињења Кнежевини Србији // Од турске касабе до модерног града преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив, 2018, 129–140. – Summary.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / A. Vuletić, Nino Delić // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327–346. – Özet. – Резиме: Становништво Београда као предмет политичког и административног интересовања средином 19. века. – (Collection of Works ; 38)

Демографски капацитети Крагујевца као престоне вароши // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 11–29. – (Шумадијски анали)

Статистика у служби државне управе и унапређења народног благостања у Србији 19. века // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 227–246. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Удова лица и структурна динамика породичних домаћинстава у српском сеоском друштву 19. века // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић, 2017, 139–155. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 34)

Од пореских спискова до првог пописа становништва и имовине. Овладавање људским и материјалним ресурсима у ослобођеној Србији 1815–1834. године // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 151–165. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 31)

Природно кретање становништва Србије пред почетак демографске транзиције // Српске студије 7 (2016) 203–220. – Summary.

Старосна структура становништва Србије у 19. веку // Зборник МС за историју 94 (2016) 59–72. – Summary.

Развојни циклус породичног домаћинства средином 19. века. Пример села Гостиља // Историјски часопис 64 (2015) 287–312. – Summary.

„... Brak je zajednica muškarca i žene... “ : koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / А. Vuletić, Ana Stolić // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60–67. – Summary.

Да ли само добар муж може да буде добар владар? Развод краља Милана и јавно мњење // Зборник МС за историју 87 (2013) 21–32. – Summary.

Колико душа живи у једној кући? : број чланова сеоског домаћинства у Србији 1834–1910. // Српске студије 3 (2012) 219–244. – Summary.

Censuses in 19th century Serbia: inventory of preserved microdata // Workig papers WP 2012–018. Max Planck Institute for Demographic Research (May 2012) 1–25. http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-018.pdf. http://www.censusmosaic.org/publications/mosaicWP/MOSAIC-WP-2012-004.pdf

Друштвени оквири емотивног света у Дневнику Приватног живота Николе Крстића : мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије // Српске студије 2 (2011) 21–32. – Summary.

Пословни и стамбени простор у градским срединама Србије средином XIX века – преплитање и раздвајање // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 441–454. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Становништво Шапца 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 311–323. – Summary.

Историографија о Србији 19. века : преглед историографских дела са темама из друштвене историје // Домети српске и европске историографије у последње две деценије (1990–2009) : зборник радова са Семинара / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 179–194.

Infanticide – Between Private Matter and Public Concern in Serbia (1800–1860) // Proceedings of Dying and Death in 18th – 21th century Europe : International Conference, second edition / Marius Rotar, Victor Tudor Rosu, Helen Frisby (eds.). – Cluj Napoca : Accent, 2009, 275–285.

Нежељена деца. Ванбрачне трудноће у Шабачком округу у првој половини 19. века // Museum 10 (Шабац 2009) 69–82. – Summary.

Брачна политика у Кнежевини Србији. Између традиционализма и модернизма // Историјски часопис 57 (2008) 283–298. – Summary.

State Involment in the Institution of Marriage in Serbia in the First Half of the Nineteenth Century // Social Behavior and Family Stretegies in the Balkans (16th – 20th Centuries) : Actes du colloque international / ed. Irina Vainovski-Mihai. – Bucarest : New Europa College, 2008, 161–180.

Док нас смрт не растави – начело на искушењу. Брачне парнице у Шабачкој епархији средином 19. века // Museum 8 (Шабац 2007) 31–44.

„Не се жени за чужденка! ” Чужденките в србското обшцество през XIX и началото на XX век // Балканистичен форум 1–2–3 (2006) 271–287.

Očevi i sinovi. Poređenje generacija u Srbiji 19. veka // Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. 4, Žene i deca. – Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava, 2006, 338–349.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / приредили Ана Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006. – Поглавље: Власт мушкараца, покорност жена – између идеологије и праксе, 112–132.

Странкиње – „српске снахе” у 19. и почетком 20. века // Историјски часопис 51 (2004) 67–85. – Summary.

Аутобиографске белешке Радивоја Милојковића / Љубинкa Трговчевић, А. Вулетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 61–87.

Породица Јована Илића – пример српске грађанске породице средином 19. века // Породица Јована Илића у српској књижевности и култури : зборник радова / ур. Марта Фрајнд, Весна Матовић. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 2003, 37–43. – Summary. – (Посебна издања ; 25)

Структура сеоске породице у Кључу средином 19. века // Баштиник 6 (Неготин 2003) 192–199.

Из породичног живота Илије Гарашанина // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 129–139.

Породичне везе јавних личности Србије током друге половине 19. века у мемоарским делима // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 163–172. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

La cronologia della distruzione / [A. Vuletić, Miloš Ković] // La Serbia, la guerra e l`Europa. – Milano : Jaca book, 1999, 167–185.

Устаничка генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 59–74. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Маргетић, Илија, 36; Марковић, Миљко, 183–184; Милан Обреновић, кнез, 436–437; Миливојевић, Марија, 497; Милијашевић, Ђура, 501; Миоковић, Јован, 746.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Блазнавац, Петровић Миливоје, 108; Бошковић, Стојан, 132; Вељковић, Стојан, 166; Вендел, Херман, 166; Вучковић, Војислав Ј., 215; Гарашанин, Милутин, 222; Гарашанин, Хаџи-Милутин Савић, 222; Ђорђевић, Димитрије, 331; Јакшић, Гргур, 435; Канличка конференција, 480; Карађорђевић, Зорка, 483; Карађорђевић, Јелисавета, 483; Ковачевић, Љубомир, 513; Крсмановићи, 552; Маринковићи, Димитрије, Војислав, Павле, 618; Михаило Обреновић, 676; Обреновићевци, 772; Паулова, Милада, 813; Пачу, Лазар / М. И., А. В., 814; Петровић, Вукашин, 827; Пирх, Ото Дубислав фон, 845; Ценић, Ђорђе, 1232-1233; Црнобарац, Димитрије, 1243; Чукур чесма 1862, 1258.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Васић, Игњат, 88; Васић, Кара-Марко, 89; Васић, Петар, 98–99; Витковић, Јован, 230–231; Војиновић, Никола, 292; Вукајловић, Јелисеј/Јелисије, 402–403; Вуков, Петар / А. Вулетић, М. Бујас, 439; Вукосавовић, Богдан, 474; Вукотић, Манојло, 482; Вулићевић, Вујица, 508; Вулићевић, Ђуша, 509; Вулићевић, Петар, 509.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Алексић, Јован, 112; Апостоловић, Теодор Тоша, 238; Богићевић, Милош, 625; Будимировић, Александар, 853., 497; Милијашевић, Ђура, 501; Миоковић, Јован, 746. 

Aleksandra Vuletić, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: aleksandra.vuletic@iib.ac.rs

Biography:

Born in Brčko (1972), completed primary and grammar school in Šabac. In 1995, she graduated from the Faculty of Philosophy of Belgrade University, Department of History, where in 2001, she defended her M.A. thesis Family in Serbia during the Second Rule of Prince Mihailo. In 2008, she defended her doctoral dissertation Marriage in the Principality of Serbia, at the same Faculty. Since 1997, she has been employed at the Institute of History.

Research area: Social history of Serbia in the 19th century, history of private life and demographic history.

Languages: English.


Monographs:

Престони Крагујевац / Радомир Ј. Поповић, А. Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 p. – Summary: Kragujevac as the Capital.

Брак у Кнежевини Србији. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – 323 p.

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности = Facets of Modernisation. Serbian State and Society at the Time of Gaining Independence / Владимир Јовановић, А. Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 505 p. – Summary. – (Monographs ; 68)

Дневник : приватни живот / Никола Крстић ; приредила А. Вулетић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006–2007. – 2 књ., I : 9. април 1864 – 31. децембар 1866. – 2006. – 381 p.; II : 3. јануар 1867 – 6. децембар 1874. – 2007. – 524 p.

Између посела и балова : живот у Србији у 19. веку / А. Вулетић, Јасна Мијаиловић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 142 p.

Дневник : приватни и јавни живот / Никола Крстић ; приредили А. Вулетић, Милош Јагодић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 2 књ.; I : 31. децембар 1859 – 31. децембар 1862. – 369 p.; II : 6. јануар 1863 – 8. април 1864. – 279 p.

Породица у Србији средином 19. века = The Serbian Family at Mid-19th Century. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 221 p. – Summary. – (Monographs ; 35)


Articles and essays:

Marital Links and Social Networks in Nineteenth Century Serbia // Elites, Groups, and Networks in East-Central and South-East Europe in the Long 19 th Century / ed. by Judit Pál, Vlad Popovici and Oana Sorescu-Iudean. – Brill Schöningh 2022, 167–185. – (Central and Eastern Europe. Regional Perspectives in Global Context, vol. 12)

Морталитет мушкараца и жена у Србији 1862–1910. године // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 411–431. – Summary: Male and Female Mortality in Serbia 1862–1910.

Смртност на порођају у статистици морталитета Србије 1888–1910 // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 106, 2 (2022) 45–60. – Summary: Maternal Mortality at Childbirth in the Mortality Statistic of Serbia 1888–1910.

The Growth of Urban Population in Serbia 1835–1910. Characteristic and Tendencies // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 23–28.

Demographic Statistics as a Means of National Representation in Serbia in the Second Half of the 19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 357–371. – Riassunto: La statistica demografica come mezzo di rappresentanza nazionale in Serbia nella seconda metà del XIX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Демографски капацитети Крагујевца као престоне вароши // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 11–29. – (Шумадијски анали)

Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Радомир Ј. Поповић, А. Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156.

Демографске карактеристике становништва нових округа у време присаједињења Кнежевини Србији // Од турске касабе до модерног града преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив, 2018, 129–140. – Summary: Demographic Fetaures of the New Counties at the Time of Their Incorporation Into the Principality of Serbia in 1878.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / A. Vuletić, Nino Delić // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327–346. – Özet: XIX. Yüzyıl ortalarında idari ve siyasi bir ilgi alani olarak Belgrad nüfusu. – (Collection of Works ; 38)

Статистика у служби државне управе и унапређења народног благостања у Србији 19. века // Држава и политике управљања (18–20. век) = State and Governing Policies (18–20th Centuries) / Ed. Petar V. Krestić, Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2017, 227–246. – Summary: Statistic in the Service of State Government and Social Welfare in 19th Century Serbia. – (Collection of Works ; 33)

Удова лица и структурна динамика породичних домаћинстава у српском сеоском друштву 19. века // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју = The Balkan Village. Contunuities and Changes through History / Ed. in Chief Srđan Rudić, Svetlana Ćaldović-Šijaković ; Ed. Nedeljko V. Radosavljević, Snežana Tomić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 139–155. – Summary: Widowed Persons and Structural Dynamics of Family Household in Rural Serbian Society of the 19th Century. – (Collection of Works ; 34)

Од пореских спискова до првог пописа становништва и имовине. Овладавање људским и материјалним ресурсима у ослобођеној Србији (1815–1834) // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising / Ed. in Chief Srđan Rudić, Lela Pavlović ; Ed. Radomir J. Popović. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 151–165. – Summary: From Tax Lists to the First Population and Property Census. Mastering Human and Material Resources in Liberated Serbia (1815–1834). – (Collection of Works ; 31)

Природно кретање становништва Србије пред почетак демографске транзиције // Српске студије (Serbian Studies) 7 (2016) 203–220. – Summary: Natural Population Change in Serbia Prior to the Demographic Transition.

Развојни циклус породичног домаћинства средином 19. века. Пример села Гостиља // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 287–312. – Summary: Family Household Developmental Cycle in the Mid-1800s. A Case Study of the Village Gostilje.

„... Brak je zajednica muškarca i žene...“ Koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / А. Vuletić, Ana Stolić // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60–67. – [Summary:] "... Marriage is the Union of a Man and a Woman..." The Concept of Heterosexuality, Marital Policy and Sexual Practices in Serbia in the 19th Century, 441.

Да ли само добар муж може да буде добар владар? Развод краља Милана и јавно мњење // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 86 (2012) 21–32. – Summary: Does Only a Good Husband Make a Great Ruler? The Divorce of King Milan and Public Opinion.

Колико душа живи у једној кући? : Број чланова сеоског домаћинства у Србији 1834–1910. // Српске студије (Serbian Studies) 3 (2012) 219–244. – Summary: How many Souls in a Household? Number of Village Household Members in Serbia 1834–1910.

Censuses in 19th century Serbia: inventory of preserved microdata // Workig papers WP 2012–018. Max Planck Institute for Demographic Research (May 2012) 1–25. http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-018.pdf. http://www.censusmosaic.org/publications/mosaicWP/MOSAIC-WP-2012-004.pdf

Друштвени оквири емотивног света у Дневнику Приватног живота Николе Крстића : мемоарски записи Николе Крстића као извор за историју Кнежевине и Краљевине Србије // Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 21–32. – Summary: Social Framework of Emotional World in the Diary of Nikola Krstic's Private Life.

Пословни и стамбени простор у градским срединама Србије средином XIX века – преплитање и раздвајање // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) = The Spatial Planning in Southeastern Europe : (Until the Secong World War) / Ed. Bojana Miljković-Katić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 441–454. – Summary: Working and Dwelling Space in Serbian Urban Environment in the mid- 19th Century – Overlapping and Differentiating. – (Collection of Works / Institute of History ; 24. Special Editions / Institute for Balkan Studies SASA ; 114)

Становништво Шапца 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 311–323. – Summary: Inhabitants of Šabac in 1819.

Историографија о Србији 19. века : преглед историографских дела са темама ид друштвене историје // Домети српске и европске историографије у последње две деценије. – Београд : Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", 2010, 179–194.

Infanticide – Between Private Matter and Public Concern in Serbia (1800–1860) // Proceedings of Dying and Death in 18th–21th century Europe : Intarnational Conference, second edition, Alba Iulia, Romania, 25–27 of September 2009 / Marius Rotar, Victor Tudor Rosu, Helen Frisby (eds.). – Cluj Napoca : Accent, 2009, 275–285.

Нежељена деца. Ванбрачне трудноће у Шабачком округу у првој половини 19. века // Museum. Годишњак Народног музеја у Шапцу (The Annual of the National Museum in Šabac) 10 (2009) 69–82. – [Summary:] Unmarital Pregnancies in Šabac Region in the First Half of 19th Century.

Брачна политика у Кнежевини Србији. Између традиционализма и модернизма // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 283–298. – Summary: Marital Policy in the Princedom of Serbia: Between Traditionalism and Modernism.

State Involment in the Institution of Marriage in Serbia in the First Half of the Nineteenth Century // Social Behavior and Family Stretegies in the Balkans (16th–20th Centuries). – Bucarest 2008, 161–180.

Док нас смрт не растави – начело на искушењу. Брачне парнице у Шабачкој епархији средином 19. века // Museum. Годишњак Народног музеја у Шапцу (The Annual of the National Museum in Šabac) 8 (2007) 31–44.

"Не се жени за чужденка!" Чужденките в србското обшцество през XIX и началото на XX век // Балканистичен форум 1–2–3 (2006) 271–287.

Очеви и синови. Поређење генерација у Србији 19. века // Жене и деца. Србија у модернизацијским процесима у 19. и 20. веку, IV, Хелсиншке свеске, Београд 2006, 338–349.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Chapter: Власт мушкараца, покорност жена – између идеологије и праксе, 112–132.

Странкиње – "српске снахе" у 19. и почетком 20. века // Историјски часопис (Historical Review) 51 (2004) 67–85. – Summary: Foreign women – "Serbian daughters-in-law" in the 19th and early 20th centuries.

Аутобиографске белешке Радивоја Милојковића / Љубинкa Трговчевић, А. Вулетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 61–87.

Породица Јована Илића – пример српске грађанске породице средином 19. Века // Зборник радова Породица Илић у српској историји и култури. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 2003, 37–43. – Summary: The Family of Jovan Ilić – an Example of the Serbian City Family in the Second Half of the Nineteenthe Century.

Структура сеоске породице у Кључу средином 19. века // Баштиник (Heritage. Annals of Historical archives of Negotin) 6 (2003) 192–199.

Из породичног живота Илије Гарашанина // Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 129–139.

Породичне везе јавних личности Србије током друге половине 19. века у мемоарским делима // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Друштво за српску повесницу, 1999, 163–172. – Summary: Family Connections of Serbian Public Figures in the Second Half of the 19th Century as Seen in Memoirs.

La cronologia della distruzione / [A. Vuletić, Miloš Ković] // La Serbia, la guerra e l`Europa. – Milano : Jaca book, 1999, 167–185.

Устаничка генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table. – Београд : Историјски институт, 1998, 59–74. – Summary: Generation of Rebels.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Маргетић, Илија, 36; Марковић, Миљко, 183–184; Милан Обреновић, кнез, 436–437; Миливојевић, Марија, 497; Милијашевић, Ђура, 501; Миоковић, Јован, 746.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Блазнавац, Петровић Миливоје, 108; Бошковић, Стојан, 132; Вељковић, Стојан, 166; Вендел, Херман, 166; Вучковић, Војислав Ј., 215; Гарашанин, Милутин, 222; Гарашанин, Хаџи-Милутин Савић, 222; Ђорђевић, Димитрије, 331; Јакшић, Гргур, 435; Канличка конференција, 480; Карађорђевић, Зорка, 483; Карађорђевић, Јелисавета, 483; Ковачевић, Љубомир, 513; Крсмановићи, 552; Маринковићи, Димитрије, Војислав, Павле, 618; Михаило Обреновић, 676; Обреновићевци, 772; Паулова, Милада, 813; Пачу, Лазар / М. И., А. В.,814; Петровић, Вукашин, 827; Пирх, Ото Дубислав фон, 845; Ценић, Ђорђе, 1232–1233; Црнобарац, Димитрије, 1243; Чукур чесма 1862, 1258.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Васић, Игњат, 88; Васић, Кара-Марко, 89; Васић, Петар, 98–99; Витковић, Јован, 230–231; Војиновић, Никола, 292; Вукајловић, Јелисеј/Јелисије, 402–403; Вуков, Петар / А. Вулетић, М. Бујас, 439; Вукосавовић, Богдан, 474; Вукотић, Манојло, 482; Вулићевић, Вујица, 508; Вулићевић, Ђуша, 509; Вулићевић, Петар, 509.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Алексић, Јован, 112; Апостоловић, Теодор Тоша, 238; Богићевић, Милош, 625; Будимировић, Александар, 853.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Drag and Drop Website Builder