др Ана Столић

виши научни сарадник
e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1962) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1987. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1995. одбранила магистарску тезу Краљица Драга Обреновић. Докторску дисертацију Политичка и дипломатска делатност Ђорђа Симића одбранила је 2003. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1995. године. Била је директорка Историјског музеја Србије (2007–2012), као и председница Научног већа Историјског института (2012–2014).

Област истраживања: друштвена историја Србије у 19. и почетком 20. века, женска и родна историја. 

Монографије:

Пропаст династије Обреновића : (из мојих успомена) / Ђорђе С. Симић ; приредила и предговор написала А. Столић. – Београд : Лагуна, 20212. – 261, [8] стр. с таблама. – (Савременици ; 2) Предговор: Сећања Ђорђа Симића и колективно памћење о Обреновићима, 9–48.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Evoluta, 2019. – 264 стр. – (Библиотека Хипатија)

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 стр. – II допуњено издање. – 210 стр. – Résumé.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. – Београд : Креативни центар, 2010. –32 стр.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. – 217 стр.

Улога жене : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006. – 714 стр.

Ђорђе Симић – последњи српски дипломата XIX века. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003. – 318 стр. – Zusammenfassung.

Успомене / Савка Суботић ; приредила и уводну студију написала Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001. – 176 стр.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000. – 190 стр.

Државни попис становништва Србије 1862–1863 (Општина Горњи Милановац) / прир. А. Столић. – Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997. – 383 стр.

Рудничка нахија 1816–1839. Документа Књажеске канцеларије / прир. Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. – Горњи Милановац : Дечије новине, 1995. – 389 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Љубинка Трговчевић Митровић (1948–2022) : in memoriam // Историјски часопис 71 (2022) 621–624.

Жена треба да остане жена – положај жене, родне улоге и појава феминизма у Србији у 19. веку и почетком 20. века // Жене на тлу Србије : од праисторије до савременог доба /уредник Станка Јанковић Пивљанин. – Београд : HERAedu, 2021, 137–193.

Стенографске белешке о раду Кола српских сестара : подаци Делфе Иванић (4. 2. 1957) // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 341–360. – Summary.

Школовање женске деце у Кнежевини/Краљевини Србији – родна песпектива // Без школе шта би ми?! : огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас / [гл. и одг. ур. Александра Илић Рајковић, Сања Петровић Тодосијевић]. – Београд : Институт за новију историју Србије : Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 111–132. – Summary.

D'Annunzio's seizure of Fiume (Rijeka) in 1919 and the Process of Politicization of Women in Serbia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 321–338. – Riassunto; Резиме: Д'Анунцијево заузеће Ријеке 1919. године и процес политизације жена у Србији (Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца). – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Заоставштина краљице Драге Обреновић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 235–249. – Summary.

Међународни контекст оснивања Српског народног женског савеза 1906. године // Зборник МС за историју 102 (2020) 71–84. – Summary.

Рат и питање наслеђа Српског народног женског савеза на оснивачком конгресу Народног женског савеза СХС 1919. године // Историјски часопис 69 (2020) 496–516. – Summary.

Ратни доприноси жена и послератна борба за женско право гласа у Србији (Краљевини СХС) 1918–1921. // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 285–298. – Summary. – (Зборник радова ; 41)

Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / A. Stolić, Radomir Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.

Правила Српског народног женског савеза из 1909. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 157–169. – Summary.

Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata // Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ / ur. Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević. – Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Fakultet političkih nauka, 2018.

Између национализма и интернационализма : Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата // Историјски часопис 67 (2018) 309-338. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947-2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5-57.

Српски народни женски савез и Међународна алијанса за право гласа жена. Изводи из извештаја са конгреса Алијансе у Лондону 1909. и Стокхолму 1911. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 215–232. – Summary.

Грађанке и сељанке: ставови представница покрета за еманципацију жена о женама на селу почетком 20. века // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 179–190. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 34)

Држава и Београдско женско друштво: (ре)продукција родних улога и друштвених позиција жена као део стратегија управљања (1875–1914) // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 149–174. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Историјски институт 1947–2017. / Радомир Ј. Поповић, А. Столић // Историјски часопис 66 (2017) 13–25.

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године] // Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 19–20. – (Зборник радова ; 32)

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375–386. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

Феминизам // Срби 1903–1914 : историја идеја / прир. Милош Ковић. – Београд : Clio, 2015, 299–316.

Od muželoštva i ženske malakije do protivpravnog bluda i patologije – neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 17–21. – Summary.

„... Brak je zajednica muškarca i žene... “ : koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60–67. – Summary.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја. Концепти о женској еманципацији крајем 19. и почетком 20. века у српској историографији // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова 1 / ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2013, 376–387. – (Библиотека Научни скупови ; 1. Наука и савремени универзитет 2). – Summary.

Задужбинарке и добротворке: Дар и даривање народу и отечеству као део патриотске културе 19. века // Даривање и задужбинарство : Дани европске баштине. – Београд : Министарство културе и информисања ; Краљево : Народни музеј, 2012, 59–67.

Приватно је јавно: Музејска поставка о конституисању идентитета појединца // Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2012) 136–141. – (Музејска контекстуализација интимног и емотивног : зборник радова са стручног скупа). – Summary.

Приватно и јавно у дневнику Николе Крстића: Дневник Николе Крстића као пример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века између пожељног модела и свакодневног живота // Српске студије 2 (2011) 14–19. – Summary.

Ženska i rodna istorijа // Žene u Crnoj Gori od 1790. do 1915. : istorijska čitanka / ur. Nataša Nelević. – Podgorica : NOVA – Centar za feminističku kulturu, 2011, 308–315.

Србија и Срби у очима једне феминисткиње: Неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест „Црно јагње сиви соко“ // Европска слика балканске жене / ур. Ђорђе С. Костић. – Крагујевац : Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета, 2009, 118–128. – (Лицеум ; 12)

Србија током шездесетих и седамдесетих година 19. века // Заборављена браћа Радовановић [Електронски извор] : [зборник радова са научног скупа] / ур. Марина Мучалица. – Београд: Природњачки музеј, 2009.

O kulturnoj (re)produkciji nacije: rod i nacija u stavovima srpske elite početkom XX veka // Teorije i politike roda, rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope / ur. Tatjana Rosić. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187–194. – (Godišnjak ; 22. Serija C, Teorijska istraživanja ; 129)

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / пр. А. Столић, Ненад Макуљевић – Београд : Clio, 2006. – (Polis). – Поглавља: Родни односи у „царству подељених сфера“, 89–112; Приватност у служби репрезентације – Двор последњих Обреновића, 331–359.

Порицање и одбрана историје. Постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленковић // Историјски часопис 52 (2005) 347–375. – Summary.

Od istorijе žena do rodne istorije // Žena u istoriji Evrope : od srednjeg veka do danas / Gizela Bok. – Beograd : Clio, 2005, 425–447. – (Agora)

Nations und Staatsbildung bei den Serben // Österreichische Osthefte 47, 1–4 (2005) 159–175.

Vocation or Hobby: Social Identity of Female Teachers in 19th Century Serbia // Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century / Eds. Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Arbteilung Südosteuropäische Geschichte, 2002, 55–91.

From childhood to womanhood: The Ideological basis of the Upbringing of Female Children at the end of the 19th Century, Childhood in South East Europe : historical perspectives on growing up in the 19th and 20th century / Eds. Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović , Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97–111.

Емотивни свет појединца у преписци друге половине 19. века // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 177–187.

Жена у мемоарима 19. века // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 9–20. – Summary.

Dvor u Beogradu (1880/1903) između tradicionalnog i modernog // Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 / ur. Latinka Perović. – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 100–113.

Страначка генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105–113. – Summary. – (Зборник радова ; 15)


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Ивелић, Марко Константиновић, 76–77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192–193.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776–777; Зрнић, Лука, 919.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300–301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464–465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468–469; Гагић, Јеремија, 602.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Берар, Василије, 493–494; Бошковић, Стојан, 759–761. 

Ana Stolić, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: ana.stolic@iib.ac.rs 

Biography:

Born in 1962.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1987. with the work The National Theatre in Belgrade (Drama) in the Period of the Sixth-January Dictatorship.
M. A. thesis: Queen Draga, 1996.
Ph. D. thesis: Diplomatic and Political Activities of Đorđe Simić at the Faculty of Political Sciences in Belgrade, 2003.
Working in the Institute of History since 1995.
Director of the Historical Museum of Serbia 2007- 2012.
Field of Research: Social history of the Serbian nation in the 19th and early 20th centuries; history of family relations.
Languages: English, Russian.

Monographs:

Пропаст династије Обреновића : (из мојих успомена) / Ђорђе С. Симић ; приредила и предговор написала А. Столић. – Београд : Лагуна, 20212. – 261, [8] р. – (Савременици ; 2)

Предговор: Сећања Ђорђа Симића и колективно памћење о Обреновићима, 9–48.

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Evoluta, 2019. – 264 р. – (Библиотека Хипатија)

Сестре Српкиње : појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији. – Београд : Evoluta, 2015. – 171 p. – II допуњено издање. – 210 p. – [Summary.]

Краљица Драга Обреновић. – Београд : Завод за уџбенике, 2009. – 217 p.

Београд у доба кнеза Милоша Обреновића. – Београд : Креативни центар, 2010. – 32 p.

Улога жене : феминистичка гледишта Јаше Томића / Јаша Томић ; приредила и уводну студију написала А. Столић. – Нови Сад : Прометеј, 2006. – 714 p.

Ђорђе Симић : последњи српски дипломата XIX века = Djordje Simić (1843–1921 – the Last Serbian Diplomat of the 19th Century. – Београд : Историјски институт ; Бон : Михајло Жикић Фондација, 2003. – 318 p. – Zusammenfassung.

Успомене / Савка Суботић ; приредила Ана Столић. – Београд : Српска књижевна задруга, 2001. – 176 p.

Краљица Драга : биографија. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2000. – 190 p.

Државни попис становништва Србије 1862–1863 (Општина Горњи Милановац) / приредила А. Столић. – Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 1997. – 383 p.

Рудничка нахија 1816–1839. Документа Књажеске канцеларије / приредили Радош Љушић, А. Самарџић [Столић]. – Горњи Милановац : Дечије новине, 1995. – 389 p.


Articles and essays:

Љубинка Трговчевић Митровић (1948–2022) : in memoriam // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 621–624.

Жена треба да остане жена – положај жене, родне улоге и појава феминизма у Србији у 19. веку и почетком 20. века // Жене на тлу Србије : од праисторије до савременог доба /ур. Станка Јанковић Пивљанин. – Београд : HERAedu, 2021, 137–193.

Стенографске белешке о раду Кола српских сестара : подаци Делфе Иванић (4. 2. 1957) // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 341–360. – Summary: Stenographic Notes about the Work of Kolo srpskih sestara : Data of Delfa Ivanić (4 February 1957).

Школовање женске деце у Кнежевини/Краљевини Србији – родна песпектива // Без школе шта би ми?! : огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас / [гл. и одг. ур. Александра Илић Рајковић, Сања Петровић Тодосијевић]. – Београд : Институт за новију историју Србије : Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 111–132. – Summary.

D'Annunzio's seizure of Fiume (Rijeka) in 1919 and the Process of Politicization of Women in Serbia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 321–338. – Riassunto: L'occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio nel 1919 e il processo di politicizzazione delle donne in Serbia (Regni dei Serbi, Croati e Sloveni); Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Заоставштина краљице Драге Обреновић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 235–249. – Summary: Inheritance of Queen Draga Obrenović.

Рат и питање наслеђа Српског народног женског савеза на оснивачком конгресу Народног женског савеза СХС 1919. године // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 496–516. – Summary: War and the Question of Heritage of the Serbian National Women’s Union at the Founding Congress of the National Women’s Union of Serbs, Croats And Slovenes in 1919.

Ратни доприноси жена и послератна борба за женско право гласа у Србији (Краљевини СХС) 1918–1921. // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић = The End of the Great War – the Road to New Europe / Eds. Aleksandar Rastović, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 285–298. – Summary: War Contributions of Women and Post-War Struggle for Women's Suffrage in Serbia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) in 1818–1921. – (Collection of Works ; 41)

Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / A. Stolić, Radomir Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.

Правила Српског народног женског савеза из 1909. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 157–169. – Summary: Rules of the Serbian National Women's Union from 1909.

Ženska i rodna istorija i feministička teorija: pretpostavke za bavljenje istorijom feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) do II svetskog rata // Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ / ur. Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević. – Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 2018.

Између национализма и интернационализма : Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 309–338. – Summary: Between Nationalism and Internationalism : Serbian women at congresses of organisations of the international women's movement until the First World War.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947–2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5–57.

Српски народни женски савез и Међународна алијанса за право гласа жена. Изводи из извештаја са конгреса Алијансе у Лондону 1909. и Стокхолму 1911. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 215–232. – Summary: Serbian National Women's Union and International Woman Suffrage Alliance. Excerpts from reports from the Alliance's Congress held in London in 1909 and Stockholm in 1911.

Грађанке и сељанке: ставови представница покрета за еманципацију жена о женама на селу почетком 20. века // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју = The Balkan Village. Continuities and Changes through History / Ed. In Chief Srđan Rudić, Svetlana Ćaldović-Šijaković ; Eds. Nedeljko V. Radosavljević, Snežana Tomić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 179–190. – Summary: Female Citizens and Peasants: Attitudes of Representatives of the Women’s Emancipation Movement Towards Village Women in the early 20th Century.

Држава и Београдско женско друштво: (ре)продукција родних улога и друштвених позиција жена као део стратегија управљања (1875–1914) // Држава и политике управљања (18–20. век) = State and Governing Policies (18–20th Centuries) / Ed. Petar V. Krestić, Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2017, 149–174. – Summary: The State and the Belgrade Female Society: (Re)production of Gender Roles and Social Position of Women as Part of Management Strategy (1875–1914). – (Collection of Works ; 33)

Историјски институт 1947–2017. / Радомир Ј. Поповић, А. Столић // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 13–25.

„Са родољубљем српских жена имаће свет још да рачуна“. Патриотизам Српкиња и неки аспекти креирања нормативног патриотског оквира пред почетак Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 375–386. – Summary: „The World Will Have to Count on the Patriotism of Serbian Women“. Patriotism of Serbian Women and Some Aspects of Creation of Normative Patriotic Framework on the Eve of the Great War.

Феминизам // Срби 1903–1914 : историја идеја / приредио Милош Ковић. – Београд : Clio, 2015, 299–316.

„... Brak je zajednica muškarca i žene...“. Koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka / Аleksandra Vuletić, A. Stolić // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 60–67. – [Summary:] "... Marriage is the Union of a Man and a Woman..." The Concept of Heterosexuality, Marital Policy and Sexual Practices in Serbia in the 19th Century, 441.

Od muželoštva i ženske malakije do protivprpravnog bluda i patologije – neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova] = Between Us : The Untold Stories about Gay and Lesbian Lives. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 17–21.

Од политике ка новим научним дисциплинама: женска и родна историја : концепти о женској еманципацији // Хуманизација универзитета: тематски зборник. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 376–387.

Приватно и јавно. Музејска поставка о конституисању идентитета појединца // Годишњак Музеја града Новог Сада 8 (2013) 136–141.

Приватно и јавно у Дневнику Николе Крстића. Дневник Николе Крстића као пример унутрашњег дијалога српског интелектуалца 19. века између пожељног модела и свакодневног живота // Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 15–19. – Summary: The private and public in the Nikola Krstic's "Diary". The "Diary" of Nikola Krstić as an Example of an internal Dialogue of a 19th Century Serbian intellectual between a desired Model and everyday Life.

Србија и Срби у очима једне феминсткиње : неки аспекти слике о Србији у књизи Ребеке Вест, Црно јагње сиви соко // Европска слика балканске жене. – Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2009, 118–129.

O kulturnoj (re)produkciji nacije : rod i nacija o stavovima srpske elite početkom XX veka // Teorije i politike roda. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187–193.

Nations- und Staatsbildung bei den Seben // Österreichische Osthefte, Lanndersonderband Serbien und Montenegro, Jahrgang 47, 1–4 (Wien 2005) 2007, 159–177.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / приредили А. Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006. – Chapters: Родни односи у "царству подељених сфера", 89–111; Приватност у служби репрезентације – двор последњих Обреновића, 331–353.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / А. Столић, Ненад Миленовић // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 347–376. – Summary: The Refutal and Defence oh History: Postmodernism, Poststructuralism and Historical Scholarship.

Место учитељског позива у систему образовања у Србији 19. века // Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries / Eds.-in-chief Radoslav Petković, Petar V. Krestić, Tibor Živković. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 89–100. Summary: The Place of the Occupation of the Teachermin the Serbian Educational System in the 19th Century.

Vocation or Hobby : The Social Identity of Female Teachers in the Ninetenth Century Serbia, Gender Relations in South East Europe // Historical Perspectives on womanhood and manhood in 19th and 20th century. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2002, 55–90.

Друштвени идентитет учитељице у Србији 19. века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (2001) 205–232.

Осврт на емотивни свет појединца у преписци из друге половине 19. века // Писмо : зборник радова (Letter : Collection of Works). – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 177–187.

From Childhood to womanhood : The Ideological Basis of the Upbringing of Female Children in Serbia at the End of the 19th Century, Childhood in South East Europe // Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 97–109.

Жена у мемоарима 19. века // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 9–18. – Summary: Women in Serbian Memoir Litterature of the 19th Century : Issues of Continuity, Social Model, Education and Employment.

Dvor u Beogradu (1880–1903) između tradicionalnog i modernog // Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. 2 : Položaj žene kao merilo modernizacije : naučni skup = Serbia in the 19th and 20th Century Modernizing Processes. 2 : Women's Position as the Measure of Modernization : congerence. – Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 1998, 101–112. – Summary: The Court in Belgrade (1880–1903) Between the Traditional and the Modern.

Страначка генерација // Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 105–112. – Summary: Generation Commited to Political Parties (1878–1903).

Откриће из београдске књиге венчаних // НИН 2304 (24. II 1995).

Преписка краља Александра и Драге Машин (1897–1900) // Дуга 1608, 1609, 1610 (II – III 1995).


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивелић, Марко Константиновић, 76–77; Исајловић/Исаиловић, Димитрије, 192–193.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Живковић, Љубомир, адвокат, министар, политичар, 776–777; Зрнић, Лука, 919.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Валтер, Филип, 38; Веселић, Јосип, 164; Војновић, Лазар, 300–301; Вуковић, Андрија / А. Столић, М. Ивановић, 441; Вукомановић, Алекса, 464–465; Вукомановић, Гаја, 465; Вукомановић, Илија, 465; Вукомановић, Стојан, 466; Вукомановић-Караџић, Вилхелмина-Мина, 468–469; Гагић, Јеремија, 602.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Берар, Василије, 493–494; Бошковић, Стојан, 759–761.


Other:

О Тибору : [комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године], у: Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 19–21.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Creator