др Бењамин Хекић

научни сарадник
e-mail: benjаmin.hekic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Петровцу на Млави (1991) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2014. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2015. стекао диплому мастер-историчар. Докторску дисертацију Печати српских средњовековних владара између западних и византијских узора одбранио је на истом факултету.
Био је ангажован као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Историјском институту током 2017. и 2018. године. У Историјском институту ради од 2018. године

Област истраживања: перцепција и слика другог у позном средњем веку (православни хришћани Балкана у сведочанствима католика, Турци у сведочанствима хришћана), средњовековна српска лаичка књижевност, сфрагистика српских средњовековних земаља, генеалогија владара средњовековне Србије. 

Расправе, чланци и прилози:

Estirpò ancora delli suoi paesi le strighe – Јед(и)на вест о прогону вештица у држави Немањића // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85 (2019) 15–25. - Summary

Печати раних Немањића – узори и паралеле у формативном периоду немањићке сигилографске праксе // Историјски часопис 68 (2019) 35–68. – Summary. 

Кьшандра госпогı̵а и Пебоушь богь – Одјеци топосâ вилинске љубавнице и вилинских дарова у јужнословенском Роману о Троји // Иницијал : часопис за средњовековне студије 6 (2018) 23–46. – Summary. 

Benjamin Hekić, Ph. D. 
Research Associate
e-mail: benjamin.hekic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade.
Ph. D. thesis: Seals of Serbian medieval rulers between Western and Byzantine models.
Working in the Institute of History since 2018.
Field of Research: Perception and image of the others in late Medieval Age (Balkan orthodox Christians in catholic testimonies, Ottomans in Christians testimonies), Serbian medieval lay literature, Sphragistics of Serbian medieval countries, genealogy of Serbian medieval rulers.
Languages: English.


Articles and essays: 

Кьшандра госпогı̵а и Пебоушь богь – Одјеци топосâ вилинске љубавнице и вилинских дарова у јужнословенском Роману о Троји // Иницијал : часопис за средњовековне студије 6 (2018) 23–46. – Summary: Lady Kšandra and Pebuš the God – Echoes of the Fairy Mistress and Fairy Gifts in the South Slavic Roman of Troy.

Печати раних Немањића – узори и паралеле у формативном периоду немањићке сигилографске праксе // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 35–68. – Summary: Seals of the Early Nemanjićs – Models and Paralleles in the Formative Period of the Nemanjić Sigillographic Practice.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Built with ‌

HTML Creator