др Драгана Амедоски

виши научни сарадник
e-mail: dragana.amedoski@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Пироту (1976) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1998. оријенталну филологију на Филолошком факултету у Београду, где је 2004. одбранила магистарску тезу Османска дипломатичка грађа у издањима Оријенталног института у Сарајеву од 1950. до 1990. године. Докторску дисертацију Друштвено-економски односи у Крушевачком санџаку од средине XV до краја XVI века одбранила је 2013. на Филозофском факултету у Сарајеву.
У Историјском институту ради од 2002. године.
Члан је Редакционог одбора часописа Мешовита грађа – Miscellanea.

Област истраживања: друштвено-економска и демографска историја Балкана (од 16. до 18. века), историја свакодневног живота, положај и улога жене у Османском царству.. 

Монографије:

Градска насеља Крушевачког санџака : (XV–XVI век) / Д. Амедоски, Владета Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 71)


Расправе, чланци и прилози:

Вакуфи у кадилуцима Лесковац, Прокупље, Куршумлија и Пирот у 18. и 19. веку // Гласник Етнографског института САНУ 69/1 (2021) 83–107.

Дуговања царској благајни на име закупа прихода од овчарине, пореза од влаха и других прихода у санџацима Крушевац и Смедерево (1473–1481. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 61–80. – Summary.

Engürüs Seferi ve Estergon Muhafazasına Katılan Geri Hizmet Birliklerine Ait 1685 Tarihli Defter / Z. Koçak, D. Amedoski // Belgeler (TTK), Cilt XXXVI - Sayı 40 (Aralık 2021) 1–50.

Spatial Organization of the Ottoman Town in the 16th Century – Example of Kruševac and Pasha Sandjaks // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 19–23.

Узгајање ситне стоке у кадилуку Ужице 1596. године / Д. Амедоски, Дејан Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 31–52. – Summary.

Жена у улози наследнице у османско доба: пример женe муслиманке на Централном Балкану (17-18. век) // Гласник Етнографског института САНУ 67/2 (2019) 325–338.

Османски попис овчарине и торовине у кадилуку Мала Пожега из 1596. године / Д. Амедоски, Дејан Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 7–18. – Summary.

Раскошни предмети једног београдског мухафиза: Изет Мехмет-паша (1783–1784) // Антропологија 19, 3 (2019) 39–57.

Belgrade Women in Ottoman Society: Muslim women from Belgrade at Sharia Court (17th Century) // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. D. Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 53-64. – Özet. – Резиме: Београђанке у османском друштву: муслиманке из Београда на шеријатском суду (17. век). – (Collection of Works ; 38)

Mining in Dubočica in XVIth Century / D. Amedoski, Vladeta Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125-1140. – Резиме: Рударство у Дубочици у 16. веку.

Османска жена на Централном Балкану, између стереотипа и стварности (16-18. век) // Гласник Етнографског института САНУ LXVI, 1 (2018) 119-137. – Summary.

XVI. Yüzyıl Şehirköy (Pirot) Vakıflarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2016, Çanakkale., Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2016, Çanakkale., Bildiriler 1, 2017, 289–294.

Introduction of Rice Culture in the Central Balkans (15th and 16th Century) // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 235–256. – Özet. – Резиме: Појава пиринча на централном Балкану (15. и 16. век). – (Collection of Works ; 35)

Караванџије нахије Петруш из Левча 1502. године / Татјана Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 7–25.

Дарови за османску војску : прилог историји материјалне културе Београда у 16. веку / Татјана Катић, Д. Амедоски // Гласник Етнографског института САНУ LXIV, 1 (2016) 133–149. – Summary.

1662 yılında Uyvar seferi için hazırlanan sürsat defteri / Zülfiye Koçak, D. Amedoski // Tarih İncelemeleri Dergisi XXXI, 1 (2016) 277–304.

Ostavština Mehmed-paše Kukavice // Prilozi za orijentalnu filologiju 65 (2016) 179–212. – Summary.

Прилог проучавању сеоске привреде нахије Бован у 16. веку // Алексинац и околина у прошлости : зборник радова са међународног научног скупа : 500 година од првог писаног помена 1516–2016 / гл. и одг. ур. Сузана Рајић. – Алексинац : Завичајни музеј, 2016, 107–124. – Summary.

Вакуфнама Мехмед-бега Обреновића из 1516. године // Пад Босанског краљевства 1463. године / ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић ; ур. изд. Невен Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука Филозофски факултет, 2015, 291–309. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Köstendil Kazasının 1581 Tarihli Celebkeşan Defteri / D. Amedoski, Tatjana Katić // Belgeler 37 (2014) 1–20.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/1571. године / Д. Амедоски, Срђан Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7–18. – Summary.

Zagrlata : from Serbian Župa to Ottoman Nâhiyе / Gordana Garić Petrović, D. Amedoski // Journal of Oriental and African Studies 23 (Athens 2014) 101–126.

Соколари санџака Крушевац, Вучитрн, Призрен и Скадар 1673. // Војно-историјски гласник 2 (2014) 237–250. – Summary.

Касаба Крушевац 1584. године : (фрагмент из опширног пописа Крушевачког санџака) // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 67–80. – Summary.

Расподела нузула у кадилуцима Румелије за османски поход на Угарску 1543. године / Д. Амедоски, Зулфија Кочак // Војно-историјски гласник 1 (2013) 227–248. – Summary.

Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Гордана Гарић Петровић, Д. Амедоски // Историјски часопис 62 (2013) 117–137. – Summary.

Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center : Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / D. Amedoski, Gordana Garić Petrović // Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies : а Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj–Napoca : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2013, 389–401.

Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri // Belleten 275 (2012) 31–44.

Власи нахије Петруш у попису влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Д. Амедоски, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113–141. – Summary.

Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године / Татјана Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143–170. – Summary.

Градски објекти у османском Прокупљу у 16. веку // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 399–415. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканколошки институт САНУ)

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / Срђан Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 205–218. – Summary.

The Koznik District (nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century : Settlements and Population Dynamics / D. Amedoski, Vladeta Petrović, Gordana Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (Madison 2011) 1–19.

Земун и земунска нахија у XVI веку // Историјски часопис 52 (2005) 195–224. – Summary.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Д. Амедоски, Владета Петровић // Војно-историјски гласник 2 (2011) 127–137. – Summary.

Демографске промене у нахији Бован као пример депопулације Румелије у 16. веку // Историјски часопис 59 (2010) 225–242. – Summary.

Производња бродске ужади у селима Крушевачког санџака Батоте и Шареница / Срђан Катић, Д. Амедоски // Крушевачки зборник 14 (2010) 231–236. – Summary.

Сокращеный регистр Пиротского кадилыка из 1530 года / Татяна Катич, Д. Амедоски // Известия на държавните архиви 99 (София 2010) 158–200.

Територија југоисточног Косова у 16. веку (Насеља, демографска и привредна кретања) // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник. 3 / ур. Драги Маликовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 155–172.

Попис џизје вилајета Бован из 1607. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 41–54. – Summary.

Women Vaqfs in the Sixteenth-century Sanjak of Kruševac (Alaca Hisâr) // Balcanica 40 (2009) 43–55.

Крушевац у османском попису из 1536. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 45–54. – Summary.

Лесковачки вакуфи у периоду од османског освајања до краја XVI века // Историјски часопис 57 (2008) 137–150. – Summary.

Мост на Нишави у османско доба / Д. Амедоски, Јована Шаљић // Нишки зборник 16/17 (2008) 145–154. – Summary.

Плана и Заплана у османском попису из 1536. године // Крушевачки зборник 13 (2008) 79–86. – Summary.

Оријенталне грађевине Крушевца од османског освајања до краја XVI века // Историјски часопис 55 (2007) 157–169. – Summary.

Узгајање пиринча на Топлици // Други српско-турски рат 1877/78. године, ослобођење Југоисточне Србије и Беле Паланке : зборник радова са научног скупа / ур. Борислава Лилић. – Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека „Вук Караџић”, 2007, 139–145. – (Белопаланачки зборник ; 3)

О забрани конзумирања вина у Пироту у XVI веку // Пиротски зборник 32–33 (2007/2008) 63–71. – Summary.

Два пописа земунске нахије из 1578/9. и 1588–96. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 187–234.

Закуп риболова дунавске моруне у XVI веку // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 273–281.

Dragana Amedoski, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: dragana.amedoski@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of the Oriental Philology at the Faculty of Philology in Belgrade in 1998.
M. A. thesis: Ottoman studies in Publications of the Oriental Institute in Sarajevo from 1950-1990, 2004.
Ph. D. thesis: Social and economic relations in the Sancak of Kruševac from mid 15th to late 16th Centuries at the Faculty of Philosophy in Sarajevo, 2013.
Working in the Institute of History since 2002.
Field of Research: Ottoman period of the national history from the 16th to the 18th centuries.
Languages: Turkish, English, Arabian, Persian.

Monographs:


Градска насеља Крушевачког санџака : (XV–XVI век) = Urban Settlements of the Sanjak of Kruševac (15th–16th centuries) / Д. Амедоски, Владета Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 p. – Summary. – (Monographs ; 71)


Articles and essays:

Вакуфи у кадилуцима Лесковац, Прокупље, Куршумлија и Пирот у 18. и 19. веку // Гласник Етнографског института САНУ 69/1 (2021) 83–107. (Waqfs in the kazâs of Leskovac, Prokuplje, Kuršumlija and Pirot in 18th and 19th Century.)

Дуговања царској благајни на име закупа прихода од овчарине, пореза од влаха и других прихода у санџацима Крушевац и Смедерево (1473–1481. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 61–80. – Summary: The Imperial Treasury Dues Complementary to the Tenure on Revenue from Sheep Tax, Taxes on Vlachs and Other Tenures in the Sandjaks of Kruševac and Smederevo (1473–1481).

Engürüs Seferi ve Estergon Muhafazasına Katılan Geri Hizmet Birliklerine Ait 1685 Tarihli Defter / Z. Koçak, D. Amedoski // Belgeler (TTK), Cilt XXXVI - Sayı 40 (Aralık 2021) 1–50.

Spatial Organization of the Ottoman Town in the 16th Century – Example of Kruševac and Pasha Sandjaks // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 19–23.

Узгајање ситне стоке у кадилуку Ужице 1596. године / Д. Амедоски, Дејан Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 31–52. – Summary: Small Livestock Breeding in the Kazá of Užice in the Year 1596.

Османски попис овчарине и торовине у кадилуку Мала Пожега из 1596. године / Д. Амедоски, Дејан Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 7–18. – Summary: Ottoman Tax Register of Sheep and Flock in the Kaza of Mala Požega Dating to Year 1596.

Раскошни предмети једног београдског мухафиза: Изет Мехмет-паша (1783–1784) // Антропологија 19, 3 (2019) 39–57.

Belgrade Women in Ottoman Society: Muslim women from Belgrade at Sharia Court (17th Century) // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. D. Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 53–64. – (Collection of Works ; 38). – Özet: XVII. Yüzyilda belgratli kadinlarin şeri ' mahkemeleri kullanma deneyimleri.

Mining in Dubočica in XVI th Century / D. Amedoski, Vladeta Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125–1140. – Резиме.

Османска жена на Централном Балкану, између стереотипа и стварности (16–18. век) // Гласник Етнографског института САНУ (Bulletin of the Institute of Ethnography) LXVI, 1 (2018) 119–137. – Summary: Ottoman Woman in the Central Balkans: Between Stereotypes and Reality (16th–18th Century)

XVI. Yüzyıl Şehirköy (Pirot) Vakıflarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2016, Çanakkale., Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2016, Çanakkale., Bildiriler 1, 2017, 289–294.

Introduction of Rice Culture in the Central Balkans (15th and 16th Century) // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 235–256. – Özet: Orta Balkanlar'da pіrіnç üretimi (15. ve 16. Yüzyil). – (Collection of Works ; 35)

Караванџије нахије Петруш из Левча 1502. године / Татјана Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017). – Summary: Caravanners of Petruš nâhiye from Levač in 1502.

Дарови за османску војску : прилог историји материјалне културе у Београду крајем 16. века / Татјана Катић, Д. Амедоски // Гласник Етнографског института САНУ (Bulletin of the Institute of Ethnography) LXIV, 1 (2016) 133–149. – Summary: Gifts for Ottoman Army: A Contribution to the Material Culture of Belgrade in the 16th Century.

1662 yılında Uyvar seferi için hazırlanan sürsat defteri / Zülfiye Koçak, D. Amedoski // Tarih İncelemeleri Dergisi XXXI, 1 (2016) 277–304.

Ostavština Mehmed-paše Kukavice // Prilozi za orijentalnu filologiju 65 (2016) 179–212. – Summary: Testimony of Mehmed Pasha Kukavica.

Прилог проучавању сеоске привреде нахије Бован у 16. веку // Алексинац и околина у прошлости : зборник радова са међународног научног скупа : 500 година од првог писаног помена 1516–2016 / гл. и одг. ур. Сузана Рајић. – Алексинац : Завичајни музеј, 2016, 107–124. – Summary.

Вакуфнама Мехмед-бега Обреновића из 1516. године // Пад Босанског краљевства 1463. године = Fall of the Bosnian Kingdom in 1463 / Eds. in chief Srđan Rudić, Dubravko Lovrenović, Pavle Dragičević ; Ed. Neven Isailović. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 291–309. – Summary: Mehmed-beg Obrenović's Vaqfnâme From the Year 1516. – (Collection of Works ; 29)

Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / D. Amedoski, Gordana Garić Petrović // Contemporary research in Turkologie and Eurasion studies: a festschrift in honor of professor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2015, 389–402.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/1571. године / Д. Амедоски, Срђан Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7–18. – Summary: Religious Endowments of the Muslim Community in Pirot Nâhıye (Şehirköy) During 1570/1571.

Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiye / Gordana Garić Petrović, D. Amedoski // Journal of Oriental and African Studies 23 (2014) 101–126.

Köstendil Kazasının 1581 Tarihli Celebkeşan Degteri / D. Amedoski, Tatjana Katić // Türk Tarih Kurumu XXXIII, 37 (2014) 1–20.

Соколари Санџака Крушевац, Вучитрн, Призрен и Скадар 1673. // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2014) 237–250. – Summary.

Расподела нузула у кадилуцима Румелије за османски поход на Угарску 1543. године / Д. Амедоски, Зулфија Кочак // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2013) 227–248.

Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Гордана Гарић-Петровић, Д. Амедоски // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 117–137. – Summary: Population and Settlements in the Petrus Nâhiye in the 16th Century.

Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri (4 belge ile birlikte) // Belleten 275, Cilt: LXXVI-Sayı: 275-Yıl: 2012 Nisan.

Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Д. Амедоски, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113–141. – Summary: The Vlachs of Petruš Nâhiye in the Survey of Vlachs in the Sandjak of Smederevo from 1528.

Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године / Татјана Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143–170. – Summary: Inventory of Pirot Kazâ's Celeps from the year 1581.

Касаба Крушевац 1584. године : (фрагмент из Опширног пописа Крушевачког санџака), Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2012) 67–80. – Summary: Kruševac Kasaba in the Year 1584. (Fragment from Detailed Census of Sandjak of Kruševac)

Градски објекти у османском Прокупљу у XVI веку // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) = The Spatial Planning in Southeastern Europe (Until the Second World War) / Ed. Bojana Miljković-Katić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 399–415. – Summary: City Buildings in Ottoman Prokuplje in the 16th Century. – (Collection of Works / Institute of History ; 24. Special Editions / Institute for Balkan Studies SASA ; 114)

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / Срђан Катић, Д. Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 205–218. – Summary: Lease of Belgrade and Smederevo Ferry and Karlovac's Has in the Seventies and Eighties of the 16th Century.

The Koznik District (nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century : Settlements and Population Dynamics / Gordana Garić-Petrović, Vladeta Petrović, D. Amedoski // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (Madison 2011) 1–19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Д. Амедоски, Владета Петровић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2011) 127-137. – Summary: Citadel Koznik – from the First Record to the End of 16th Century.

Демографске промене у нахији Бован као пример депопулације Румелије у 16. веку, Рудник Жезна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 225–241. – Summary: Demographic Changes in Bovan Nahiye as an Example of Depopulation of Rumelia in the 16th Century.

Сокращеный регистьр на Пиротски кадикък от 1530 година / Татяна Катич, Д. Амедоски // Известия на Държавните архиви 99 (2010) 158–200. – Summary: Shortened register of Pirot kadilik since 1530.

Територија југоисточног Косова у 16. веку : (насеља, демографска и привредна кретања) // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, међународни тематски зборник. 3. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 155–173. – Summary: The Territory of Southeastern Kosovo in the 16th Century.

Производња бродске ужади у селима Крушевачког санџака Батоте и Шареница / Срђан Катић, Д. Амедоски // Крушевачки зборник 14 (2009) 231–236. – Summary: Hawser Production in Villages of Kruševac Sandzak Batote and Šarenica.

Попис џизје вилајета Бован // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 41–54. – Summary: The Survey of Cizye of Bovan from 1607.

Women vaqfs in the sixteenth-century Sanjak of Kruševac (Alaca Hisâr) // Balcanica 40 (2009) 43–55.

Лесковачки вакуфи у периоду од османског освајања до краја XVI века // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 137–150. – Summary: Leskovac Vakufs during the Ottoman Conquest until the end of the 16th Century.

Крушевац у османском попису из 1536. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 45–54. – Summary: Kruševac in the Ottoman Survey from 1536.

Мост на Нишави у османско доба / Д. Амедоски, Јована Шаљић // Нишки зборник 16/17 (2008) 145–154. – Summary: The Bridge of the Nišava River in the Ottoman Period.

Плана и Заплана у османском попису из 1536. године // Крушевачки зборник 13 (2008) 79–86. – Summary: Plana and Zaplana in Ottoman census for 1536.

О забрани конзумирања вина у Пироту у XVI веку // Пиротски зборник 32–33 (2007/2008) 63–71. – Summary: About the ban of the consumption of wine in Pirot in the XVI century.

Оријенталне грађевине Крушевца од османског освајања до краја XVI века // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 157–169. – Summary: Oriental Structures in Kruševac from the Ottoman Conquest to the end of the 16th Century.

Узгајање пиринча на Топлици // Други српско-турски рат 1877/78. [и] ослобођење југоисточне Србије и Беле Паланке = The Second Serbian-Turkish War and the Liberation Southeastern Serbia and Bela Palanka) : зборник радова са научног скупа. – Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека "Вук Караџић" 2007, 139–145. – (Белопаланачки зборник 3 (2007)).

Два пописа Земунске нахије из 1578/9. и 1588–1598. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 187–234.

Закуп риболова дунавске моруне у XVI веку // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 273–281.

Земун и Земунска нахија у XVI веку // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 195–224. – Summary: Zemun and the Zemun District in the Sixteenth Century.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Free AI Website Software