др Ирена Цвијановић

научни сарадник
e-mail: irena.cvijanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1967) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1992. арапски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду. Дипломирала је 2000. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2004. одбранила магистарску тезу Урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије и Црне Горе. Докторску дисертацију Средоземље у делима арапских географа (IX–XII век) одбранила је 2011. на истом факултету (на Одељењу за историју).
У току школске 1992/93. и 1996/97. године предавала је енглески језик. Од априла 2001. до септембра 2002. године, радила је као преводилац енглеског језика.
Потписала сам уговор о сарадњи као гостујући професор за предмет: “Историја урбанизације у Југоисточној Европи” за школску 2020/2021. годину. У том периоду сам била члан комисије за одбрану дипломског рада Егора Колесникова 2.07.2020. године Тема рада је: „Историко – культурньıе места памяти о России в Сербии (на материалах Белграда)“. Била сам један од три члана комисије уз проф. Гордина (Универзитет ННГАСУ) који ме је ангажовао.
Добила сам диплому од О.В. Петрове Министарке Нижњеновгородског региона за образовање, науку и омладинска питања 17. новембра 2021. године. Диплому ми је послао проф. Гордин као захвалницу за мој допринос у образовању, науци и развоју сарадње између Србије и Нижњег Новгорода.
У Историјском институту ради од 2002. године.
Члан је Редакције монографских издања Историјског института.

Област истраживања: арапски извори од 9. до 12. века, ранохришћанска археологија, историја урбанизације, раносредњовековна историја и археологија.  

Расправе, чланци и прилози:

The Development of the Early Medieval European Urban Centres according to the Arabic Sources // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 5–11.

Serbian Medieval Cities and Fortresses along the Danube River (Сербские средневековьıе города и крепости вдоль Дуная) // 22-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2020» [экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность]: [труды научного конгресса] / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т ; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2020, 84–87.

Development of Medieval Cities in the Balkan Peninsula until the End of the 13th Century, conference “Eastern Europe in the Antiquity and the Middle Ages, Early Stages of Urbanization” // XXXI Readings Dedicated to the Memory of Vladimir Pashuto, Russian Academy of Sciences, Institute of World History, Moscow, 17-19 April 2019. – Москва : Институт всеобщей истории РАН, 2019, 267–269.

Оснивање и континуитет у развоју градова на тлу Србије од антике до средњег века // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / одг. ур. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин.  Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 923. – Резюме: Основа и преемственностьв развитии городов на территории Сербии от античности до среднего века. – Summary: Establishment and Continuity in the Development of Towns in Territory of Serbia from Antiquity to the Middle Ages. – (Зборник радова / Историјски институт ; 40)

Навигация по ущелью Джердап на протяжении веков // 20-й Международнй научно-промьɪшленньɪй форум „Великие реки’2018“, [Текст]: [трудьɪ научного конгресса]. В 3 т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ 2018, 138–146.

Средоземное море в трудах раннесредневековьɪх арабских географов и историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 5 (2018) 85–98.

Свет Словена и Византинаца у делима арапских путописаца од IX до XII века // Споменица др. Тибора Живковића / ур. И. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 167–184. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима од IX до XII века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105–123. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Норманска Сицилија у делима Идрисија и Ибн Ђубаира, арапских путописаца из XII века // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 9–28. – Summary.

Опис средњовековних градова и комуникација на Балкану у делу арапског путописца Идрисија // Расински анали 13 (Крушевац 2015) 47–52.

Француска, нова домовина Срба у годинама избеглиштва од 1916–1918. године // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 209–216. – Summary.

The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade : Institut of History, 2013, 289–344. – (Monographs ; 64)

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској // Рад музеја Војводине 54 (2012) 119–130. – Summary.

Description of the Earth in the Works of Arabic Geographers from IX to XII century // Зборник радова XVI Националне конференције астронома Србије, Београд, 10. – 12. октобар, 2011. / ур Слободан Јанков, Надежда Пејовић и Раде Павловић. – Београд : Astronomical Observatory, 2012) 371–375. – (Публикације Астрономске опсерваторије у Београду ; 91)

Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду / Мирјана Маринковић, И. Цвијановић // Гласник Етнографског музеја у Београду 76 (2012) 293–301. – Summary.

Arapski pisani izvori o trgovačkim putevima i gradovima u slovenskim zemljama od IX do XII veka // Arhaika 2 (Beograd 2009) 229–238. – Summary.

Путопис Харун ибн Јахје // Историјски часопис 55 (2007) 31–43. – Summary.

Типологија рановизантијских цркви Салонитанске митрополије од IV до VI века // Историјски часопис 53 (2006) 23–52. – Summary.

Ранохришћанске крстионице Јустинијанске епохе (527–565) // Историјски часопис 51 (2004) 21–41. – Summary.Прилози у енциклопедијама:

The Early Christian Churches of the Metropolitanate of Salona, Dalmatia // The Encyclopedia of the Global Middle Ages. –London : Bloomsbury, Bloomsbury Medieval Studies, 2022, 1-8. – (Bloomsbury Medieval Studies – online: www.bloomsburymedievalstudies.com) 

Irena Cvijanović, Ph. D.
Research Associate
e-mail: irena.cvijanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1967.
Graduated from the Department of Arabian language and literature at the Faculty of Philology in Belgrade in 1992.
Graduated from the Department of Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2000 with the work Urbanisation in Roman Provinces on the Territory of Yugoslavia.
M. A. thesis: Urbanisation in Roman Provinces on the Territory of Serbia and Montenegro, 2004.
Ph.D. thesis: The Mediterranean in the Works of Arabian Geographers (9-12thCenturies), 2010.
Works as a translator from English and Arabian.
She is a a visiting professor at NNGASU Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering.
Working in the Institute of History since 2002.
Field of Research: Arabic sources from the 9th to the 12th centuries; Early Medieval Archaeology.
Languages: English, Arabian, Turkish, French.


Articles and essays: 

The Development of the Early Medieval European Urban Centres according to the Arabic Sources // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 5–11.
Serbian Medieval Cities and Fortresses along the Danube River (Сербские средневековьıе города и крепости вдоль Дуная) // 22-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки’2020» [экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность]: [труды научного конгресса] / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т ; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2020, 84–87.

Development of Medieval Cities in the Balkan Peninsula until the End of the 13th Century, conference “Eastern Europe in the Antiquity and the Middle Ages, Early Stages of Urbanization” // XXXI Readings Dedicated to the Memory of Vladimir Pashuto, Russian Academy of Sciences, Institute of World History, Moscow, 17–19 April 2019. – Москва : Институт всеобщей истории РАН, 2019, 267–269.

Оснивање и континуитет у развоју градова на тлу Србије од антике до средњег века // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / отв. ред. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин. - Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 9-23. – Резюме: Основа и преемственностьв развитии городов на территории Сербии от античности до среднего века. – Summary: Establishment and Continuity in the Development of Towns in Territory of Serbia from Antiquity to the Middle Ages. – (Collection of Works ; 40)

Навигация по ущелью Джердап на протяжении веков // 20-й Международнй научно-промьɪшленньɪй форум „Великие реки’2018“, [Текст]: [трудьɪ научного конгресса]. В 3 т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. – Н. Новгород : ННГАСУ 2018, 138–146.

Средоземное море в трудах раннесредневековьɪх арабских географов и историков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 5 (2018) 85–98.

Свет Словена и Византинаца у делима арапских путописаца од IX до XII века // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 167–184. – Summary: The World of Slavs and Byzantines in the Works of Arabic Travel Writers of IX–XII Centuries. – (Collection of Works ; 32)

Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима од IX до XII века // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105–123. – Summary: Serbian Cities and Customs in Arabic Medieval Travel Manuscripts from 9th to 12th Century. – (Дани српскога духовног преображења ; 23 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23)

Норманска Сицилија у делима Идрисија и Ибн Ђубаира, арапских путописаца из XII века // Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. за Средњи век Владета Петровић ; ур. за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 9–28. – Summary.

Опис средњовековних градова и комуникација на Балкану у делу арапског путописца Идрисија // Расински анали 13 (Крушевац 2015) 47–52.

Француска, нова домовина Срба у годинама избеглиштва од 1916–1918. године // Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. за Средњи век Владета Петровић ; ур. за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 221–234. – Summary.

The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). – Belgrade : Institut of History, 2013, 289–344. – (Monographs ; 64)

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској // Рад музеја Војводине (Works of Museums of Vojvodina) 54 (Нови Сад 2012) 119–130. – Summary: Abu Hamid on Muslims in the Land of the Slavs and the Southern Hungarian Kingdom.

Description of the Earth in the Works of Arabic Geographers from IX to XII century // Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (2012) 371–375 (POBeo Homepage), Poster.

Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду / Мирјана Маринковић, И. Цвијановић // Гласник Етнографског музеја у Београду (Bulletin of the Ethnographic Museum in Belgrade) 76 (2012) 293–301. – Summary.

Arapski pisani izvori o trgovačkim putevima i gradovima u slovenskim zemljama od IX do XII veka // Arhaika 2 (Beograd 2008) 2009, 229–238. – Summary.

Путопис Харун ибн Јахје // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 31–43. – Summary: The Travelogue of Haroon Ibn Yahya.

Типологија рановизантијских цркви Салонитанске митрополије од IV до VI века // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 23–52. – Summary: The Tipology of Byzantine Churches of the Metropolitanate of Salona from the fourth to the sixth Enturies.

Ранохришћанске крстионице Јустинијанске епохе (527-565) // Историјски часопис (Historical Review) 51 (2004) 21–41. – Summary: Early Christian Baptisteries of the Justinian Epoch (527–565).


Enciclopedic entries

The Early Christian Churches of the Metropolitanate of Salona, Dalmatia // The Encyclopedia of the Global Middle Ages. –London : Bloomsbury, Bloomsbury Medieval Studies, 2022, 1-8. – (Bloomsbury Medieval Studies – online: www.bloomsburymedievalstudies.com) 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Drag and Drop Website Builder