др Ивана Коматина

виши научни сарадник
e-mail:  ivana.komatina@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Чачку (1984) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2009. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века одбранила је 2013. на истом факултету.
Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије била је у периоду од 2010. до 2013. године.
Током 2013. радила је на Филозофском факултету у Београду.
У Историјском институту ради од 2014. године.
Добитник је награде „Центра за црквене студије” из Ниша Старац Исаија за најбољи дипломски рад из области црквених студија.

Област истраживања:  историја српског народа у средњем веку у време владавине династије Немањића. 

Монографије:

Краљ Стефан Урош I Велики и његов век. – Београд : Историјски институт, 2021. – 403 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 76)

Стефан Немањић – Првовенчани краљ. – Београд : Либер новус, 2018. – 64 стр. – (Немањићи људи свога времена ; 3)

Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века. – Београд : Историјски институт, 2016. – 446 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 66)


Расправе, чланци и прилози:

О години смрти Светог Саве Српског // Историјски часопис 71 (2022) 121–147. – Summary.

О времену напада краља Уроша I на Мачву и његовом заробљавању // Зборник радова Византолошког института 58 (2021) 73‒91 – Summary.

Family Patrimony and the Legacy of the First-born Son. Some Examples from the European Monarchies in the 11th–12th Centuries / I. Komatina, Predrag Komatina // Istraživanja : Journal of Historical Researches 32 (2021) 36–54. – Резиме: Породична баштина и наслеђе прворођеног сина. Примери из европских монархија у XI–XII веку.

И обнови своју дедовину и боље је утврди – Стефан Немања и Стефан Првовенчани и уобличавање српске државности // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. И. Коматина. – Београд : Историјски институт, 2020, 37–61. – Summary. – (Зборник радова ; 42)

Неки примери издаје у Србији XIII века // Зборник радова Византолошког института 57 (2020) 21–44. – Summary.

Неколико запажања о Бици на Морави // Историјски часопис 69 (2020) 39–60. – Summary.

Папска политичка теорија и практична политика: краљевство код Јужних Словена до краја XII века // Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића : тематски зборник у част 800 година од проглашења краљевства и аутокефалне архиепископије свих српских и поморских земаља / ур. Љубомир Максимовић, Срђан Пириватрић. – Београд : Српска академија наука и уметности : Српски комитет за византологију, 2019, 31–50. – Summary.

Студеница – темељ српске духовности и државности // Културно наслеђе манастира Студенице / ур. Маја Анђелковић, Миљана Матић. – Студеница : Манастир Студеница, 2019, 13–31.

Византијски и угарски Срем од X до XIII века // Зборник радова Византолошког института 55 (2018) 141–164. – Summary.

Настанак „Млетачке Албаније“ и успомена на византијску власт у српском поморју / И. Коматина, Предраг Коматина // Историјски часопис 67 (2018) 55-82. – Summary.

On the attack of the Hungarian king Bela III on Serbia in light of the letter of emperor Isaac II to pope Celestine III // Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 17, No 2 (2018) 105–110.

Rex Serviae у угарској краљевској титули од 1202. до 1402. године / И. Коматина, Предраг Коматина // Ниш и Византија. 15 : зборник радова. – Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2017, 51–66. – Summary.

Велико краљевство од прва: крунисање Стефана Немањића и „традиција Дукљанског краљевства“ // Историјски часопис 65 (2016) 15–34. – Summary.

The history textbook and its function: the past as a clash or coexistence of civilizations // „Настава и учење“ : уџбеник у функцији наставе и учења / ур. Ана Пешикан. ‒ Ужице : Учитељски факултет Ужице, 2016, 315‒324. ‒ Резиме.

Срби на путу крсташа // Историјски часопис 64 (2015) 55–83. ‒ Summary.

Српски владари у Алексијади ‒ хронолошки оквири деловања // Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 173–194. ‒ Summary.

Ана Дандоло – прва српска краљица // Зборник МС за историју 89 (2014) 7–22. ‒ Summary.

Историјска подлога чудâ Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног // Зборник радова Византолошког института 51 (2014) 111–134. ‒ Summary.

Повеља цара Стефана Душана манастиру Хиландару // Стари српски архив 13 (2014) 207–218. ‒ Résumé.

Две повеље хумског кнеза Андреја Дубровчанима / И. Равић // Стари српски архив 12 (2013) 9–19. ‒ Résumé.

Две исправе упућене у Дубровник поводом измирења краља Остоје и Павла Клешића / И. Равић // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 39–48. ‒ Résumé.

Уговор хумског кнеза Мирослава и Дубровчана / И. Равић // Стари српски архив 11 (2012) 11–23. ‒ Résumé.

Писмо барског епископа Гргура сплитском канонику Гвалтерију. Прилог датирању Немањиног напада на градове у Дукљи / И. Равић // Стари српски архив 10 (2011) 183–190. ‒ Résumé.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Наталис, улцињски епископ, 182; Неофит, хумски епископ, 278; Никифор, градачки епископ, 338; Никифор, призренски епископ, 338; Никола, будимљански епископ, 346; Никола, дабарски епископ, 349; Никола, моравички епископ, 346; Никола, скопски епископ, 345–346; Никола, хвостански епископ, 349; Никола хумски епископ, 345; Павле, рашки епископ, 727; Павле Клешић, босански војвода, 731; Павле Руђери, бенедиктински опат, 732–733.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Марија де Шор, племкиња, сестра српске краљице Јелене, 45; Марко, бискуп Улциња, 119; Марко, бискуп Котора, 120; Матеј, јеретик, 272; Матеј Нинослав, бан Босне, 274; Мирослав, кнез, 772–773; Мирослав, кнез, Улцињ, 773; Михаило, велики кнез, 832.  

Ivana Komatina, Ph.D.
Research Associate
e-mail: ivana.komatina@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1984. Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with work Political and religious conditions in the Serbian lands at the end of 12th and the beginning of the 13th century in 2009. PhD thesis Church and State in the Serbian lands from the 11th to the 13th century defended in 2013, University of Belgrade – Faculty of Philosophy. Worked at the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade. Working at the Institute of History since 2014.
Field of Research: History of the Serbian people in the Middle Ages.
Languages: English, French, Italian.

Monographs:

Краљ Стефан Урош I Велики и његов век = King Stefan Uroš I the Great and His Times. – Београд : Историјски институт, 2021. – 403 p. – Summary. – (Monographs ; 76)

Стефан Немањић – Првовенчани краљ. – Београд : Либер новус, 2018. – 64 p. – (Немањићи људи свога времена ; 3)

Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века = Church and State in the Serbian Lands from the XIth to the XIIIth Century. – Београд : Историјски институт, 2016. – 446 p. – Summary. – (Monographs ; 66)


Articles and essays:


О години смрти Светог Саве Српског // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 121–147. – Summary: On the Year of Death of Saint Sava of Serbia.

О времену напада краља Уроша I на Мачву и његовом заробљавању // Зборник радова Византолошког института 58 (2021) 73‒91 – Summary: On the Time of the Attack of King Uroš I on Mačva and His Capture.

Family Patrimony and the Legacy of the First-born Son. Some Examples from the European Monarchies in the 11th–12th Centuries / I. Komatina, Predrag Komatina // Istraživanja : Journal of Historical Researches 32 (2021) 36–54. – Резиме: Породична баштина и наслеђе прворођеног сина. Примери из европских монархија у XI–XII веку.

И обнови своју дедовину и боље је утврди – Стефан Немања и Стефан Првовенчани и уобличавање српске државности // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. И. Коматина = Stefan the First-Crowned and His Time / Ed. in chief Aleksandar Rastović ; Ed. I. Komatina. – Београд : Историјски институт, 2020, 37–61. – Summary: And Thus He Restored and Consolidated his Fatherland – Stephen Nemanja and Stephen the First-Crowned and Shaping of Serbian Statehood. – (Collection of Works ; 42)

Неколико запажања о Бици на Морави // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 39–60. – Summary: Some Observations on the Battle of Morava.

Папска политичка теорија и практична политика: краљевство код Јужних Словена до краја XII века // Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића : тематски зборник у част 800 година од проглашења краљевства и аутокефалне архиепископије свих српских и поморских земаља = The Kingdon and Archbishopric of Serbian and Martime Lands of the Nemanjić Dynasty / ур. Љубомир Максимовић, Срђан Пириватрић. – Београд : Српска академија наука и уметности : Српски комитет за византологију, 2019, 31–50. – Summary: Papal Political Theory and Practical Policy: the Kingship among the South Slavs until the End of the 12th Century..

Студеница – темељ српске духовности и државности // Културно наслеђе манастира Студенице / ур. Маја Анђелковић, Миљана Матић. – Студеница : Манастир Студеница, 2019, 13–31.

Византијски и угарски Срем од X до XIII века / И. Коматина, Предраг Коматина // Зборник радова Византолошког института 55 (2018) 141–164. – Summary: The Byzantine and Hungarian Syrmia in the 10th–13th Centuries.

On the attack of the Hungarian king Bela III on Serbia in light of the letter of emperor Isaac II to pope Celestine III // Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 17, No 2 (2018) 105–110.

Настанак „Млетачке Албаније“ и успомена на византијску власт у српском поморју / И. Коматина, Предраг Коматина // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 55–82. – Summary: The Establishment of „Venetian Albania“ and the Memory of Byzantine Rule in the Serbian Littoral.

Rex Serviae у угарској краљевској титули од 1202. до 1402. године // Ниш и Византија. 15 : зборник радова. – Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2017, 51–66. – Summary.

Велико краљевство од прва: крунисање Стефана Немањића и „традиција Дукљанског краљевства“ // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 15–34. – Summary: The Great Kingdom from the Beginning: Coronation of Stephen Nemanjić and the „Tradition of the Dioclean Kingdom“.

Римокатоличка црква у Дукљи у време Стефана Немање // Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви : зборник радова, I = Stefan Nemanja – Venerable Simeon The Myroblytes : Collection of Papers, I. – Београд : Институт за историју уметности, Филозофски факултет : Институт за српски језик САНУ ; Беране : Епархија будимљанско-никшићка, манастир Ђурђеви Ступови ; Цетиње : Митрополија црногорско-приморска, Цетињски манастир, 2016, 281–292. – Summary: The Roman Catholic Church in Dioclea at the Time of Stefan Nemanja.

The history textbook and its function: the past as a clash or coexistence of civilizations // „Настава и учење“ : уџбеник у функцији наставе и учења = Teaching and learning / ур. Ана Пешикан. ‒ Ужице : Учитељски факултет Ужице, 2016, 315‒324.

Срби на путу крсташа // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 55–83. – Summary: Serbs on the Routes of the Crusaders.

Српски владари у Алексијади – хронолошки оквири деловања // Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 52 (2015) 173–194. Summary: Serbian Rulers in the Alexiad – Some Chronological Notes.

Ана Дандоло – прва српска краљица // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 89 (2014) 7–22. – Summary: Anna Dandolo – the First Serbian Queen?

Историјска подлога чудâ Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног // Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 51 (2014) 111–134. – Summary: Historical Basis of the Miracula of Saint Symeon in Stefan the First-Crowned's Life of Symeon.

Повеља цара Стефана Душана манастиру Хиландару : Радовиште, [1349–1353], новембар 15. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 13 (2014) 207–218. – Summary: The Cahrter of Emperor Stefan Dušan to the Monastery Hilandar : Radovište, [1349–1353], november 15th. – (Festschrift in Honor of Professor Andrija Veselinović)

Две повеље хумског кнеза Андреја Дубровчанима : [1214–1235] (I) [1247–1249] (II) // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 9–19. – Summary: Two Charters of the Prince of Hum Andrej to the Ragusans : [1214–1235] (I) [1247–1249] (II).

Уговор хумског кнеза Мирослава и Дубровчана : Дубровник, 17. јун 1190. године // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 11–23. – Résumé: Contrat entre Miroslav, knez de Hum, et les Ragusains : Dubrovnik, 1190, 17 juin.

Две исправе упућене у Дубровник поводом измирења краља Остоје и Павла Клешића : Високи, 1404, 6. jануар. Јањићи, 1404, 8. јануар // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 39–48. – Résumé: Deux documents adrwssesa Raguse a l'occasion de la reconciliation entre le roi Ostoja et Pavle Klešić : Visoki, 1404, 6 Janvier. Janjići, 1404, 8 Janvier.

Писмо барског епископа Гргура сплитском канонику Гвалтерију. Прилог датирању Немањиног напада на градове у Дукљи // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 183–190. – Résumé: Lettre de l'évêque de Bar Grgur adressée au chanoine de Split Gvalterije : Contribution à la datation des attaques de Nemanja sur les villes de Dioclée.


Encyclopedic entries:


Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Наталис, улцињски епископ, 182; Неофит, хумски епископ, 278; Никифор, градачки епископ, 338; Никифор, призренски епископ, 338; Никола, будимљански епископ, 346; Никола, дабарски епископ, 349; Никола, моравички епископ, 346; Никола, скопски епископ, 345–346; Никола, хвостански епископ, 349; Никола хумски епископ, 345; Павле, рашки епископ, 727; Павле Клешић, босански војвода, 731; Павле Руђери, бенедиктински опат, 732–733.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Марија де Шор, племкиња, сестра српске краљице Јелене, 45; Марко, бискуп Улциња, 119; Марко, бискуп Котора, 120; Матеј, јеретик, 272; Матеј Нинослав, бан Босне, 274; Мирослав, кнез, 772–773; Мирослав, кнез, Улцињ, 773; Михаило, велики кнез, 832. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Maker