др Јована Шаљић Ратковић

виши научни сарадник
e-mail: jovana.saljic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1978) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2004. турски језик и књижевност на Катедри за оријенталистику Филолошког факултета у Београду. Докторску дисертацију Од конфесије ка идентитету (муслиманско питање у Србији 1878–1912) одбранила је 2016. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2005. године. Радила је као сарадник у настави Филолошког факултета Универзитета у Београду (2007–2012).

Област истраживања: национални идентитет, ислам и муслимани јужнословенског простора и српско-турски односи у 19. и почетком 20. века.  

Монографије:

Из турског вакта у ново доба : муслиманско становништво Србије 1868–1912. / Ј. Шаљић Ратковић. – Београд : Историјски институт, 2020. – 203 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 73)


Расправе, чланци и прилози:

Ислам и прозелитизам у Краљевини СХС // Историјски часопис 71 (2022) 551–570. – Summary.

Исламска заједница и стварање југословенске државе // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. / ур. Михаило Војводић. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 189–204. – Summary. – (Научни скупови ; 192. Одељење историјских наука ; 41)

Literature in Service of the Nation: How „Pobratimstvo“ Was Created // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 339–355. – Riassunto; Резиме: Књижевност у служби нације: како је настало „Побратимство“. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Како је оживела Барјак-џамија // Антропологија 19, 3 (2019) 75–89.

Решавање статуса муслимана у Кнежевини Србији уочи и након Велике источне кризе // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2019, 115–127. – Summary. – (Зборник радова ; 39)

Симболи османског доба: Јатаган // Оријенталистика јуче–данас–сутра / прир. Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2019, 215–232. – Summary.

Between Religion and State: The Muslim Population in Serbia in WW1 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 67–81.

Осман Ђикић и његов Гајрет // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 485–500. – Summary. – (Тематски зборник посвећен академику Милораду Екмечићу)

From the Turkish Religion to the Muslim Nation: The Case of Bosnian Muslims, Serbo-Croatian Literary Influences and the Austro-Hungarian Government // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century, Ed. Giuseppe Motta, Cambridge Scholars Publishing, 2018, 113–123.

Књижевност у служби нације // Зборник МС за књижевност и језик 65, 1 (2017) 159–173. – Summary.

Књижевност, вера и рађање нације: стварање „књижевног босанства“ // Зборник МС за друштвене науке 164, 4 (2017) 65–80. – Summary.

Песничка мисија браће Карабеговић // Оријенталистичко знамење : сећање на Марију Ђукановић (1923–1983) / прир. Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2016, 299–311. – Summary.

Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1, Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary.

Турска објава „светог рата“ 1914. године: последице и одјеци код муслиманског становништва Србије // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016). Књ. 1 / прир. Александар Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 153–168. – Summary.

From the Ottoman to the Serbian vassals: Muslim population prior to the First World War // Proceedings of the International Scientific Conference of the 9th International Population Exchange and Balkan Turkish Culture Studies Congress. – Samsun 2016, 69–79. – Summary.

Муслимани нових области Србије у српској војсци током Првог светског рата // Срби и Први светски рат 1914–1918 – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 349–363. – Summary.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / Милун Стијовић, Ј. Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary.

Relations between Italy and Serbia throughout History / Biljana Vučetić, J. Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary.

Искендер-пашина џамија у Новој Вароши // Милешевски записи 10 (2014) 91–98. – Summary.

„Краљевска српска основна школа Сијаринска (за арнаутску децу)“ // Историјски часопис 63 (2014) 101–115. – Summary.

Исламска заједница Србије, првих десет година (1868–1877) // Историјски часопис 62 (2013) 345–359. – Summary.

Културна политика Турске : обнова величанственог столећа // Турска регионална сила. – Београд : Институт за европске студије, 2013, 46–55.

Муслимани у ослобођењу Србије 1912/1913: од мита до стварности // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 325–339. – Summary.

Обнова београдске Бајракли џамије 1868. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 219–232. – Summary.

Османске џамије сјеничког краја // Милешевски записи 9 (2012) 113–131. – Summary.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / Милић Милићевић, Ј.Шаљић // Војно-историјски гласник 1 (2011) 169–179.

Турска писма кнегињи Љубици / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 325–335. – Summary.

Кратак осврт на исламски мистицизам и појаву дервишких редова код нас // Исламобалканика 1 (Београд 2010) 59–69.

О једном сукобу Срба и Турака у Београду августа 1834. // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 67–75. – Summary.

Османске џамије као део исламске баштине Горњег Полимља // Милешевски записи 8 (2009) 109–118. – Summary.

Мост на Нишави у османско доба / Д. Амедоски, Ј. Шаљић // Нишки зборник 16–17 (2008) 145–154.

Исламска епиграфика на подручју Горњег Полимља / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Милешевски записи 7 (2007) 247–263. – Summary. 

Jovana Šaljić Ratković Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: jovana.saljic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1978.
Graduated from the Department of Turkish language and literature at the Faculty of Philology in Belgrade in 2004.
Part-time assistant at the Faculty of Philology 2007-2012 (teaching Introduction to Ottoman and Turkish language I and II).
Ph. D. thesis: From Confession towards Identity (Muslim Question in Serbia from 1878 until 1912). 
Working in the Institute of History since 2005.
Field of Research: Serbian-Turkish relations in the 19th and early 20th centuries; Islam and the Islamic community in the Principality and the Kingdom of Serbia.
Languages: Turkish, English, Russian


Monographs:

Из турског вакта у ново доба : муслиманско становништво Србије 1868–1912. = From the Turkish Time into the New Age : Muslim Population of Serbia from 1868 until 1912 / Ј. Шаљић Ратковић. – Београд : Историјски институт, 2020. – 203 р. – Summary. – (Monographs ; 73)


Articles and essays:

Ислам и прозелитизам у Краљевини СХС // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 551–570. – Summary: Islam and Proselytism in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.

Исламска заједница и стварање југословенске државе // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. = The End of the War, Serbs and the Creation of Yugoslavia : Proceedings of the International Conference held on November 29–30, 2018 / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 189–204. – Summary: Islamic Community and the Creation of Yugoslav State. – (Scientific Meetings; 192. Department of Historical Sciences ; 41)

Literature in Service of the Nation: How „Pobratimstvo“ Was Created // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 339–355. – Riassunto: Litteratura al servizio della nazione: come si formo' il „Gemellaggio“?; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Решавање статуса муслимана у Кнежевини Србији уочи и након Велике источне кризе // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић = The Great Eastern Crisis and the Serbian Question / Ed. in Chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2019, 115–127. – Summary: Resolving the Statut of Muslims in the Principality of Serbia on the Eve and in the Aftermath of the Great Eastern Crisis. – (Collection of Works ; 39)

Симболи османског доба: Јатаган // Оријенталистика јуче–данас–сутра / прир. Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2019, 215–232. Summary.

Between Religion and State: The Muslim Population in Serbia in WW1 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / Ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 67–81.

Како је оживела Барјак-џамија // Антропологија 19, 3 (2018) 75–89.

Осман Ђикић и његов Гајрет // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 485–500. – Summary: Osman Đikić and his Struggle.

From the Turkish Religion to the Muslim Nation: The Case of Bosnian Muslims, Serbo-Croatian Literary Influences and the Austro-Hungarian Government // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century / Ed. Giuseppe Motta. – Cambridge Scholars Publishing, 2018, 113–123.

Књижевност у служби нације // Зборник МС за књижевност и језик 65, 1 (2017) 159–173. – Summary.

Књижевност, вера и рађање нације: стварање „књижевног босанства“ // Зборник МС за друштвене науке (Matica Srpska Social Sciences Quarterly) 164, 4 (2017) 65–80. – Summary: Literature, Religion and Birth of a Nation: The Creation of the “Literary Bosnianhood“.

Књижевност у служби нације // Зборник МС за књижевност и језик (Matica Srpska Journal of Literature and Language) 65, 1 (2017) 159–173. – Summary: Literature in the Service of the Nation.

Песничка мисија браће Карабеговић // Оријенталистичко знамење : сећање на Марију Ђукановић (1923–1983) / прир. Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2016, 299–311. – Summary.

Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary: Conscription of the Albanians in the Serbian Army in 1915: Causes and Consequences.

Турска објава „светог рата“ 1914. године: последице и одјеци код муслиманског становништва Србије // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења. Књига I : Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу. Р. Живојиновићу (1934–2016) = The Great War 1914–1918: Causes, Consequences, Interpretations. Book 1 : International thematic Collection Pappers in Honour of academic Dragoljub R. Živojinović (1934–2016) / ed. Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 153–168. – Summary: Turkish Announcement of the „Holly War“ in 1914: Consequences and Echoes on the Muslim Population of Serbia.

From the Ottoman to the Serbian vassals: Muslim population prior to the First World War // Proceedings of the International Scientific Conference of the 9th International Population Exchange and Balkan Turkish Culture Studies Congress. – Samsun, 2016, 69–79. – Summary.

Муслимани нових области Србије у српској војсци током Првог светског рата // Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства = The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 349–363. – Summary: Muslims of the New Regions of Serbia in Serbian Army during the First World War.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / Милун Стијовић, Ј. Шаљић, Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary: Committee for Spreading the Propaganda of the Serbian Nation (1899).

Relations between Italy and Serbia throughout History / Biljana Vučetić, J. Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities / Ed. by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary: Reports of School Supervisors Regarding the Work of Primary School for Albanian Children in Sijarina.

Искендер-пашина џамија у Новој Вароши // Милешевски записи (Mileševa Writings) 10 (2014) 91–98. – Summary: Iskender Paša Mosque in Nova Varoš.

„Краљевска српска основна школа Сијаринска (за арнаутску децу)“ // Историјски часопис (Historical Review) 63 (2014) 101–115. – Summary: „Royal Serbian Primary School in Sijarina (for albanian children).

Исламска заједница Србије, првих десет година (1868–1877) // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 345–359. – Summary: Islamic Community of Serbia: first ten years (1868–1877).

Културна политика Турске : обнова величанственог столећа // Турска регионална сила?. – Београд : Институт за европске студије, 2013, 46–55.

Муслимани у ослобођењу Србије 1912/1913: од мита до стварности // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / editor Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 325–339. – Summary: Moslems in Liberation of Serbia (1912/1913): From Myth to Reality.

Обнова београдске Бајракли џамије 1868. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 219–232. – Summary: The Reconstruction of Belgrade Majrakli Mosque in 1868.

Османске џамије сјеничког краја // Милешевски записи (Mileševa Writings) 9 (Пријепоље 2012) : зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот = Proceedings of the International Scientific Conference of Central Polimlje from antiquity to the new century – social, economic and spiritual life, 113–131. – Summary: Ottoman Mosques of Sjenica Region.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / Милић Милићевић, Ј. Шаљић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1(2011) 169–179. – Summary: Knowledge of Turkish and Albanian Language among Members of Serbian Armed Forces at the End of 19th Century.

Турска писма кнегињи Љубици / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 325–335. – Summary: Turkish Letters to Princess Ljubica.

О једном сукобу Срба и Турака у Београду августа 1834. // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 67–75. – Summary: About the Conflict between Serbs and Turks in August 1834 in Belgrade.

Османске џамије као део исламске баштине Горњег Полимља // Милешевски записи (Mileševa Writings) 8 (Пријепоље 2009) 109–118. – Summary: Otoman mpsques as Part of the Islamic Heritage of Gornje Polimlje Region.

Мост на Нишави у османско доба / Драгана Амедоски, Ј. Шаљић, Нишки зборник 16–17 (2008) 145–154.

Исламска епиграфија на подручју Горњег Полимља / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Милешевски записи (Mileševa Writings) 7 (Пријепоље 2007) 247–263. – Summary: Islamic Epigraphy of Gornje Polimlje Region.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Free AI Website Builder