др Милош Ивановић

виши научни сарадник
e-mail: milos.ivanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Смедеревској Паланци (1984). Основну школу и гимназију завршио је у Великој Плани. Дипломирао је 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Властела Државе српских деспота одбранио је 2014. на истом факултету.
Током 2013. и 2014. радио је на Филозофском факултету у Београду. У Историјском институту ради од 2014. године.

Област истраживања: историја српског народа у позном средњем веку

Монографије:

„Добри људи“ у српској средњовековној држави. – Београд : Историјски институт, 2017. – 175 стр. – (Студије ; 7)


Расправе, чланци и прилози:

Историја Хумске епископије у средњем вијеку // Историја Епархије захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година од утемељења / ур. Милан Гулић. – Београд ; Требиње : Епархија захумско-хервецеговачка и приморска ; Мостар–Требиње : Видослов 2022, 111–124.

Краљ, властела и војска // Свети краљ Милутин : владар на раскршћима светова / ур. Срђан Пириватрић, Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић. – Београд : Задужбина Светог манастира Хиландара, 2022, 243–273. – Summary.

Повеље великог челника Радича – дипломатичка анализа // Историјски часопис 71 (2022) 149–178. – Summary.

The Images of Sultan Mehmed the Cocqueror in the Turkish Chronicle (Memoirs of a Janissary) of Konstantin Mihailović // Иницијал : часопис за средњовековне студије 9 (2021) 153–177. – Резиме: Слика султана Мехмеда Освајача у Турској хроници (Сећањима јаничара) Константина Михаиловића.

Шта је Константин Филозоф прећутао у Житију деспота Стефана Лазаревића? // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : XI научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021, 137–161. – (Дани српскога духовног преображења ; 27). – Summary.

Властела у време владавине Стефана Првовенчаног // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина. – Београд : Историјски институт, 2020, 119–137. – Summary. – (Зборник радова ; 42)

Немирне политичке прилике у Хуму и слабљење хумске епископије крајем XIII и почетком XIV века // Осам вијекова светосавља у Херцеговини / ур. Драга Мастиловић. – Гацко : Српско просвјетно и културно друштво Просвета, 2020, 104–125. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети 2020. године [и] Научни скуп историчара, Гацко, 2020)

Писмо Дубровчана кнезу Вукосаву : Дубровник, 1420, 26. фебруар // Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 147–156. – Résumé.

Телесне казне у средњовековној српској држави од времена Немањића до пада Деспотовине // Νομοφύλαξ : зборник радова у част Срђана Шаркића / ур. Тамара Илић, Марко Божић. – Београд : Правни факултет Универзитета Унион : Службени гласник, 2020, 283–304. – Summary.

Значај Подунавља у држави кнеза Лазара // Смедеревски крај и Подунавље кроз историју : зборник радова / ур. Александар Кадијевић, Светозар Бошков, Борис Стојковски. – Нови Сад : Центар за историјска истраживања : Филозофски факултет ; Смедерево : Историјски архив, 2019, 2019, 43–55. – Summary.

Историјска перцепција султана Бајазита I у делу Константина Филозоф / Марко Шуица, М. Ивановић // Историјски часопис 68 (2019) 69–98. – Summary.

Краљевство и друштвена елита у земљама Немањића // Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића : тематски зборник у част 800 година од проглашења краљевства и аутокефалне архиепископије свих српских и поморских земаља / ур. Љубомир Максимовић, Срђан Пириватрић. – Београд : Српска академија наука и уметности : Српски комитет за византологију, 2019, 451–502. – Summary.

Militarization of the Serbian State under Ottoman Pressure // Hungaraian Historical Review 8, no. 2 (2019), András Vadas et János M. Bak, Special Editors of Thematic Issue, Moving Borders in Medieval Central Europe, Budapest : Academiae Scientarum Hungaricae, 390–410.

Purgari u gradskim naseljima srednjovekovne Bosne i Srbije // Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive / ur. Elmedina Duranović, Enes Dedić, Nedim Rabić. – Sarajevo : Institut za historiju Univerziteta, 2019, 253–272.

Serbian Hagiographies on the Warfare and Political Struggles of the Nemanjič Dynasty (from the Twelfth to the Fourteenth Century) // Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society / ed. Suzana Miljan, Éva B. Halász, Alexandru Simon. – Cluj-Napoca : Romanian Academy ; Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts ; London : School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2019, 103–129.

Стефан Лазаревић у култним списима о кнезу Лазару // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : X научни скуп / ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019, 213–224. – (Дани српскога духовног преображења ; 26). – Summary.

Властела у житијима архиепископа Данила II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 171–183. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 25)

Заборављени ктитори у средњовековној Србији // Иницијал : часопис за средњовековне студије 6 (2018) 47–72. – Summary.

The Nobility of the Despotate of Serbia between Ottoman Empire and Hungary (1457–1459) // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 167–177.

Писмо Дубровчана Љубиши Богданчићу и Вукосаву Познановићу // Грађа и прошлости Босне 11 (2018) 87–92. – Résumé.

Један поглед на „власт“ у Држави српских деспота // 600 година манастира Павловац / ур. Велибор Катић, Немања Марковић. – Младеновац : Градска општина Младеновац, 2017, 169–180. – Summary.

Насилне промене на српском престолу у Даниловом зборнику // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 113–127. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Писмо Љубише Богданчића Дубровчанима // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 111–119. – Résumé.

Политички значај светитељских култова крајем XIV и почетком XV века у држави Лазаревића // Љубостињска приношења : годишњак Јефимијиних дана 3 (2017) 133–144.

Развој институције имунитета у српској средњовековној држави до краја владавине краља Милутина // Историјски часопис 66 (2017) 49–83. – Summary.

Szerb-magyar katonai együttműködés Lazarevics István, valamint Brankovics György despoták uralkodása idjében, Csaták, amelyek összekötnek : a nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata/Bitke koje nas povezuju : bitke kod Beograda i Petrovaradina, Csaták, amelyek összekötnek : a nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata/Bitke koje nas povezuju : bitke kod Beograda i Petrovaradina. – Újvidék : Forum, 2017, 40–49.

Cyrillic Correspondence Between the Commune of Ragusa and Ottomans 1396–1458 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 43–63. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works ; 35).

Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 41–56. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Властеоска обележја у археолошком контексту / М. Ивановић, Угљеша Војводић // Процеси византинизације и српска археологија / ур. Весна Бикић. – Београд : Српски комитет за византологију : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2016, 159–165. – (Византијско наслеђе и српска уметност ; 1)

The Marks of Nobility in the Archaeological Context / M. Ivanović, Uglješa Vojvodić // Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology / ed. Vesna Bikić. – Beograd : The Serbian National Committee of Byzantine Studies : Službeni glasnik : Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 159–165. – (Byzantine Heritage and Serbian Art ; I)

Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима : (Борач, 1441, април 10) // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 73–83. – Résumé.

Пронија у држави српских деспота // Зборник радова Византолошког института 53 (2016) 323–341). – Summary.

Foreigners in the Service of Despot Đurađ Branković on Serbian territory // Banatica 26/II (2016) 257–268. – Rezumat.

The Danube in Serbian–Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / M. Ivanović, Neven Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Два писма Дубровчана војводи Вукосаву, Љубиши Богданчићуи жупану Радосаву поводом заточења Рахца Богишића : (I) Дубровник, 1410, 30. април (II) Дубровник, 1410, 4. јун // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 31–39. – Résumé.

„Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића // Историјски часопис 64 (2015) 159–187. – Summary.

Лажна хрисовуља цара Стефана Душана о међама хиландарских поседа на Светој Гори : 26. април 1348. године // Стари српски архив 14 (2015) 33–64. – Summary.

Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku / M. Ivanović, Boris Stojkovski // Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, 77–103. –Summary.

Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji // Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists – Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities : Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2015, 93–96.

Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег века // Српска теологија данас 2014 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015, 197–203.

Чудесна излечења на гробовима српских светитеља у средњем веку // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 183–191.

The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School // ISHA Journal 3 (2014): The selection of papers from the Autumn Seminar of International Students of History Association. – Zagreb : Klub studenata povijesti ISHA Zagreb, 2014, 69–79.

Развитак војне службе као основ формитања властеоског слоја у српској средњовековној држави // Војно-историјски гласник 1 (2014) 30–48. – Summary.

Српске средњовековне медицинске установе // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2014, 133–139.

Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 75–94. – Summary.

Угрожавање црквених поседа од стране властеле у српској средњовековној држави // Српска теологија данас 2013 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 143–150.

Хрисовуља краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији поклања цркву Св. Богородице у Липљану : [1336/1337]–1343 // Стари српски архив 13 (2014) 33–64. – Summary.

Писмо Дубровчана челнику Миљану : Дубровник, 1406, фебруар 17. // Стари српски архив 12 (2013) 111–119. – Summary.

Средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају // Жупски зборник : часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе 8 (Aлександровац 2013) 7– 22. – Summary.

Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковић : Дубровник, 1402, децембар 12. // Стари српски архив 11 (2012) 115–121. – Résumé.

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима : на Међуречју код Самобора, 1461, октобар 13. // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 81–90. – Résumé.

Писмо Дубровчана турском кадији у Глухавици : Дубровник: 1396, март 28. // Стари српски архив 10 (2011) 117–122. – Résumé.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младен Станчић, кнез, властелин, 33; Мркша Сићевски, војвода, властелин, 111; Никола Дореновић, властелин, 360–361; Никола Птичић, трговац, 363; Никола Родоп, протовестијар, властелин, 365; Никола Скобаљић, властелин, 366; Никон, патријарх српски, 494; Никша, православни свештеник, 497; Новак Караљук, властелин, 521; Оливер Големовић Олко, кефалија, властелин, 655.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Марин Бенешић, трговац, 51; Мароје Вучинић, дубровачки трговац, 231–232; Мартол Латиница, трговац, кнез, 252; Миклеуш, кнез, 422; Миливој Дивичић/Девичић, кнез, службеник босанског краља, 494; Милица, властелинка, 536; Милтош, војвода, властелин, 679; Миљан, челник, властелин, 711; Миотош, војвода, властелин, 747–748; Михаило, војвода, властелин, 833–834.
 

Miloš Ivanović, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: milos.ivanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1984. Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Relationship between Lazarević and Branković, from The Battle of Kosovo to death of despot Stefan Lazarević.
Ph.D. thesis: Nobility In The State of Serbian Despots, 2014.
Worked at Faculty of Philosophy in Belgrade. Working at the Institute of History since 2014.
Field of Research: History of the Serbian people in the Middle Ages.
Languages: English, French, Old Slavonic.


Monographs:

„Добри људи“ у српској средњовековној држави. – Београд : Историјски институт, 2017. – 175 p. – Summary: „Boni Homines“ in Medieval Serbian State. – (Studies ; 7)


Articles and essays:

Историја Хумске епископије у средњем вијеку // Историја Епархије захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година од утемељења / ур. Милан Гулић. – Београд ; Требиње : Епархија захумско-хервецеговачка и приморска ; Мостар–Требиње : Видослов 2022, 111–124.

Краљ, властела и војска // Свети краљ Милутин : владар на раскршћима светова / ур. Срђан Пириватрић, Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поповић = The Holy King Milutin / eds. Srđan Pirivatrić, Smilja Marjanović-Dušanić, Danica Popović. – Београд : Задужбина Светог манастира Хиландара, 2022, 243–273. – Summary.

Повеље великог челника Радича – дипломатичка анализа // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 149–178. – Summary: The Charters of Grand Čelnik Radič – a Diplomatic Analysis.

The Images of Sultan Mehmed the Cocqueror in the Turkish Chronicle (Memoirs of a Janissary) of Konstantin Mihailović // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 9 (2021) 153–177. – Резиме: Слика султана Мехмеда Освајача у Турској хроници (Сећањима јаничара) Константина Михаиловића.

Шта је Константин Филозоф прећутао у Житију деспота Стефана Лазаревића? // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : XI научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : XI Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021, 137–161. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 27). – Summary: What the Constantine the Philosopher Was Silent on in the Hagiography of Despot Stefan Lazarević?.

Властела у време владавине Стефана Првовенчаног // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина = Stefan the First-Crowned and His Time / Ed. in chief Aleksandar Rastović ; Ed. Ivana Komatina. – Београд : Историјски институт, 2020, 119–137. – Summary: The Nobility During the Rule of Stefan the First-Crowned. – (Collection of Works ; 42)

Значај Подунавља у држави кнеза Лазара // Смедеревски крај и Подунавље кроз историју : зборник радова / ур. Александар Кадијевић, Светозар Бошков, Борис Стојковски. – Нови Сад : Центар за историјска истраживања : Филозофски факултет : Смедерево : Историјски архив, 2019, 2019, 43–55. – Summary: The Importance of Podunavlje in the State of Prince Lazar.

Историјска перцепција султана Бајазита I у делу Константина Филозоф / Марко Шуица, М. Ивановић // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 69–98. – Summary: The Historical Perception of Sultan Bayezid I in the Hagiography of Despot Stefan Lazarević by Constantine the Philosopher.

Краљевство и друштвена елита у земљама Немањића // Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића = The Kingdom and the Archbishopric of the Serbian and Maririme Lands of the Nemanjić Dinasty / Eds. Ljubomir Maksimović, Srđan Pirivatrić. – Београд : Српска академија наука и уметности : Српски комитет за византологију, 2019, 451–502. – Summary: Kingship and the Social Elite in the Lands of the Nemanjićs.

Militarization of the Serbian State under Ottoman Pressure // Hungaraian Historical Review 8, no. 2 (2019), András Vadas et János M. Bak, Special Editors of Thematic Issue, Moving Borders in Medieval Central Europe, Budapest : Academiae Scientarum Hungaricae, 390–410.

Purgari u gradskim naseljima srednjovekovne Bosne i Srbije // Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive / ur. Elmedina Duranović, Enes Dedić, Nedim Rabić. – Sarajevo : Institut za hisotriju Univerziteta, 2019, 253–272.

Serbian Hagiographies on the Warfare and Political Struggles of the Nemanjič Dynasty (from the Twelfth to the Fourteenth Century) // Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society / ed. Suzana Miljan, Éva B. Halász, Alexandru Simon. – Cluj–Napoca : Romanian Academy ; Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts ; London : School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2019, 103–129.

Стефан Лазаревић у култним списима о кнезу Лазару // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : X научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : X Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019, 213–224. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 26)

Властела у житијима архиепископа Данила II Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : IX Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 171–183. – Summary: The Nobility in the Hagiographies by Danilo II. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 25)

The Nobility of the Despotate of Serbia between Ottoman Empire and Hungary (1457–1459) // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. – Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 167–177.

Писмо Дубровчана Љубиши Богданчићу и Вукосаву Познановићу : Дубровник, 1415, 3. октобар // Грађа и прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 87–92. – Résumé: La lettre des ragusains à Ljubiša Bogdančić et Vukosav Poznanović.

Један поглед на „власт“ у Држави српских деспота // 600 година манастира Павловац / ур. Велибор Катић, Немања Марковић. – Младеновац : Градска општина Младеновац, 2017, 169–180. – Summary.

Насилне промене на српском престолу у Даниловом зборнику // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 113–127. – Summary: The Violent Changes on the Serbian Throne in Danilo's. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 24)

Писмо Љубише Богданчића Дубровчанима : Требиње, 1412, март // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 111–119. – Résumé: Lettre de Ljubiša Bogdančić aux Ragusains : Trebinje, 1412, mars.

Политички значај светитељских култова крајем XIV и почетком XV века у држави Лазаревића // Љубостињска приношења : годишњак Јефимијиних дана 3 (2017) 133–144.

Развој институције имунитета у српској средњовековној држави до краја владавине краља Милутина // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 49–83. – Summary: Development of the Instituion of Immunity in the Serbian Medieval State until the End of Reign of King Milutin.

Szerb-magyar katonai együttműködés Lazarevics István, valamint Brankovics György despoták uralkodása idjében, Csaták, amelyek összekötnek : a nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata/Bitke koje nas povezuju : bitke kod Beograda i Petrovaradina, Csaták, amelyek összekötnek : a nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata/Bitke koje nas povezuju : bitke kod Beograda i Petrovaradina. – Újvidék : Forum, 2017, 40–49.

Cyrillic Correspondence Between the Commune of Ragusa and Ottomans 1396–1458 // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 43–63. – Özet: 1396 –1458 yillar arasinda Dubrovnik topluluğun osmanlilarla kiril alfabesiyle yazişmasi. – (Collection of Works ; 35)

Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 41–56. – Summary: The Nobility in the Hagiogrphy of Despot Stefan Lazarević by Constantine the Philosopher. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23)

Властеоска обележја у археолошком контексту / М. Ивановић, Угљеша Војводић // Процеси византинизације и српска археологија / ур. Весна Бикић. – Београд : Српски комитет за византологију : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2016, 159–165. – (Византијско наслеђе и српска уметност ; 1)

The Marks of Nobility in the Archaeological Context / M. Ivanović, Uglješa Vojvodić // Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology / ed. Vesna Bikić. – Beograd : The Serbian National Committee of Byzantine Studies : Službeni glasnik : Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, 159–165. – (Byzantine Heritage and Serbian Art ; I)

Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима : (Борач, 1441, април 10) // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 73–83. – Résumé: Charte du voïvode Radosav Pavlović pour les Ragusains : Borač, 1441, 10 avril.

Пронија у држави српских деспота // Зборник радова Византолошког института (Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines) 53 (2016) 323–341. – Summary: The Pronoia in the State of Serbian Despots.

Foreigners in the Service of Despot Đurađ Branković on Serbian territory // Banatica 26/II (2016) 257–268. – Rezumat.

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / M. Ivanović, Neven Isailović // Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis, Serie nouă, Istorie – Arheologie 5 (2015) 377–393.

Два писма Дубровчана војводи Вукосаву, Љубиши Богданчићу и жупану Радосаву поводом заточења Рахца Богишића : (I) Дубровник, 1410, 30. април (II) Дубровник, 1410, 4. јун // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 31–40. – Résumé: Deux lettres des ragusains adressees au voivode Vukosav, a Lubiša Bogdanović et au joupan Radosav a l’occasion de l’incarceration de Rahac Bogišić : (I) Dubrovnik, 1410, 30 avril (II) Dubrovnik, 1410, 4 juin.

„Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 159–187. – Summary: "Boni Homines" of Despot Stefan Lazarević's Novo Brdo Legal Codes.

Лажна хрисовуља цара Стефана Душана о међама хиландарских поседа на Светој Гори : 26. април 1348. године // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 14 (2015) 33–64. – Summary: The False Chrysobull of Emperor Stefan Dušan on the Boundaries of Hilandar Estates on Mount Athos : April 26th 1348.

Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku / M. Ivanović, Boris Stojkovski // Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, 77–103.

Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji // Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. – Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities : Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2015, 93–96.

Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег века // Српска теологија данас 2014 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015, 197–203.

Чудесна излечења на гробовима српских светитеља у средњем веку // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 183–191.

The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School // ISHA Journal 3/2014 : The selection of papers from the Autumn Seminar of International Students of History Association 24–30 September 2012, Zagreb, Croatia. Zagreb 2014.

Развитак војне службекао основ формитања властеоског слоја у српској средњовековној држави // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2014) 30–48.

Српске средњовековне медицинске установе // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2014, 133–139.

Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / ed. Siniša Mišić. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2014, 75–94. – Summary: The Structure of Nobility in the State of Prince Lazar.

Угрожавање црквених поседа од стране властеле у српској средњовековној држави // Српска теологија данас 2013 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 143–150.

Хрисовуља краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији поклања цркву Св. Богородице у Липљану : [1336/1337]–1343 // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 13 (2014) 33–64. – Summary: Chrysobull of King Stefan Dušan in which he donated to Hilandar Pirg Hrusija the Church of Saint Virgin Marys in Lipljan : [1336/1337]–1343. – (Festschrift in Honor of Professor Andrija Veselinović)

Писмо Дубровчана челнику Миљану : Дубровник, 1406, фебруар 17. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 12 (2013) 111–119. – Summary: Letter of Ragusans to Čelnik Miljan : Dubrovnik, 1406, February 17th.

Средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају // Жупски зборник 8 (2013) 7–22.

Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковићу : Дубровник, 1402, децембар 12. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 115–121. – Résumé: Lettres des Ragusains a Mara et Đurađ Branković : Dubrovnik, 1402, décembre 12.

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима : на Међуречју код Самобора, 1461, октобар 13. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 81–90. – Résumé: Charte de l'herceg Stefan Vukčić pour les Ragusains : A Samobor dans le Medjurečje, 1461, octobre 13.

Писмо Дубровчана турском кадији у Глухавици, Дубровник : 1396, март 28. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 117–122. – Résumé: Lettre des Ragusains adressée au cadi turc à Gluhavica : Dubrovnik, 1396, mars 28.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Младен Станчић, кнез, властелин, 33; Мркша Сићевски, војвода, властелин, 111; Никола Дореновић, властелин, 360–361; Никола Птичић, трговац, 363; Никола Родоп, протовестијар, властелин, 365; Никола Скобаљић, властелин, 366; Никон, патријарх српски, 494; Никша, православни свештеник, 497; Новак Караљук, властелин, 521; Оливер Големовић Олко, кефалија, властелин, 655.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Марин Бенешић, трговац, 51; Мароје Вучинић, дубровачки трговац, 231–232; Мартол Латиница, трговац, кнез, 252; Миклеуш, кнез, 422; Миливој Дивичић/Девичић, кнез, службеник босанског краља, 494; Милица, властелинка, 536; Милтош, војвода, властелин, 679; Миљан, челник, властелин, 711; Миотош, војвода, властелин, 747–748; Михаило, војвода, властелин, 833–834.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Drag and Drop Website Builder