др Невен Исаиловић

виши научни сарадник
e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1981) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Политика босанских владара према Далмацији (1391–1409). Докторску дисертацију Владарске канцеларије у средњовековној Босни одбранио је 2014. на истом факултету.
Био је ангажован као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у Историјском институту (2006–2007). У Историјском институту ради од 2007. године.
Генерални је секретар „Центра за напредне средњовековне студије” из Београда од 2011. године и секретар часописа Иницијал – Часопис за средњовековне студије од 2013. године. Председник је Удружења истраживача института хуманистичких наука од 2019. године. Члан је Председништва Заједнице института Србије од 2020. године. Члан је Редакционог монографских издања Историјског института.
Добитник је награде Матице српске „Иларион Руварац” зa 2019. годину за монографију Документи владара средњовековне Србије и Босне у венецијанским збиркама (са Н. Порчићем)

Област истраживања: политичка и друштвена историја југоисточне Европе и Медитерана у позном средњем веку, историја средњовековног племства, средњовековна писменост и дипломатика, помоћне историјске науке.

Монографије:

Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.) / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević. – Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku – Nacionalni park Krka, 2019. – 804 str.

Документи владара средњовековне Србије и Босне у венецијанским збиркама / Небојша Порчић, Н. Исаиловић. – Београд : Архив Србије, 2019. – 537, LXXIX стр. – Summary.

Библиографија академика Симе Ћирковића / приредили Славица Мереник, Н. Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. – 156 стр. – (Посебна издања ; 61)

Расправе, чланци и прилози:

Датација у средњовековним босанским исправама // Српске повеље средњовјековне Босне и Хума (историјски, теолошки, књижевни и језички аспекти) // ур. Зорица Никитовић, Н. Исаиловић. – Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци : Филолошки факултет, 2022, 13–39. – Summary.

Distrikt Oprominje u doba Nelipčića i Talovaca // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 35–43.

Западна политика. Папе, краљеви, моћници, комуне / Небојша Порчић, Н. Исаиловић // Свети краљ Милутин : на раскршћу светова / ур. Срђан Пириватрић, Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић. – Београд : Задужбина Светог манастира Хиландара, 2022, 147–185. – Summary.

Pad Oprominja pod osmansku vlast i izbjeglištvo prominskoga plemstva // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 55–60.

Srednje i niže plemstvo distrikta Oprominje u kasnom srednjem vijeku // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 45–53.

The Battle of Lašva (1415) – The Greatest Hungarian Defeat after Nicopolis Revisited, Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe. II Life under the Shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th Centuries), ed. Zsuzsanna Kopeczny. – Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 83–91.

Библиографија академика Ђуре Тошића / Славица Мереник, Н. Исаиловић // Споменица академику Ђури Тошићу. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2021, 17–34. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Исправа деспота Стефана Лазаревића о годишњем сајму у граду Мункачу : (Некудим, 6. мај 1427. године) / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 9 (2021) 209–222. – Summary.

Нека разматрања о Влатковићима, Крајини и Заострогу / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академику Ђури Тошићу ; прир. Н. Исаиловић. – Бања Лука : Академија наука Републике Српске, 2021, 139–177. – Summary. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Обичајно право у наменским обрасцима повеља босанских владара и великаша // Историјски часопис 70 (2021) 117–176. – Summary.

Повеља великог војводе Хрвоја Вукчића и кнеза Иваниша Нелипчића Шибенику // Грађа о прошлости Босне 14 (2021) 17–43. – Résumé.

Повеља краља Стјепана Остојића Дубровнику којом потврђује повеље својих претходника // Грађа о прошлости Босне 14 (2021) 45–77. – Résumé.

Попис нахије Нечвен из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 81–143 – Summary.

From Croatia to Transylvania: War, Migration, and Adaptive Strategies in the Case of the Perušić Family (15th–17th Centuries) / Florin Nicolae Ardelean, N. Isailović // Povijesni prilozi 60 (2021) 213–256. – Sažetak: Od Hrvatske do Transilvanije: Rat, migracija i prilagodbene strategije na primjeru obitelji Perušić (15. – 17. stoljeće)

Хум и Хумска земља у титулатури средњовековних владара и великаша // Српско писано насљеђе и историја средњовековне Босне, Хума и Травуније / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет : Филозофски факултет ; Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2021, 13–37. – Summary.

Croatian Noble Refugees in Late 15th and 16th Century Banat and Transylvania – Preliminary Findings // Revue des Études Sud-Est Européennes 59 (2021) 125–155.

Newcomers as Office Holders: The familiares of Hrvoje Vukčić in Central Dalmatian Cities, Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The Newcomers and the City, eds. Irena Benyovsky Latin – Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institute of History, 2020, 171–182.

Partnerstvo u pokušaju – temeljne značajke odnosa Alfonsa V. i Stjepana Vukčića Kosače // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 52/3 (Zagreb 2020) 37–68. – Summary.

Писмо херцега Матије Косаче Фрањи Баћањију // Иницијал : часопис за средњовековне студије 8 (2020) 165–180. – Summary.

Повеља великог војводе Хрвоја Вукчића Шибенику // Грађа о прошлости Босне 13 (2020) 65–112. – Résumé.

A Száva–Drina köze a késő középkorban: Magyarország, Szerbia és Bosznia között // A keresztény Európa határán : fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből / szerkesztette Hornyák Árpád. – Forum : Újvidék, 2020, 99–113.

Међуречје Саве и Дрине у позном средњем веку: између Угарске, Србије и Босне // На граници хришћанске Европе : поглавља из хиљадугодишњег мађарско-српског суживота / ур. Арпад Хорњак. – Форум : Нови Сад, 2020, 36–49.

Неколико докумената о средњовековној Босни из збирке Miscellanea saeculi XV Државног архива у Дубровнику // Синеза (Synesis) : часопис за друштвене и хуманистичке науке 1/1 (2020) 97–128.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића за цех кројача у Нађбањи / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 7–29. – Summary.

Bosnia and Croatia-Dalmatia in the Late Middle Ages. A Historical Perspective // Medieval Bosnia and South-East European Relations. Political, Religious, and Cultural Life at the Adriatic Crossroads / eds. Dž. Dautović – E. O. Filipović – N. Isailović. – Leeds : ARC Humanities Press, 2019, 5–52.

The Personnel of Royal and Noble Chanceries as Diplomats in Late Medieval Bosnia // Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society / eds. S. Miljan – É. B. Halasz – A. Simon. – Cluj-Napoca : Romanian Academy (Centre for Transylvanian Studies) ; Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts ; London : School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2019, 197–234.

Повеља бана Стјепана II Котроманића кнезу Ивану Нелипчићу : Книн, 23. јун 1345. // Грађа о прошлости Босне 12 (2019) 9–39. – Résumé.

Pogled iznutra i pogled sa strane – percepcija srednjovekovne bosanske države i njenih stanovnika u domaćim i stranim izvorima // Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive – zbornik radova / ur. E. Duranović – E. Dedić – N. Rabić. – Sarajevo : Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2019, 33–57.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис 67 (2018) 13-53. – Summary.

Заклетвене формуле у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 235–252. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 25)

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом се утврђује измирење Вука, сина Обрада, и његових сродника из Санице : Саница, 1315. // Грађа о прошлости Босне 11 (2018) 9–29. – Résumé.

Помени српског имена у средњовековним босанским исправама // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 261-282. – Summary.

Српски језик и писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Н. Исаиловић, Александар Крстић // Преводилац : часопис Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary.

A Contribution to Medieval Croatian Diplomatics: Cyrillic Charters of Croatian Nobility from the Franciscan Monastery on Trsat in Rijeka // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. –Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 137–152.

На кривудавом путу критичког издавања грађе о средњовековној Босни – Поводом десетогодишњице „Грађе о прошлости Босне“ // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 11–20.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом даје слободу сину Јурја Хранићевог и Марице : Кључ, 25. маја 1325 // Грађа о прошлости Босне 10 (2017) 69–89. – Résumé.

Помени предака и сродника у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017, 103–111. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Прилог о деловању кнеза и војводе Петра Павловића у босанско-угарско-турским сукобима почетком XV века // Историјски часопис 66 (2017) 173–208. – Summary.

Четири исправе о поседима Хрвоја Вукчића у Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије 5 (2017) 127–155. – Summary.

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 195–227. – Summary.

Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine // Povijesni prilozi 50 (2016) 263–295. – Summary.

Living by the Border – South Slavic Marcher Lords in the Late Medieval Balkans (13–15th Centuries // Banatica 26/2 (2016) 105–117. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou’s residence)

Legislation Concerning the Vlachs of the Balkans Before and After Ottoman Conquest: An Overview // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 25–42. – Özet. – Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 35)

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 9 (2016) 85–100. – Résumé.

Повеља бана Дамјана Хорвата Дубровчанима о слободи трговине // Иницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 241–253. – Summary.

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / Miloš Ivanović, N. Isailović // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 377–393.

Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе // Пад Босанског краљевства 1463. године / ур. Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић, ур. изд. Н. Исаиловић. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 29–86. – Summary. – (Зборник радова ; 29)

Један непознати извор о предаји градова Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду 1410. године // Историјски часопис 64 (2015) 135–158. – Summary.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / N. Isailović, Aleksandar Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania / eds. Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă. – Cluj-Napoca : „George Bariţiu“ Institute, 2015, 185–195. – Abstract. – (Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” de Academia Română, Filiala Cluj–Napoca. Series historica 54, Supliment 1 = Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca. Series historica 54, Supplement 1)

Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку: дипломатички осврт // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235–258. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одјељење друштвених наука ; 38)

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 73–93. – Résumé.

Четири писма из 1450. и 1451. године о промету дубровачке робе према Босни // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 21–35. – Summary.

Digital Humanities оr Digital Versus Humanities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 19–23. – Резиме.

Digitization of the Historical Periodical Publications – IČ, BIG, MG – with Remarks about Specificities and Possibilities / Aleksandra Fostikov, N. Isailović // Преглед Националног центра за дигитализацију 24 (2014) 50–54. – Резиме.

Жупа Врм и град Клобук у средњем вијеку / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Клобук кроз историју : међународни тематски зборник / гл. и одг. ур. Бранко Јовановић. – Требиње : Музеј Херцеговине : Удружење добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук“, 2014, 61–74. – Summary.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем : Ливно, 1449, децембар 2. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 85–101. – Résumé.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 89–102. – Résumé.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary.

Попис нахије Косово из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 255–290. – Summary.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29, Дубровник / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 131–147. – Résumé.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11. – Дубровник 1463, новембар 11. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary.

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића : 1287, мај 8, Земуник // Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 9–25. – Résumé.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Невен Исаиловић, А. Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević // Povijesni prilozi 43 (2012) 31–58. – Summary.

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) грађа 32 (2011) 75–85. – Summary.

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века // Пад Српске деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа / ур. Момчило Спремић – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 203–214. – Summary. – (Научни скупови ; 134. Одељење историјских наука ; 32)

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 101–124. – Summary.

Неколико нових података из 1436. године о фамилијарима Хрватинића у жупама Земуник и Глаж // Историјски часопис 60 (2011) 153–177. – Summary.

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику : 1390, 11. јун, Сутјеска // Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 31–47. – Résumé.

Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени : Јајце, 1412, април 2. // Стари српски архив 10 (2011) 165–180. – Résumé.

Шах Мелек (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академика Симе Ћирковића / гл. и одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary. – (Зборник радова ; 25)

Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 23–38. – Summary.

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу : Скрадин, 1305, фебруар 21. // Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 11–27. – Résumé.

Повеља краља Стефана Остоје Сплићанима : Сутјеска, 1402, децембар 15. // Стари српски архив 9 (2010) 167–186. – Résumé.

Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998) / ur. Dubravko Lovrenović. – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 307–325. – Summary.

О фамилијарима Хрвоја Вукчића Хрватинића у Сплиту (1403–1413) // Историјски часопис 58 (2009) 125–146. – Summary.

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу датом Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 91–98. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу о дугу Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 71–89. – Résumé.

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Стари српски архив 8 (2009) 143–163. – Résumé.

Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје : Звечај, 1404, јануар 15. Дубровник, 1404, јануар 17. // Стари српски архив 8 (2009) 173–188. – Résumé.

Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту : Бобовац – Сутјеска, 24. јул 1457. године // Стари српски архив 7 (2008) 175–186. – Résumé.

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Историјски часопис 56 (2008) 15–20.

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Јелена Илић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 81–95. – Summary.

Записници са суђења Михаилу Кабужићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 7–29. – Summary.

Михаило Кабужић, дубровачки одметник – босански дипломата // Историјски часопис 56 (2008) 389–406. – Summary.

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и краљици Марији : Сучани, 23. август 1393. године // Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 87–97. – Résumé.

Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе // Историјски часопис 54 (2007) 131–150. – Summary.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године : Високи, 1. септембар // Стари српски архив 6 (2007) 123–138. – Résumé.

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године : Неретва, 14. март 1356. године // Стари српски архив 6 (2007) 139–149. – Résumé.

Цртице о Качићима у Макарском приморју у XV веку // Историјски часопис 55 (2007) 119–131. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Државни архив у Дубровнику // Српска енциклопедија. III/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности, 2021, 659.

Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. – Одреднице: Варош, 37; Витача, босанска краљица, 151; Воислав (Војслав) Вукчић, властелин, кнез, 233; Вук Банић, властелин, кнез, 336; Вук Вукчић, војвода, бан, 337; Вучинић, Вејн, 385; Гелчић (Ђелчић), Јосип, историчар, 448–449; Грађани, 686–687.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Младен I (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, бан Босне, 31–32; Младен II (Младин, Mladеnus/Mladinus Secundus) Брибирски, кнез, бан Хрвата и Босне, 32; Младен III (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, зет цара Душана, 32; Ненац Чихорић, хумски властелин, жупан, 275–276; Никола Базејо, адмирал босанског краља Твртка I, 358–359; Никола Бокшић, протовестијар, 359; Никола Теста, витез, посланик босанских владара, 368; Нинослав, син босанског бана Стјепана I, 511; Новак Маћедол (Новак Маћедон, Novachus Machiedon), трговац, цариник, 521–522; Павле I Брибирски, хрватски великаш, бан, 729; Павле II Брибирски, хрватски великаш, кнез, 729–730; Павле Вукославић, властелин, кнез, 730; Павле Хрватинић, властелин кнез, 733.

Двор // Српска енциклопедија. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018, 842.

Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. – Одреднице: Анжујци, угарска владарска династија, 101–102; Арпадовићи, угарска владарска династија, 121–122; Бан, титула владара или владаревог намјесника, 121–122.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Маргарита Марцано (Margarita di Marzano di Aragonia), херцежица, друга жена херцега Влатка Косаче, 35; Марко Влатковић, кнез, властелин, 124; Марко Драгишић, кнез, властелин, 124–125; Матија Војсалић, властелин, „босански краљ“, 279; Матија Радивојевић (Sabançich), 279–283; Милат Остојић Зузорина, дубровачки трговац, 457; Милоје, дјед, старешина босанске цркве, 580; Мирослав, дјед, старешина босанске цркве, 773; Мирохна, дјед, старешина босанске цркве, 773–774.

Кујава, краљица, жена босанског краља Остоје // Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011, 415–416.

Кабожић/Кабужић, Михаило Михо // Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009, 774–775.

Преводи:

Ч. Рос, Ратови ружа / превео Н. Исаиловић. – Београд : Утопија, 2005. – 140 стр. 

Neven Isailović, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Political Culture of England in the 15th Century in 2005.
M. A. thesis: Policy of the Bosnian Rulers towards Dalmatia (1391-1409), 2008.
Ph. D. thesis: Chanceries of Rulers in Medieval Bosnia, 2014.
Working in the Institute of History since 2007.
Chairman of the Association of Researchers of the Institutes of Humanities since 2019. Member of the Presidency of the Association of Institutes of Serbia since 2020.
Member of the Editorial Board of the Monographs of the Institute of History.
Recipient of the "Ilarion Ruvarac" award of Matica Srpska for 2019 for the monograph "Documents of the Rulers of Medieval Serbia and Bosnia in Venetian Collections" (together with N. Porčić)
Field of Research: Political and social history of the Balkans and the Mediterranean in the Late Middle Ages; medieval diplomatics.
Languages: English, French, Italian, Latin, Ancient Greek, Old Slavonic.


Monographs:

Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.) / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević. – Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku – Nacionalni park Krka, 2019. – 804 p.

Документи владара средњовековне Србије и Босне у венецијанским збиркама / Небојша Порчић, Н. Исаиловић. – Београд : Архив Србије, 2019. – 537, LXXIX p. – Summary: Documents of Rulers of Medieval Serbia and Bosnia in Venetian Collections.

Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.–1604.) / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević. – Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku – Nacionalni park Krka, 2019. – 804 p. – Summary: Petrovo polje in the Sources of the Ottoman Period (1528.–1604).

Библиографија академика Симе Ћирковића = Bibliography of Academician Sima Ćirković / прир. Славица Мереник, Н. Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. – 156 p. – (Monographs ; 61)


Articles and essays:

Датација у средњовековним босанским исправама // Српске повеље средњовјековне Босне и Хума (историјски, теолошки, књижевни и језички аспекти) // ур. Зорица Никитовић, Н. Исаиловић. – Бања Лука : Универзитет у Бањој Луци : Филолошки факултет, 2022, 13–39. – Summary: Dating in Medieval Bosnian Documents.

Distrikt Oprominje u doba Nelipčića i Talovaca // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 35–43.

Западна политика. Папе, краљеви, моћници, комуне / Небојша Порчић, Н. Исаиловић // Свети краљ Милутин : на раскршћу светова / ур. Срђан Пириватрћ, Смиља Марјановић Душанић, Даница Поповић. – Београд : Задужбина Светог манастира Хиландара, 2022, 147–185. – Summary.

Pad Oprominja pod osmansku vlast i izbjeglištvo prominskoga plemstva // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 55–60.

Srednje i niže plemstvo distrikta Oprominje u kasnom srednjem vijeku // Zbornik radova 330 godina župe Promina. Promina – slavlje spomena kao sjeme budućega... / gl. ur. Višeslav Aralica. – Promina : Župni ured sv. Mihovila : Općina Promina, [2022], 45–53.

The Battle of Lašva (1415) – The Greatest Hungarian Defeat after Nicopolis Revisited, Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe. II Life under the Shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th Centuries), ed. Zsuzsanna Kopeczny. – Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 83–91.

Библиографија академика Ђуре Тошића / Славица Мереник, Н. Исаиловић // Споменица академику Ђури Тошићу. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2021, 17–34. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Исправа деспота Стефана Лазаревића о годишњем сајму у граду Мункачу : (Некудим, 6. мај 1427. године) / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 9 (2021) 209–222. – Summary: A. Document of Despot Stefan Lazarević on the Annual Fair in the town of Munkács : (Nekudim, 6 May 1427).

Нека разматрања о Влатковићима, Крајини и Заострогу / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академику Ђури Тошићу ; прир. Н. Исаиловић. – Бања Лука : Академија наука Републике Српске, 2021, 139–177. – Summary. – (Споменица ; 15. Одјељење друштвених наука ; 48)

Обичајно право у наменским обрасцима повеља босанских владара и великаша // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 117–176. – Summary: Customary Law in Purpose-Specific Patterns of the Charters of Bosnian Rulers and Magnates.

Повеља великог војводе Хрвоја Вукчића и кнеза Иваниша Нелипчића Шибенику // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 14 (2021) 17–43. – Résumé: Charte de grand voïvode Hrvoje Vukčić et de knez Ivaniš Nelipčić au Šibenik.

Повеља краља Стјепана Остојића Дубровнику којом потврђује повеље својих претходника // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 14 (2021) 45–77. – Résumé: Charte du roi Stjepan Ostojić au Dubrovnik par laquelle il confirme les chartes de ses prédécesseurs.

Попис нахије Нечвен из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 81–143 – Summary: The Census of the Nećven Nāhiye from 1574.

Нека разматрања о Влатковићима, Крајини и Заострогу / Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Споменица академику Ђури Тошићу = Hommage to Academician Đuro Tošić / прир. Н. Исаиловић. – Бања Лука : Академија наука Републике Српске, 2021, 139–177. – Summary: Some Considerations on the Vlatković Family, Krajina and Zaostrog. – (Commemorative volume ; XV. Department of Social Sciences ; 48)

Неколико докумената о средњовековној Босни из збирке Miscellanea saeculi XV Државног архива у Дубровнику // Синеза (Synesis). Часопис за друштвене и хуманистичке науке 1/1 (2020) 97–128.

Повеља деспота Ђурђа Бранковића за цех кројача у Нађбањи / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 7–29. – Summary: The Charter of Despot Đurađ Branković to the Tailoring Guild in Nagybánya.

Bosnia and Croatia-Dalmatia in the Late Middle Ages. A Historical Perspective // Medieval Bosnia and South-East European Relations. Political, Religious, and Cultural Life at the Adriatic Crossroads / eds. Dž. Dautović. E. O. Filipović, N. Isailović. – Leeds : ARC Press, 2019. 5–52.

The Personnel of Royal and Noble Chanceries as Diplomats in Late Medieval Bosnia // Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society / eds. S. Miljan – É. B. Halasz – A. Simon. – Cluj–Napoca : Romanian Academy (Centre for Transylvanian Studies) ; Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts ; London : School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2019, 197–234.

Повеља бана Стјепана II Котроманића кнезу Ивану Нелипчићу : Книн, 23. јун 1345. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 12 (2019) 9–39. – Résumé: Charte de Ban Stjepan II Kotromanić au Knez Ivan Nelipčić : Knin, le 23 juin 1345.

Pogled iznutra i pogled sa strane – percepcija srednjovekovne bosanske države i njenih stanovnika u domaćim i stranim izvorima // Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive – zbornik radova / ur. E. Duranović – E. Dedić – N. Rabić. – Sarajevo : Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2019, 33–57.

Б(иј)ељин(а) – земља, кнештво, архиђаконат, дистрикт, нахија / Александар Крстић, Н. Исаиловић, Александар Јаковљевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 13–53. – Summary: B(ij)eljina – Land, Keneziatus, Archdeaconry, District, Nahiye.

Заклетвене формуле у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : IX Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 235–252. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revivel Week ; 25). – Summary: Oath Formulae in Medieval Bosnian Charters.

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом се утврђује измирење Вука, сина Обрада, и његових сродника из Санице : Саница, 1315. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 11 (2018) 9–29. – Résumé: La charte du knez Vukosav Hrvatinić par laquelle est établi la paix entre Vuk, le fils d'Obrad, et ses cousins de Sanica : Sanica, 1315.

Помени српског имена у средњовековним босанским исправама // Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума / ур. Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2018, 261–282. – Summary: References to the Serbian Name in the Medieval Bosnian Documents.

Српски језик и ћирилично писмо у југоисточној Европи у XV и XVI веку / Н. Исаиловић, Александар Крстић // Преводилац : часописа Удружења научних и стручних преводилаца Србије 79/1–2 (2018) 43–52.

Уговор о веридби Владислава II Немањића и Констанце Морозини : Венеција, 24. август 1293. године / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 7–45. – Summary: The Betrothal Contract between Vladislav II Nemanjić and Constanza Morosini.

A Contribution to Medieval Croatian Diplomatics: Cyrillic Charters of Croatian Nobility from the Franciscan Monastery on Trsat in Rijeka // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / eds. K. Jovanović, S. Miljan. –Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, 137–152.

Legislation Concerning the Vlachs of the Balkans Before and After Ottoman Conquest: An Overview // State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2017, 25–42. – Özet: Osmanli fethі öncesі ve sonrasi Balkan eflaklarina aіt kanunlar: genel bakiş. – (Collection of Works ; 35)

На кривудавом путу критичког издавања грађе о средњовековној Босни – Поводом десетогодишњице „Грађе о прошлости Босне“ // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 11–20. (Sur la route de l'édition critique des matériaux pour la Bosnie médiévale: à l'occasion du 10ème anniversaire des Matériaux pour l'histoire de Bosnie)

Повеља кнеза Вукослава Хрватинића којом даје слободу сину Јурја Хранићевог и Марице : Кључ, 25. маја 1325 // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 10 (2017) 69–89. – Résumé: Charte du knèze Vukoslav Hrvatinić donnant la liberté au fils de Juraj Hranić et Marica.

Помени предака и сродника у средњовековним босанским повељама // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 103–111. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 24). – Summary: Mentions of Ancestors and Kinsmen in Medieval Bosnian Charters.

Прилог о деловању кнеза и војводе Петра Павловића у босанско-угарско-турским сукобима почетком XV века // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 173–208. – Summary: A Contribution about the Activity of Knez and Voivode Petar Pavlović in the Bosnian-Hungarian-Turkish Conflicts at the Beginning of the 15th Century.

Четири исправе о поседима Хрвоја Вукчића у Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 5 (2017) 127–155. – Summary: Four Documents Concerning the Possessions of Hrvoje Vukčić in Dubrovnik (Ragusa).

Донација деспота Ђурђа Вуковића (Бранковића) Павлу Биринију из Вероне: проблем аутентичности / Александар Крстић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 4 (2016) 195–227. – Summary: Donation of Despot Đurađ Vuković (Branković) to Paul Birini of Verona: the Problem of Authenticity.

Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine // Povijesni prilozi (Historical Contributions) 50 (2016) 263–295. – Summary: Between Resistance and Loyalty: Lesser Nobility in the Territories under the Rule and Influence of the Nelipčić Family (after 1345).

Living by the Border – South Slavic Marcher Lords in the Late Medieval Balkans (13–15th Centuries // Banatica 26/2 (2016) 105–117. – Rezumat. – (Politics and Society in the Central and South-Eastern Europe (13th–16th Centuries) : International Conference held on the occasion of marking 700 Years from Charles Robert of Anjou's residence). – (Collection of Works ; 35)

Повеља краља Стефана Томаша Дубровчанима о слободи трговине : (Јајце, 1453, јануар 7) / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 9 (2016) 85–100. – Résumé: Charte du roi Stefan Tomaš pour les Ragusains au sujet mde la liberté de commercer.

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / Miloš Ivanović, N. Isailović // Tibiscum – Acta Musei Caransebesiensis, Serie nouă, Istorie – Arheologie 5 (2015) 377–393.

Дипломатичке особености владарских и великашких исправа уочи и након пада средњовековне босанске државе // Пад Босанског краљевства 1463. године = Fall of the Bosnian Kingdom in 1463 / Eds. in chief Srđan Rudić, Dubravko Lovrenović, Pavle Dragičević ; Ed. Neven Isailović. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 29–86. – Summary: Diplomatic Characteristics of Rulers' and Magnates' Charters in the Years Before and After the Fall of Medieval Bosnian State. – (Collection of Works ; 29)

Један непознати извор о предаји градова Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду 1410. године // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 135–158. – Summary: An Unknown Source on the Surrender of Hrvoje Vukčić Hrvatinić's Towns to Hungarian King Sigismund in 1410.

Serbian Language and Cyrillic Script as a Means of Diplomatic Literacy in South Eastern Europe in 15th and 16th Centuries / N. Isailović, Aleksandar Krstić // Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, eds. Susana Andea – Adinel Ciprian Dincă [Yearbook of „George Bariţiu“ Institute of Cluj–Napoca Supplement 54, series historica (2015)], Cluj–Napoca 2015, 185–195.

Трговински уговори између Босне и Дубровника у средњем веку: дипломатички осврт // Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић = Conference Proceedings in Honor to Academician Desanka Kovačević Kojić / Ed. in chief Rajko Kuzmanović ; Executive ed. Dragoljub Mirjanić ; Ed. Đuro Tošić ; Prep. by Željko Vujadinović. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 235–258. – Summary: Commercial Treaties between Bosnia and Dubrovnik (Ragusa) in the Middle Ages: a Diplomatical Overview.

Уговор краља Стефана Томаша и кнеза Николе Трогиранина о заједничкој трговини : Врандук, 1449, фебруар 3. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 8 (2015) 73–93. – Résumé: Contrat conclu entre le roi Stefan Tomaš et le knez Nikola Trogiranin au sujet d’un commerce mene en commun Branduk, 1449, février 3.

Четири писма из 1450. и 1451. године о промету дубровачке робе према Босни // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 21–35. – Summary: Four Letters from 1450 and the Traffic of Ragusan Merchandise towards Bosnia.

Digital Humanities or Digital Versus Humanities / N. Isailović, Aleksandra Fostikov // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 24 (2014) 19–23.

Digitization of the Historical Periodical Publication – IČ – BIG – MG – with Remarks about Specificieties and Possibilities / N. Isailović, Aleksandra Fostikov // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 24 (2014) 50–54.

Жупа Врм и град Клобук у средњем вијеку // Клобук кроз историју : међународни тематски зборник (Научни симпозијум). – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Требиње : Музеј Херцеговине : Удружење добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук“, 2014, 61–74. – Summary: Župa Vrm and Town of Klobuk in the Middle Ages.

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 7 (2014) 85–101. – Résumé: Document du roi Stefan Tomaš autorisant Jakov Testa a recouvrer l'argent pille a Sinj.

Повеља бана Дамјана Хорвата Дубровчанима о слободи трговине // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 2 (2014) 241–253. – Summary: The Charter of Ban Damjan Horvat on Commercial Privileges of Dubrovnik.

Два писма босанског краља Твртка II Твртковића Дубровчанима : 1424, фебруар 13, Сутјеска / Александра Фостиков Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 89–102. – Résumé: Deux lettre du roi de Bosnie Tvrtko II Tvrtković aux Ragusains : 1414, février 13, Sutjeska.

Дубровачко писмо госпођи Јевгенији (кнегињи Милици) о дуговима Ђерђаша и Новака Маћедона : 1399, март 5. / Александра Фостиков Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 7–14. – Summary: The Letter of the Commune of Dubrovnik to Lady Eugenia (Princess Milica) Concerning the Debts of Đerđaš and Novak Maćedon.

Попис нахије Косово из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 25–70. – Summary: The Census of the Kosovo Nâhiye from 1574.

Попис нахије Петрово поље из 1574. године / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 255–290. – Summary: The Census of the Petrovo polje nahiye from 1574.

Признаница херцега Петра Балше Косаче и његових посланика о пријему Конавоског дохотка од Дубровчана : 1509, септембар 29., Дубровник / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 6 (2013) 131–147. – Résumé: Reconnaissance de l'herceg Petar Balša Kosača et de ses emissaires attestant la reception du revenu des Konavli verse par les Ragusains : 1509, septembre 29, Dubrovnik.

Акта о исплати дела Светодмитарског дохотка деспотици Јелени : Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић, Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 69–80. – Summary: Documents on Payment of a Part of the "Saint Demetrius Tribute" to Despotess (Despina) Jelena.

Повеља бана Пријезде I којом додељује жупу Земуник својој ћерки и зету, сину бана Стјепана III Бабонића : 1287, мај 8, Земуник // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 5 (2012) 9–25. – Résumé: Charte du ban Prijezda Ier portant donation de la joupa de Zemunik a sa fille et a son gendre, fils du ban Stjepan III Babonjić : 1287, mai 8, Zemunik.

Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина : Биа, 1429, 5. мај / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 57–68. – Summary: Charter of Gospodin (Lord) Đurađ Branković by which He confirmed the Liberties of the Citizens of Debrecen.

Srednjovjekovno Brečevo i Polje Kanjane – još jedan pokušaj ubikacije / N. Isailović, Aleksandar Jakovljević // Povijesni prilozi (Historical Contributions) 43 (2012) 31–58. – Summary: Another Attempt at Locatng Medieval Brečevo and Polje Kanjane.

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђуро Тошић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 75–85. – Summary: Bogoje Radinčić from Gacko – Acceptance of Son-in-law to the Household between Service (Servitium) and Adoption (Affiliatio).

Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века // Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа = The Fall of the Serbian Despotate 1459 : Proceedings of the Scientific Meeting / Ed. Momčilo Spremić. – Београд : САНУ, 2011, 203–214. – Summary: Marriage plans of the Kotromanić dynasty and the mid-15th century state politics of Bosnia.

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 101–124. – Summary: Two Cyrillic Charters of Ivan VI (Anž) Frankopan issued to the Citizens of Omiš.

Неколико нових података из 1436. године о фамилијарима Хрватинића у жупама Земуник и Глаж // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 153–177. – Summary: Some New Data from 1436 on the Familiares of the Hrvatinići in the Župas of Zemunik and Glaž.

Повеља краља Твртка I Котроманића Шибенику : 1390, 11. јун, Сутјеска // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 4 (2011) 31–47. – Résumé: Charte du roi Tvrtko Ier Kotromanić à Šibenik : Sutjeska, le 11 juin 1390.

Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени : Јајце, 1412, април 2. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 165–180. Résume: Charte de l'herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić à son épouse Jelena : Jajce, 1412, 2 avril.

Шах Мелек : (Прилог историји турских упада у Босну 1414. и 1415. године) / Александар Јаковљевић, Н. Исаиловић, Споменица академика Симе Ћирковића = Homage to Academician Sima Ćirković / Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2011, 441–463. – Summary: Şah Melek (A Contribution to the History of the Turkish Incursions into Bosnia in 1414 and 1415).

Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 23–38. – Summary: Two Documents from the XV Century on Verbal Delict of the Ragusans and Bosnians.

Повеља бана Павла Шубића и његових синова кнезу Хрватину Стјепанићу : Скрадин, 1305, фебруар 21. // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 3 (2010) 11–27. (Charte du ban Pavle Šubić et de ses fils adressée au knez Hrvatin Stjepanić.)

Повеља краља Стефана Остоје Сплићанима // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 9 (2010) 167–186. (Charte du roi Stefan Ostoja aux habitants de Split.)

Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka // Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998). – Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 307–326. – Summary: Fragments on Familiares of the Hrvatinići in Dalmatia and Croatia in the late 14th and early 15th Century.

Записници са суђења Михаилу Кабужићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 7–29. – Summary: The Minutes of the Mihailo Kabužić's Trial.

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Јелена Илић, Н. Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 81–95. – Summary: Two Gravestone Inscriptions from Grabovica on Rudnik from 1739.

О фамилијарима Хрвоја Вукчића Хрватинића у Сплиту (1403–1413) // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 125–146. – Summary: On Familiares of Hrvoje Vukčić Hrvatinić in Split (1403–1413).

Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : Брадина на Ивану, 1392, јун 6. / Н. Исаиловић, Александра Фостиков // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 91–98. (Lettre du roi Stefan Dabiša aux Ragusains concernant une habilitation accordée à Dragoje Gučetić s'agissant d'une dette de Novak Maćedol.)

Повеља краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола : На Цецени, 1392, март 6. / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 2 (2009) 71–89. (Charte du roi Stefan Dabiša concernant une habilitation accordée à Dragoje Gučetić s'agissant du règlement d'une dette de Novak Maćedol.)

Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће / Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 143–157. (Charte du roi Stefan Dabiša valant solde de tout compte pour Dragoje Gučetić et ses frères.)

Уговор херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића и Дубровчана о савезу против босанског краља Стефана Остоје // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 167–182. (Traité d'alliance entre l'herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić et les Ragusains contre le roi de Bosnie Stefan Ostoja.)

Библиографија радова Руже Ћук / Славица Мереник, Александра Фостиков, Н. Исаиловић // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 15–20.

Михаило Кабужић, дубровачки одметник - босански дипломата // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 389–406. – Summary: Mihailo Kabužić, Outlaw of Dubrovnik – Diplomat of Bosnia.

Акредитивно писмо краља Стефана Томаша за посланика Николу Тесту // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 175–186. (Lettre d'accréditation du roi Stefan Tomaš pour son émissaire Nikola Testa.)

Повеља војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића угарском краљу Жигмунду и краљици Марији : Сучани, 23 август 1393. године // Грађа о прошлости Босне (Matériaux pour l'histoire de Bosnie) 1 (2008) 87–97. (Charte du duc Hrvoje Vukčić Hrvatinić au roi de Hongrie Sigismond et à la reine Marie.)

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 123–138. (Charte du ban Tvrtko Kotromanić délivrée aux Ragusains en 1355.)

Повеља бана Твртка Котроманића Дубровчанима из 1356. године // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 139–149. (Charte du ban Tvrtko Kotromanić délivrée aux Ragusains en 1356.)

Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 131–150. – Summary: Hrvoje Vukčić's Rule in Omiš and the Struggle for his Succession.

Цртице о Качићима у макарском приморју у XV веку // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 119–131. – Summary: Remarks on the Kačić Family in Makarska Littoral in the Fifteenth Century.


Encyclopedic entries:

Двор // Српска енциклопедија. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018, 842.

Енциклопедија Републике Српске. 2. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. – Entries: Варош, 37; Витача, босанска краљица, 151; Воислав (Војслав) Вукчић, властелин, кнез, 233; Вук Банић, властелин, кнез, 336; Вук Вукчић, војвода, бан, 337; Вучинић, Вејн, 385; Гелчић (Ђелчић), Јосип, историчар, 448–449; Грађани, 686–687.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Младен I (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, бан Босне, 31–32; Младен II (Младин, Mladеnus/Mladinus Secundus) Брибирски, кнез, бан Хрвата и Босне, 32; Младен III (Младин, Mladinus) Брибирски, кнез, зет цара Душана, 32; Ненац Чихорић, хумски властелин, жупан, 275–276; Никола Базејо, адмирал босанског краља Твртка I, 358–359; Никола Бокшић, протовестијар, 359; Никола Теста, витез, посланик босанских владара, 368; Нинослав, син босанског бана Стјепана I, 511; Новак Маћедол (Новак Маћедон, Novachus Machiedon), трговац, цариник, 521–522; Павле I Брибирски, хрватски великаш, бан, 729; Павле II Брибирски, хрватски великаш, кнез, 729–730; Павле Вукославић, властелин, кнез, 730; Павле Хрватинић, властелин кнез, 733.

Енциклопедија Републике Српске. 1. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. – Entries: Анжујци, угарска владарска династија, 101–102; Арпадовићи, угарска владарска династија, 121–122; Бан, титула владара или владаревог намјесника, 121–122.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Маргарита Марцано (Margarita di Marzano di Aragonia), херцежица, друга жена херцега Влатка Косаче, 35; Марко Влатковић, кнез, властелин, 124; Марко Драгишић, кнез, властелин, 124–125; Матија Војсалић, властелин, „босански краљ“, 279; Матија Радивојевић (Sabançich), 279–283; Милат Остојић Зузорина, дубровачки трговац, 457; Милоје, дјед, старешина босанске цркве, 580; Мирослав, дјед, старешина босанске цркве, 773; Мирохна, дјед, старешина босанске цркве, 773–774.

Kујава, краљица, жена босанског краља Остоје // Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011, 415–416.

Кабожић/Кабужић, Михаило Михо // Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009, 774–775.


Translations:

Ратови ружа / Ч. Рос ; превео Н. Исаиловић. – Београд : Утопија, 2005. – 140 p.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Maker