др Нино Делић

научни сарадник
e-mail: nino.delic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је 1983. Основну школу и гимназију завршио је у Братислави (Словачка). Дипломирао је 2011. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, а 2012. одбранио мастер рад Српско становништво у Хабзбуршкој монархији и Кнежевини Србији 1821–1851: упоредна демографско-историјска анализа. Докторску дисертацију Историјска статистика српског народа од половине XIX века до Првог светског рата. Демографске, економске и друштвене прилике, одбранио на Филозофском факултету 2021. године.
У Историјском институту ради од 2014. године.

Област истраживања: историја српског народа у Хабзбуршкој монархији у 19. веку, са фокусом на демографске и социо-економске процесе.

Расправе, чланци и прилози:

Статистике становништва Битољског санџака око 1897. године / Урош Шешум, Н. Делић // Српске студије 13 (2022) 111–144. – Summary.

Демографске прилике у Бачкој епархији у XVIII и XIX веку / Исидора Точанац Радовић, Н. Делић // Епархија бачка у осмовековној историји Српске православне цркве : зборник радова / ур. Светозар Бошков, Борис Стојковски, Предраг М. Вајагић. – Бачка Паланка : Српска православна Црквена општина Бачка Паланка ; Нови Сад : Центар за историјска истраживања Универзитета у Новом Саду (Филозофски факултет – Одсек за историју), 2021, 125–140.

Статистички подаци о становништву Босне и Херцеговине према попису 1851/52. године из заоставштине пруског конзула у Сарајеву Ота Блауа / Данијел Радовић, Н. Делић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 161–176 – Summary.

Towns and Township in Serb-Inhabited Areas of the Hapsburg Empire during the Second Half of the 19th Century – Change of Status Law and Legal Definition // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 31–35.

Демографски развој српског становништва у Угарској у другој половини 19. века // На граници хришћанске Европе : поглавља из хиљадугодишњег мађарско-српског суживота / ур. Арпад Хорњак. – Нови Сад : Форум, 2020, 122–135.

„Vlachs” in the Census of the Metropolitanate of Karlovici in 1821: Arad, Timișoara and Vršac Eparchies // Anuarul institutului de istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca – Yearbook of „George Bariţiu” Institute of history of Cluj-Napoca – Series historica 59 (2020) 163–177.

A szerb lakosság demográfiai fejlődése Magyarországon a XIX. Század második felében // A keresztény Európa határán : fejezetek az ezeréves magyar-szerb együttélés történetéből / szerkesztette Hornyák Árpád. – Újvidék : Forum, 2020, 155–169.

Аустријско дунавско паробродарско друштво (ДДСГ) у првој половини 19. века: циљеви, политике и резултати // ПИНУС записи (910) : Дунавом кроз Ђердапску клисуру : зборник радова са научног скупа Историја пловидбе Ђердапском клисуром / ур. Гордана Каровић, Милош Јуришић.  Београд : Музеј науке и технике, 2019, 51–76.

Nový Sad a revolúcia 1848–1849. Devastácia a nový začiatok // Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest / eds. Michal Bada, Diana Duchoňová. – Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019, 417436. – Summary.

Урбанизација народа? Демографски развој српске градске популације у другој половини 19. века  статистички преглед // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / ур. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин.  Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 167196. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 40)

Пирот и Пиротска каза од половине 19. века до ослобођења. Управни систем, демографска и привредна статистика // Пирот  од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив у Пироту, 2018, 2134. – Summary.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / Aleksandra Vuletić, N. Delić // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327–346. – Özet. - Резиме: Становништво Београда као предмет политичког и административног интересовања средином 19. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 38)

Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910 // Historická Demografie 42/1 (Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, 2018) 65–78.

Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895 / Marián Melo, Marcel Garaj, Martin Gera, Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, N. Delić. – Seminář Adolfa Patery 2018: Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích, Ed. Pavel Fošumpaur, Milan Zukal. – Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018, 124–135.

Аустроугарски војници чешког порекла у српском заробљеништву 1914–1915. Различита искуства и виђења // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 247–278. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Konštantná imigrácia a emigrácia. Charakteristiky migračných procesov v Srbsku 1815–1914 // Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI / Monika Ďuďáková - Martin Počátko (eds.), Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 98 (2017) 2017, 80–94.

Аустријска штампа о Србији 1815–1833 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 129–150. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 31)

Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti // Vojenské konflikty v dejinách Európy / Nikoleta Dzurikaninová (ed.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 81–93. – (Stretnutie mladých historikov V. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica ; 86)

Кретање становништва у Смедеревском окружју: 1846–1866 // Зборник МС за друштвене науке 157–158, 4 (2016) 507–515. – Summary.

Сумарни пописи војних комунитета Панчево и Бела Црква за 1812. и 1813. годину // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 67–84. – Summary.

Инструкција за полицијске службенике војних комунитета из 1833. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 119–139. – Summary.

Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748-1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru // Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 94–105. – (Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica ; 72)

Transportation statistic of the Austrian First Danube Steam Navigation Company (DDSG) 1829–1848 // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 405–414.

Попис Банатске војне границе 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 67–79. – Summary.

Српско православно становништво Далмације и Војне крајине (1828–1848) – број, наталитет, морталитет, нупцијалитет, природни и механички прираштај // Српске студије 5 (2014) 55–77. – Summary.

Становништво Војне крајине 1831. године. Верска структура, наталитет, морталитет, нупцијалитет // Зборник МС за историју 90 (2014) 55–69. – Summary.

Православно становништво Далмације према пописима Српске православне цркве (1835–850) // Зборник МС за историју 87 (2013) 109–128. – Summary.

Брошура „Мађаризација и помађаривање, са посебним освртом на наше градовеˮ Густава Бекшича // Споменица Историјског архива „Сремˮ 10 (2011) 207–260. – Summary.

„Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828–1848, као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији // Српске студије 2 (2011) 181–208. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српског народа. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018. – Одреднице: Далмација, Нови век / Војин С. Дабић, Н. Делић, 758760; Даљско властелинство / Војин С. Дабић, Н. Делић, 766.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Недељковић, Теодор/Тодор, 218; Недељковић, Владимир С., 195196; Никодијевић, Аранђел, 341; Остојић, Василије (од Левенхајма), 690; Остојић, Василије (од Остојића), 691; Павловић, Владислав Деда, 744.  

Nino Delić, Ph.D. 
Research Associate
e-mail: nino.delic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1983.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2011.
Master thesis: Српско становништво у Хабзбуршкој монархији и Кнежевини Србији 1821–1851: упоредна демографско-историјска анализа, 2012.
Ph. D. thesis: Историјска статистика српског народа од половине XIX века до Првог светског рата. Демографске, економске и друштвене прилике.
Working in the Institute of History since 2014.  
Field of Research: History of the Serbs in the Habsburg Monarchy in 19th century with focus on demographic and social-economic proceses.
Languages: English, German, Italian, Slovak, Czeck


Articles and essays: 

Статистике становништва Битољског санџака око 1897. године / Урош Шешум, Н. Делић // Српске студије (Serbian Studies) 13 (2022) 111–144. – Summary: Statistic of the Population of Manastir/Bitola Sanjak around the Year 1897.

Демографске прилике у Бачкој епархији у XVIII и XIX веку / Исидора Точанац Радовић, Н. Делић // Епархија бачка у осмовековној историји Српске православне цркве : зборник радова / ур. Светозар Бошков, Борис Стојковски, Предраг М. Вајагић. – Бачка Паланка : Српска православна Црквена општина Бачка Паланка ; Нови Сад : Центар за историјска истраживања Универзитета у Новом Саду (Филозофски факултет – Одсек за историју), 2021, 125–140.

Статистички подаци о становништву Босне и Херцеговине према попису 1851/52. године из заоставштине пруског конзула у Сарајеву Ота Блауа / Данијел Радовић, Н. Делић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 161–176 – Summary: Statistical Data of the 1851/52 Census in Bosnia and Herzegovina Found in the Personal Files of Prussian Consul in Sarajevo Otto Blau.

Towns and Township in Serb-Inhabited Areas of the Hapsburg Empire during the Second Half of the 19th Century – Change of Status Law and Legal Definition // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 31–35.

Демографски развој српског становништва у Угарској у другој половини 19. века // На граници хришћанске Европе : поглавља из хиљадугодишњег мађарско-српског суживота / ур. Арпад Хорњак. – Нови Сад : Форум, 2020, 122–135.

„Vlachs” in the Census of the Metropolitanate of Karlovici in 1821: Arad, Timișoara and Vršac Eparchies // Anuarul institutului de istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca – Yearbook of „George Bariţiu” Institute of history of Cluj-Napoca – Series historica 59 (2020) 163–177.

Аустријско дунавско паробродарско друштво (ДДСГ) у првој половини 19. века: циљеви, политике и резултати // ПИНУС записи (910) : Дунавом кроз Ђердапску клисуру : зборник радова са научног скупа Историја пловидбе Ђердапском клисуром / ур. Гордана Каровић, Милош Јуришић.  Београд : Музеј науке и технике, 2019, 51–76.

Nový Sad a revolúcia 1848–1849. Devastácia a nový začiatok // Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest / eds. Michal Bada, Diana Duchoňová. – Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019, 417436. – Summary.

Урбанизација народа? Демографски развој српске градске популације у другој половини 19. века  статистички преглед // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / отв. ред. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин.  Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 167196. – (Collection of Works ; 40). – Резюме: Урбанизация нации? Развитие городского населения и сербский народ во второй половине 19 века – статистический обзор. – Summary: Urbanization of a Nation? Urban Population Development and the Serbian People in the Second Half of the 19th Ct. – A Statistical Overview.

Пирот и Пиротска каза од половине 19. века до ослобођења. Управни систем, демографска и привредна статистика // Пирот  од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив у Пироту, 2018, 2134. – Summary: The City and Kaza of Pirot from the Mid 19th Century until Liberation. Administration, Demographic and Economic Statistics.

Population of Belgrade as a Focus of Political and Administrative Interest in the Mid-19th Century / Aleksandra Vuletić, N. Delić // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 327–346. – Özet: XIX. Yüzyıl ortalarında idari ve siyasi bir ilgi alani olarak Belgrad nüfusu. – (Collection of Works ; 38)

Pôrodnosť a úmrtnosť v Srbsku 1842–1910 // Historická Demografie 42/1 (Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, 2018) 6578.

Príčiny vzniku povodní na riekach v povodí horného a stredného Dunaja v marci a apríli 1895 / Marián Melo, Marcel Garaj, Martin Gera, Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, N. Delić. – Seminář Adolfa Patery 2018: Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích, Ed. Pavel Fošumpaur, Milan Zukal. – Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018, 124135.

Аустроугарски војници чешког порекла у српском заробљеништву 1914–1915. Различита искуства и виђења // Држава и политике управљања (18–20. век) = State and Governing Policies (18–20th Centuries) / Ed. Petar V. Krestić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2017, 247–278. – Summary: Austro-Hungarian Prisoners of War of Czech Origin in Serbia 1914–1915. Different Experiences and Perceptions.

Konštantná imigrácia a emigrácia. Charakteristiky migračných procesov v Srbsku 1815–1914 // Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI / Monika Ďuďáková – Martin Počátko (eds.), Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 98 (2017) 2017, 80–94.

Аустријска штампа о Србији 1815–1833 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising / Ed. in Chief Srđan Rudić, Lela Pavlović ; Ed. Radomir J. Popović. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 129–150. – Summary: Austrian Press on Serbia 1815–1833.

Život vojnových zajatcov v Srbsku 1914–1915. Organizácia, politické a etnické otázky a konflikty, osudy a skúsenosti // Vojenské konflikty v dejinách Európy / Nikoleta Dzurikaninová (ed.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 81–93. – (Stretnutie mladých historikov V. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 86)

Сумарни пописи војних комунитета Панчево и Бела Црква за 1812. и 1813. годину // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 67–84. – Summary: Censuses of the Military Communities Pančevo and Bela Crkva 1812 and 1813.

Инструкција за полицијске службенике војних комунитета из 1833. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 119–139. – Summary: Instruction to Police Officers of the Military Communities in 1833.

Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748–1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru // Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 72 (2015) / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 94–105.

Transportation statistic of the Austrian First Danube Steam Navigation Company (DDSG) 1829–1848 // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015) 405–414.

Попис Банатске војне границе 1819. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 67–79. – Summary: The Census of the Banat Military Frontier 1819.

Српско православно становништво Далмације и Војне крајине (1828–1848) – број, наталитет, морталитет, нупцијалитет, природни и механички прираштај // Српске студије (Serbian Studies) 5 (2014) 55–77. – Summary: The Serbian Orthodox Population of Dalmatia and the Military Frontier (1828–1848) – Number, Natality, Mortality, Nuptiality, Population Growth and Migration Rates.

Становништво Војне крајине 1831. године. Верска структура, наталитет, морталитет, нупцијалитет // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 90 (2014) 55–69. – Summary: The Population of the Military Frontier 1831. Religious Structure, Natality, Mortality and Nuptiality.

Православно становништво Далмације према пописима Српске православне цркве (1835–1850) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 87 (2013) 109–128. – Summary: The Orthodox Population of Dalmatia due to Serbian Orthodox Church Censuses (1835–1850).

Брошура „Мађаризација и помађаривање, са посебним освртом на наше градовеˮ Густава Бекшича // Споменица Историјског архива „Сремˮ 10 (2011) 207–260. – Summary: The Booklet „Hungarisation and Magyarisation, with the Special View of Our Towns“ by Gustav Bekšić.

„Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828–1848, као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији // Српске студије (Serbian Studies) 2 (2011) 181–208. – Summary: „Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchie“ (Statistical Tables of the Austrian Monarchy) 1828–1848, a Source for the History of the Serbian Population of the Habsburg Empire).


Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018. – Entries: Далмација, Нови век / Војин С. Дабић, Н. Делић, 758760; Даљско властелинство / Војин С. Дабић, Н. Делић, 766.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Недељковић, Теодор/Тодор, 218; Недељковић, Владимир С., 195196; Никодијевић, Аранђел, 341; Остојић, Василије (од Левенхајма), 690; Остојић, Василије (од Остојића), 691; Павловић, Владислав Деда, 744. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Creator