др Петар В. Крестић

научни саветник
e-mail: petar.krestic@iib.ac.rs

Mobirise

Др Петар В. Крестић је рођен 31. августа 1963. у Београду, где је похађао основну и средњу школу. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио је 1988, дипломским радом Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци. На истом факултету завршио је постдипломске студије, одбраном магистарског рада под називом Србија у „Сербским народним новинамаˮ Теодора Павловића (1838–1848), 7. марта 1995. године. Докторску дисертацију Српско привредно друштво „Привредникˮ (1897–1918) одбранио је 25. априла 2001. године.
Од 1988. стално је запослен у Историјском институту у Београду. Звање научног сарадника стекао је 2001, вишег научног сарадника 2005, а научног саветника 2013. године. Бави се изучавањем историје српског народа у периоду од XVIII дo XX века, а значајну пажњу у свом научноистраживачком раду посветио је питању економских, политичких и културних веза Кнежевине и Краљевине Србије са Србима из Јужне Угарске и Хрватске, темама којима је посветио велики број својих радова. Вршио је бројна научна истраживања у земљи, посебно у Архиву Србије и Архиву САНУ у Београду, Рукописном одељењу Матице српске у Новом Саду, Архиву Шумадије у Крагујевцу и другим архивима. Дуже време радио је у Државном архиву у Бечу.
Био је организатор и учесник више научних скупова и округлих столова у земљи и иностранству, и одржао је мноштво предавања на различитим трибинама. Председавао је Научним већем Историјског института од 2003. до 2010. Од 2006. до укидања пројектног финансирања руководио је пројектом у оквиру Института.
На Филозофском факултету у Београду, у периоду од 2000. до 2006. био је професор на предмету Увод у историјске студије, и као такав члан бројних комисија за одбрану магистарских радова и доктората. Од 2009. је предавач и председник испитне комисије за историју, на течају за архивске раднике, у организацији Архива Србије. Био је члан комисије Архива Србије за избор у виша звања у архивистици (2009–2016).
Од 2003. до 2010. налазио се на месту одговорног уредника часописа Мешовита грађа (Miscellanea). Главни је уредник часописа Зборник Матице Српске за историју (од 2018) и члан редакције Монографских издања Историјског института.
У периоду од 2001. до 2007. председавао је Програмским саветом манифестације „Дани Теодора Павловићаˮ. Стални је члан-сарадник Матице српске. Члан је редакционог одбора и уредник епохе (прва половина XIX века) Српског биографског речника Матице српске и члан Стручне редакције историје новог века и војске Српске енциклопедије.
Од 2010. је члан Одбора за историју Срба у 19. веку Српске академије наука и уметности, а од 2012. је члан Сентандрејског одбора САНУ.
На месту председника Друштва историчара Србије налазио се у периоду 2002/03. године. Био је члан, потом председавајући Управног одбора Архива Србије (2013–2021), председник комисије Архива за доделу награде Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, као и члан УО Рукописног одељења Матице српске у два мандата.
Од 2020. рецензент je у бројним Комисијама Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ). Од 2021. члан je Матичног одбора за историју, археологију и етнологију Министарства науке.
Добитник је награде „Теодор Павловићˮ 2008. године, за књигу Изабрани текстови Теодора Павловића.
Самостално или у коауторству објавио је дванаест монографија као и стотинак различитих научних радова у бројним часописима, тематским зборницима, зборницима радова и сл. Коаутор је и редактор бројних енциклопедијских издања.
Говори и пише енглески и немачки језик.

Област истраживања:  историја српског народа у 19. веку, економске, политичке и културне везе Кнежевине и
Краљевине Србије са Србима из Јужне Угарске и Хрватске.

Монографије:

Дневник. 3 : (7. април 1877 – 31. март 1882) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Државни архив Србије, 2022. – 507 стр.

Мемоари : документа / владика Гаврило Поповић ; приредили П. В. Крестић, Миле Станић. – Београд : Државни архив Србије, 2022. – 347 стр.

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 / приредили П. В. Крестић, Јелена Илић Мандић. – Београд : Архив Србије, 2018. – 399 стр. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10)

Српство у Сентандреји / Стеван Чампраг ; приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Архив Србије ; Будимпешта : Српски институт у Пешти, 2018. – 157 стр.

Дневник. 2 : (23. септембар 1872 – 6. април 1877) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Архив Србије, 2015. – 498 + [30] стр.

Владари Србије : [једанаест векова државотворства] / П. В. Крестић, Ђорђе Бубало. – Београд : Младинска књига, 2013. – 384 стр. ; 2, 3. издање. –2016 ; 4. издање. – 1917 ; 5. издање. – 2019 ; 6. издање. – 2020 ; 7. издање. – 2021.

Дневник. 1 : (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011. – 585 + [32] стр. – (Библиотека РТС. Едиција RARA)

Први српскотурски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана / Шарл Бетан ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 158 стр. – Summary. – (Студије ; 3)

Барања (1918–1923) : (сећања) / Милан Глибоњски ; приредили Василије Ђ. Крестић, П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт : Čigoja, 2009. – 138 стр. – Summary.

Изабрани текстови Теодора Павловића / приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт, 2007. – 340 стр. – (Посебна издања ; 34)

Српско привредно друштво „Привредник” 1897–1918. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 238 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 34)

Пречани и Шумадинци. Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838–1848). – Београд : Историјски институт ; Нови Сад : Матица српска, 1996. – 166 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 28)


Расправе, чланци и прилози:

Алекса Симић (1800–1872) : председник Друштва српске словесности 1849–1852. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 83–95.

Милан Ђ. Милићевић (1831–1908) : председник Српске краљевске академије 1896–1899. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 2 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 79–95.

О покушајима изградње католичког храма у Београду 1852–1868. (Француска дипломатска грађа) // Зборник МС за историју 108 (2/2023) 139–165. – Summary.

Евген Думча градоначелник Сентандреје и добротвор Српског привредног друштва „Привредник“ // Зборник МС за историју 104 (2021) 135–139. – Summary.

Шест писама Стојана Новаковића Владану Ђорђевићу 1893. године // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 253–270. – Summary. – (Научни скупови ; 189. Председништво ; 14)

Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара : (Рат/војска/кабинет министра/бугарски рат/Албанија/посланство у Паризу) // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 397–414. – Summary.

Министар Генчић о женидби краља Александра Обреновића // Зборник МС за историју 98 (2018) 67–79. – Summary.

Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и умености, 2018, 191–196. – Summary. – (Научни скупови ; 172. Председништво ; 11)

Милан Ђ. Милићевић о неким образовним и просветним питањима у Србији (1869–1877) // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. П. В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 123–147. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Сима Лукин Лазић као повереник „Српске књижевне задруге“ // Споменица академику Чедомиру Попову / уређ. одбор Василије Крестић... [и др.] ; гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017, 389–397. – Summary.

Женско одељење „Привредника” // Историјске свеске 32 (Вишеград, август 2016) 29–32.

О спољној политици Кнежевине Србије у време уставобранитеља // Историјске свеске 31 (Вишеград, јул 2016) 10–17.

Настанак и рад Српског привредног друштва „Привредник” // Историјске свеске 32 (Вишеград, август 2016) 20–28.

Пречани – знаменити Бачвани // Глас САНУ 425. Одељење историјских наука 17 (2015) 212–229. – Summary.

Срби – знаменити Бачвани // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 465–486.

Теодор Павловић, јавна, политичка и књижевно-публицистичка делатност // Дани Теодора Павловића : година јубилеја : [зборник радова] / прир. Радован Влаховић. – Ново Милошево : Банатски културни центар, 2014, 11–21.

О раду Српског привредног друштва Привредник међу Србима из Угарске // Споменица др Данице Милић / ур. Бојана Миљковић Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013, 219–231. – Summary. – (Зборник радова ; 27)

Тестамент Милана Ђ. Милићевића // Зборник МС за историју 87 (2013) 129–135. – Summary.

Два приватна писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 293–300. – Summary.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 417–451. – Summary.

Political and Social Rivalries in Nineteenthcentury Serbia : Švabe or Nemačkari // Balcanica 41 (2010) 73–92.

Успомене капетана Адама Косанића // Зборник МС за историју 81 (2010) 99–112. – Summary.

Vladimir Matijević i društvo „Privrednik“ // Kroz tri vijeka : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ / ur. Nikola Lunić, Jelena Tabak. – Zagreb : Srpsko privredno društvo „Privrednik“ ; Novi Sad : Humanitarni fond „Privrednik“, 2009, 13–27.

Пут у Цариград у свити кнеза Михаила // Зборник МС за историју 79–80 (2009) 158–173. – Summary.

О убиству кнеза Михаила Обреновића // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 97–126.

Аутобиографија Константина Пејчића // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 125–156. – Summary.

Кнез и краљ Милан у мемоаристици // Историјски часопис 54 (2007) 193–214. – Summary.

О покретању „Српског гласа”, гласила Српске народне странке у Далмацији // Зборник МС за историју 75–76 (2007) 135–141. – Summary.

Похвала врховног жупана Бачке, Торонтала и вршачког округа Исидора Николића Србоградског из 1850. године // Зборник МС за историју 75–76 (2007) 127–134. – Summary.

Српско-бугарски рат у мемоаристици // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] / ур. П. В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 57–76. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

Срби из Угарске – добротвори и чланови патроната Српског привредног друштва Привредник // Историјски часопис 52 (2005) 305–316. – Summary.

Три промеморије Ђорђа Стратимировића // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 163–188.

Владимир Матијевић (политички портрет) // Зборник о Србима у Хрватској 5 (2004) 101–114.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са српским друштвима из Босне и Херцеговине // Зборник за историју БиХ 4 (2004) 267–272. – Summary.

Два писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 57–60.

Мађарско-српска прожимања током прве половине XIX века: пример Стефана Сечењија // Из историје српско-мађарских културних веза / гл. ур. Божидар Ковачек, Радомир Ластић. – Нови Сад : Матица српска, 2003, 101–112.

Песма против „Шваба“ // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 48–56.

Специфичан вид образовања – Српско привредно друштво „Привредник” (1897–1918) // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, П. В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 127–142. – Summary. – (Зборник радова ; 21)

А sumadiai és a “túlrólvaló” szerbek (Adatok a szerbiai állapotokról; a XIX. sz. első felében) (Пречани и Шумадинци, прилог историји односа у првој половини XIX века) // Magyarországi szerbek néprajza (Етнографија Срба у Мађарској) 4 (Будимпешта 2003) 117–127.

Теодор Павловић, новинар и политичар : поводом двестогодишњице рођења // Зборник МС за историју 67–68 (2003) 9–21. – Summary.

Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 271–278. – Zusammenfassung.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – Поглавља: Ђорђе Миловановић, 243; Јаков Туцаковић, 250–251; Јован Белимарковић, 265–266; Коста Таушановић, 267–268; Јован Ђаја, 269–270; Светомир Николајевић, 273–274.

Историјске и друге теме у преписци Алекса Ивић – Јован Томић // Писмо : зборник радова. – Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 253–263.

Сарадња Српског привредног друштва „Привредник” са Друштвом за потпомагање заната и трговине // Историјски записи LXXIV, 1–2 (2001) 109–116. – Summary.

Уједињена омладина српска у српским мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Друштво за српску повесницу, 1999, 105–117. – Summary.

Омладинска генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 99–104. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Српско привредно друштво „Привредник” и његов оснивач Владимир Матијевић // Југословенски историјски часопис 12 (1998) 65–77. – Summary.

Теодор Павловић и Вук Караџић о културнополитичким збивањима четрдесетих година XIX века // Зборник МС за историју 50 (1994) 33–47. – Summary.

„Швабе” или „немачкари” у Сербским народним новинама Теодора Павловића // Зборник МС за историју 49 (1994) 31–43. – Summary.

Сербске народне новине о Стефану Сечењију // Зборник МС за историју 44 (1991) 111–116.

Један апел за помоћ деци босанскохерцеговачких избеглица // Свеске МС : грађа и прилози за културну и друштвену историју 17. Серија друштвених наука 6 (1990) 19–21.

Писма о „српањским жртвама” // Зборник МС за историју 39 (1989) 109–113.

Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци // Мешовита грађа (Miscellanea) 17–18 (1988) 119–160.


Прилози у енциклопедијама:

Српска енциклопедија. III/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2021. – Одреднице: Добрњац, Петар Теодоровић, 314; Добровић, Исидор, 313–316; Добровић, Христина, 319; Долгоруков, Јуриј Владимирович, 353–354; Достјан, Ирина Степанова, 427; Дунђерски, Гедеон Геда, 723–724; Дунђерски, Гедеон Геца, 724; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 724–725; Дунђерски, Лазар, 725; Ђачке дружине, 779–780; Ђорђевић, Димитрије, 847; Ђорђевић, Михаило Мика, 863–864; Ђурковић, Евгеније, 964.

Српска енциклопедија. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018. – Одреднице: Гаћеша, Никола, 132; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 310; Глигоријевић, Хаџи Продан, 311–312; Голуховски, Агенор, 397; Горчаков, Александар Михајлович, 450; Грбовићи, 571–572; Дабић, Војин, 723; Дамњановић, Радован Раја, 780–781; Деде Јанковић, Илија, 894–895.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Мустафа-паша, 134; Мутап, Лазар, 138–139; Ненадовић, Алекса, 249–250; Ненадовић, Јаков, 254–255; Ненадовић, Матеја, 264–265; Ненадовић, Сима А., 274; Несторовић, Урош Стефан, 289–290; Николајевић, Петар Молер, 393–394; Обреновић, Јеврем, 617–618; Обреновић, Јован, 618–619; Обреновић, Љубица, 620–621; Обреновић, Милан, 622–623; Павловић, Теодор, 811–814.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Марковић, Илија, оборкнез, попечитељ правде, дипломата, 156; Марковић, Лазар, 166; Марковић, Сима, 211–212; Марковић, Стефан Ј., 215–216; Мармон, Огист Фредерик Луј Вјес де Рагуз (Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse), 227–228; Матијевић, Владимир, 282–283; Матијевић, Паулина, 284–285; Махмуд II, 320–321; Милићевић, Димитрије Мита, 525; Милићевић, Милан Ђ., 527–529; Милорадович, Михаил Андрејевич (Милорадович, Михаил Андреевич), 613–614; Митесер, Паул Јозеф (Mitesser, Paul Joseph von), 778–779.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Васиљевић, Алимпије, 125; Васиљевић, Василије, 126; Велимировић, Петар, 233–234; Вукајловић, Јелисеј, 860; Вуковић, Сава, 907; Вулићевић, Вујица, 934; Вучић Перишић, Тома, 958–959; Вучићева буна 1842, 959.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике и наставна средства, 2011. – Одреднице: Берић, Павле (Павао), 98; Бешлић, Димитрије Т., 123; Бјелановић, Сава, 199; Блазнавац, Милоје Петровић, 221; Богдановић, Константин С., 251; Богићевић, Милош, 259; Богосављевић, Адам, 276–277; Бозда, Наум, 309; Бранковић, Ђорђе, 496–497.

Сова : велики породични лексикон. – Београд : Младинска књига, 2011. – Више од 200 одредница под: историја и рат.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Костић, Александар, 260; Крстић, Максим, 381–382; Кујунџић, Димитрије Кујунџија, 419; Курсула Петровић, Јован, 449–450; Лазаревић, Лука Т., 497–498; Лазић, Глигорије, 519–520; Лома, Арсеније, 617–618; Лукић, Аврам, 653; Луњевица, Милићевић Никола, 678–679.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике и наставна средства, 2010. – Одреднице: Авакумовић, Јован Ђ., 33–34; Александар Карађорђевић, 144–145; Александар Обреновић, 148–149; Алексијевић, Властоје Д., 153; Анастасијевић, Миша, 202–203; Арсенијевић, Лазар Баталака, 319–320; Бан, Матија, 535–536.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Иванчевић, Михаило, 71; Ивошевић, Катица, 96; Игњатовић, Јаков Јаша / П. Ераковић, П. В. Крестић, 103–104; Илић, Јован, 139–141; Ичко, Петар, 206–207; Јагнић, Ђорђе, 212–213; Јакшић, Јаков, 241–242; Јакшић, Максим Макса, 243–244; Јакшић, Марија, 244; Јовановић, Петар, професор, адвокат, књижевник, 603-604; Јосић, Блаж, 729; Јукић, Иван Франо, 756–757; Карађорђе Петровић Ђорђе, 826–829.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Дунђерски, Богдан, 447; Дунђерски, Гедеон Геца, 447–448; Дунђерски, Гедеон Геда, 448–449; Дунђерски, Данило Данчика, 449; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 449–450; Дунђерски, Јаша, 450; Дунђерски, Лазар, 450–451; Дунђерски, Стеван, 453; Ђерић, Богомир Божо, 488; Ђермановић, Аћим, 491; Ђурић, Јован, 647; Ђурковић Евгеније, 678–679; Звјерковски, Лудвик Леноар, 855–856; Зубовић, Корнелије, 925.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Васиљевић, Василије, 67–68; Велимировић, Петар, 124–125; Витковић, Гаврило, 228–229; Витковић, Михаило, 231–232; Возаровић, Глигорије Глиша, 281–282; Вуковић, Сава, 459–460; Годра, Михал, 724.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Аршинов, Павле, 289–290; Атанасијевић, Ђорђе, 296; Берић, Павле Павао, 501; Бешлић, Димитрије Т., 521; Бира, Лазар, 550; Богдановић, Константин С., 607–608; Бозда, Наум, 674; Бозитовац, Гаврило, 674–675; Бубановић, Милан, 839–840.

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. – Одреднице: „Бранково коло“, 62–63; Ђорђевић Димитрије, 366; Кириловић Димитрије, 434; Медаковић Данило, 493; Медаковић Милорад, 494; Милитар Трива, 504–505; Сопрон Игњат, 642; Стефановић Виловски Јован, 652; Стефановић Виловски Тодор, 652–653; Томандл Миховил, 675; Томић Јаша, 677–678; Емил Чакра, 711.


Остало:

Разнолики историјски списи. 1–5 / Милорад Екмечић ; приредили П. В. Крестић, Александар Растовић. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 631; 671; 615; 991; 719 стр. – (Сабрана дела ; 11–15)

Istorija : velika ilustrovana enciklopedija : od nastanka civilizacije do naših dana / [pisanje teksta o Srbiji, Bosni i Hercegovini za deo Nacionalne istorije P. V. Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2009. – 612 str. – 2. izd. – 2015.

Izreke koje su menjale svet / Vanja Devčić ; [autor poglavlja i redaktor Petar V. Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007. – 64 str.

Људи који су мењали свет : револуционари, реформатори и велики умови / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. – Београд : Младинска књига, 2007. – 489 стр.

Илустрована историја света / [аутор поглавља и редактор П. В. Крестић]. – Београд : Младинска књига, 2006. – 744 стр.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [карта] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. – Београд : Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004; Београд : Републички геодетски завод, 2015. 

Petar V. Krestić, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: petar.krestic@iib.ac.rsBiography:

Born in 1963. Graduated from the Department of History, Faculty of Philosophy with the work New Sources about Svetozar Miletić and People’s Party in 1988.
M. A. thesis: Serbia in Teodor Pavlović’s "Serbske narodne novine" (1838-1848), 1995.
Ph. D. thesis: Serbian Economic Association "Privrednik" 1897-1918, 2001.
Working in the Institute of History since 1988.
Participated in several scientific meetings and round tables in the country and abroad.
Secretary of several scientific meetings organized by the Institute.
Worked as a part-time assistant professor at the Faculty of Philosophy since 2001 and lecturer on the subject Introduction to Historical Studies.
Member of the Scientific Council of the Institute of History and the editor of the journal «Mešovita građa (Miscellanea)» from 2003 to 2010.
Head of the Program Committee of the manifestation «Dani Teodora Pavlovića».
Permanent member and associate of Matica srpska, as well as of the Redaction Committee and editor of Srpski biografski rečnik (for the first half of the 19th century) of Matica srpska, and an active associate of Srpska enciklopedija.
President of Association of Historians of Serbia in 2003/2004.
Member of the Executive Board of the Manuscript Department of Matica srpska, as well as of the Board of the Serbian Archives for the election process into the higher ranks in Archivistics, and of the Board for Distributing Prize Zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić.
He was awarded the prize «Teodor Pavlović» for the book Izabrani tekstovi Teodora Pavlovića in 2008.
Field of Research: History of the Serbs in the 19th century, especially economic history and cultural and political bonds of the Serbs in South Hungary with the Serbs in the Principality and the Kingdom of Serbia.
Languages: English, German.


Monographs:

Дневник. 3 : (7. април 1877 – 31. март 1882) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Државни архив Србије, 2022. – 507 р.

Мемоари : документа / владика Гаврило Поповић ; приредили П. В. Крестић, Миле Станић. – Београд : Државни архив Србије, 2022. – 347 р.

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 = Gesandtschaft des Königreichs Serbien in Berlin : 1881–1902 / Herausgeber P. V. Krestić, Jelena Ilić Mandić. – Belgrad : Serbisches Staatsarchiv, 2018. – 399 p. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10 = Geschichte der serbischen Diplomatie. Dokumente ; 10)

Српство у Сентандреји / Стеван Чампраг ; приредио и уводну студију написао П. В. Крестић. – Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Архив Србије ; Будимпешта : Српски институт у Пешти, 2018. – 157 p.

Дневник. 2 : (23. септембар 1872 – 6. април 1877) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Архив Србије, 2015. – 498, [30] p.

Владари Србије / П. В. Крестић, Ђорђе Бубало. – Београд : Младинска књига, 2013. – 384 p. – 2 изд. – 2016.

Дневник. 1 : (1. јануар 1869 – 22. септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао П. В. Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011. – 585, [32] p.

Први српско-турски рат 1876. године у дописима Шарла Бетана = The First Serbo-Turkish War from 1876, according to Charles Bethan's Reports. – Београд : Историјски институт, 2010. – 158 p. – Summary. – (Studies ; 3)

Барања (1918–1923) : (сећања) = Baranja (1918–1923) : (Memoirs) / Milan Glibonjski ; приредили Василије Ђ. Крестић, П. В. Крестић. – Београд : Историјски институт : Čigoja, 2009. – 138 p. – Summary.

Изабрани текстови Теодора Павловића = Teodor Pavlović: Selected Readings / [приредио и уводну студију написао П. В. Крестић]. – Београд : Историјски институт, 2007. – 340 p. – (Sources for Serbian history ; 6. History of XIX and XX century ; 3)

Српско привредно друштво “Привредник” 1897–1918. = The Serbian Business Association „Privrednik". – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 238 p. – Summary. – (Monographs ; 34)

Пречани и Шумадинци. Теодор Павловић и Сербске народне новине о Кнежевини Србији (1838–1848) = Prečani and Šumadinci. – Београд : Историјски институт ; Нови Сад : Матица српска, 1996. – 166 p. – Summary. (Monographs ; 28)


Articles and essays:

Алекса Симић (1800–1872) : председник Друштва српске словесности 1849–1852. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 83–95.

Милан Ђ. Милићевић (1831–1908) : председник Српске краљевске академије 1896–1899. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 2 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 79–95.

О покушајима изградње католичког храма у Београду 1852–1868. (Француска дипломатска грађа) // Зборник МС за историју 108 (2/2023) 139–165. – Summary: On Attempts to Build Catholic Temple in Belgrade 1852–1868. (French diplomatic material).

Евген Думча градоначелник Сентандреје и добротвор Српског привредног друштва „Привредник“ // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 104 (2021) 135–139. – Summary: Eugen Dumča, the Major of Szentendre and the Benefactor of the Serbian Business Society „Privrednik“.

Шест писама Стојана Новаковића Владану Ђорђевићу 1893. године // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the Occasion of the 176th Anniversary of His Birth. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 253–270. – Summary: Six Letters that Stojan Novaković Sent to Vladan Đorđević in 1893. – (Scientific Meetings ; 189. Presidency ; 14)

Александар Арнаутовић, Из предгробних мемоара : (Рат/војска/кабинет министра/бугарски рат/Албанија/посланство у Паризу) // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 397–414. – Summary: Aleksandar Arnautović, From Pre-Grave Memoirs : (War/Army/Minister's Cabinet/Bulgarian War/Albania/Embassy in Paris).

Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 181–196. – Summary: Stojan Novaković in Milan Milićević's Diary.. – (Научни скупови ; 172. Председништво ; 11)

Министар Генчић о женидби краља Александра Обреновића // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 98 (2018) 67–79. – Summary: Minister Genčić On The King Aleksandar Obrenović’s Wedding.

Стојан Новаковић у Дневнику Милана Ђ. Милићевића // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific meeting. – Београд : САНУ, 2018, 191–196. – Summary: Stojan Novaković in Milan Đ. Milićević's Diary.

Милан Ђ. Милићевић о неким образовним и просветним питањима у Србији (1869–1877) // Држава и политике управљања (18–20. век) = State and Governing Policies (18–20th Centuries) / Ed. P. V. Krestić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2017, 123–147. – Summary: Milan Đ. Milićević about some Educational Issues in the Principality of Serbia (1869–1877). – (Collection of Works ; 33)

Сима Лукин Лазић као повереник „Српске књижевне задруге“ // Споменица академику Чедомиру Попову / гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017, 389–397. – Summary: Sima Lukin Lazić as the Commissionier of “Srpska književna zadruga” (“The Serbian Literary Cooperative”).

Женско одељење „Привредника” // Историјске свеске 32 (Вишеград, август 2016) 29–32.

О спољној политици Кнежевине Србије у време уставобранитеља // Историјске свеске 31 (Вишеград, јул 2016) 10–17.

Настанак и рад Српског привредног друштва „Привредник” // Историјске свеске 32 (Вишеград, август 2016) 20–28.

Пречани – знаменити Бачвани // Глас САНУ CDXXV. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 17 (2015) 212–229. – Summary: Prečani – the Famous Serbs from Bačka.

Срби – знаменити Бачвани // Бачка кроз векове : слојеви културе Бачке : зборник радова / ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић. – Београд : Вукова задужбина, 2014, 465–486.

Теодор Павловић, јавна, политичка и књижевно-публицистичка делатност // Дани Теодора Павловића : година јубилеја : [зборник радова]. – Ново Милошево : Банатски културни центар, 2014, 11–21.

О раду Српског привредног друштва Привредник међу Србима из Угарске // Споменица др Данице Милић = Homage to Danica Milić / Ed. Bojana Miljković-Katić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2013, 219–231. – Summary: On the Work of Serbian Business Association Privrednik (Tradesman) among Serbs in Hungary

Тестамент Милана Ђ. Милићевића // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 87 (2013) 129–135. – Summary: Testament of Milan Đ. Milićević.

Арсен Ђуровић (1959–2012) : [in memoriam] // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 263–265.

Два приватна писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 293–300. – Summary: Two Private Letters wtitten by Svetozar Miletić.

Political and Social Rivalries in Nineteenth-century Serbia : Švabe or Nemačkari // Balcanica 41 (2010) 2011, 73–92.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 417–451. – Summary: Letters of Todor Stefanovic Vilovski from the 1880 Trip to Dalmatia and Montenegro.

Успомене капетана Адама Косанића // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 81 (2010) 99–112. – Summary: Memories of Captain Adam Kosanić.

Vladimir Matijević i društvo „Privrednik“ // Srpsko privredno društvo „Privrednik“ – Kroz tri vijeka. – Zagreb – Novi Sad 2009, 13–27.

Пут у Цариград у свити кнеза Михаила // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 79–80 (2009) 158–173. – Summary: Travel to Constantinople in Prince Mihailo's Suite.

О убиству кнеза Михаила Обреновића // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 97–126. – Summary: On the Homicide of the Prince Mihailo Obrenović.

Аутобиографија Константина Пејчића // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 125–156. – Summary: The Autobiography of Konstantin Pejčić.

Кнез и краљ Милан у мемоаристици // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 193–214. – Summary: The Prince and King Milan in the Memoirs.

О покретању "Српског гласа", гласила Српске народне странке у Далмацији // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 75–76 (2007) 135–141. – Summary: On the Foundation of Srpski Glas, the Newspaper of the Serbian People's Party in Dalmatia.

Похвала врховног жупана Бачке, Торонтала и вршачког округа Исидора Николића Србоградског из 1850. године // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 75–76 (2007) 127–134. – Summary: Praise for the Supreme Prefect of Bacska, Torontal and the Vršac District, Isidor Nikolić Srbogradski from 1850.

Српско-бугарски рат у мемоаристици // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] = New Age Serbian Dynasties in Memoirm Writting / Ed. Petar V. Krestić ; Ed.-in-chief Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2007, 57–76. – Summary: Serbian-Bulgarian War in Memoirs.

Срби из Угарске – добротвори и чланови патроната Српског привредног друштва Привредник // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 305–316. – Summary: The Serbians from Hungary – Benefactors and Members of the Serbian Society for Economic Development "Privrednik".

Три промеморије Ђорђа Стратимировића // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 163–188.

Владимир Матијевић (политички портрет) // Зборник о Србима у Хрватској (Recueil des travaux sur les Serbes en Croatie) 5 (2004) 101–114. – [Summary:] Vladimir Matijević (political portrait).

Сарадња Српског привредног друштва "Привредник" са српским друштвима из Босне и Херцеговине // Зборник за историју Босне и Херцеговине (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 4 (2004) 267–272. – Summary: Cooperation between the Serbian business society Privrednik and Serbian Societes from Bosnia-Herzegovina.

А sumadiai és a “túlrólvaló” szerbek (Adatok a szerbiai állapotokról; a XIX. sz. első felében) (Пречани и Шумадинци, прилог историји односа у првој половини XIX века) // Magyarországi szerbek néprajza (Етнографија Срба у Мађарској) 4 (2003) 117–127.

Два писма Светозара Милетића // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 57–60.

Мађарско-српска прожимања током прве половине XIX века: пример Стефана Сечењија // Из историје српско-мађарских културних веза. – Нови Сад : Будимшешта, 2003, 101–112.

Песма против „Шваба“ // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 48–56.

Специфичан вид образовања – Српско привредно друштво ''Привредник'' (1897 – 1918) // Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries / Eds.-in-chief Radoslav Petković, Petar V. Krestić, Tibor Živković. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 127–142. – Summary: A Specific Kind of Education – Serbian Business Association "Privrednik" (1897–1918).

Теодор Павловић, новинар и политичар : поводом двестогодишњице рођења // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 67–68 (2003) 9–21. – Summary: Teodor Pavlović, Journalist and Politician.

Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 65–66 (2002) 271–278. – Zusammenfassung: Über die Wohltätigkeit der serbinnen Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001 = The Ministry and the Ministers of Police in Serbia 1811–2001 / ed. Miroslav Perišić. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – 366 р. – Chapters: Ђорђе Миловановић, 243; Јаков Туцаковић, 250–251; Јован Белимарковић, 265–266; Коста Таушановић, 267–268; Јован Ђаја, 269–270; Светомир Николајевић, 273–274.

Историјске и друге теме у преписци Алекса Ивић – Јован Томић, Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Друштво за српску повесницу, 2001, 253–263.

Сарадња Српског привредног друштва "Привредник" са Друштвом за потпомагање заната и трговине // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) 74, 1–2 (2001) 109–116. – Summary: Cooperation Between the Serbian Business Association the Tradesman with the Association for Improvement of Crafts and Trade.

Уједињена омладина српска у српским мемоарима // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Друштво за српску повесницу, 1999, 105–115. – Summary: The Ujedinjena omladina srpska (United Serbian Youth) Movement in Memoirs.

Српско привредно друштво "Привредник" и његов оснивач Влади­мир Матијевић // Југословенски историјски часопис (Yugoslav Historical Magazine) 1–2 (1998) 65–77. – Summary: The Serbian Business Society "The Tradesman" and its Founder Vladimir Matijević.

Омладинска генерација // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола 28–29. мај 1997. = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table May 28–29, 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 99–103. – Summary: Young Generation.

"Швабе" или "немачкари" у Сербским народним новинама Теодора Павловића // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 49 (1994) 31–43. – Summary: "Švabe" (Germans) or "Nemačkari" (People Coming from German Lands) in Teodor Pavlović's "Serbske Narodne novine" (Serbian National Newspaper).

Теодор Павловић и Вук Караџић о културно-политичким збивањима четрдесетих година XIX века // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 50 (1994) 33–47. – Summary: Teodor Pavlović and Vuk Karadžić about the Cultural-Political Events in the 1840s.

Сербске народне новине о Стефану Сечењију // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 44 (1991) 111–116. (Serbian National Newspaper about Stjepan Sečenji.)

Један апел за помоћ деци босанско-херцеговачких избеглица // Свеске МС : грађа и прилози за културну и друштвену историју 17. Серија друштвених наука 6 (1990) 19–21.

Писма о "српањским жртвама" // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 39 (1989) 109–113. (The Letters about "July Victims".)

Нова грађа о Светозару Милетићу и Народној странци // Мешовита грађа (Miscellanea) 17–18 (1988) 119–160.


Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2018. – Entries: Гаћеша, Никола, 132; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 310; Глигоријевић, Хаџи Продан, 311–312; Голуховски, Агенор, 397; Горчаков, Александар Михајлович, 450; Грбовићи, 571–572; Дабић, Војин, 723; Дамњановић, Радован Раја, 780–781; Деде Јанковић, Илија, 894–895.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Мустафа-паша, 134; Мутап, Лазар, 138–139; Ненадовић, Алекса, 249–250; Ненадовић, Јаков, 254–255; Ненадовић, Матеја, 264–265; Ненадовић, Сима А., 274; Несторовић, Урош Стефан, 289–290; Николајевић, Петар Молер, 393–394; Обреновић, Јеврем, 617–618; Обреновић, Јован, 618–619; Обреновић, Љубица, 620–621; Обреновић, Милан, 622–623; Павловић, Теодор, 811–814.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Марковић, Илија, оборкнез, попечитељ правде, дипломата, 156; Марковић, Лазар, 166; Марковић, Сима, 211–212; Марковић, Стефан Ј., 215–216; Мармон, Огист Фредерик Луј Вјес де Рагуз (Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse), 227–228; Матијевић, Владимир, 282–283; Матијевић, Паулина, 284–285; Махмуд II, 320–321; Милићевић, Димитрије Мита, 525; Милићевић, Милан Ђ., 527–529; Милорадович, Михаил Андрејевич (Милорадович, Михаил Андреевич), 613–614; Митесер, Паул Јозеф (Mitesser, Paul Joseph von), 778–779.

Енциклопедија српског народа. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Васиљевић, Алимпије, 125; Васиљевић, Василије, 126; Велимировић, Петар, 233–234; Вукајловић, Јелисеј, 860; Вуковић, Сава, 907; Вулићевић, Вујица, 934; Вучић Перишић, Тома, 958–959; Вучићева буна 1842, 959.

Енциклопедија српског народа. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2011. – Entries: Берић, Павле (Павао), 98; Бешлић, Димитрије Т., 123; Бјелановић, Сава, 199; Блазнавац, Милоје Петровић, 221; Богдановић, Константин С., 251; Богићевић, Милош, 259; Богосављевић, Адам, 276–277; Бозда, Наум, 309; Бранковић, Ђорђе, 496–497.

Сова : велики породични лексикон. – Београд : Младинска књига, 2011. – Више од 200 одредница под: историја и рат.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Костић, Александар, 260; Крстић, Максим, 381–382; Кујунџић, Димитрије Кујунџија, 419; Курсула Петровић, Јован, 449–450; Лазаревић, Лука Т., 497–498; Лазић, Глигорије, 519–520; Лома, Арсеније, 617–618; Лукић, Аврам, 653; Луњевица, Милићевић Никола, 678–679.

Енциклопедија српског народа. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике и наставна средства, 2010. – Entries: Авакумовић, Јован Ђ., 33–34; Александар Карађорђевић, 144–145; Александар Обреновић, 148–149; Алексијевић, Властоје Д., 153; Анастасијевић, Миша, 202–203; Арсенијевић, Лазар Баталака, 319–320; Бан, Матија, 535–536.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Иванчевић, Михаило, 71; Ивошевић, Катица, 96; Игњатовић, Јаков Јаша / П. Ераковић, П. В. Крестић, 103–104; Илић, Јован, 139–141; Ичко, Петар, 206–207; Јагнић, Ђорђе, 212–213; Јакшић, Јаков, 241–242; Јакшић, Максим Макса, 243–244; Јакшић, Марија, 244; Јовановић, Петар, професор, адвокат, књижевник, 603–604; Јосић, Блаж, 729; Јукић, Иван Франо, 756–757; Карађорђе Петровић Ђорђе, 826–829.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Дунђерски, Богдан, 447; Дунђерски, Гедеон Геца, 447–448; Дунђерски, Гедеон Геда, 448–449; Дунђерски, Данило Данчика, 449; Дунђерски, Ђорђе Ђока, 449–450; Дунђерски, Јаша, 450; Дунђерски, Лазар, 450–451; Дунђерски, Стеван, 453; Ђерић, Богомир Божо, 488; Ђермановић, Аћим, 491; Ђурић, Јован, 647; Ђурковић Евгеније, 678–679; Звјерковски, Лудвик Леноар, 855–856; Зубовић, Корнелије, 925.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Васиљевић, Василије, 67–68; Велимировић, Петар, 124–125; Витковић, Гаврило, 228–229; Витковић, Михаило, 231–232; Возаровић, Глигорије Глиша, 281–282; Вуковић, Сава, 459–460; Годра, Михал, 724.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Аршинов, Павле, 289–290; Атанасијевић, Ђорђе, 296; Берић, Павле Павао, 501; Бешлић, Димитрије Т., 521; Бира, Лазар, 550; Богдановић, Константин С., 607–608; Бозда, Наум, 674; Бозитовац, Гаврило, 674–675; Бубановић, Милан, 839–840.

Енциклопедија српске историографије = The Encyclopedia of Serbian Historiography. – Београд : Knowledge, 1997. – Entries: "Бранково коло", 62–63; Ђорђевић Димитрије, 366; Кириловић Димитрије, 434; Медаковић Данило, 493; Медаковић Милорад, 494; Милитар Трива, 504–505; Сопрон Игњат, 642; Стефановић Виловски Јован, 652; Стефановић Виловски Тодор, 652–653; Томандл Миховил, 675; Томић Јаша, 677–678; Емил Чакра, 711.


Other:

Разнолики историјски списи. 1–5 / Милорад Екмечић ; приредили П. В. Крестић, Александар Растовић. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 631; 671; 615; 991; 719 р. – (Сабрана дела ; 11–15)

Istorija : velika ilustrovana enciklopedija : od nastanka civilizacije do naših dana / [pisanje teksta o Srbiji, Bosni i Hercegovini za deo Nacionalne istorije P. V. Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2009. – 612 p. – 2. izdanje. – 2015.

Izreke koje su menjale svet / Vanja Devčić ; [autor poglavlja i redaktor Petar V. Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007. – 64 str.

Људи који су мењали свет : револуционари, реформатори и велики умови / [аутор поглавља и редактор (author of chapter and redactor) П. В. Крестић]. – Београд : Младинска књига, 2007. – 489 p.

Илустрована историја света / [аутор поглавља и редактор (author of chapter and redactor) П. В. Крестић]. – Београд : Младинска књига, 2006. – 744 p.

Izreke koje su menjale svet / Vanja Devčić ; [autor poglavlja i redaktor Petar V. Krestić]. – Beograd : Mladinska knjiga, 2007. – 64 p.

Хабзбуршка монархија у XIX веку : [map] / Радош Љушић, П. Крестић ; Предраг Ристановић, картограф. – Београд : Геокарта : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 2004; Београд : Републички геодетски завод, 2015.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Free AI Website Software