др Радомир Ј. Поповић

научни саветник
e-mail: radomir.popovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Богатићу 1969. године. Основну школу завршио је у Бадовинцима, а средњу школу у Богатићу и Београду. Дипломирао је на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду (1995). Магистарску тезу Тома Вучић Перишић (2003) и докторску дисертацију Аврам Петронијевић (2009) одбранио је на истом факултету. После завршетка студија радио је у основној школи у Батајници (1995/96), Филозофском факултету у Београду (1996) и Архиву САНУ (1997–2001). У Историјском институту ради од новембра 2001. године.
Био је председник Научног већа Историјског института од 2014. до 2016. године. Уредник је часописа „Miscellanea//Мешовита грађа“, те уредник епохе у „Српском биографском речнику“ Матице српске. Члан је редакције часописа „Истраживања“, а био је члан редакције часописа „Museum-Годишњак Народног музеја у Шапцу“ и „Miscellanea//Мешовита грађа“. Био је научни секретар Енциклопедије српског народа (2006-2008).
Члан је Управног одбора Института за савремену историју и Управног одбора Историјског музеја Србије. Члан је Рукописног одељења и Лексикографског одељења Матице српске, као и Стручног савета Историјског музеја Србије. Осим тога, активан је члан Центра за аграрну историју при Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Добитник је награде (са Александром Вулетић и Предрагом Илићем) Задужбине Ђурђа Јеленића за коауторску монографију „Престони Крагујевац“ (2019).

Област истраживања: политичка, културна и друштвена историја Србије и српског народа у 19. веку.
 

Монографије:

Народе српски, љубезна браћо моја : беседе кнеза Милоша изговорене на народним скупштинама и адресе народних скупштина / приредио, предговор написао и речник мање познатих речи саставио Р. Ј. Поповић. – Нови Сад : Матица српска ; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2022. – 234 стр. – Summary.

Слика једног краја – Мачва на фотографијама од краја 19. века до 1945. године / Р. Ј. Поповић, Бранислав Станковић. – Богатић : Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, 2020. – 220 стр.

Престони Крагујевац / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 стр. – Summary.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1832. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437 стр. – (Извори за српску историју ; 16. Историја XIX и XX века ; 10)

Остружничка Основна школа „Карађорђе“ 1805–2015. – Остружница : Основна школа „Карађорђе“, 2015. – 267 стр.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1831. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2014. – 360 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 14. Историја XIX и XX века ; 8)

Аврам Петронијевић 1791–1852. – Београд : Фреска, 2012. – 322 стр. – Summary


Протокол и регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године / приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 336 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 8. Историја XIX и XX века ; 4)

Живот и прикљученија Карађорђа : о рођењу, животу, својствима душевним и тјелесним и прикљученијима Ђорђа Петровића, Црног Ђорђа (Кара Ђорђа) / Лазар Арсенијевић Баталака ; приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 163 стр., XII листова с таблама.

Toма Вучић Перишић. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2003. – 349 стр. – Summary.

Основна школа у Бадовинцима 1843–1998. – Бадовинци : Основна школа „Вук Караџић”, 1998. – 231 стр.


Расправе, чланци и прилози:


Љубодраг А. Поповић (1934–2022) : in memoriam // Историјски ичасопис 71 (2022) 618–620.

Влияние военного строительства на урбанизацию «варошей» в сербском княжестве середины XIX века // Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе, Сборник статей II Международной научной конференции. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2021, 37–43.

Impact of Military Construction on the Urbanization of Varošec in the Principality of Serbia in the Middle of the XIX Century // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 35–40.

Писари у Србији у време Првог српског устанка 1804-1813 // Зборник МС за књижевност и језик 69, 2 (2021) 493–501. – Summary.

Army of the Principality of Serbia in the Plans of National Liberation and Unification in the Mid-19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 137–159. – Riassunto; Резиме: Војска Кнежевине Србије у плановима о националном ослобођењу и уједињењу средином 19. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Народна скупштина 1846. године // Од престонице до индустријског центра Србије – Крагујевац средином 19. века = From the Capital to the Industrial Center of Serbia – Kragujevac in the Middle of the 19th century / ур. Милош Ђуран. – Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2020, 81–95. – Summary.

Српско-руске теме у издањима Историјског института – допринос Андреја Шемјакина // Србија и Русија на прелому векова : Српске теме Андреја Шемјакина. – Београд : Институт за новију историју Србије : Историјски институт : Центар за Руске и Источноевропске студије „М. Јовановић“ Филозофског факултета Универзитета у Београду : Информатика ; Москва : Институт за словенске студије РАН, 2020, 97–111.

Баталака о Карађорђу и Првом српском устанку у дневничким белешкама Николе Крстића // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић. – Велика Плана : Центар за културу "Масука" ; Старо Село : Дом културе "Влада Марјановић" ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 11–30. – Summary.

Белешке из живота Јанка Веселиновића од Драгутина Ђ. Туфегџића // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85 (2019) 59–69. – Summary.

Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / Ana Stolić, R. Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.

Од престонице Србије до средишта Шумадије: Начелство округа крагујевачког 1839–1841. године // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић . – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 281–300. – (Шумадијски анали)

Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156. – Summary.

Списак ствари и покретних добара кнеза Милоша у пожаревачком и крагујевачком двору 1839. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 73–103. – Summary.

Борба против трахома у Краљевини Србији почетком XX века // 800 година српске медицине : [зборник радова Осмог конгреса историчара медицине] / ур. Зоран Вацић. – Београд : Српско лекарско друштво, 2018, 561–569.

Додаци и допуне мемоара Анастаса Јовановића // Годишњак града Београда 65 (2018) 41-55. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947–2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5–57.

Карађорђев протокол из 1816-1817. године и вождова активност у Петрограду // Русија/СССР и државност Србије/Југославије / одг. ур. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ур. Јована Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 29–47. – Резюме. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 37)

Петронијевићева критика Вуковог превода Новог завјета // Година 1847: преломна тачка савремене српске културе : [зборник] / ур. Александар Милановић, Рајна Драгићевић. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018, 139–153.

Септембарска скупштина 1843. године // Српске студије 9 (2018) 102–124. – Summary.

Стојан Новаковић у Гимназији и Лицеју 1857–1863. године // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 84 (2018) 83–100. – Summary.

Шабачки дани Косте Новаковића 1842–1857. године // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 211–234. – Summary. – (Научни скупови ; 172. Председништво ; 11)

Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац // Идентитети и медији : уметност Анастаса Јовановића и његово доба / гл. ур. Татјана Корићанац ; ур. Игор Борозан, Данијела Ванушић. – Београд : Музеј града Београда ; Нови Сад : Матица српска, 2017, 53–67. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски часопис 66 (2017) 13–25.

Просторни и архитектонски преображај мачванских села у 19. веку // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 77–96. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 34)

Стојан Јовановић – државни питомац и писац Француске граматике // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 83 (2017) 53–73. – Summary.

Букурешки мир, кнез Милош и аутономија Србије // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 111–127. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 31)

Делатност првог руског конзула у Србији Герасима Вашћенка 1838–1843. године // Историјски часопис 65 (2016) 183–204. – Summary.

Јеврем // КОД 21 : часопис за културу и уметност 2 (Шабац 2016) 27–34.

Нићифор Нинковић – трагом „Жизниописанија“ и других историјских извора // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 82 (2016) 89–107.

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. / Срђан Катић, Татјана Катић, Р. Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 55–65. – Summary.

Документа из архиве Милутина Гарашанина о страначким борбама у Рудничком округу 1881–1883. године // Изворник : грађа Међуопштинског историјског архива. Чачак 31 (2015) 49–76.

Знамења Другог српског устанка // Летопис МС 191, 495, 3 (март 2015) 350–357. – Summary.

Italians in Serbia in the First Half of the 19th Century // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 5–16.– Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 28)

Симо Катић Прекодринац // Глас САНУ 425. Одељење историјских наука 17 (2015) 277–284.– Summary.

Српска револуција 1804–1815. године // Казивања о Србима кроз векове. Од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / прир. Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 131–151.

Везе Србије и Матице српске 1826–1864. године // Тако, а не иначе : споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад / прир. Драган Станић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2014, 122–138.

XIX век // Рудник шапат висина. – Београд : Службени гласник, 2014, 339–390. – (Библиотека Саборник)

Geographical-Historical analysis of the imapct of the 1883 eruption of Krakatau volcano on weather in Serbia / Milan Radovanović, R. J. Popović // Историја и географија, сусрети и прожимања : тематски зборник радова / гл. и одг. ур. Софија Божић. – Београд : Институт за новију историју Србије : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Институт за славистику РАН, 2014, 595–610. – Резиме. – (Зборници радова ; 11)

Задужбина Стевана Магазиновића // Српске студије 5 (2014) 315–336. – Summary.

Једна политичко-књижевна полемика пречана и уставобранитеља из 1841. и 1842. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 13 (2014) 13–30. – Summary.

Срби из јужне Угарске и обнова нововековне српске државе у првој половини 19. века // Летопис МС 190, 493, 6 (јун 2014) 866–882. – Summary.

Циркулар Исправничества шабачког среским капетанима о прикупљању ђурђевског пореза 1835. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 81–92. – Summary.

Идеал независности и нужност аутономије. Настанак нововековне српске државе 1788/1804–1833 // Два века модерне српске дипломатије / ур. Чедомир Попов, Драгољуб Р. Живојиновић, Слободан Г. Марковић. – Београд : Балканолошки институт САНУ : Институт за европске студије, 2013, 69–88. – Summary.

Историјско у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића // Јанко Веселиновић : 1862–2012 / ур. Светлана Велмар Јанковић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013, 267–282. – Summary. – (Научни скупови ; 141. Одељење језика и књижевности ; 25)

Пројект Устава Србије Матије Бана из 1846. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 149–171. – Summary.

Татомир Миловук // Споменица Историјског архива „Срем“ 12 (2013) 13–34. –Summary.

Шума Китог // Museum 14 (Шабац 2013) 67–84. – Summary.

Аврам Петронијевић и буне у Турској 30-их и 40-их година 19. века // Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку : зборник радова : (поводом 170 година од избијања Нишке буне) / гл. и одг. ур. Радомир Виденовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2012. 25–39. – Summary. – (Научни скупови)

Белешка Стефана Радичевића о првој владавини кнеза Милоша // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 267–278. – Summary.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Р. Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис 61 (2012) 165–186. – Summary.

Владарска и чиновничка заклетва у Србији у 19. веку // Историјски часопис 60 (2011) 289–310. – Summary.

Војничка заклетва у Србији у XIX и почетком XX века // Војно-историјски гласник 1 (2011) 31–44. – Summary.

Две белешке Илије Гарашанина о руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 337–347. – Summary.

Димитрије Костић (Константиновић) – устанички писар и митровачки трговац // Споменица Историјског архива „Срем“ 10 (2011) 45–54. – Summary.

Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић // Даница 19 (2011) 352–363.

Историографија о Првом српском устанку, поводом двестагодишњице // Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : тематски зборник / ур. Драган Алексић. – Београд : Институт за новију историју Србије ; Ниш : Народни музеј , 2010, 308–319. – Summary.– (Зборници радова ; 7)

Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 193–208. – Summary.

Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812 // Museum 11 (2010) 81–89. – Summary.

Прилози за биографију Јелисеја Вукајловића // Споменица Историјског архива „Срем“ 8 (2009) 102–116. – Summary.

Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848–1849. године // Историјски часопис 57 (2008) 237–251. – Summary.

Срем и Сремци у прошлости Шабачког магистрата // Споменица Историјског архива „Срем“ 7 (2008) 26–33. – Summary.

Борба за Крагујевац, значај Крагујевца у политичким борбама у Србији 1839–1848 // Крагујевац престоница Србије 1818–1841 : зборник радова са научног скупа / ур. Бориша Радовановић, Предраг Илић. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2007, 13–25. – Summary. – (Шумадијски анали. Посебна издања ; 1)

Стојан Чупић у Срему 1813–1815. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 6 (2007) 56–65. – Summary.

Црни Ђорђе или Кара Ђорђе (о надимку Ђорђа Петровића) // Историјски часопис 55 (2007) 235–243. – Summary.

Село на граници (Бадовинци у четвртој деценији XIX века) // Museum 7 (Шабац 2006) 117–131. – Summary.

Учитељи из Срема у школама Шабачког округа у четвртој и петој деценији XIX века // Споменица Историјског архива „Срем“ 5 (2006) 94–106. – Summary.

Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Поглавља: Привремено правленије 1942, Влада Аврама Петронијевића, 78–79; Централно правленије 1842–1843, Влада Аврама Петронијевића, 79–80; Привремено централно правленије 1843–1844, Влада Алексе Симића, 81–82; Централно правленије 1844–1852, Влада Аврама Петронијевића, 83–85; Централно правленије 1853–1855, Влада Алексе Симића, 89–90; Централно правленије 1855–1856, Влада Алексе Јанковића, 90–91; Привремено централно правленије 1856, Влада Стефана Марковића, 92–93; Централно правленије 1856–1857, Влада Алексе Симића, 93–94; Централно правленије 1857–1858, Влада Стефана Марковића, 94–95; Привремено централно правленије 1858–1859, Влада Стевана Магазиновића, 95–97.

Гружани у Хаџи–Продановој буни // Врело 31 (Београд 2005) 24–29.

Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 75–162.

Теодор Теша Поповић бадовиначки свештеник и устаник // Museum 6 (Шабац 2005) 123–130. – Summary.

Узун-Мирко Апостоловић // Даница 13 (2005) 518–522.

Аутобиографска скица Лазара Арсенијевића Баталаке // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 63–87.

Исповест Стефана Стефановића Тенке // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 21–40.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001 – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – Поглавља: Од попечитељства до министарства : 1811–1862, 17–37; Цветко Рајовић, 223–224; Тома Вучић-Перишић, 225–226; Стеван Петровић Книћанин, 232–233; Стеван Магазиновић, 234–235; Радован Дамјановић, 236–237.

Анексија Босне и Херцеговине 1908. године – један незваничан став Николе Јовановића Американца // Историјски часопис 48 (2001) 223–228. – Summary.

Заоставштина Петра Добровића у Архиву САНУ у Београду // Архивска грађа као извор за историју : међународни научни скуп. – Београд : Архив Србије, 2000, 283–290. – Summary.

Тома Вучић Перишић и исељавање Турака из Подриња // Рачански зборник 5 (Бајина Башта 2000) 17–28.

Политичке борбе уставобранитељског доба у мемоарима савременика // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 67–80. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Уставобранитељска генерација – Гарашанинова // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 87–98. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Наумовић, Јован Јоца, 186; Недељковић, Милован, 208; Недељковић, Урош, 219; Ненадовић, Атанасије Ј., 251–252; Несторовић, Јован, 28; Нешић, Сима, 307–308; Николајевић, Димитрије, 381; Николић, Ђурађ, 429; Николић, Миленко, 452; Нинић, Никола, 503–504; Новаковић, Алекса, 525–526; Новаковић, Љубомир, 543; Новаковић, Чардаклија Михаило / Р. Ј. Поповић, Јелена Илић Мандић, 559–560; Обрадовић, Љубомир, 603; Обрадовић, Стојан, 613-614; Обреновић, Томанија, 627–628; Остојић, Алекса, 688–689; Остојић, Петар, 700; Павловић, Сима, 806–807; Пантелић, Самуило Стеван, 870–871.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Маринковић, Димитрије, 64–65; Маринковић, Тихомир, 83; Мариновић, Јован, 86–88; Маринковић, Чедомир, 92; Марковић, Илија, пуковник, 156–157; Марковић, Маринко, 171; Марковић, Милутин Ј., 183; Матић, Димитрије, 291–292; Миловановић, Ђорђе Ђоша, 552–553; Милојевић, Ђорђе, 587; Милојевић, Милан, правник, дипломата, народни посланик, 589–590; Милојевић, Светозар, 599; Милосављевић, Коларац Илија, 636–637; Милош Обреновић, 640–647; Милошевић, Михаил Рафајлович, 667; Милошевић, Петар, 671.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вукићевић, Миленко, 878; Вукићевић, Никола, 878; Вуловић, Љубомир, 937; Вучетић, Антоније, 946; Вучинић, Радо, 951; Вучковић, Војислав, 965–966.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Константиновић, Анка, 204; Константиновић Блазнавац Богићевић, Катарина, 211; Магазиновић, Константин Коста, 721–722; Магазиновић, Стеван, 723–724; Малопарац, Живко, 811.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Ивко, 82; Игњатовић, Крста, 106; Илић, Лазар Јабучанин, 144–145; Илић, Петар Пекета, 157; Јакшић, Гргур, 232–233; Јанчић, Јован Сарајлија, 316; Јевтић, Стеван, 345; Јејић, Ристо, 351; Јеремић Ракарац, Петар, 393; Јован, Карађорђев деда, 430; Јовановић, Сава, самоуки лекар, 618; Јоргаћ, Ђорђе Олимпи 720–721; Југовић, Иван / Савић, Јован, 753–754; Карапанџа, Илија, 859; Карапанџа, Станко, 860; Караџић, Ана, 862; Караџић, Вук Стефановић / Н. Милошевић-Ђорђевић, М. Пижурица, Р. Ј. Поповић, 862–872.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Ада Кале, 7; Анастасијевић, Миша, 22–23; Андрејевић, Сима Игуманов, 25; антифашизам, 29. Антонијевић, Атанасије, 31; Арсенијевић, Лазар-Баталака, 40; Архив за прав. и друш. науке, 41–42; архиви, 42–44; архивистика, 44; аустријско-турски ратови, 51; Бан, Матија, 66; Барјактаревић, Илија, 75–76; Бечки конгрес, 99; Бирчанин, Илија, 104; Буе, Ами, 146–147; Варваринска битка, 154–155; војвода, 191; Вулићевић, Вујица, 214; Вучић Перишић, Тома, 215; Гавриловић, Јован, 219; Гавриловић, Михаило, 219; Главаш (Стаматовић) Станоје, 230; Грбовићи, 253; Грујовић, Божидар/Филиповић, Теодор, 258; дахије, 270; Други српски устанак, 313–314; Дурковић Јакшић, Љубомир, 322; Ђакова буна, 326; Иванковачка битка, 400; Ичков мир, 428; Јанковић, Паун Баћа, 439–440; Југовић, Иван / Савић, Јован, 466; Калемегдан, 477; Каменица, битка, 479; Карапанџићи, 486; Кедић, Милић, 493; Кнежевић, Иван, 501; Куниберт, Бартоломео Силвестре, 563; Курцбекова штампарија, 564; Марашли Али-паша, 616; Марковић, Илија, 621–622; Мачва, 633; Миловановић, Младен, 656 ; Милосављевић, Илија Коларац, 657; нахија, 729; Ненадовићи, 742; Петровић, Стеван Книћанин, 506–507; Петровић, Хајдук Вељко, 827; Петронијевић, Аврам, 835; Петронијевић, Милан, 835; Преображенска ступштина, 889; Протић, Ђорђе, 905; Протић, Стојан, 906; Светоандрејска скупштина, 990; Сеча кнезова, 1002; Синђелић, Стеван, 1006; Стојановић, Исидор, 1099; Стојковић, Миленко, 1103; Ћурчија, Ђорђе, 1164; Устав 1838, 1182; уставобранитељи, 1185; Хаџи-Проданова буна 1814, 1210; Чардаклија, Петар Новаковић, 1249; Чарториски, Адам, 1249.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Дабић, Гаврило Гаја, 31–32; Дабић, Живко, 32; Давичо, Хаим, 59; Дамјановић, Радован Раја, 85–86; Даниловић, Иван Кузмић, 105; Даниловић, Павле / Р. Ј. Поповић, М. Ж. Николић, 106; Дели-Георгијевић, Никола / Р. Ј. Поповић, С. Гавриловић, 147–148; Димитријевић Добрача, Јован, 265; Добрњац Тодоровић, Петар, 317–318; Добрњац Тодоровић, Стеван, 318–319; Дољанчевић, Радован, 344–345; Дукић, Милан Д., 440–441; Душманић Богдановић, Павле, 472; Ђаковић, Јоаким, 481; Ђорђевић, Богдан/Татар Богдан, 520; Ђорђевић, Димитрије, 533; Ђорђевић, Иван, 548; Ђорђевић, Милисав Црноречанин, 568–569; Ђурђевић, Јанко, 634; Ђурић, Михаило, 656; Ђурић Димитријевић, Јанићије, 660–661; Ђурковић, Михајло, 680–681; Ерић, Петар, 712; Живановић, Григорије Глиша, 742; Живановић, Даница, 742; Живковић, Марица, 778; Живковић, Милан, 778; Живковић, Стефан Нишлија, 793–794; Живковић, Стефан Телемек, 794–795; Загла, Ђорђе, 829; Здравковић, Милија, 859–860; Здравковић, Милосав Ресавац, 860–861; Зујаловић, Милован, 926.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Велимировић, Веса, 114; Вељковић, Јован, 138–139; Вићентијевић, Јован, 236; Влашкалин, Милорад, 280; Војводић, Симо, 286; Волић, Урош, 305–306; Врета из Колара, 327–328; Вујадиновић, Јован, 335; Вујовић, Владислав, 380; Вукашиновић, Милоје, 419; Вукићевић, Никола, 429; Вучић Перишић, Тома, 530–532; Вучковић, Јован, 543; Гарашанин, Лука, 624; Гарашанин, Милован, 624; Гарашанин, Милутин Савић, 628; Гарашанин, Светозар, 628–629; Гашић, Гаврило Ј., 636–637; Главаш, Станоје Стаматовић, 689–690; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 698; Глигоријевић, Хаџи Продан, 700–701; Глумац, Дамњан, 715–716; Головић, Абазовић Митар, 740–741; Горуновић, Драгић, 756; Грбовић, Лука Р., 784–785; Грбовић, Милован, 785; Грбовић, Никола, 785; Грбовић, Радован, 785–786; Грујовић, Божидар (Филиповић, Теодор), 855; Гуцоњић, Живан Ј., 876; Гушанац, Алија, 880–881.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Алексић, Станко, 119; Алија Ђеврлић (Кучук Алија), 123; Андрејић, Стеван Палалија, 170; Антонијевић, Атанасије, 218; Банић, Милутин, 406; Берисављевић, Михаило, 495–496; Бибић, Павле, 526; Богдановић, Ђорђе, 604; Богићевић, Антоније, 621; Богићевић, Богосав Бојо, 622; Божиновић, Ђорђе Ефендијица, 649; Бојанић, Тодор, 675; Бошковић, Новак, 746; Бранковић, Аврам, 779; Брзаковић, Димитрије, 818.


Остало:

Развој поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја : [карта] / Радош Љушић, Р. Поповић // Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001. 

Radomir J. Popović, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: radomir.popovic@iib.ac.rs 

Biography:

Born in 1969.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Vojvodas of Podrinje in 1995.
M. A. thesis: Toma Vučić-Perišić , 2003.
Ph. D. thesis: Avram Petronijević, 2009.
Worked in the Archives of the Serbian Academy of Arts and Sciences.
Working in the Institute of History since 2001.

Field of Research: Political and social history of Serbia in the first half of the 19thcentury; rural history.
Languages: Russian, English.

Monographs:

Народе српски, љубезна браћо моја : беседе кнеза Милоша изговорене на народним скупштинама и адресе народних скупштина / приредио, предговор написао и речник мање познатих речи саставио Р. Ј. Поповић. – Нови Сад : Матица српска ; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2022. – 234 р. – Summary.

Слика једног краја – Мачва на фотографијама од краја 19. века до 1945. године / Р. Ј. Поповић, Бранислав Станковић. – Богатић : Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, 2020. – 220 p.

Престони Крагујевац / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 p. – Summary: Kragujevac as the Capital.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1832. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437 p. – (Sources for Serbian history ; 16. History of XIX and XX century ; 10)

Остружничка Основна школа „Карађорђе“ 1805–2015. – Остружница : Основна школа „Карађорђе“, 2015. – 267 p.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1831. године = The Haraç Defter of Captaincy of Mačva for the Year 1831 / приредио и предговор написао (edited by) Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2014. – 360 p. – (Sources for Serbian history ; 14. History of XIX and XX century ; 8). – Summary.

Аврам Петронијевић 1791–1852. – Београд : Фреска, 2012. – 322 p.

Протокол и регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године = The Magistrate of Šabac: Protocol and Register from 1808 to 1812 / приредио (edited by) Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 336 p. – (Sources for Serbian history ; 8. History of XIX and XX century ; 4). – Summary.

Живот и прикљученија Карађорђа : о рођењу, животу, својствима душевним и тјелесним и прикљученијима Ђорђа Петровића, Црног Ђорђа (Кара Ђорђа) / Лазар Арсенијевић Баталака ; приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 163, XII p.

Toма Вучић Перишић = Toma Vučić Perišić. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2003. – 349 p. – (Monographs ; 44). – Summary.

Основна школа у Бадовинцима 1843–1998. – Бадовинци : Основна школа “Вук Караџић”, 1998. – 231 p.


Articles and essays:

Љубодраг А. Поповић (1934–2022) : in memoriam // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 618–620.

Влияние военного строительства на урбанизацию «варошей» в сербском княжестве середины XIX века // Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе, Сборник статей II Международной научной конференции. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2021, 37–43.

Impact of Military Construction on the Urbanization of Varošec in the Principality of Serbia in the Middle of the XIX Century // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 35–40.

Писари у Србији у време Првог српског устанка 1804-1813 // Зборник МС за књижевност и језик 69, 2 (2021) 493–501. – Summary: Scribes in Serbia during the First Serbian Uprising 1804–1813.

The Army of the Principality of Serbia in the Plans of National Liberation and Unification in the Mid-19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 137–159. – Riassunto: L'esercito del Principato di Serbia nei piani di liberazione e unificazione nazionale a metà del XIX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Народна скупштина 1846. године // Од престонице до индустријског центра Србије – Крагујевац средином 19. века = From the Capital to the Industrial Center of Serbia – Kragujevac in the Middle of the 19th century / ур. Милош Ђуран. – Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2020, 81–95. – Summary.

Баталака о Карађорђу и Првом српском устанку у дневничким белешкама Николе Крстића // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић. – Велика Плана : Центар за културу "Масука" ; Старо Село : Дом културе "Влада Марјановић" ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 11–30.

Белешке из живота Јанка Веселиновића од Драгутина Ђ. Туфегџића // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85 (2019) 59–69. – Summary: Notes from the Life of Janko Veselinović by Dragutin Đ. Tufegdžić.

Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / Ana Stolić, R. Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.

Од престонице Србије до средишта Шумадије: Начелство округа крагујевачког 1839–1841. године // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић . – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 281–300. – (Шумадијски анали)

Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156.

Списак ствари и покретних добара кнеза Милоша у пожаревачком и крагујевачком двору 1839. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 73–103. – Summary: List of Items and Movable Goods of Prince Miloš at Požarevac and Kragujevac Courts in 1839.

Борба против трахома у Краљевини Србији почетком XX века // 800 година српске медицине : [зборник радова Осмог конгреса историчара медицине] / ур. Зоран Вацић. – Београд : Српско лекарско друштво, 2018, 561–569.

Додаци и допуне мемоара Анастаса Јовановића // Годишњак града Београда (Annual of the City of Belgrade) 65 (2018) 41–55. – Summary: Supplements and Additions to the Memoirs of Anastas Jovanović.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947–2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5–57.

Карађорђев протокол из 1816–1817. године и вождова активност у Петрограду // Русија/СССР и државност Србије/Југославије = Россия/СССР и государственность Сербии/Югославии / отв. ред. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ред. Јована Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 29–47. – Резюме: Протокол Карагеоргия 1816–1817 гг. и деятельность вождя в Петербурге. – (Сборник статей ; 37). – Summary: Karađorđe's Protocol from 1816–1817 and Vožd's Activity in St Petersburg.

Петронијевићева критика Вуковог превода Новог завјета // Година 1847: преломна тачка савремене српске културе : [зборник] / ур. Александар Милановић, Рајна Драгићевић. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018, 139–153.

Септембарска скупштина 1843. године // Српске студије (Serbian Studies) 9 (2018) 102–124. – Summary: September Assembly of 1843.

Стојан Новаковић у Гимназији и Лицеју 1857–1863. године // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 84 (2018) 83–100. – Summary: Stojan Novaković in Gymnasium and Lyceum 1857–1863.

Шабачки дани Косте Новаковића 1842–1857. године // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific meeting. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 211–234. – Summary: Šabac Days of Kosta Novaković 1842–1857.

Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац // Идентитети и медији : уметност Анастаса Јовановића и његово доба = Identities and Media : The Art of Anastas Jovanović and His Era / гл. ур. Татјана Корићанац ; ур. Игор Борозан, Данијела Ванушић. – Београд : Музеј града Београда ; Нови Сад : Матица српска, 2017, 53–67. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 13–25.

Просторни и архитектонски преображај мачванских села у 19. веку // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју = The Balkan Village. Contunuities and Changes through History / Ed. in Chief Srđan Rudić, Svetlana Ćaldović-Šijaković ; Ed. Nedeljko V. Radosavljević, Snežana Tomić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 77–96. – Summary: Spatial and Architectural Transformation of Mačva Villages in the 19th Century. – (Collection of Works ; 34)

Стојан Јовановић – државни питомац и писац Француске граматике // Прилози за књижевност, језик историју и фолклор 83 (2017) 53–73. – Summary: Stojan Jovanović – a State Cadet and the Author of French Grammar.

Букурешки мир, кнез Милош и аутономија Србије // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising / Ed. in Chief Srđan Rudić, Lela Pavlović ; Ed. Radomir J. Popović. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 111–127. – Summary: Treaty of Bucharest, Prince Miloš and Serbia's Autonomy. – (Collection of Works ; 31)

Делатност првог руског конзула у Србији Герасима Вашћенка 1838–1843. године // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 183–204. – Summary: Activity of the first Russian Consul in Serbia Gerasim Vaschenko 1838–1843.

Јеврем // КОД 21 : часопис за културу и уметност 2, 2 (Шабац 2016) 27–34.

Нићифор Нинковић – трагом „Жизниописанија“ и других историјских извора // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 82 (2016) 89–107. – Summara: Nićifor Ninković – on the Trial of His “Autobiography” and Other Historical Sources.

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / Срђан Катић, Татјана Катић, Р. Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscelanea) 37 (2016) 55–65. – Summary: Restoration of the Church in the Mačva Village of Crna Bara in 1781.

Документа из архиве Милутина Гарашанина о страначким борбама у Рудничком округу 1881–1883. године // Изворник : грађа Међуопштинског историјског архива. Чачак 31 (2015) 49–76.

Знамења Другог српског устанка // Летопис Матице српске 191, 495, 3 (март 2015) 350–357.

Italians in Serbia in the First Half of the 19th Century // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / Eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 5–16. – Sommario: Gli Italiani in Serbia nella prime meta' dell' ottocento.

Симо Катић Прекодринац // Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 17 (2015) 165–178. – Summary: Simo Katić Prekodrinac.

Српска револуција 1804–1815. године // Казивања о Србима кроз векове од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / прир. Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 131–151.

Везе Србије и Матице српске 1826–1864. године // Тако, а не иначе : споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад / прир. Драган Станић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2014, 122–138.

XIX век // Рудник шапат висина. – Београд : Службени гласник, 2014, 339–390. – (Библиотека Саборник)

Задужбина Стевана Магазиновића // Српске студије (Serbian studies) 5, 5 (2014) 315–336. – Summary: The Stevan Magazinović' Foundation.

Једна политичко-књижевна полемика пречана и уставобранитеља из 1841. и 1842. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 13 (2014) 13-30. – Summary: A Political and Literary Dispute between Prečani and Defenders of the Constitution from 1841 and 1842.

Срби из јужне Угарске и обнова нововековне српске државе у првој половини 19. века // Летопис Матице српске 190, 493, 6 (јун 2014) 866–882.

Циркулар Исправничества шабачког среским капетанима о прикупљању ђурђевског пореза 1835. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 81–92. – Summary: Notice from the Discrict Court of Sabac to the District Chiefs Concerning Collestion of the „đurđevski porez“ (Spring Tax) in 1835.

Идеал независности и нужност аутономије. Настанак нововековне српске државе 1788/1804–1833 // Два века модерне српске дипломатије (Bicentenary of Modern Serbian Diplomacy) / eds. Čedomir Popov, Dragoljub R. Živojinović, Slobodan G. Markovich. – Београд : Балканолошки институт САНУ : Институт за европске студије, 2013, 69–88. – [Summary:] The Ideal of Independence versus the Necessity of Autonpmy. The Establishment of the Modern Serbian State in the Period 1788/1804–1833.

Историјско у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића // Јанко Веселиновић = Janko Veselinović : 1862–2012 / ур. Светлана Велмар Јанковић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013, 267–282. – Summary: Historical in the Novel Hajduk Stanko by Janko Veselinović.

Пројект Устава Србије Матије Бана из 1846. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 149–171. – Summary: Matija Ban`s Project of Constitution of Serbia from 1846.

Татомир Миловук // Споменица Историјског архива "Срем" 12 (Сремска Митровица 2013) 13–34. – Summary: Tatomir Milovuk.

Шума Китог // Museum The Annual of the National Museum in Šabac 14 (2013) 67–84. – Summary: Kitog Forest.

Белешка Стефана Радичевића о првој владавини кнеза Милоша // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 267–278. – Summary: Note of Stefan Radičević about the first Rule of Prince Miloš.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Р. Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 165–186. – Summary: Serbian Graves in the St. Paraskeva's Churchyard in the Haskoy Quarter of Istanbul.

Владарска и чиновничка заклетва у Србији у 19. веку // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 289–310. – Summary: The Royal and Officials Oath in Serbia in the 19th Century.

Војничка заклетва у Србији у XIX и почетком XX века // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2011) 31–44. – Summary: Soldier's Oath in Serbia in 19th Century and the Beginning og 20th Century – Legal Framework. Две белешке Илије Гарашанина од руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 337–347. – Summary: Ilija Garasanin's two Notes on Danilevsky and Levsin, russian Consuls in Serbia.

Димитрије Костић (Константиновић) – устанички писар и митровачки трговац // Споменица Историјског архива "Срем" 10 (Сремска Митровица 2011) 45–54. – Summary: Dimitrije Kostić (Konstantinović) – the Notary of the Uprising and the Tradesman of Mitrovica.

Милорад Радевић (1935–2011) : [in memoriam] // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 585–587.

Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић // Даница 19 (2011) 352–363.

Прилози за биографију Јелисеја Вукајловића // Споменица Историјског архива "Срем" 8 (2009) 102–116. – Summary: Contribution to the Biography of Jelisej Vukajlović.

Историографија о Првом српском устанку, поводом двестагодишњице // Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : зборник радова. са међународног научног скупа. – Београд : Институт за новију историју Србије : Ниш : Народни музеј, 2010, 308–319. – Summary: Historiography on the First Serbian Uprising.

Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 193–208. – Summary: Avram Petronijević's Memoirs dating from 1843.

Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812 // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 11 (2010) 81–89. – Summary: The Register of Šabac Magistracy from 1808 to 1812.

Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848–1849. године // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 237–251. – Summary: Avram Petronijević and the Serb Movement in Vojvodina, 1848–1849 (On the occasion of the 160-year Anninersary of the Duchy of Serbia and Tamiš Banat).

Срем и Сремци у прошлости шабачког магистрата // Споменица Историјског архива "Срем" 7 (2008) 26–33. – Summary: Citizens of Srem in the Protocol of the Šabac Magistrate.

Борба за Крагујевац, значај Крагујевца у политичким борбама у Србији 1839–1848 // Крагујевац престоница Србије 1818–1841 : зборник радова са научног скупа. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2007, 13–25. – Summary: The Struggle for Kragujevac.

Стојан Чупић у Срему 1813–1815. године // Споменица Историјског архива "Срем" 6 (2007) 56–65. – Summary: Stojan Čupić in Srem 1813–1815.

Црни Ђорђе или Кара Ђорђе (о надимку Ђорђа Петровића) // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 235–243. – Summary: Black George or Kara Đorđe (on the Nickname of Đorđe Petrović).

Село на граници (Бадовинци у четвртој деценији XIX века) // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 7 (2006) 117–131. – Summary: Village on the Border.

Учитељи из Срема у школама Шабачког округа у четвртој и петој деценији XIX века // Споменица Историјског архива "Срем" 5 (2006) 94–106. – Summary: Teachers from Srem in the Schools of the Šabac Discrit in the 4th and 5th Decade of the 19 Century.

Владе Србије 1805–2005. = The Goverments of Serbia 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Chapters: Привремено правленије 1942, Влада Аврама Петронијевића, 78–79; Централно правленије 1842–1843, Влада Аврама Петронијевића, 79–80; Привремено централно правленије 1843–1844, Влада Алексе Симића, 81–82; Централно правленије 1844–1852, Влада Аврама Петронијевића, 83–85; Централно правленије 1853–1855, Влада Алексе Симића, 89–90; Централно правленије 1855–1856, Влада Алексе Јанковића, 90–91; Привремено централно правленије 1856, Влада Стефана Марковића, 92–93; Централно правленије 1856–1857, Влада Алексе Симића, 93–94; Централно правленије 1857–1858, Влада Стефана Марковића, 94–95; Привремено централно правленије 1858–1859, Влада Стевана Магазиновића, 95–97.

Гружани у Хаџи-Продановој буни // Врело 31 (Београд 2005) 24–29.

Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 75–162.

Теодор Теша Поповић бадовиначки свештеник и устаник // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 6 (2005) 123–130. – Summary: Teodor Teša Popović: a Priest from Badovinci and a Rebelor.

Узун-Мирко Апостоловић // Даница 13 (2005) 518–522.

Аутобиографска скица Лазара Арсенијевића Баталаке // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 63–87.

Исповест Стефана Стефановића Тенке // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 21–40.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001 = The Ministry and the Ministers of Police in Serbia 1811–2001 / ed. Miroslav Perišić. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – Chapters: Од попечитељства до министарства : 1811–1862, 17–37; Цветко Рајовић, 223–224; Тома Вучић–Перишић, 225–226; Стеван Петровић Книћанин, 232–233; Стеван Магазиновић, 234–235; Радован Дамјановић, 236–237.

Анексија Босне и Херцеговине 1908. године – један незваничан став Николе Јовановића Американца // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 223–228. – Summary: Annexation of Bosnia and Herzegovina in 1908 – one unofficial view of Nikola Jovanović Amerikanac.

Тома Вучић Перишић и исељавање Турака из Подриња // Рачански зборник 5 (Бајина Башта 2000).

Заоставштина Петра Добровића у Архиву САНУ у Београду // Архивска грађа као извор за историју : међународни научни скуп. – Београд : Архив Србије, 2000, 283–290.

Политичке борбе уставобранитељског доба у мемоарима савременика // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 67–80. – Summary: Political Conflicts in the Age of Constitutional Defence in Memoirs by Contemporaries.

Уставобранитељска генерација – Гарашанинова // Српске политичке генерације 1788–1918 : чланци са Округлог стола = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 87–98. – Summary: Generation of Constitution Defenders.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Наумовић, Јован Јоца, 186; Недељковић, Милован, 208; Недељковић, Урош, 219; Ненадовић, Атанасије Ј., 251–252; Несторовић, Јован, 28; Нешић, Сима, 307–308; Николајевић, Димитрије, 381; Николић, Ђурађ, 429; Николић, Миленко, 452; Нинић, Никола, 503–504; Новаковић, Алекса, 525–526; Новаковић, Љубомир, 543; Новаковић, Чардаклија Михаило / Р. Ј. Поповић, Јелена Илић Мандић, 559–560; Обрадовић, Љубомир, 603; Обрадовић, Стојан, 613–614; Обреновић, Томанија, 627–628; Остојић, Алекса, 688–689; Остојић, Петар, 700; Павловић, Сима, 806–807; Пантелић, Самуило Стеван, 870–871.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Маринковић, Димитрије, 64–65; Маринковић, Тихомир, 83; Мариновић, Јован, 86–88; Маринковић, Чедомир, 92; Марковић, Илија, пуковник, 156–157; Марковић, Маринко, 171; Марковић, Милутин Ј., 183; Матић, Димитрије, 291–292; Миловановић, Ђорђе Ђоша, 552–553; Милојевић, Ђорђе, 587; Милојевић, Милан, правник, дипломата, народни посланик, 589–590; Милојевић, Светозар, 599; Милосављевић, Коларац Илија, 636–637; Милош Обреновић, 640–647; Милошевић, Михаил Рафајлович, 667; Милошевић, Петар, 671.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вукићевић, Миленко, 878; Вукићевић, Никола, 878; Вуловић, Љубомир, 937; Вучетић, Антоније, 946; Вучинић, Радо, 951; Вучковић, Војислав, 965–966.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Константиновић, Анка, 204; Константиновић Блазнавац Богићевић, Катарина, 211; Магазиновић, Константин Коста, 721–722; Магазиновић, Стеван, 723–724; Малопарац, Живко, 811.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивко, 82; Игњатовић, Крста, 106; Илић, Лазар Јабучанин, 144–145; Илић, Петар Пекета, 157; Јакшић, Гргур, 232–233; Јанчић, Јован Сарајлија, 316; Јевтић, Стеван, 345; Јејић, Ристо, 351; Јеремић Ракарац, Петар, 393; Јован, Карађорђев деда, 430; Јовановић, Сава, самоуки лекар, 618; Јоргаћ, Ђорђе Олимпи 720– 721; Југовић, Иван / Савић, Јован, 753–754; Карапанџа, Илија, 859; Карапанџа, Станко, 860; Караџић, Ана, 862; Караџић, Вук Стефановић / Н. Милошевић-Ђорђевић, М. Пижурица, Р. Ј. Поповић, 862–872.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Ада Кале, 7; Анастасијевић, Миша, 22–23; Андрејевић, Сима Игуманов, 25; антифашизам, 29. Антонијевић, Атанасије, 31; Арсенијевић, Лазар-Баталака, 40; Архив за прав. и друш. науке, 41–42; архиви, 42–44; архивистика, 44; аустријско-турски ратови, 51; Бан, Матија, 66; Барјактаревић, Илија, 75–76; Бечки конгрес, 99; Бирчанин, Илија, 104; Буе, Ами, 146–147; Варваринска битка, 154–155; војвода, 191; Вулићевић, Вујица, 214; Вучић Перишић, Тома, 215; Гавриловић, Јован, 219; Гавриловић, Михаило, 219; Главаш (Стаматовић) Станоје, 230; Грбовићи, 253; Грујовић, Божидар/Филиповић, Теодор, 258; дахије, 270; Други српски устанак, 313–314; Дурковић Јакшић, Љубомир, 322; Ђакова буна, 326; Иванковачка битка, 400; Ичков мир, 428; Јанковић, Паун Баћа, 439–440; Југовић, Иван / Савић, Јован, 466; Калемегдан, 477; Каменица, битка, 479; Карапанџићи, 486; Кедић, Милић, 493; Кнежевић, Иван, 501; Куниберт, Бартоломео Силвестре, 563; Курцбекова штампарија, 564; Марашли Али-паша, 616; Марковић, Илија, 621–622; Мачва, 633; Миловановић, Младен, 656 ; Милосављевић, Илија Коларац, 657; нахија, 729; Ненадовићи, 742; Петровић, Стеван Книћанин, 506–507; Петровић, Хајдук Вељко, 827; Петронијевић, Аврам, 835; Петронијевић, Милан,835; Преображенска ступштина, 889; Протић, Ђорђе, 905; Протић, Стојан, 906; Светоандрејска скупштина, 990; Сеча кнезова, 1002; Синђелић, Стеван, 1006; Стојановић, Исидор, 1099; Стојковић, Миленко, 1103; Ћурчија, Ђорђе, 1164; Устав 1838, 1182; уставобранитељи, 1185; Хаџи-Проданова буна 1814, 1210; Чардаклија, Петар Новаковић, 1249; Чарториски, Адам, 1249.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Дабић, Гаврило Гаја, 31–32; Дабић, Живко, 32; Давичо, Хаим, 59; Дамјановић, Радован Раја, 85–86; Даниловић, Иван Кузмић, 105; Даниловић, Павле / Р. Ј. Поповић, М. Ж. Николић, 106; Дели-Георгијевић, Никола / Р. Ј. Поповић, С. Гавриловић, 147–148; Димитријевић Добрача, Јован, 265; Добрњац Тодоровић, Петар, 317–318; Добрњац Тодоровић, Стеван, 318–319; Дољанчевић, Радован, 344–345; Дукић, Милан Д., 440–441; Душманић Богдановић, Павле, 472; Ђаковић, Јоаким, 481; Ђорђевић, Богдан/Татар Богдан, 520; Ђорђевић, Димитрије, 533; Ђорђевић, Иван, 548; Ђорђевић, Милисав Црноречанин, 568–569; Ђурђевић, Јанко, 634; Ђурић, Михаило, 656; Ђурић Димитријевић, Јанићије, 660–661; Ђурковић, Михајло, 680–681; Ерић, Петар, 712; Живановић, Григорије Глиша, 742; Живановић, Даница, 742; Живковић, Марица, 778; Живковић, Милан, 778; Живковић, Стефан Нишлија, 793–794; Живковић, Стефан Телемек, 794–795; Загла, Ђорђе, 829; Здравковић, Милија, 859–860; Здравковић, Милосав Ресавац, 860–861; Зујаловић, Милован, 926.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Велимировић, Веса, 114; Вељковић, Јован, 138–139; Вићентијевић, Јован, 236; Влашкалин, Милорад, 280; Војводић, Симо, 286; Волић, Урош, 305–306; Врета из Колара, 327–328; Вујадиновић, Јован, 335; Вујовић, Владислав, 380; Вукашиновић, Милоје, 419; Вукићевић, Никола, 429; Вучић Перишић, Тома, 530–532; Вучковић, Јован, 543; Гарашанин, Лука, 624; Гарашанин, Милован, 624; Гарашанин, Милутин Савић, 628; Гарашанин, Светозар, 628–629; Гашић, Гаврило Ј., 636–637; Главаш, Станоје Стаматовић, 689–690; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 698; Глигоријевић, Хаџи Продан, 700–701; Глумац, Дамњан, 715–716; Головић, Абазовић Митар, 740–741; Горуновић, Драгић, 756; Грбовић, Лука Р., 784–785; Грбовић, Милован, 785; Грбовић, Никола, 785; Грбовић, Радован, 785–786; Грујовић, Божидар (Филиповић, Теодор), 855; Гуцоњић, Живан Ј., 876; Гушанац, Алија, 880–881.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Алексић, Станко, 119; Алија Ђеврлић (Кучук Алија), 123; Андрејић, Стеван Палалија, 170; Антонијевић, Атанасије, 218; Банић, Милутин, 406; Берисављевић, Михаило, 495–496; Бибић, Павле, 526; Богдановић, Ђорђе, 604; Богићевић, Антоније, 621; Богићевић, Богосав Бојо, 622; Божиновић, Ђорђе Ефендијица, 649; Бојанић, Тодор, 675; Бошковић, Новак, 746; Бранковић, Аврам, 779; Брзаковић, Димитрије, 818.


Other:

Развој поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја : [map] / Радош Љушић, Р. Поповић // Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Generator