др Радомир Ј. Поповић

научни саветник
e-mail: radomir.popovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Богатићу 1969. године. Основну школу завршио је у Бадовинцима, а средњу школу у Богатићу и Београду. Дипломирао је на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду (1995). Магистарску тезу Тома Вучић Перишић (2003) и докторску дисертацију Аврам Петронијевић (2009) одбранио је на истом факултету. После завршетка студија радио је у основној школи у Батајници (1995/96), Филозофском факултету у Београду (1996) и Архиву САНУ (1997–2001). У Историјском институту ради од новембра 2001. године.
Био је председник Научног већа Историјског института од 2014. до 2016. године. Уредник је часописа „Miscellanea//Мешовита грађа“, те уредник епохе у „Српском биографском речнику“ Матице српске. Члан је редакције часописа „Истраживања“, а био је члан редакције часописа „Museum-Годишњак Народног музеја у Шапцу“ и „Miscellanea//Мешовита грађа“. Био је научни секретар Енциклопедије српског народа (2006-2008).
Члан је Управног одбора Института за савремену историју и Управног одбора Историјског музеја Србије. Члан је Рукописног одељења и Лексикографског одељења Матице српске, као и Стручног савета Историјског музеја Србије. Осим тога, активан је члан Центра за аграрну историју при Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Добитник је награде (са Александром Вулетић и Предрагом Илићем) Задужбине Ђурђа Јеленића за коауторску монографију „Престони Крагујевац“ (2019).

Област истраживања: политичка, културна и друштвена историја Србије и српског народа у 19. веку.
 

Монографије:

Слика једног краја – Мачва на фотографијама од краја 19. века до 1945. године / Р. Ј. Поповић, Бранислав Станковић. – Богатић : Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, 2020. – 220 стр.

Престони Крагујевац / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 стр. – Summary.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1832. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437 стр. – (Извори за српску историју ; 16. Историја XIX и XX века ; 10)

Остружничка Основна школа „Карађорђе“ 1805–2015. – Остружница : Основна школа „Карађорђе“, 2015. – 267 стр.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1831. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2014. – 360 стр. – Summary.

Аврам Петронијевић 1791–1852. – Београд : Фреска, 2012. – 322 стр. – Summary.

Протокол и регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године / приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 336 стр. – Summary.

Живот и прикљученија Карађорђа : о рођењу, животу, својствима душевним и тјелесним и прикљученијима Ђорђа Петровића, Црног Ђорђа (Кара Ђорђа) / Лазар Арсенијевић Баталака ; приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 163 стр., XII листова с таблама.

Toма Вучић Перишић. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2003. – 349 стр. – Summary.

Основна школа у Бадовинцима 1843–1998. – Бадовинци : Основна школа „Вук Караџић”, 1998. – 231 стр.


Расправе, чланци и прилози:

The Army of the Principality of Serbia in the Plans of National Liberation and Unification in the Mid-19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 137–159. – Riassunto; Резиме: Војска Кнежевине Србије у плановима о националном ослобођењу и уједињењу средином 19. века. – (Collection of Works ; 43)

Народна скупштина 1846. године // Од престонице до индустријског центра Србије – Крагујевац средином 19. века = From the Capital to the Industrial Center of Serbia – Kragujevac in the Middle of the 19th century / ур. Милош Ђуран. – Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2020, 81–95. – Summary.

Српско-руске теме у издањима Историјског института – допринос Андреја Шемјакина // Србија и Русија на прелому векова : Српске теме Андреја Шемјакина. – Београд : Институт за новију историју Србије : Историјски институт : Центар за Руске и Источноевропске студије „М. Јовановић“ Филозофског факултета Универзитета у Београду : Информатика : Москва : Институт за словенске студије РАН, 2020, 97–111.

Баталака о Карађорђу и Првом српском устанку у дневничким белешкама Николе Крстића // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић. – Велика Плана : Центар за културу "Масука" ; Старо Село : Дом културе "Влада Марјановић" ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 11–30.

Белешке из живота Јанка Веселиновића од Драгутина Ђ. Туфегџића // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85 (2019) 59–69. – Summary.

Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / Ana Stolić, R. Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.

Од престонице Србије до средишта Шумадије: Начелство округа крагујевачког 1839–1841. године // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић . – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 281–300. – (Шумадијски анали)

Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156.

Списак ствари и покретних добара кнеза Милоша у пожаревачком и крагујевачком двору 1839. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 73–103. – Summary.

Борба против трахома у Краљевини Србији почетком XX века // 800 година српске медицине : [зборник радова Осмог конгреса историчара медицине] / ур. Зоран Вацић. – Београд : Српско лекарско друштво, 2018, 561–569.

Додаци и допуне мемоара Анастаса Јовановића // Годишњак града Београда 65 (2018) 41-55. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947–2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5–57.

Карађорђев протокол из 1816-1817. године и вождова активност у Петрограду // Русија/СССР и државност Србије/Југославије / одг. ур. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ур. Јована Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 29–47. – Резюме. – Summary. – (Зборник радова ; 37)

Петронијевићева критика Вуковог превода Новог завјета // Година 1847: преломна тачка савремене српске културе : [зборник] / ур. Александар Милановић, Рајна Драгићевић. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018, 139–153.

Септембарска скупштина 1843. године // Српске студије 9 (2018) 102–124. – Summary.

Стојан Новаковић у Гимназији и Лицеју 1857–1863. године // Прилози за КЈИФ 84 (2018) 83–100. – Summary.

Шабачки дани Косте Новаковића 1842–1857. године // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 211–234. – Summary. – (Научни скупови ; 172. Председништво ; 11)

Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац // Идентитети и медији : уметност Анастаса Јовановића и његово доба / гл. ур. Татјана Корићанац ; ур. Игор Борозан, Данијела Ванушић. – Београд : Музеј града Београда ; Нови Сад : Матица српска, 2017, 53–67. – Summary.

Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски часопис 66 (2017) 13–25.

Просторни и архитектонски преображај мачванских села у 19. веку // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 77–96. – Summary. – (Зборник радова ; 34)

Стојан Јовановић – државни питомац и писац Француске граматике // Прилози за књижевност, језик историју и фолклор 83 (2017) 53–73. – Summary.

Букурешки мир, кнез Милош и аутономија Србије // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Међуопштински историјски архив Чачак, 2016, 111–127. – Summary. – (Зборник радова ; 31)

Делатност првог руског конзула у Србији Герасима Вашћенка 1838–1843. године // Историјски часопис 65 (2016) 183–204. – Summary.

Јеврем // КОД 21 : часопис за културу и уметност 2 (Шабац 2016) 27–34.

Нићифор Нинковић – трагом „Жизниописанија“ и других историјских извора // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 82 (2016) 89–107.

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. / Срђан Катић, Татјана Катић, Р. Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 55–65. – Summary.

Документа из архиве Милутина Гарашанина о страначким борбама у Рудничком округу 1881–1883. године // Изворник : грађа Међуопштинског историјског архива. Чачак 31 (2015) 49–76.

Знамења Другог српског устанка // Летопис МС 191, 495, 3 (март 2015) 350–357. – Summary.

Italians in Serbia in the First Half of the 19th Century // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 5–16.– Резиме. – (Collection of Works ; 28)

Симо Катић Прекодринац // Глас САНУ 425. Одељење историјских наука 17 (2015) 277–284.– Summary.

Српска револуција 1804–1815. године // Казивања о Србима кроз векове. Од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / прир. Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 131–151.

Везе Србије и Матице српске 1826–1864. године // Тако, а не иначе : споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад / прир. Драган Станић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2014, 122–138.

XIX век // Рудник шапат висина. – Београд : Службени гласник, 2014, 339–390. – (Библиотека Саборник)

Geographical-Historical analysis of the imapct of the 1883 eruption of Krakatau volcano on weather in Serbia / Milan Radovanović, R. J. Popović // Историја и географија, сусрети и прожимања : тематски зборник радова / гл. и одг. ур. Софија Божић. – Београд : Институт за новију историју Србије : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Институт за славистику РАН, 2014, 595–610. – Резиме. – (Зборници радова ; 11)

Задужбина Стевана Магазиновића // Српске студије 5 (2014) 315–336. – Summary.

Једна политичко-књижевна полемика пречана и уставобранитеља из 1841. и 1842. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 13 (2014) 13–30. – Summary.

Срби из јужне Угарске и обнова нововековне српске државе у првој половини 19. века // Летопис МС 190, 493, 6 (јун 2014) 866–882. – Summary.

Циркулар Исправничества шабачког среским капетанима о прикупљању ђурђевског пореза 1835. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 81–92. – Summary.

Идеал независности и нужност аутономије. Настанак нововековне српске државе 1788/1804–1833 // Два века модерне српске дипломатије / ур. Чедомир Попов, Драгољуб Р. Живојиновић, Слободан Г. Марковић. – Београд : Балканолошки институт САНУ : Институт за европске студије, 2013, 69–88. – Summary.

Историјско у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића // Јанко Веселиновић : 1862–2012 / ур. Светлана Велмар Јанковић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013, 267–282. – Summary. – (Научни скупови ; 141. Одељење језика и књижевности ; 25)

Пројект Устава Србије Матије Бана из 1846. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 149–171. – Summary.

Татомир Миловук // Споменица Историјског архива „Срем“ 12 (2013) 13–34. –Summary.

Шума Китог // Museum 14 (Шабац 2013) 67–84. – Summary.

Аврам Петронијевић и буне у Турској 30-их и 40-их година 19. века // Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку : зборник радова : (поводом 170 година од избијања Нишке буне) / гл. и одг. ур. Радомир Виденовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2012. 25–39. – Summary. – (Научни скупови)

Белешка Стефана Радичевића о првој владавини кнеза Милоша // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 267–278. – Summary.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Р. Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис 61 (2012) 165–186. – Summary.

Владарска и чиновничка заклетва у Србији у 19. веку // Историјски часопис 60 (2011) 289–310. – Summary.

Војничка заклетва у Србији у XIX и почетком XX века // Војно-историјски гласник 1 (2011) 31–44. – Summary.

Две белешке Илије Гарашанина о руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 337–347. – Summary.

Димитрије Костић (Константиновић) – устанички писар и митровачки трговац // Споменица Историјског архива „Срем“ 10 (2011) 45–54. – Summary.

Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић // Даница 19 (2011) 352–363.

Историографија о Првом српском устанку, поводом двестагодишњице // Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : тематски зборник / ур. Драган Алексић. – Београд : Институт за новију историју Србије ; Ниш : Народни музеј , 2010, 308–319. – Summary.– (Зборници радова ; 7)

Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 193–208. – Summary.

Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812 // Museum 11 (2010) 81–89. – Summary.

Прилози за биографију Јелисеја Вукајловића // Споменица Историјског архива „Срем“ 8 (2009) 102–116. – Summary.

Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848–1849. године // Историјски часопис 57 (2008) 237–251. – Summary.

Срем и Сремци у прошлости Шабачког магистрата // Споменица Историјског архива „Срем“ 7 (2008) 26–33. – Summary.

Борба за Крагујевац, значај Крагујевца у политичким борбама у Србији 1839–1848 // Крагујевац престоница Србије 1818–1841 : зборник радова са научног скупа / ур. Бориша Радовановић, Предраг Илић. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2007, 13–25. – Summary. – (Шумадијски анали. Посебна издања ; 1)

Стојан Чупић у Срему 1813–1815. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 6 (2007) 56–65. – Summary.

Црни Ђорђе или Кара Ђорђе (о надимку Ђорђа Петровића) // Историјски часопис 55 (2007) 235–243. – Summary.

Село на граници (Бадовинци у четвртој деценији XIX века) // Museum 7 (Шабац 2006) 117–131. – Summary.

Учитељи из Срема у школама Шабачког округа у четвртој и петој деценији XIX века // Споменица Историјског архива „Срем“ 5 (2006) 94–106. – Summary.

Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Поглавља: Привремено правленије 1942, Влада Аврама Петронијевића, 78–79; Централно правленије 1842–1843, Влада Аврама Петронијевића, 79–80; Привремено централно правленије 1843–1844, Влада Алексе Симића, 81–82; Централно правленије 1844–1852, Влада Аврама Петронијевића, 83–85; Централно правленије 1853–1855, Влада Алексе Симића, 89–90; Централно правленије 1855–1856, Влада Алексе Јанковића, 90–91; Привремено централно правленије 1856, Влада Стефана Марковића, 92–93; Централно правленије 1856–1857, Влада Алексе Симића, 93–94; Централно правленије 1857–1858, Влада Стефана Марковића, 94–95; Привремено централно правленије 1858–1859, Влада Стевана Магазиновића, 95–97.

Гружани у Хаџи–Продановој буни // Врело 31 (Београд 2005) 24–29.

Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 75–162.

Теодор Теша Поповић бадовиначки свештеник и устаник // Museum 6 (Шабац 2005) 123–130. – Summary.

Узун-Мирко Апостоловић // Даница 13 (2005) 518–522.

Аутобиографска скица Лазара Арсенијевића Баталаке // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 63–87.

Исповест Стефана Стефановића Тенке // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 21–40.

Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001 – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – Поглавља: Од попечитељства до министарства : 1811–1862, 17–37; Цветко Рајовић, 223–224; Тома Вучић-Перишић, 225–226; Стеван Петровић Книћанин, 232–233; Стеван Магазиновић, 234–235; Радован Дамјановић, 236–237.

Анексија Босне и Херцеговине 1908. године – један незваничан став Николе Јовановића Американца // Историјски часопис 48 (2001) 223–228. – Summary.

Заоставштина Петра Добровића у Архиву САНУ у Београду // Архивска грађа као извор за историју : међународни научни скуп. – Београд : Архив Србије, 2000, 283–290. – Summary.

Тома Вучић Перишић и исељавање Турака из Подриња // Рачански зборник 5 (Бајина Башта 2000) 17–28.

Политичке борбе уставобранитељског доба у мемоарима савременика // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 67–80. – Summary. – (Зборник радова ; 15)

Уставобранитељска генерација – Гарашанинова // Српске политичке генерације (1788–1918) : чланци са Округлог стола / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 87–98. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Наумовић, Јован Јоца, 186; Недељковић, Милован, 208; Недељковић, Урош, 219; Ненадовић, Атанасије Ј., 251–252; Несторовић, Јован, 28; Нешић, Сима, 307–308; Николајевић, Димитрије, 381; Николић, Ђурађ, 429; Николић, Миленко, 452; Нинић, Никола, 503–504; Новаковић, Алекса, 525–526; Новаковић, Љубомир, 543; Новаковић, Чардаклија Михаило / Р. Ј. Поповић, Јелена Илић Мандић, 559–560; Обрадовић, Љубомир, 603; Обрадовић, Стојан, 613-614; Обреновић, Томанија, 627–628; Остојић, Алекса, 688–689; Остојић, Петар, 700; Павловић, Сима, 806–807; Пантелић, Самуило Стеван, 870–871.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Маринковић, Димитрије, 64–65; Маринковић, Тихомир, 83; Мариновић, Јован, 86–88; Маринковић, Чедомир, 92; Марковић, Илија, пуковник, 156–157; Марковић, Маринко, 171; Марковић, Милутин Ј., 183; Матић, Димитрије, 291–292; Миловановић, Ђорђе Ђоша, 552–553; Милојевић, Ђорђе, 587; Милојевић, Милан, правник, дипломата, народни посланик, 589–590; Милојевић, Светозар, 599; Милосављевић, Коларац Илија, 636–637; Милош Обреновић, 640–647; Милошевић, Михаил Рафајлович, 667; Милошевић, Петар, 671.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вукићевић, Миленко, 878; Вукићевић, Никола, 878; Вуловић, Љубомир, 937; Вучетић, Антоније, 946; Вучинић, Радо, 951; Вучковић, Војислав, 965–966.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Константиновић, Анка, 204; Константиновић Блазнавац Богићевић, Катарина, 211; Магазиновић, Константин Коста, 721–722; Магазиновић, Стеван, 723–724; Малопарац, Живко, 811.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Ивко, 82; Игњатовић, Крста, 106; Илић, Лазар Јабучанин, 144–145; Илић, Петар Пекета, 157; Јакшић, Гргур, 232–233; Јанчић, Јован Сарајлија, 316; Јевтић, Стеван, 345; Јејић, Ристо, 351; Јеремић Ракарац, Петар, 393; Јован, Карађорђев деда, 430; Јовановић, Сава, самоуки лекар, 618; Јоргаћ, Ђорђе Олимпи 720–721; Југовић, Иван / Савић, Јован, 753–754; Карапанџа, Илија, 859; Карапанџа, Станко, 860; Караџић, Ана, 862; Караџић, Вук Стефановић / Н. Милошевић-Ђорђевић, М. Пижурица, Р. Ј. Поповић, 862–872.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Ада Кале, 7; Анастасијевић, Миша, 22–23; Андрејевић, Сима Игуманов, 25; антифашизам, 29. Антонијевић, Атанасије, 31; Арсенијевић, Лазар-Баталака, 40; Архив за прав. и друш. науке, 41–42; архиви, 42–44; архивистика, 44; аустријско-турски ратови, 51; Бан, Матија, 66; Барјактаревић, Илија, 75–76; Бечки конгрес, 99; Бирчанин, Илија, 104; Буе, Ами, 146–147; Варваринска битка, 154–155; војвода, 191; Вулићевић, Вујица, 214; Вучић Перишић, Тома, 215; Гавриловић, Јован, 219; Гавриловић, Михаило, 219; Главаш (Стаматовић) Станоје, 230; Грбовићи, 253; Грујовић, Божидар/Филиповић, Теодор, 258; дахије, 270; Други српски устанак, 313–314; Дурковић Јакшић, Љубомир, 322; Ђакова буна, 326; Иванковачка битка, 400; Ичков мир, 428; Јанковић, Паун Баћа, 439–440; Југовић, Иван / Савић, Јован, 466; Калемегдан, 477; Каменица, битка, 479; Карапанџићи, 486; Кедић, Милић, 493; Кнежевић, Иван, 501; Куниберт, Бартоломео Силвестре, 563; Курцбекова штампарија, 564; Марашли Али-паша, 616; Марковић, Илија, 621–622; Мачва, 633; Миловановић, Младен, 656 ; Милосављевић, Илија Коларац, 657; нахија, 729; Ненадовићи, 742; Петровић, Стеван Книћанин, 506–507; Петровић, Хајдук Вељко, 827; Петронијевић, Аврам, 835; Петронијевић, Милан, 835; Преображенска ступштина, 889; Протић, Ђорђе, 905; Протић, Стојан, 906; Светоандрејска скупштина, 990; Сеча кнезова, 1002; Синђелић, Стеван, 1006; Стојановић, Исидор, 1099; Стојковић, Миленко, 1103; Ћурчија, Ђорђе, 1164; Устав 1838, 1182; уставобранитељи, 1185; Хаџи-Проданова буна 1814, 1210; Чардаклија, Петар Новаковић, 1249; Чарториски, Адам, 1249.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Дабић, Гаврило Гаја, 31–32; Дабић, Живко, 32; Давичо, Хаим, 59; Дамјановић, Радован Раја, 85–86; Даниловић, Иван Кузмић, 105; Даниловић, Павле / Р. Ј. Поповић, М. Ж. Николић, 106; Дели-Георгијевић, Никола / Р. Ј. Поповић, С. Гавриловић, 147–148; Димитријевић Добрача, Јован, 265; Добрњац Тодоровић, Петар, 317–318; Добрњац Тодоровић, Стеван, 318–319; Дољанчевић, Радован, 344–345; Дукић, Милан Д., 440–441; Душманић Богдановић, Павле, 472; Ђаковић, Јоаким, 481; Ђорђевић, Богдан/Татар Богдан, 520; Ђорђевић, Димитрије, 533; Ђорђевић, Иван, 548; Ђорђевић, Милисав Црноречанин, 568–569; Ђурђевић, Јанко, 634; Ђурић, Михаило, 656; Ђурић Димитријевић, Јанићије, 660–661; Ђурковић, Михајло, 680–681; Ерић, Петар, 712; Живановић, Григорије Глиша, 742; Живановић, Даница, 742; Живковић, Марица, 778; Живковић, Милан, 778; Живковић, Стефан Нишлија, 793–794; Живковић, Стефан Телемек, 794–795; Загла, Ђорђе, 829; Здравковић, Милија, 859–860; Здравковић, Милосав Ресавац, 860–861; Зујаловић, Милован, 926.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Велимировић, Веса, 114; Вељковић, Јован, 138–139; Вићентијевић, Јован, 236; Влашкалин, Милорад, 280; Војводић, Симо, 286; Волић, Урош, 305–306; Врета из Колара, 327–328; Вујадиновић, Јован, 335; Вујовић, Владислав, 380; Вукашиновић, Милоје, 419; Вукићевић, Никола, 429; Вучић Перишић, Тома, 530–532; Вучковић, Јован, 543; Гарашанин, Лука, 624; Гарашанин, Милован, 624; Гарашанин, Милутин Савић, 628; Гарашанин, Светозар, 628–629; Гашић, Гаврило Ј., 636–637; Главаш, Станоје Стаматовић, 689–690; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 698; Глигоријевић, Хаџи Продан, 700–701; Глумац, Дамњан, 715–716; Головић, Абазовић Митар, 740–741; Горуновић, Драгић, 756; Грбовић, Лука Р., 784–785; Грбовић, Милован, 785; Грбовић, Никола, 785; Грбовић, Радован, 785–786; Грујовић, Божидар (Филиповић, Теодор), 855; Гуцоњић, Живан Ј., 876; Гушанац, Алија, 880–881.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Алексић, Станко, 119; Алија Ђеврлић (Кучук Алија), 123; Андрејић, Стеван Палалија, 170; Антонијевић, Атанасије, 218; Банић, Милутин, 406; Берисављевић, Михаило, 495–496; Бибић, Павле, 526; Богдановић, Ђорђе, 604; Богићевић, Антоније, 621; Богићевић, Богосав Бојо, 622; Божиновић, Ђорђе Ефендијица, 649; Бојанић, Тодор, 675; Бошковић, Новак, 746; Бранковић, Аврам, 779; Брзаковић, Димитрије, 818.


Остало:

Развој поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја : [карта] / Радош Љушић, Р. Поповић // Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001.

Radomir J. Popović, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: radomir.popovic@iib.ac.rs 

Biography:

Born in 1969.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Vojvodas of Podrinje in 1995.
M. A. thesis: Toma Vučić-Perišić , 2003.
Ph. D. thesis: Avram Petronijević, 2009.
Worked in the Archives of the Serbian Academy of Arts and Sciences.
Working in the Institute of History since 2001.

Field of Research: Political and social history of Serbia in the first half of the 19thcentury; rural history.
Languages: Russian, English.

Monographs:

Основна школа у Бадовинцима 1843–1998. – Бадовинци : Основна школа “Вук Караџић”, 1998. – 231 p.
Toма Вучић Перишић = Toma Vučić Perišić. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2003. – 349 p. – (Monographs ; 44). – Summary.
Живот и прикљученија Карађорђа : о рођењу, животу, својствима душевним и тјелесним и прикљученијима Ђорђа Петровића, Црног Ђорђа (Кара Ђорђа) / Лазар Арсенијевић Баталака ; приредио Р. Ј. Поповић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 163, XII p.
Протокол и регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године = The Magistrate of Šabac: Protocol and Register from 1808 to 1812 / приредио (edited by) Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2010. – 336 p. – (Sources for Serbian history ; 8. History of XIX and XX century ; 4). – Summary.
Аврам Петронијевић 1791–1852. – Београд : Фреска, 2012. – 322 p.
Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1831. године = The Haraç Defter of Captaincy of Mačva for the Year 1831 / приредио и предговор написао (edited by) Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2014. – 360 p. – (Sources for Serbian history ; 14. History of XIX and XX century ; 8). – Summary.
Остружничка Основна школа „Карађорђе“ 1805–2015. – Остружница : Основна школа „Карађорђе“, 2015. – 267 p.
Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1832. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 437 p. – (Sources for Serbian history ; 16. History of XIX and XX century ; 10)
Престони Крагујевац / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић, Предраг Илић. – Крагујевац : Друштво историчара Шумадије, 2019. – 302 p. – Summary: Kragujevac as the Capital.
Слика једног краја – Мачва на фотографијама од краја 19. века до 1945. године / Р. Ј. Поповић, Бранислав Станковић. – Богатић : Народна библиотека „Јанко Веселиновић“, 2020. – 220 p.

Articles and essays:

Уставобранитељска генерација – Гарашанинова // Српске политичке генерације 1788–1918 : чланци са Округлог стола = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 87–98. – Summary: Generation of Constitution Defenders.
Политичке борбе уставобранитељског доба у мемоарима савременика // Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 67–80. – Summary: Political Conflicts in the Age of Constitutional Defence in Memoirs by Contemporaries.
Тома Вучић Перишић и исељавање Турака из Подриња // Рачански зборник 5 (Бајина Башта 2000).
Заоставштина Петра Добровића у Архиву САНУ у Београду // Архивска грађа као извор за историју : међународни научни скуп. – Београд : Архив Србије, 2000, 283–290.
Министарство и министри полиције у Србији 1811–2001 = The Ministry and the Ministers of Police in Serbia 1811–2001 / ed. Miroslav Perišić. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. – Chapters: Од попечитељства до министарства : 1811–1862, 17–37; Цветко Рајовић, 223–224; Тома Вучић–Перишић, 225–226; Стеван Петровић Книћанин, 232–233; Стеван Магазиновић, 234–235; Радован Дамјановић, 236–237.
Анексија Босне и Херцеговине 1908. године – један незваничан став Николе Јовановића Американца // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 223–228. – Summary: Annexation of Bosnia and Herzegovina in 1908 – one unofficial view of Nikola Jovanović Amerikanac.
Исповест Стефана Стефановића Тенке // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 21–40.
Аутобиографска скица Лазара Арсенијевића Баталаке // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 63–87.
Владе Србије 1805–2005. = The Goverments of Serbia 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Chapters: Привремено правленије 1942, Влада Аврама Петронијевића, 78–79; Централно правленије 1842–1843, Влада Аврама Петронијевића, 79–80; Привремено централно правленије 1843–1844, Влада Алексе Симића, 81–82; Централно правленије 1844–1852, Влада Аврама Петронијевића, 83–85; Централно правленије 1853–1855, Влада Алексе Симића, 89–90; Централно правленије 1855–1856, Влада Алексе Јанковића, 90–91; Привремено централно правленије 1856, Влада Стефана Марковића, 92–93; Централно правленије 1856–1857, Влада Алексе Симића, 93–94; Централно правленије 1857–1858, Влада Стефана Марковића, 94–95; Привремено централно правленије 1858–1859, Влада Стевана Магазиновића, 95–97.
Гружани у Хаџи-Продановој буни // Врело 31 (Београд 2005) 24–29.
Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 75–162.
Теодор Теша Поповић бадовиначки свештеник и устаник // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 6 (2005) 123–130. – Summary: Teodor Teša Popović: a Priest from Badovinci and a Rebelor.
Узун-Мирко Апостоловић // Даница 13 (2005) 518–522.
Село на граници (Бадовинци у четвртој деценији XIX века) // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 7 (2006) 117–131. – Summary: Village on the Border.
Учитељи из Срема у школама Шабачког округа у четвртој и петој деценији XIX века // Споменица Историјског архива "Срем" 5 (2006) 94–106. – Summary: Teachers from Srem in the Schools of the Šabac Discrit in the 4th and 5th Decade of the 19 Century.
Борба за Крагујевац, значај Крагујевца у политичким борбама у Србији 1839–1848 // Крагујевац престоница Србије 1818–1841 : зборник радова са научног скупа. – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2007, 13–25. – Summary: The Struggle for Kragujevac.
Стојан Чупић у Срему 1813–1815. године // Споменица Историјског архива "Срем" 6 (2007) 56–65. – Summary: Stojan Čupić in Srem 1813–1815.
Црни Ђорђе или Кара Ђорђе (о надимку Ђорђа Петровића) // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 235–243. – Summary: Black George or Kara Đorđe (on the Nickname of Đorđe Petrović).
Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848–1849. године // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 237–251. – Summary: Avram Petronijević and the Serb Movement in Vojvodina, 1848–1849 (On the occasion of the 160-year Anninersary of the Duchy of Serbia and Tamiš Banat).
Срем и Сремци у прошлости шабачког магистрата // Споменица Историјског архива "Срем" 7 (2008) 26–33. – Summary: Citizens of Srem in the Protocol of the Šabac Magistrate.
Прилози за биографију Јелисеја Вукајловића // Споменица Историјског архива "Срем" 8 (2009) 102–116. – Summary: Contribution to the Biography of Jelisej Vukajlović.
Историографија о Првом српском устанку, поводом двестагодишњице // Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : зборник радова. са међународног научног скупа. – Београд : Институт за новију историју Србије : Ниш : Народни музеј, 308–319. – Summary: Historiography on the First Serbian Uprising.
Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 193–208. – Summary: Avram Petronijević's Memoirs dating from 1843.
Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812 // Museum. The Annual of the National Museum in Šabac 11 (2010) 81–89. – Summary: The Register of Šabac Magistracy from 1808 to 1812.
Владарска и чиновничка заклетва у Србији у 19. веку // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 289–310. – Summary: The Royal and Officials Oath in Serbia in the 19th Century.
Војничка заклетва у Србији у XIX и почетком XX века // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2011) 31–44. – Summary: Soldier's Oath in Serbia in 19th Century and the Beginning og 20th Century – Legal Framework. Две белешке Илије Гарашанина од руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 337–347. – Summary: Ilija Garasanin's two Notes on Danilevsky and Levsin, russian Consuls in Serbia.
Димитрије Костић (Константиновић) – устанички писар и митровачки трговац // Споменица Историјског архива "Срем" 10 (Сремска Митровица 2011) 45–54. – Summary: Dimitrije Kostić (Konstantinović) – the Notary of the Uprising and the Tradesman of Mitrovica.
Милорад Радевић (1935–2011) : [in memoriam] // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 585–587.
Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић // Даница 19 (2011) 352–363.
Белешка Стефана Радичевића о првој владавини кнеза Милоша // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 267–278. – Summary: Note of Stefan Radičević about the first Rule of Prince Miloš.
Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Р. Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 165–186. – Summary: Serbian Graves in the St. Paraskeva's Churchyard in the Haskoy Quarter of Istanbul.
Идеал независности и нужност аутономије. Настанак нововековне српске државе 1788/1804–1833 // Два века модерне српске дипломатије (Bicentenary of Modern Serbian Diplomacy) / eds. Čedomir Popov, Dragoljub R. Živojinović, Slobodan G. Markovich. – Београд : Балканолошки институт САНУ : Институт за европске студије, 2013, 69–88. – [Summary:] The Ideal of Independence versus the Necessity of Autonpmy. The Establishment of the Modern Serbian State in the Period 1788/1804–1833.
Историјско у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића // Јанко Веселиновић = Janko Veselinović : 1862–2012 / ур. Светлана Велмар Јанковић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013, 267–282. – Summary: Historical in the Novel Hajduk Stanko by Janko Veselinović.
Пројект Устава Србије Матије Бана из 1846. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 149–171. – Summary: Matija Ban`s Project of Constitution of Serbia from 1846.
Татомир Миловук // Споменица Историјског архива "Срем" 12 (Сремска Митровица 2013) 13–34. – Summary: Tatomir Milovuk.
Шума Китог // Museum The Annual of the National Museum in Šabac 14 (2013) 67–84. – Summary: Kitog Forest.
Везе Србије и Матице српске 1826–1864. године // Тако, а не иначе : споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад / прир. Драган Станић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2014, 122–138.
XIX век // Рудник шапат висина. – Београд : Службени гласник, 2014, 339–390. – (Библиотека Саборник)
Задужбина Стевана Магазиновића // Српске студије (Serbian studies) 5, 5 (2014) 315–336. – Summary: The Stevan Magazinović' Foundation.
Једна политичко-књижевна полемика пречана и уставобранитеља из 1841. и 1842. године // Споменица Историјског архива „Срем“ 13 (2014) 13-30. – Summary: A Political and Literary Dispute between Prečani and Defenders of the Constitution from 1841 and 1842.
Срби из јужне Угарске и обнова нововековне српске државе у првој половини 19. века // Летопис Матице српске 190, 493, 6 (јун 2014) 866–882.
Циркулар Исправничества шабачког среским капетанима о прикупљању ђурђевског пореза 1835. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 81–92. – Summary: Notice from the Discrict Court of Sabac to the District Chiefs Concerning Collestion of the „đurđevski porez“ (Spring Tax) in 1835.
Документа из архиве Милутина Гарашанина о страначким борбама у Рудничком округу 1881–1883. године // Изворник : грађа Међуопштинског историјског архива. Чачак 31 (2015) 49–76.
Знамења Другог српског устанка // Летопис Матице српске 191, 495, 3 (март 2015) 350–357.
Italians in Serbia in the First Half of the 19th Century // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / Eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 5–16. – Sommario: Gli Italiani in Serbia nella prime meta' dell' ottocento.
Симо Катић Прекодринац // Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 17 (2015) 165–178. – Summary: Simo Katić Prekodrinac.
Српска револуција 1804–1815. године // Казивања о Србима кроз векове од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / прир. Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 131–151.
Букурешки мир, кнез Милош и аутономија Србије // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising / Ed. in Chief Srđan Rudić, Lela Pavlović ; Ed. Radomir J. Popović. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 111–127. – Summary: Treaty of Bucharest, Prince Miloš and Serbia's Autonomy. – (Collection of Works ; 31)
Делатност првог руског конзула у Србији Герасима Вашћенка 1838–1843. године // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 183–204. – Summary: Activity of the first Russian Consul in Serbia Gerasim Vaschenko 1838–1843.
Јеврем // КОД 21 : часопис за културу и уметност 2, 2 (Шабац 2016) 27–34.
Нићифор Нинковић – трагом „Жизниописанија“ и других историјских извора // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 82 (2016) 89–107. – Summara: Nićifor Ninković – on the Trial of His “Autobiography” and Other Historical Sources.
Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / Срђан Катић, Татјана Катић, Р. Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscelanea) 37 (2016) 55–65. – Summary: Restoration of the Church in the Mačva Village of Crna Bara in 1781.
Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац // Идентитети и медији : уметност Анастаса Јовановића и његово доба = Identities and Media : The Art of Anastas Jovanović and His Era / гл. ур. Татјана Корићанац ; ур. Игор Борозан, Данијела Ванушић. – Београд : Музеј града Београда ; Нови Сад : Матица српска, 2017, 53–67. – Summary.
Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 13–25.
Просторни и архитектонски преображај мачванских села у 19. веку // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју = The Balkan Village. Contunuities and Changes through History / Ed. in Chief Srđan Rudić, Svetlana Ćaldović-Šijaković ; Ed. Nedeljko V. Radosavljević, Snežana Tomić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 77–96. – Summary: Spatial and Architectural Transformation of Mačva Villages in the 19th Century. – (Collection of Works ; 34)
Стојан Јовановић – државни питомац и писац Француске граматике // Прилози за књижевност, језик историју и фолклор 83 (2017) 53–73. – Summary: Stojan Jovanović – a State Cadet and the Author of French Grammar.
Борба против трахома у Краљевини Србији почетком XX века // 800 година српске медицине : [зборник радова Осмог конгреса историчара медицине] / ур. Зоран Вацић. – Београд : Српско лекарско друштво, 2018, 561–569.
Додаци и допуне мемоара Анастаса Јовановића // Годишњак града Београда (Annual of the City of Belgrade) 65 (2018) 41–55. – Summary: Supplements and Additions to the Memoirs of Anastas Jovanović.
Историјски институт 1947–2017. / Р. Ј. Поповић, Ана Столић // Историјски институт 1947–2017. / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2018, 5–57.
Карађорђев протокол из 1816–1817. године и вождова активност у Петрограду // Русија/СССР и државност Србије/Југославије = Россия/СССР и государственность Сербии/Югославии / отв. ред. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ред. Јована Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 29–47. – Резюме: Протокол Карагеоргия 1816–1817 гг. и деятельность вождя в Петербурге. – (Сборник статей ; 37). – Summary: Karađorđe's Protocol from 1816–1817 and Vožd's Activity in St Petersburg.
Петронијевићева критика Вуковог превода Новог завјета // Година 1847: преломна тачка савремене српске културе : [зборник] / ур. Александар Милановић, Рајна Драгићевић. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018, 139–153.
Септембарска скупштина 1843. године // Српске студије (Serbian Studies) 9 (2018) 102–124. – Summary: September Assembly of 1843.
Стојан Новаковић у Гимназији и Лицеју 1857–1863. године // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 84 (2018) 83–100. – Summary: Stojan Novaković in Gymnasium and Lyceum 1857–1863.
Шабачки дани Косте Новаковића 1842–1857. године // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific meeting. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 211–234. – Summary: Šabac Days of Kosta Novaković 1842–1857.
Баталака о Карађорђу и Првом српском устанку у дневничким белешкама Николе Крстића // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић. – Велика Плана : Центар за културу "Масука" ; Старо Село : Дом културе "Влада Марјановић" ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 11–30.
Белешке из живота Јанка Веселиновића од Драгутина Ђ. Туфегџића // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85 (2019) 59–69. – Summary: Notes from the Life of Janko Veselinović by Dragutin Đ. Tufegdžić.
Institucionalna produkcija znanja o prošlosti : Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / Ana Stolić, R. Popović // Istorija 20. veka 1 (2019) 193–206.
Од престонице Србије до средишта Шумадије: Начелство округа крагујевачког 1839–1841. године // Крагујевац прва престоница модерне Србије 1818–1841. године : зборник радова са научног скупа одржаног 13. фебруара 2018. године у Крагујевцу / ур. Предраг Илић . – Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2019, 281–300. – (Шумадијски анали)
Регулација савске и дринске обале и заштита мачве од поплава у 19. и почетком 20. века / Р. Ј. Поповић, Александра Вулетић // Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација / ур. Љубодраг П. Ристић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019, 135–156.
Списак ствари и покретних добара кнеза Милоша у пожаревачком и крагујевачком двору 1839. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 73–103. – Summary: List of Items and Movable Goods of Prince Miloš at Požarevac and Kragujevac Courts in 1839.
The Army of the Principality of Serbia in the Plans of National Liberation and Unification in the Mid-19th Century // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 137–159. – Riassunto: L'esercito del Principato di Serbia nei piani di liberazione e unificazione nazionale a metà del XIX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)
Народна скупштина 1846. године // Од престонице до индустријског центра Србије – Крагујевац средином 19. века = From the Capital to the Industrial Center of Serbia – Kragujevac in the Middle of the 19th century / ур. Милош Ђуран. – Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2020, 81–95. – Summary.

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Алексић, Станко, 119; Алија Ђеврлић (Кучук Алија), 123; Андрејић, Стеван Палалија, 170; Антонијевић, Атанасије, 218; Банић, Милутин, 406; Берисављевић, Михаило, 495–496; Бибић, Павле, 526; Богдановић, Ђорђе, 604; Богићевић, Антоније, 621; Богићевић, Богосав Бојо, 622; Божиновић, Ђорђе Ефендијица, 649; Бојанић, Тодор, 675; Бошковић, Новак, 746; Бранковић, Аврам, 779; Брзаковић, Димитрије, 818.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Велимировић, Веса, 114; Вељковић, Јован, 138–139; Вићентијевић, Јован, 236; Влашкалин, Милорад, 280; Војводић, Симо, 286; Волић, Урош, 305–306; Врета из Колара, 327–328; Вујадиновић, Јован, 335; Вујовић, Владислав, 380; Вукашиновић, Милоје, 419; Вукићевић, Никола, 429; Вучић Перишић, Тома, 530–532; Вучковић, Јован, 543; Гарашанин, Лука, 624; Гарашанин, Милован, 624; Гарашанин, Милутин Савић, 628; Гарашанин, Светозар, 628–629; Гашић, Гаврило Ј., 636–637; Главаш, Станоје Стаматовић, 689–690; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 698; Глигоријевић, Хаџи Продан, 700–701; Глумац, Дамњан, 715–716; Головић, Абазовић Митар, 740–741; Горуновић, Драгић, 756; Грбовић, Лука Р., 784–785; Грбовић, Милован, 785; Грбовић, Никола, 785; Грбовић, Радован, 785–786; Грујовић, Божидар (Филиповић, Теодор), 855; Гуцоњић, Живан Ј., 876; Гушанац, Алија, 880–881.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Дабић, Гаврило Гаја, 31–32; Дабић, Живко, 32; Давичо, Хаим, 59; Дамјановић, Радован Раја, 85–86; Даниловић, Иван Кузмић, 105; Даниловић, Павле / Р. Ј. Поповић, М. Ж. Николић, 106; Дели-Георгијевић, Никола / Р. Ј. Поповић, С. Гавриловић, 147–148; Димитријевић Добрача, Јован, 265; Добрњац Тодоровић, Петар, 317–318; Добрњац Тодоровић, Стеван, 318–319; Дољанчевић, Радован, 344–345; Дукић, Милан Д., 440–441; Душманић Богдановић, Павле, 472; Ђаковић, Јоаким, 481; Ђорђевић, Богдан/Татар Богдан, 520; Ђорђевић, Димитрије, 533; Ђорђевић, Иван, 548; Ђорђевић, Милисав Црноречанин, 568–569; Ђурђевић, Јанко, 634; Ђурић, Михаило, 656; Ђурић Димитријевић, Јанићије, 660–661; Ђурковић, Михајло, 680–681; Ерић, Петар, 712; Живановић, Григорије Глиша, 742; Живановић, Даница, 742; Живковић, Марица, 778; Живковић, Милан, 778; Живковић, Стефан Нишлија, 793–794; Живковић, Стефан Телемек, 794–795; Загла, Ђорђе, 829; Здравковић, Милија, 859–860; Здравковић, Милосав Ресавац, 860–861; Зујаловић, Милован, 926.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Ада Кале, 7; Анастасијевић, Миша, 22–23; Андрејевић, Сима Игуманов, 25; антифашизам, 29. Антонијевић, Атанасије, 31; Арсенијевић, Лазар-Баталака, 40; Архив за прав. и друш. науке, 41–42; архиви, 42–44; архивистика, 44; аустријско-турски ратови, 51; Бан, Матија, 66; Барјактаревић, Илија, 75–76; Бечки конгрес, 99; Бирчанин, Илија, 104; Буе, Ами, 146–147; Варваринска битка, 154–155; војвода, 191; Вулићевић, Вујица, 214; Вучић Перишић, Тома, 215; Гавриловић, Јован, 219; Гавриловић, Михаило, 219; Главаш (Стаматовић) Станоје, 230; Грбовићи, 253; Грујовић, Божидар/Филиповић, Теодор, 258; дахије, 270; Други српски устанак, 313–314; Дурковић Јакшић, Љубомир, 322; Ђакова буна, 326; Иванковачка битка, 400; Ичков мир, 428; Јанковић, Паун Баћа, 439–440; Југовић, Иван / Савић, Јован, 466; Калемегдан, 477; Каменица, битка, 479; Карапанџићи, 486; Кедић, Милић, 493; Кнежевић, Иван, 501; Куниберт, Бартоломео Силвестре, 563; Курцбекова штампарија, 564; Марашли Али-паша, 616; Марковић, Илија, 621–622; Мачва, 633; Миловановић, Младен, 656 ; Милосављевић, Илија Коларац, 657; нахија, 729; Ненадовићи, 742; Петровић, Стеван Книћанин, 506–507; Петровић, Хајдук Вељко, 827; Петронијевић, Аврам, 835; Петронијевић, Милан,835; Преображенска ступштина, 889; Протић, Ђорђе, 905; Протић, Стојан, 906; Светоандрејска скупштина, 990; Сеча кнезова, 1002; Синђелић, Стеван, 1006; Стојановић, Исидор, 1099; Стојковић, Миленко, 1103; Ћурчија, Ђорђе, 1164; Устав 1838, 1182; уставобранитељи, 1185; Хаџи-Проданова буна 1814, 1210; Чардаклија, Петар Новаковић, 1249; Чарториски, Адам, 1249.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивко, 82; Игњатовић, Крста, 106; Илић, Лазар Јабучанин, 144–145; Илић, Петар Пекета, 157; Јакшић, Гргур, 232–233; Јанчић, Јован Сарајлија, 316; Јевтић, Стеван, 345; Јејић, Ристо, 351; Јеремић Ракарац, Петар, 393; Јован, Карађорђев деда, 430; Јовановић, Сава, самоуки лекар, 618; Јоргаћ, Ђорђе Олимпи 720– 721; Југовић, Иван / Савић, Јован, 753–754; Карапанџа, Илија, 859; Карапанџа, Станко, 860; Караџић, Ана, 862; Караџић, Вук Стефановић / Н. Милошевић-Ђорђевић, М. Пижурица, Р. Ј. Поповић, 862–872.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Константиновић, Анка, 204; Константиновић Блазнавац Богићевић, Катарина, 211; Магазиновић, Константин Коста, 721–722; Магазиновић, Стеван, 723–724; Малопарац, Живко, 811.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вукићевић, Миленко, 878; Вукићевић, Никола, 878; Вуловић, Љубомир, 937; Вучетић, Антоније, 946; Вучинић, Радо, 951; Вучковић, Војислав, 965–966.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Маринковић, Димитрије, 64–65; Маринковић, Тихомир, 83; Мариновић, Јован, 86–88; Маринковић, Чедомир, 92; Марковић, Илија, пуковник, 156–157; Марковић, Маринко, 171; Марковић, Милутин Ј., 183; Матић, Димитрије, 291–292; Миловановић, Ђорђе Ђоша, 552–553; Милојевић, Ђорђе, 587; Милојевић, Милан, правник, дипломата, народни посланик, 589–590; Милојевић, Светозар, 599; Милосављевић, Коларац Илија, 636–637; Милош Обреновић, 640–647; Милошевић, Михаил Рафајлович, 667; Милошевић, Петар, 671.

Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Наумовић, Јован Јоца, 186; Недељковић, Милован, 208; Недељковић, Урош, 219; Ненадовић, Атанасије Ј., 251–252; Несторовић, Јован, 28; Нешић, Сима, 307–308; Николајевић, Димитрије, 381; Николић, Ђурађ, 429; Николић, Миленко, 452; Нинић, Никола, 503–504; Новаковић, Алекса, 525–526; Новаковић, Љубомир, 543; Новаковић, Чардаклија Михаило / Р. Ј. Поповић, Јелена Илић Мандић, 559–560; Обрадовић, Љубомир, 603; Обрадовић, Стојан, 613–614; Обреновић, Томанија, 627–628; Остојић, Алекса, 688–689; Остојић, Петар, 700; Павловић, Сима, 806–807; Пантелић, Самуило Стеван, 870–871.

Other:

Развој поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја : [map] / Радош Љушић, Р. Поповић // Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Made with ‌

Offline Website Maker