др Срђан Катић

виши научни сарадник
e-mail: srdjan.katic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1963) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1988. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1995. одбранио магистарску тезу Јеген Осман-паша. Докторску дисертацију Историја османског рударства и металургије (на примеру Смедеревског санџака) одбранио је 2005. на Одељењу за Мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.
Као стипендиста Владе Републике Турске, школске 1990/91. и 1991/92. боравио је на студијском усавршавању у Истанбулу.
У Историјском институту радио је од 1990. до 1995. године. На Филозофском факултету у Београду радио је од 1995. до 2002. године. Од 2002. поново ради у Историјском институту.
Одговорни уредник часописа Мешовита грађа – Miscellanea је од 2014. године. Директор је и уредник издања „Центра за османистичке студије” (од 2009). Председавао је Научним већем Историјског института од 2016 до 2017.

Област истраживања: историја српског народа у Османском царству у периоду од 15. до 18. века.

Монографије:

Oсмански документи о руднику Мајданпек : XVI–XVIII век. – Мајданпек : Музеј у Мајданпеку, 2009. – 182 стр.

Јеген Осман-паша. – Београд : АПП, 2001. – 260 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Вишеград у Земљи Павловића и раном периоду османске власти // Историјски часопис 71 (2022) 259–282. – Summary.

Старовлашке нахије Бобољ и Остатија (15–18. век) / С. Катић, Дејан Булић // Историјски часопис 70 (2021) 215–251. – Summary.

Митрополијска Црква Благовештења у Смедереву // Историјски часопис 69 (2020) 107–126. – Summary.

Манастир Мркшина црква последња стара српска штампарија // Историјски часопис 68 (2019) 155–173. – Summary.

Османски пописи Смедеревског санџака XV–XVIII век // Порекло и сродство фамилија досељених у Шумадију у 18. веку : демографска и генетичка анализа родова / Владан Чокић ; сарадници С. Катић, Душан Кецкаревић, Александар Срећковић. – Београд : Универзитет, Институт за медицинска истраживања, 2019, 383–422.

A comprehensive mutation study in wide deep-rooted R1b Serbian pedigree: mutation rates and male relative differentiation capacity of 36 Y-STR markers // Čokić VP, Kecmanović M, Zgonjanin Bosić D, Jakovski Z, Veljković A, Katić S, Keckarević Marković M, Keckarević // Forensic Science International: Genetics 41(2019) 137–144.

Антропонимија Горњег и Средњег Понишавља у XVI веку (према дефтеру Софијског санџака из 1571. године) / Владимир Поломац, Татјана Катић, С. Катић // Зборник МС за филологију и лингвистику LXI, 2 (2018) 21-41. – Summary.

Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // S. Katić, Aleksandar Krstić // Старинар 68 (2018) 191–210. – Резиме: Фируз-ага и његов хамам у Смедереву. – Summary.

Насеља и становништво Гокчанице у средњем и раном новом веку / Татјана Катић, С. Катић // Гласник Етнографског института САНУ LXV, 2 (2017) 403–419.

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, С. Д. Катић, Александар М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Summary.

Градина – Ерчеге : Средњовековни град на Јавору / Дејан Булић, С. Катић // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary. – (Зборник радова ; 35)

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / С. Катић, Татјана Катић, Радомир Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscelanea) 37 (2016) 55–65. – Summary.

Вакуфи у сумарном попису Смедеревског санџака из 1530. године / С. Катић, Урош Урошевић // Мешовита грађа (Miscelanea) 36 (2015) 37–72. – Summary.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / Татјана Катић, С. Катић // Пиротски зборник 40 (2015) 121–138. – Summary.

Две бронзане плочице из Хиландара и Скадра / Бојан Поповић, С. Катић // Зборник Народног музеја. Београд. Археологија 22, 1 (2015) 331–346. – Summary.

Рударство Чемерна и Троглава (16–17. век) // Наша прошлост 16 (Краљево 2015) 9–24. – Summary.

Тврђава Авала (Гјузелџе) 15–18. век // Историјски часопис 64 (2015) 253–271. – Summary.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/71. године / Драгана Амедоски, С. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7–18. – Summary.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19–31. – Summary.

Закупи рудника и хасова Жежне из 1585/6. и 1591/2. године // Мешовита грађа Miscellanea 34 (2013) 85–102. – Summary.

Смедеревска варош од 1459. године до краја 16. века / С. Катић, Бојан Поповић // Историјски часопис 52 (2013) 79–116. – Summary.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хасакој / Радомир Ј. Поповић, С. Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис 61 (2012) 165–185. – Summary.

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / С. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 205–218. – Summary.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Татјана Катић, С. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219–242. – Summary.

Rudarska naselja u Smederevskom sandžaku, primer funkcionisanja etnički i verski mešovitih sredina na Balkanu // IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri / Haz. Nimetullah Hafız. – Prizren : BAL-TAM 2011, 461–469.

Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 109–122. – Summary.

Ковачницата на монети во Кратово во времеевладењето на султанот Сулејман I Величествениот (1520–1566) // Гласник. Институт за национална историја Скопје 54, 1–2 (2010) 67–80. – Summary.

Обрачуни ковнице златника у Кучајни из 1562/63. и 1570/71. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 123–136. – Summary.

Производња бродске ужади у селима Крушевачког санџака Батоте и Шареница // Крушевачки зборник 14 (2010) 231–236. – Summary.

Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић // Историјски часопис 59 (2010) 197–224. – Summary.

Заповест о производњи шалитре у Румелији 1521. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 55–63. – Summary.

Потрошни материјали у османском рударству и металургији // Историјски часопис 58 (2009) 197–207. – Summary.

Стварање мартолоских одреда у копаоничким рудницима Плана, Заплана и Беласица // Крушевачки зборник 13 (2009) 73–77. – Summary.

Cooper production in Majdanpek in sixties and seventies of the 16th century / S. Katić, I. Ilić, D. Živković // Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy 45(2) B (2009) 213–220.

Обнова Београдске тврђаве 1565. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 55–63. – Summary.

Потчињавање Црне Горе и Брда после битке у Острошком кланцу // Историјски записи LXXXI, 1–4 (2008) 95–107. – Summary.

Производња бакра у Мајданпеку шездесетих и седамдесетих година 16. века // Историјски часопис 57 (2008) 123–136. – Summary.

Рудник под османском влашћу у XV и XVI веку // Историјски часопис 55 (2007) 133–155. – Summary.

Два извештаја о пословању рудника Мајданпек из 1566/67. и 1567/68. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 175–186. – Summary.

Обнављање рудника Нови Безистан у Трепчи 1664. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 235–244. – Summary.

Отварање рудника Самоков и Мајданпек 1691. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 245–252. – Summary.

Попис прихода Београдске канцеларије из 1708. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 7–18. – Summary.

Кнежевачко потисје под турском влашћу // Историја Новог Кнежевца и околине / ур. Василије Крестић. – Нови Кнежевац : Скупштина општине, 2003, 135–209.

Организација поштанског саобраћаја у Османском царству од 16. до 18. века // Писмо / ур. Радош Љушић. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 29–37.

Турско утврђење Кучајна од оснивања 1552/53. до аустријског освајања 1718. године // Историјски часопис 48 (2001) 137–146. – Summary.

Улога Јевреја у отварању и развоју рудника Кучајна и Мајданпек у другој половини XVI века // Годишњак за друштвену историју 7, 1–2 (2001) 7–17. – Summary.

Јеген Осман-паша во Макеоднија // Австро-турската војна 1683–1699. година со посебен осврт на Карпошовото востание во Македонија. – Скопје : Институт за национална историја, 1997, 177–188.

Битке код Осијека и Харшања 1687. године // Зборник МС за историју 49 (1994) 121–132. – Summary.

Нишка тврђава након пада Београда 1717. године // Историјски часопис 39 (1993) 119–136. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Јелечанин, Радослав, 370; Јокић, Петар, 705. 

Srđan Katić, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: srdjan.katic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1963.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1988.
Underwent professional training in Turkey from 1990 to 1992.
M. A. thesis: Jegen Osman-Pasha, 1996.
Ph. D. thesis: History of Mining and Metalurgic Industry in the Ottoman Empire (through the Example of Sancak of Smederevo), 2005.
Worked as assistant at the Department of Modern National History of the Faculty of Philosophy in Belgrade, 1995-2002.
Worked in the Institute of History from 1990 to 1995 and again since 2002.

Field of Research: History of the Serbs under the Turkish rule from the 16th to the 18th centuries.
Languages: Turkish, English, Italian.


Monographs:

Османски документи о руднику Мајданпек XVI–XVIII век = Ottoman Documents on Majdanpek Mine. – Мајданпек : Музеј у Мајданпеку, 2009. – 182 p. – Summary.

Јеген Осман-паша. – Београд : АПП, 2001. – 260, [10] p.


Articles and essays:

Вишеград у Земљи Павловића и раном периоду османске власти // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 259–282. – Summary: Višegrad in the Land of Pavlovićs and the Early Period of Ottoman Rule.

Старовлашке нахије Бобољ и Остатија (15–18. век) / С. Катић, Дејан Булић // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 215–251. – Summary: The Districts of Bobolj and Ostatija in Stari Vlah (15th – 18th Century).

Митрополијска Црква Благовештења у Смедереву // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 107–126. – Summary: Metropolitanate Church of the Annunciation in Smederevo.

Манастир Мркшина црква последња стара српска штампарија // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 155–173. – Summary: Mrkšina Crkva Monastery the Last Old Serbian Printing Works.

Османски пописи Смедеревског санџака XV–XVIII век // Порекло и сродство фамилија досељених у Шумадију у 18. веку : демографска и генетичка анализа родова / Владан Чокић ; сарадници С. Катић, Душан Кецкаревић, Александар Срећковић. – Београд : Универзитет, Институт за медицинска истраживања, 2019, 383–422.

A comprehensive mutation study in wide deep-rooted R1b Serbian pedigree: mutation rates and male relative differentiation capacity of 36 Y-STR markers // Čokić VP, Kecmanović M, Zgonjanin Bosić D, Jakovski Z, Veljković A, Katić S, Keckarević Marković M, Keckarević // Forensic Science International: Genetics 41(2019) 137–144.

Антропонимија Горњег и Средњег Понишавља у XVI веку (према дефтеру Софијског санџака из 1571. године) / Владимир Поломац, Татјана Катић, С. Катић // Зборник МС за филологију и лингвистику (Matica Serbica Classis Litterarum Archivum Philologicum et Linguisticum) LXI, 2 (2018) 21–41. – Summary: The Anthroponyms of Gornje and Srednje Ponišavlje in the 16th Century (According to the Defter of the Sofia Sanjak of 1571)

Firuz Agha and his Hammam in Smederevo // S. Katić, Aleksandar Krstić // Starinar 68 (2018) 191–210.

Насеља и становништво Гокчанице у средњем и раном новом веку / Татјана Катић, С. Катић // Гласник Етнографског института САНУ LXV, 2 (2017) 403–419.

Српска женска имена на почетку 16. нека : (на основу грађе пописа Смедеревског санџака из 1516. године) / Гордана М. Јовановић, С. Д. Катић, Александар М. Јаковљевић // Јужнословенски филолог LXXIII, 1–2 (2017) 33–57. – Summary: Serbian feminine Names in the early 16th Century (based on the 1516 Census of the Smederevo Sanjak). – Резюме: Сербские женские имена в начале 16-го века (на материале преписи населения Смедеревского санджака 1516 г.).

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору / Дејан Булић, С. Катић // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary: Gradina – Erčege, Medieval Town in Javor. – (Collection of Works ; 35)

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / С. Катић, Татјана Катић, Радомир Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscelanea) 37 (2016) 55–65. – Summary: Restoration of the Church in the Mačva Village of Crna Bara in 1781.

Вакуфи у сумарном попису Смедеревског санџака из 1530. године / С. Катић, Урош Урошевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 37–72. – Summary: Waqfs in the Summary Register of the Smederevo Sanjak from the Year 1530.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / Татјана Катић, С. Катић // Пиротски зборник 40 (2015) 121–138.

Две бронзане плочице из Хиландара и Скадра / С. Катић, Бојан М. Поповић // Зборник Народног музеја. Археологија (Recueil du Musée National à Belgrade. Archéologie) 22–1 (Београд 2015) 335–346. – Summary: Two Bronze Plaques from Chilandar and Scutari.

Рударство Чемерна и Троглава (16–17. век) // Наша прошлост (Our Past) 16 (Краљево 2015) 9–24. – Summary.

Тврђава Авбала (Гјузелџе) 15–18. век // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 253–271. – Summary: Avala (Güzelce) Fortrress, 15–18th Centuries.

Верске задужбине муслимана нахије Пирот (Шехиркој) 1570/1571. године / Драгана Амедоски, С. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 7–18. – Summary: Religious Endowments of the Muslim Community in Pirot Nâhıye (Şehirköy) During 1570/1571.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19–31. – Summary: Some Documents on the Brskovo Mine in the 16th Century.

Закупи рудника и хасова Жежне из 1585/6. и 1591/2. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 85–102. – Summary: Leases of the Žežna Mines and Hases from 1585/6. and 1591/2.

Смедеревска варош од 1459. године до краја 16. века / С. Катић, Бојан Поповић // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 79–115. – Summary: The Varos of Smederevo from 1459 till the End of the 16th Century.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Радомир Ј. Поповић, С. Катић, Мирослав Прцовић // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 165–186. – Summary: Serbian Graves in the St. Paraskeva's Churchyard in the Haskoy Quarter of Istanbul.

Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века / С. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 205–218. – Summary: Lease of Belgrade and Smederevo Ferry and Karlovac's Has in the Seventies and Eighties of the 16th Century.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Татјана Катић, С. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219–242. – Summary: Wintering of the Ottoman Army in Rumelia in 1686/87.

Rudarska naselja u Smederevskom sandžaku, primer funkcionisanja etnički i verski mešovitih sredina na Balkanu // IV. Uluslararasi Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri (03–07 Aralık 2007, Zagrep), Hazırlayan Nimetullah Hafız. – Prizren : BAL-TAM, 2011, 461–468.

Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 109–121. – Summary: Lease of the Trepča Mine and Hâs in the Year 1585.

Ковачницата на монети во Кратово во времеевладењето на султанот Сулејман I Величествениот (1520–1566) // Гласник. Институт за национална историја Скопје (Bulletin Institute of National History – Skopje) 54, 1–2 (2010) 67–80. – Summary: Kratovo's Smithy during the Reign of Sultan Suleiman I the Magnificent 1520–1566.

Обрачуни ковнице златника у Кучајни из 1562/63. и 1570/71. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 123–135. – Summary: Accounts of the Kučajna gold Coins mint dating from 1562/3 and 1570/1.

Рудник Жезна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / С. Катић, Татјана Катић // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 197–224. – Summary: The Žezna Mine and Mining of Rogozna and Podbukovik in the XVI Century.

Заповест о производњи шалитре у Румелији 1521. // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 15–22. – Summary: The imperial Order on Saltpeter Production in Rumelia in 1521.

Обнова београдске тврђаве 1565. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 55–62. – Summary: Reconstruction of the Belgrade Fortress in the Year of 1565.

Потрошни материјали у османском рударству и металургији // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 197–207. – Summary: Auxiliary Materials used in Mining and Metarrlurgy of the Ottoman Empire.

Производња бродске ужади у селима крушевачког снаџака Баготе и Шареница / С. Катић, Драгана Амедоски // Крушевачки зборник 14 (2009) 231–236. – Summary: Hawser Production in Villages of Kruševac Sandzak Batote and Šarenica.

Стварање мартолоских одреда у копаоничким рудницима Плана, Заплана и Беласица // Крушевачки зборник 13 (2009) 73–78.

Cooper Production in Majdanpek in Sixties and Seventies of the 16th Century // Journal of Minning and Metallurgy 45 (2) b (2009) 213–219.

Потчињавање Црне Горе и Брда после битке у Острошком кланцу // Историјски записи (Ecrits historiques) 81, 1–4 (2008) 95–107. (Montenegro and the Hills after the Battle in Ostrog Gorge 1768.)

Производња бакра у Мајданпеку шездесетих и седамдесетих година 16. века // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 123–136. – Summary: Copper Production in Majdanpek during 1560s and 1570s.

Стварање мартолоских одреда у копаоничким рудницима Плана, Заплана и Беласица // Крушевачки зборник (Kruševac Collection) 13 (2008) 73–78. – [Summary:] Creating of Martolos Units in the Kopaonik Mines Plana, Zaplana and Belasica.

Рудник под османском влашћу у XV и XVI веку // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 133–155. – Summary: Rudnik under the Ottoman Rule in the 15th and 16th Centuries.

Два извештаја о пословању рудника Мајданпек из 1566/67. и 1567/68. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 175–186.

Обнављање рудника Нови Безистан у Трепчи 1664. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 235–244.

Отварање рудника Самоков и Мајданпек 1691. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 245–252.

Попис прихода Београдске канцеларије из 1708. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 7–18.

Турско утврђење Кучајна од оснивања 1552/53. до аустријског освајања 1718. године // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 137–146. – Summary: The Turkish Fortification of Kučajna from its Establishment in 1552/53 to the Austrian Conquest in 1718.

Кнежевачко потисје под турском влашћу // Историја Новог Кнежевца и околине. – Нови Кнежевац : Скупштина општине, 2003, 135 – 209.

Улога Јевреја у отварању и развоју рудника Кучајна и Мајданпек у другој половини XVI века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 7, 1–2 (2001) 7–17. – Summary: The Role of Jews in the Opening and Development of Kučajna and Majdanpek Mines in the Second Half of the 16th Century.

Организација поштанског саобраћаја у Османском царству од 16. до 18. века // Писмо : зборник радова = Letter : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 29–37.

Јеген Осман-паша во Макеоднија // Австро-турската војна 1683–1699. година со посебен осврт на Карпошовото востание во Македонија : Материјали од Научниот собир = Österreichisch-Türkischer Krieg Imjahre 1683–1699. Mit Besonderer Berücksichtigung des Karposevoer aufstandes in Makedonien : (Materialen von dem wissemschaftlichen Simposium). – Скопје : Институт за национална историја, 1997, 177–188. – Zusammenfassung: Jegen Osman – Pascha in Makedonien.

Битке код Осијека и Харшања 1687. године // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 49 (1994) 121–132. (Battles at osijek and Haršanj in 1687.)

Нишка тврђава након пада Београда 1717. године // Историјски часопис (Historical Review) 39 (1993) 119–136. – Summary: The Fortress of Niš after Fall of Belgrade in 1717.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Јелечанин, Радослав, 370; Јокић, Петар, 705.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Maker