др Татјана Катић

виши научни сарадник
e-mail:  tatjana.katic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1967) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1991. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Другу диплому основних студија стекла је 1993. на Катедри за оријенталистику Филолошког факултета у Београду – одсек за турски језик и књижевност. Магистарску тезу Турско освајање Србије 1690. године одбранила је 1997. на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију Призренски санџак од друге половине 15. до краја 16. века одбранила је 2013. на Одсјеку за хисторију Филозофског факултета у Сарајеву. У току 1991/92. године била је на стручном усавршавању у Турској, на Катедри за историју Факултета за књижевност Истанбулског универзитета.
У Историјском институту ради од 1994. године.
Члан је Редакционог одбора часописа Историјски часопис.

Област истраживања: историја српског народа под османском влашћу (15–18. век).

Монографије:

Војнучки дефтер из 1455. године за санџаке Крушевац, Вучитрн, Призрен и вилајете Звечан, Јелеч, Рас, Сенице и Ходидед = 1455 Tarihli Alacahisâr, Vilçitrn ve Prizrin livâlari ve İzveçen, Yeleç, Ras, Seniçe ve Hodidede vilâyetleri voynuk defteri, tipkibasim, transkripsiyon, MCE 36-03 defterinin kişi adlari ve yer adlari indeksi / приредила и уводну студију написала Т. Катић. – Београд : Историјски институт, 2020. – 342 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 17. Османски извори ; 1)

Tursko osvajanje Srbije 1690. godine. – Beograd : Centar za osmanističke studije : Srpski genealoški centar, 2012. – 176 str. – Summary.

Опширни попис Призренског санџака из 1571. године. – Београд : Историјски институт, 2010. – 640 стр.

Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу / Душанка Бојанић-Лукач, Т. Катић. – Београд : Историјски институт, 2005. – 168 стр. – (Мешовита грађа (Miscellanea) 26)

Maglajski sidžili 1816–1840. / Dušanka Bojanić-Lukač, T. Katić. – Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2005. – 690 str.


Расправе, чланци и прилози:

Укидање Пећке патријаршије 1766. године – фискални оквир / Недељко В. Радосављевић, Т. Катић // Црквене студије 20 (2023) 421–433. – Summary.

Племе Шестани у османским изворима 15. и 16. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 39–66. – Summary.

Зеамет Влаха Вукове земље 1477. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 39–59. – Summary.

Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима // Гласник Етнографског института САНУ 69/1 (2021) 65–82.

Transformation of the Medieval Urban Landscape: From the Serbian Ras to the Ottoman Novi Pazar // T. Katić, Uglješa Vojvodić // Using Landscape in the Middle Ages in the Light of Interdisciplinary Research. – Zagreb : Institut za arheologiju, Zagreb, 83–93.

Transforming the Landscape of the Constantinople Road in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Section Niš–Dragoman) // The Balkan Route: Historical Transformations from Via Militaris to Autoput / ed. by Florian Riedler and Nenad Stefanov. – Berlin, Boston : De Gruyter, 2021, 81–102.

Границе жупе и нахије Рас у средњем и раном новом веку (14–16. век) / Т. Катић, Угљеша Војводић // Историјски часопис 69 (2020) 127–155. – Summary.

Антропонимија Горњег и Средњег Понишавља у XVI веку (према дефтеру Софијског санџака из 1571. године) / Владимир Поломац, Т. Катић, Срђан Катић // Зборник МС за филологију и лингвистику LXI, 2 (2018) 21–41. – Summary.

Османизовање средњовековног града: урбани и демографски развој Призрена од половине XV до краја XVI века // Историјски часопис 67 (2018) 103–142. – Summary.

Walking through the ravaged City: An Eyewitness Testimony to Demolition of the Belgrade Fortress in 1690 // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 79-99. – Özet. – Резиме: У шетњи разореним градом: сведочење очевица о рушењу Београдске тврђаве 1690. године. – (Collection of Works ; 38)

Aдминистративна подела, насеља и становништво у првим вековима под Османлијама // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : САНУ, 2017, 41–47.

Караванџије нахије Петруш из Левча 1502. године / Т. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 7–25.

Насеља и становништво Гокчанице у средњем и раном новом веку / Т. Катић, Срђан Катић // Гласник Етнографског института САНУ LXV, 2 (2017) 403–419.

У доба турске власти (1455–1912) / Т. Катић, Биљана Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : САНУ, 2017, 67–68. – (Галерија САНУ ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Т. Катић, Биљана Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : САНУ, 2017, 365–378.

Дарови за османску војску: Прилог историји материјалне културе у Београду крајем 16. века / Т. Катић, Драгана Амедоски // Гласник Етнографског института САНУ 64, 1 (2016) 133–149. – Summary.

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / Срђан Катић, Т. Катић, Радомир Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 55–65. – Summary.

Османски атари и лечење биљем у балканским градовима 16. века // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 163–172.

The Ottoman attars and herbal medicine in 16th century Balkan towns // Plants and herbs in traditional Serbian culture. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 141–149.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / Т. Катић, Срђан Катић // Пиротски зборник 40 (2015) 121–138.

Osmanizimi i qytetit mesjetar të Prizrenit në shek. XV dhe XVI // Hikmet-Revistë Shkencore-Kulturore 11 (Prishtinë 2015) 163–205.

Село Ајновце и нахија Кременат у турским дефтерима 15. и 16. века // Косовско-метохијски зборник 6 (2015) 151–164. – Summary.

Köstendil Kazâsının 1581 Tarihli Celebkeşân Defteri / Dragana Amedoski, T. Katić // Belgeler XXXIII, Sayı 37, Yıl 2012 (Ankara 2014) 1–20.

The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century // Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 33 (2014) 113–138.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19–31. – Summary.

Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Т. Катић, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 93–112. – Summary.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Т. Катић, Александар Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања / ур. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 119–136. – Summary.

Попис џелепа пиротског кадилука из 1581. године / Т. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143–170. – Summary.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Т. Катић, Срђан Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219–242. – Summary.

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Т. Катић, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 157–190. – Summary.

Тврђава Бихор у 15. и 16. веку // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Полимски музеј Беране ; Београд : Филозофски факултет, Институт за историју уметности [и др.], 2011, 483–498. – Summary.

Вилајет Пастриц (Паштрик) 1452/53. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 39–74. – Summary.

Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић // Историјски часопис 59 (2010) 197–224. – Summary.

Съкратен регистър на Пиротски кадилък от 1530 година / Т. Катић, Драгана Амедоски // Известия на държавните архиви 99 (Софиа 2010) 158–200. – Summary.

Узгој коза и оваца на простору кадилука Бован крајем XVI века // Крушевачки зборник XIV (2010) 237–246. – Summary.

„Сироте кудељнице“ и баштинице: два типа хришћанских удовичких домаћинстава у Османском царству, на примеру Призренског санџака у 16. веку // Историјски часопис 58 (2009) 209–229. – Summary.

Приходи кадилука Призрен од трговине свилом, рудника Коришe и осталог (1525-1544 године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 23–39. – Summary.

Муслиманске задужбине у Пироту од XIV до XVI века // Пиротски зборник 32–33 (2007/2008) 55–62. – Summary.

Дефтер овчарине и торовине кадилука Петруш из 1597/98. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 63–71. – Summary.

Османско освајање Пирота и Беле Паланке 1690. године // Други српско-турски рат 1877/78. године, ослобођење Југоисточне Србије и Беле Паланке : зборник радова са научног скупа / ур. Борислава Лилић. – Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека „Вук Караџић”, 2007, 147–160. – (Белопаланачки зборник ; 3)

Попис османске дворске апотеке из 1714. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 253–271.

Трговиште у османским пописима призренског санџака из 1530, c.1550. и 1571. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 163–174.

Serbia under the Ottoman rule // Österreichische Osthefte : Zeitschrift für Ost-, Mittel- und Südosteuropaforschung 47 (2005) 145–159. – (Serbien und Montenegro : Raum und Bevölkerung – Geschichte – Sprache und Literatur – Kultur – Politik – Gesellschaft – Wirtschaft – Recht / Heraus. Walter Lukan, Ljubinka Trgovčević, Dragan Vukčević)

Viyana Savaşı’ndan sonra Sırbistan (1683–1699) // Türkler. 9. cilt / Haz. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca. – Ankara : Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 765–772.

Сувоземни пут од Београда до Видина: према дневнику похода Мустафа-паше Ћуприлића 1690. године // Историјски часопис 47 (2002) 103–115. – Summary.

Garde na Dunavu od XVI do XX veka // Jugoslovenski istorijski časopis XXXIV, 1–2 (2001) 47–52. – Summary.

Срби у Нишу после турског освајања 1690 // Југословенски историјски часопис XXXI, 1–2 (1998) 49–64. – Summary.


Уџбеници:

Историја за I разред гимназије свих смерова / Т. Катић, Душан Илијин. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.

Историја за I разред гимназије, сви смерови / Т. Катић, Снежана Ферјанчић. – 1 издање. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 3. издање. – 2009.

Радна свеска из историје за V разред основне школе / Т. Катић, Зорица Недељковић. – 1. издање. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 4. издање. – 2006.

Историја за V разред основне школе / Снежана Ферјанчић, Т. Катић. – 1. издање. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 5. издање. – 2005.


Прилози у енциклопедијама:


Гундулић, Тројан // Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006, 870.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Болица, Маријан, 697–698; Болица Кокољић, Живо Џиво, 698–699.

Каниц Феликс Филип // Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997, 425–426. 

Tatjana Katić, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: tatjana.katic@iib.ac.rs

Born in 1967.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Hamza Bali and Hamzawite Movement in 16th Century in 1991. Underwent professional training in Turkey during 1992 and 1993.
Graduated from the Department of Turkish language and literature at the Faculty of Philology in Belgrade in 1995.
M. A. thesis: Turkish Conquest of Serbia in 1690, at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade, 1997.
Ph. D. thesis: The Sancak of Prizren from Mid 15th to Late 16th Centuries, 2013.
Working in the Institute of History since 1994.

Field of Research: Ottoman studies, Turkology, history of the Serbs under the Ottoman rule from the 16th to the 18th centuries.

Languages: Turkish, English, French.


Monographs:

Војнучки дефтер из 1455. године за санџаке Крушевац, Вучитрн, Призрен и вилајете Звечан, Јелеч, Рас, Сенице и Ходидед = 1455 Tarihli Alacahisâr, Vilçitrn ve Prizrin livâlari ve İzveçen, Yeleç, Ras, Seniçe ve Hodidede vilâyetleri voynuk defteri, tipkibasim, transkripsiyon, MCE 36-03 defterinin kişi adlari ve yer adlari indeksi = The Voynuk Defter of the Year 1455 : For the Sancaks of Kruševac, Vučitrn, Prizren and the Vilayets of Zvečan, Jeleč, Ras, Senice and Hodided / приредила и уводну студију написала Татјана Катић = ed. By Tatjana Katić. – Београд : Историјски институт, 2020. – 342 стр. – Summary. – (Sources for Serbian History ; 17. Ottoman Sources ; 1)

Tursko osvajanje Srbije 1690. godine = The Ottoman Conquest of Serbia in 1690. – Beograd : Srpski genealoški centar : Centar za osmanističke studije, 2012. – 173 p. – (Biblioteka Studija osmanisitka / [Centar za osmanističke studije] ; 1. Etnološka biblioteka. Posebna izdanja / [Srpski genealoški centar] ; 6). – Summary.

Опширни попис Призренског санџака из 1571. године = Detalied Register of the Prizren Sancak from 1571. – Београд : Историјски институт, 2010. – 640 p. – Conclusion.

Maglajski sidžili : 1816–1840 / prevele i priredile Dušanka Bojanić-Lukač, T. Katić. – Sarajevo : Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2005. – 690 p. – [Maglay Court Records 1816–1840.]

Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу = Ottoman Documents on Sales of Turkish Real Estates to the Prince Miloš Obrenović / приредиле Душанка Бојанић-Лукач, Т. Катић. – Београд : Историјски институт, 2005. – 168 p. – (Мешовита грађа (Miscellanea) ; 26). – Summary.


Articles and essays:

Укидање Пећке патријаршије 1766. године – фискални оквир / Недељко В. Радосављевић, Т. Катић // Црквене студије (Church Studies) 20 (2023) 421–433. – Summary: The Abolition of the Patriarchate of Peć in 1766 – the Fiscal Frame.

Племе Шестани у османским изворима 15. и 16. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 39–66. – Summary: The Shestanis Tribe in Ottoman Sources of the 15th and 16th Centuries..

Зеамет Влаха Вукове земље 1477. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 39–59. – Summary: Zeamet of Vlachs of Vuk's Land in 1477.

Прелазак на ислам становништва Горе и Опоља, према османским катастарским пописима // Гласник Етнографског института САНУ 69/1 (2021) 65–82.

Transformation of the Medieval Urban Landscape: From the Serbian Ras to the Ottoman Novi Pazar // T. Katić, Uglješa Vojvodić // Using Landscape in the Middle Ages in the Light of Interdisciplinary Research. – Zagreb : Institut za arheologiju, Zagreb, 83–93.

Transforming the Landscape of the Constantinople Road in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Section Niš–Dragoman) // The Balkan Route: Historical Transformations from Via Militaris to Autoput / ed. by Florian Riedler and Nenad Stefanov. – Berlin, Boston : De Gruyter, 2021, 81–102.

Границе жупе и нахије Рас у средњем и раном новом веку / Т. Катић, Угљеша Војводић // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 127–155. – Summary: The Borders of the Župa and Nahiye of Ras in the Middle Ages and Early Modern Period (14–16th Centuries).

Антропонимија Горњег и Средњег Понишавља у XVI веку (према дефтеру Софијског санџака из 1571. године) / Владимир Поломац, Т. Катић, Срђан Катић // Зборник МС за филологију и лингвистику (Matica Serbica Classis Litterarum Archivum Philologicum et Linguisticum) LXI, 2 (2018) 21–41. – Summary: The Anthroponyms of Gornje and Srednje Ponišavlje in the 16th Century (According to the Defter of the Sofia Sanjak of 1571).

Османизовање средњовековног града: урбани и демографски развој Призрена од половине XV до краја XVI века // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 101–139. – Summary: Ottomanisation of a Medieval Town: Urban and Demographic Development of Prizren from the Second Half of the 15th until the End of the 16th Century.

Walking through the ravaged City: An Eyewitness Testimony to Demolition of the Belgrade Fortress in 1690 // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 79–99. – (Collection of Works ; 38). – Özet: Yıkıma uğramiş şehrin içinde dolaşmak: 1690 yılında Belgrad kalesinin yıkımına tanıklık eden kişinin anlatımı.

Административна подела, насеља и становништво у првим вековима под Османлијама // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 41–47.

Караванџије нахије Петруш из Левча 1502. године / Т. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 7–25. – Summary: Caravanners of Petruš nâhiye from Levač in 1502.

Насеља и становништво Гокчанице у средњем и раном новом веку / Т. Катић, Срђан Катић // Гласник Етнографског института САНУ LXV, 2 (2017) 403–419.

У доба турске власти (1455–1912) / Т. Катић, Биљана Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 67–68. – (Галерија Српке академије наука и умеетности ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Т. Катић, Биљана Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 365–377.

Дарови за османску војску : прилог историји материјалне културе у Београду крајем 16. века / Т. Катић, Драгана Амедоски // Гласник Етнографског института САНУ (Bulletin of the Institute of Ethnography) LXIV, 1 (2016) 133–149. – Summary: Gifts for Ottoman Army: A Contribution to the Material Culture of Belgrade in the 16th Century.

Обнова цркве у мачванској Црној Бари 1781. године / Срђан Катић, Т. Катић, Радомир Ј. Поповић // Мешовита грађа (Miscelanea) 37 (2016) 55–65. – Summary: Restoration of the Church in the Mačva Village of Crna Bara in 1781.

Османски атари и лечење биљем у балканским градовима 16. века // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 163–172.

The Ottoman attars and herbal medicine in 16th century Balkan towns // Plants and herbs in traditional Serbian culture. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 141–149.

Гојин Дол, насеље и становништво у 16. веку / Т. Катић, Срђан Катић // Пиротски зборник 40 (2015) 121–138.

Село Ајновце и нахија Кременат у турским дефтерима 15. и 16. века // Косовско-метохијски зборник 6 (2015) 151–164. – [Summary:] The Village of Ajnovce and the Kremenat Nahiye in Ottoman Census Books of the 15th and 16th Centuries.

Köstendil Kazasının 1581 Tarihli Celebkeşan Defteri / Dragana Amedoski, T. Katić // Türk Tarih Kurumu XXXIII, 37 (2014) 1–20.

Неколико докумената о руднику Брсково у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 19–31. – Summary: Some Documents on the Brskovo Mine in the 16th Century.

The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century // Otam 33 (2014) 113–138.

Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Т. Катић, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 63–112. – Summary: Ottoman Altin (Altun-Ili) in 1477.

Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године / Т. Катић, Драгана Амедоски // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 143–170. – Summary: Inventory of Pirot Kazâ's Celeps from the year 1581.

Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља / Гордана Јовановић, Т. Катић, Александар Јаковљевић // Дечани у светлу археографских истраживања : зборник радова = Dečani in the Light of Archeographical Research : Collection of papers / ed. Татјана Суботин Голубовић. – Београд : Народна библиотека Србије, 2012, 267–277. – Summary: Comparing of Christian and Slavonic Names in the Dečani Area Based on the Turkish Census from 1485. and Dečani Charters.

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године / Т. Катић, Срђан Катић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219–242. – Summary: Wintering of the Ottoman Army in Rumelia in 1686/87.

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Т. Кaтић, Гордана Гарић Петровић // Мешовита грађа 32 (2011) 157–190. – Summary: Register of Zeamets and Timars in the Brvenik Region from 1477.

Тврђава Бихор у 15. и 16. веку // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова = Djurdjevi Stupovi and the Eparchy of Budimlja : Collection of Papers. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 483–498. – [Summary:] The Fortress of Bihor in the 15th and 16th Centuries.

Вилајет Пастриц (Паштрик) 1452/53. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 39–73. – Summary: Vilayet of Pastriç (Paštrik) in 1452/53.

Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку / Срђан Катић, Т. Катић // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 197–224. – Summary: The Žezna Mine and Mining of Rogozna and Podbukovik in the XVI century.

Съкратен регистьр на Пиротски кадилък от 1530 година / Т. Катич, Драгана Амедоски // Известия на Държавните архиви 99 (2010) 158–200. – Summary: Icmal register of the Pirot kadilik in 1530.

"Сироте кудељнице" и баштинице: два типа хришћанских удовичких домаћинстава у Османском царству – на примеру Призренског санџака у 16. веку // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 209–229. – Summary: "Indigent Hemp-spinners" and Baština-owners: two types of the Christian widow's households in the Ottoman Empire – through the example of Prizren Sancak in the XVIth century.

Приходи кадилука Призрен од трговине свилом, рудника Корише и осталог (1524–1544. године) // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 23–39. – Summary: The Prizren Kadiluk's Incomes from Silk Trade, Koriša Mine and other (for the Years 1525–1544).

Дефтер овчарине и торовине кадилука Петруш из 1597/98. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 63–71. – Summary: Sheep and Flock Tax Register of the Petruš Kaza dating from the Year of 1597/98.

Узгој коза и оваца на простору кадилука Бован крајем XVI века // Крушевачки зборник 14 (2009) 237–246. – Summary: She-goat and sheep breeding in the area of Bovan kadilik by the end of the 16th century.

Муслиманске задужбине у Пироту // Пиротски зборник 32/33 (2007/2008) 55–62. – Summary: Muslim pious endowments in Pirot from XIV do XVI century.

Османско освајање Пирота и Беле Паланке 1690. године // Други српско-турски рат 1877/78. [и] ослобођење југоисточне Србије и Беле Паланке : зборник радова са научног скупа = The Second Serbian-Turkish War and the Liberation Southeastern Serbia and Bela Palanka. – Београд : Институт за политичке студије ; Бела Паланка : Народна библиотека "Вук Караџић" 2007, 146–152. – (Белопаланачки зборник 3 (2007))

Попис османске дворске апотеке из 1714. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 253–271.

"Serbia under the Ottoman rule" in Serbien und Montenegro, Raum und Bevölkerung - Geschichte - Sprache und Literatur - Kultur - Politik - Gesellschaft - Wirtschaft – Recht // Österreichische Osthefte - Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung (2006) 145–159.

Трговиште у османским пописима Призренског санџака из 1530, с.1550. и 1571. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 163–174.

Viyana Savaşı’ndan sonra Sırbistan (1683–1699) // TÜRKLER 9. cilt, (Ankara 2002) 765–772.

Сувоземни пут од Београда до Видина – према дневнику похода Мустафа-паше Ћуприлића 1690. године // Историјски часопис (Historical Review) 47 (2000) 2002, 103–115. – Summary: Land Road from Belgrade to Vidin.

Garde na Dunavu od XVI do XX veku // Jugoslovenski istorijski časopis (Yugoslav Historical Magazine) 1–2 (2001) 47–52. – Summary: Garde on the Danube from the 16th to the 20th Century.

Срби у Нишу после турског освајања 1690. године // Југословенски историјски часопис (Yugoslav Historical Magazine) 1–2 (1998) 49–64. – Summary: The Serbs in Niš Following the Turkish Conquest in 1690.


Textbooks:

Историја за I разред гимназије свих смерова / Т. Катић, Душан Илијин. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.

Историја за I разред гимназије, сви смерови / Т. Катић, Снежана Ферјанчић. – 1 edition. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003; 3. edition. – 2009.

Историја за V разред основне школе / Снежана Ферјанчић, Т. Катић. – 1. edition. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002; 5. edition. – 2005.

Радна свеска из историје за V разред основне школе / Т. Катић, Зорица Недељковић. – 1. edition. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002; 4. edition. – 2006.


Encyclopedic entries:

Гундулић, Тројан // Српски биографски речник 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006, 870.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Болица, Маријан, 697–698; Болица Кокољић, Живо Џиво, 698–699.

Каниц Феликс Филип // Енциклопедија српске историографије (The Encyclopedia of Serbian Historiography). – Београд : Knowledge, 1997, 425–426.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Offline Website Creator