др Василије Драгосављевић

научни сарадник
e-mail: vasilije.dragosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1984) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2010. на Oдељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Идеолошки утицаји европског фашизма на југословенске интегралистичке покрете радикалне деснице у међуратном периоду (1921-1941) одбранио је 2018. године на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2013. године.

Област истраживања: европска историја 19. и 20. века, српско-немачки односи, настанак и развој тоталитарних идеологија у европским државама у првој половини 20. века и рефлексија тих идеологија на подручју Балкана и Источне Европе.  

Монографије:

Идеје фашизма у Краљевини СХС: Организација југословенских националиста (1921–1929). – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2020. – 347 стр. – (Библиотека Војна књига ; 2372. Едиција Историја)


Чланци и расправе:


СССР у идеологији Југословенског народног покрета Збор // Србија и Русија на прелому векова : Српске теме Андреја Шемјакина. – Београд : Институт за новију историју Србије : Историјски институт : Центар за Руске и Источноевропске студије „М. Јовановић“ Филозофског факултета Универзитета у Београду : Информатика ; Москва : Институт за словенске студије РАН, 2020, 313–333.

Association of Fighters of Yugoslavia – BOJ (1929–1935): Ideology – Practice – Outcome // Истраживања. Филозофски факултет. Нови Сад 30 (2019) 234–255.

Идеје југословенске радикалне деснице у листу Политички гласник // Српска политичка мисао 65, 3 (2019) 367–390.

Irredentist Actions of the Slovenian Organisation of Yugoslav Nationalists (the ORJUNA) in Italy and Austria (1922–1930) // Prispevki za novejšo zgodovino 59, 3 (Inštitut za novejšo zgodovino 2019) 31–52.

ЈНП Збор и концепт српске државности // Наука и савремени универзитет: Савремено друштво и наука, Наука и савремени универзитет. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2019, 272–292.

Сероантрополошка истраживања Лудвига Хиршфелда на Солунском фронту и њихова улога у формирању и развоју псеудо-научних расистичких теорија у идеолошком конструкту ЈНП Збор // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура 9 (2019) 43–55. – (Зборник радова са X научно-стручног скупа одржаног 1–2. новембра 2018. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“)

Војвођански Словаци у Организацији југословенских националиста (1923–1929) // Споменица Историјског архива „Срем“ 17 (2018) 33–48. – Summary.

Influences of Italaian Fascism on the Ideology and Political Practice of the Organisation of Yugoslav Nationalists (ORJUNA) // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 231–241. – Резиме: Утицаји италијанског фашизма на идеологију и политичку праксу Организације југословенских националиста (ОРЈУНА).

Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934–1940) // Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије : историјска трибина. – Београд : Институт за новију историју Србије, 2013, 93–109.

Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова / гл. и одг ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитеат, 2013, 514–523. – (Научни скупови. Наука и савремени универзитет ; 2) 

Vasilije Dragosavljević, Ph.D.
Research Associate
e-mail: vasilije.dragosavljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work The Ideological Influences of European Fascism on the Yugoslav National Movement "Zbor" (1934-1940) in 2010.
Ph. D. thesis: The Ideological Influences of European Fascism on the Yugoslav Integralist Movements of the Radical Right in the Interwar Period (1921–1941). 2018.
Working in the Institute of History since 2013.
Field of Research: European history of 19th and 20th centuries, Serbian-German relations, beginning and development of the totalitarian ideologies in European countries in the first half of 20th century and reflextion of those ideologies in the region of the Balkans and Eastern Europe.
Languages: English, German

Monographs:

Идеје фашизма у Краљевини СХС: Организација југословенских националиста (1921–1929). – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2020. – 347 стр. – (Библиотека Војна књига ; 2372. Едиција Историја)


Articles and essays:

СССР у идеологији Југословенског народног покрета Збор // Србија и Русија на прелому векова : Српске теме Андреја Шемјакина. – Београд : Институт за новију историју Србије : Историјски институт : Центар за Руске и Источноевропске студије „М. Јовановић“ Филозофског факултета Универзитета у Београду : Информатика ; Москва : Институт за словенске студије РАН, 2020, 313–333.

Association of Fighters of Yugoslavia – BOJ (1929–1935): Ideology – Practice – Outcome // Истраживања. Филозофски факултет. Нови Сад 30 (2019) 234–255.

Идеје југословенске радикалне деснице у листу Политички гласник // Српска политичка мисао (Serbian Political Thought) 65, 3 (2019) 367–390.

Irredentist Actions of the Slovenian Organisation of Yugoslav Nationalists (the ORJUNA) in Italy and Austria (1922–1930) // Prispevki za novejšo zgodovino 59, 3 (Inštitut za novejšo zgodovino 2019) 31–52.

ЈНП Збор и концепт српске државности // Наука и савремени универзитет: Савремено друштво и наука, Наука и савремени универзитет. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2019, 272–292.

Војвођански Словаци у Организацији југословенских националиста (1923–1929) // Споменица Историјског архива „Срем“ 17 (2018) 33–48. – Summary: The Vojvodinian Slovaks in the Organization of Yugoslav Nationalists (1923–1929).

Influences of Italaian Fascism on the Ideology and Political Practice of the Organisation of Yugoslav Nationalists (ORJUNA) // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / Eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 231–241. – Sommario: L'influenza del fascismo italiano sull' ideologia e la pratica dell' organizzazione nazionalista Jugoslava (ORJUNA).

Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934–1949) // Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије : историјска трибина. – Београд : Институт за новију историју Србије, 2013, 93–109.

Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова / гл. и одг ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитеат, 2013, 514–523. – (Научни скупови. Наука и савремени универзитет ; 2)

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Website Software