др Владета Петровић

виши научни сарадник
e-mail: vladeta.petrovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Новом Пазару (1968). Основну школу је похађао у Сопоћанима и Краљеву. Средњу школу завршио је у Краљеву. Дипломирао је 1995. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Друштвена и просторна структура српских градских насеља у позном средњем веку одбранио је 2014. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1997. године.

Област истраживања: друштвена историја српског народа и Европе у средњем веку са нагласком на историји урбаних центара. 

Монографије:

Градска насеља Крушевачког санџака : (XV–XVI век) / Драгана Амедоски, В. Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 71)

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, В. Петровић, Александар Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Selected Charters of Serbian Rulers (XII–XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / Tibor Živković, Stanoje Bojanin, V. Petrović. – Athens Centrere for Studies of Byzantine Civilization, 2000. – 151 str.


Расправе, чланци и прилози:

Цркве у српским средњовековним утврђењима и градским насељима (XII–XV век): изабрани примери / В. Петровић, Гордана Гаврић // Историјски часопис 71 (2022) 35–64. – Summary.

Водоснабдевање у утврђењима и градским насељима средњовековне Србије (XIII–XV век) // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана. – Пожаревац : Народни музеј ; Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 133–151. – Summary.

Spatial Structure of Serbian Medieval Cities (XII–XV Centuries) // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 11–19.

Градска насеља у доба првих Немањића // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина. – Београд : Историјски институт, 2020, 411–427. – Summary. – (Зборник радова ; 42)

Хрисовуља деспота Јована Угљеше манастиру Кутлумушу // Стари српски архив 19 (2020) 17–25. – Summary.

Црква као огледало урбаног простора. Свето и профано наслеђе средњовековног Трговишта / В. Петровић, Гордана Гаврић // Зборник радова са Научног скупа Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019. год. 3, Богословље и духовни живот Kарловачке митрополије у оквиру 800 година аутокефалије Српске православне цркве / ур. Владимир Вукашиновић, Порфирије Перић. – Београд : Институт за културу сакралног – Монс Хемус : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност, 2020, 189–209. – Резюме; Summary.

Град у ћирилској дипломатичкој грађи // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / одг. ур. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин. - Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 137-151. – Резюме: Город в кириллическом дипломатическом материале. – Summary: Town in Cirillic Diplomatic Records. – (Зборник радова / Историјски институт ; 40)

Српски средњовековни град и манастир: приходи од трговине и рударства и црквена имовина у урбаним насељима (13–15. век) // Црквене студије 16, 2 (2019) 203–211.

Mining in Dubočica in XVIth Century / Dragana Amedoski, V. Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125–1140. – Резиме: Рударство у Дубочици у 16. веку.

Повеља цара Стефана Уроша Дубровчанима // Стари српски архив 17 (2018) 69–80.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Поглавља: Борач, 161; Неваде, 174; Островица, 178–179; Рудник, 185–190; Смедерево, 190–196; Сребреница, 197; Честин, 199; Рударство, 273–277.

Ктиторски натпис из цркве Светог Мине у Штави // Натписи и записи 3 (2017) 17–21.

Повеља деспота Јована Угљеше којом потврђује духовнику кир Данилу Цркву Светог Михаила и Гаврила код Габрова : 1369, мај 29. // Стари српски архив 16 (2017) 95–104. – Summary.

Повеља цара Стефана Душана Анагносту Драгоју : Скопље, 1349, мај 21. // Стари српски архив 15 (2016) 45–54. – Summary.

Српско грађанство у историографији // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 95–123. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 23)

Трансформација урбаних насеља централног Балкана током раног средњег века // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 151–165. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Градски метох // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 139–150. – Summary.

Иноплемени и иноверни у Даниловом зборнику // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. В. Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 29–36. – Summary.

Натпис на фасади цркве Св. Мине у Штави // Натписи и записи 1 (2015) 41–46. – Summary.

Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима // Стари српски архив 14 (2015) 107–113. – Summary.

Рударски предузетници као приложници и задужбинари // Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Ђуро Тошић ; прир. Жељко Вујадиновић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 289–298. – Summary. – (Зборник радова ; 10. Одјељење друштвених наука ; 38)

Две хрисовуље краља Стефана Душана којима потврђује Хрељине прилоге манастиру Хиландару у Штипу и Струмици : 1332, мај 6; 1336, мај 6. // Стари српски архив 13 (2014) 3–32. – Summary.

Јевгенија монахиња кнегиња / Александра Фостиков, В. Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – Summary.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / Александра А. Фостиков, В. М. Петровић // Београдски историјски гласник 5 (2014) 59–69. – Summary.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / В. Петровић, Александра Фостиков // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75–95. – Summary.

Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade : Institut of History, 2013, 235–287. – (Monographs ; 64)

Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима // Наша прошлост 12 (Краљево 2011) 9–17. – Summary.

Zentilhomini – Прилог истраживању друштвене структуре рударских градова у средњовековној Србији // III međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum – TIORIR ’11 : zbornik radova. 2 / ur. Miloš Grujić. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 71–75.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, V. Petrović, Gordana Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (2011) 1–19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Драгана Амедоски, В. Петровић // Војно-историјски гласник 2 (2011) 127–137. – Summary.

Гора Прозрак и двор Неродимља // Историјски часопис 59 (2010) 131–140. – Summary.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Дејан Булић, В. Петровић // Војно-историјски гласник 1 (2010) 105–110. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31–39.

Проблем убикације средњовековног Рудника / В. Петровић, Дејан Булић // Историјски часопис 58 (2009) 43–62. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // Zbornik radova Istorija rudarstva Srednje Evrope : Prva međunarodna konferencija // ur. Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140–145.

O tryphnÏe svetago kral // Историјски часопис 54 (2007) 93–100. – Summary.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Тибор Живковић, Вујадин Иванишевић, Дејан Булић, В. Петровић // Археолошки преглед 1 (2003) 47–49. – Summary.

Нововарошки крај у прошлости // Нововарошки крај : антропогеографска проучавања. – Нова Варош : Скупштина општине, 2001, 22–41.

Пљеваљски крај у позном средњем веку – прилог истраживању носилаца урбаног развоја // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 75–89. – Summary.

Прибојски крај у прошлости / Срђан Рудић, В. Петровић // Становништво општине Прибој / ур. Вујадин Рудић. – Београд : Географски факултет, 1998, 44–58. – (Едиција Стара Рашка ; 2)


Прилози у енциклопедијама:

Копаоник. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015. – Одреднице: Беласица, 10–11; Бело Брдо, 12; Брвеник, жупа, 18; Виа металика, 28; Врхлаб, 36; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, 66–67; Запланина, 67–68; Историја, 79–80; Јелакце, 84–85; Копорићи, 100–101; Ливађе, 111–112; Остраћа, 140; Плана, 147–148; Светостефанско властелинство, 178–179.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља : према писаним изворима. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Бијела / Владимир Алексић, В. Петровић, 52–53; Борач, 52–53; Бочац, 53; Бресница, 58; Брсково, 59–60; Будош, 65–66; Ваљево, 67; Вишеград, 73–74; Вучитрн, 79; Книнац, 130; Козник (Пљевља), 136; Козник (Расина), 136–137; Кукањ, 160–161; Неваде, 184–185; Островица/Острвица, 207–208; Петрич, 210–211; Подринац, 216; Прилеп у Бистрици, 226; Рудник, 245–247; Северин, 253; Сребрница, 281; Трепча, 300–310; Хоча, 311; Честин, 317–318.

Лексикон српског средњег века. – Београд: Knowledge, 1999. – Одреднице: Амира, 11–12; Виница, 80. 

Vladeta Petrović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: vladeta.petrovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1968 in Novi Pazar.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work “The Foundation of Novi Pazar” in 1995.
He defended his doctoral dissertation entitled “Social and Spatial Structure of Serbian Urban Settlements in the Late Middle Ages” in 2014 at the Faculty of Philosophy in Belgrade.
He has been working at the Historical Institute since 1997.
Field of Research: Social history of the Serbian people and Europe in the Middle Ages with emphases on the history of urban settlements, historical geography, and studding and publishing Serbian Cyrillic sources.
Languages: Russian, German, English.


Monographs:

Градска насеља Крушевачког санџака : (XV–XVI век) = Urban Settlements of the Sanjak of Kruševac (15th–16th centuries) / Драгана Амедоски, В. Петровић. – Београд : Историјски институт, 2018. – 325 p. – Summary. – (Monographs ; 71)

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, В. Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 p. – Summary: Descriptio Europae Orientalis – The Description of Eastern Europe. – (Sources for Serbian History ; 13. Latin sources ; 2)

Selected Charters of Serbian Rulers : (XII–XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo and Metohia. 1 / Tibor Živković, Stanoje Bojanin, V. Petrović. – Athens : Centre for Studies of Byzantine Civilization, 2000. – 151 p.


Articles and essays:

Цркве у српским средњовековним утврђењима и градским насељима (XII–XV век): изабрани примери / В. Петровић, Гордана Гаврић // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 35–64. – Summary: Churches in Serbian Medieval Fortifications and Urban Settlements (12–15th Centuries). Selected Examples.

Spatial Structure of Serbian Medieval Cities (XII–XV Centuries) // Urbanization in Eastern and South-Eastern Europe : Collection of Articles of the II International Scientific Conference / edited by A. A. Gordin, A.Rastović. – Nizhny Novgorod : State University of Architecture and Civil Engineering – N. Novgorod NNGASU ; Belgrade : Institute of History, 2021, 11–19.

Водоснабдевање у утврђењима и градским насељима средњовековне Србије (XIII–XV век) // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана. – Пожаревац : Народни музеј ; Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 133–151. – Summary: Water Supply in Fortresses and Urban Settlements of Medieval Serbia (13–15th Century).

Градска насеља у доба првих Немањића // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина = Stefan the First-Crowned and His Time / Ed. in chief Aleksandar Rastović ; Ed. Ivana Komatina. – Београд : Историјски институт, 2020, 411–427. – Summary: Urban Settlements at the Time of the First Nemanjićs. – (Collection of Works ; 42)

Црква као огледало урбаног простора. Свето и профано наслеђе средњовековног Трговишта / В. Петровић, Гордана Гаврић // Зборник радова са Научног скупа Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, Београд – Нови Сад, 16–17. децембар 2019. год. 3, Богословље и духовни живот Kарловачке митрополије у оквиру 800 година аутокефалије Српске православне цркве / ур. Владимир Вукашиновић, Порфирије Перић. – Београд : Институт за културу сакралног – Монс Хемус : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност, 2020, 189–209. – Резюме. – Summary.

Град у ћирилској дипломатичкој грађи // Урбанизација у источној и југоисточној Европи = Урбанизация в восточной и юго-восточной Европе / отв. ред. Срђан Рудић, Алексеј Александрович Гордин. - Београд : Историјски институт ; Нижњи Новгород : Државни универзитет за архитектуру и грађевину Нижњи Новгород (ННГАСУ), 2019, 137-151. – Резюме: Город в кириллическом дипломатическом материале. – Summary: Town in Cirillic Diplomatic Records. – (Collection of Works ; 40)

Српски средњовековни град и манастир: приходи од трговине и рударства и црквена имовина у урбаним насељима (13–15. век) // Црквене студије 16, 2 (2019) 203–211.

Mining in Dubočica in XVIth Century / Dragana Amedoski, V. Petrović // Теме : часопис за друштвене науке XLII, 4 (2018) 1125–1140. – Резиме.

Повеља цара Стефана Уроша Дубровчанима // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 17 (2018) 69–80.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Chapters: Борач, 161; Неваде, 174; Островица, 178–179; Рудник, 185–190; Смедерево, 190–196; Сребреница, 197; Честин, 199; Рударство, 273–277.

Ктиторски натпис из цркве Светог Мине у Штави // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 3 (2017) 17–21. – Summary: Ktitor's Inscription from St. Mina Church in Štava.

Повеља деспота Јована Угљеше којом потврђује духовнику кир Данилу Цркву Светог Михаила и Гаврила код Габрова : 1369, мај 29. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 16 (2017) 95–104. – Summary: The Charter of Despot Jovan Uglješa to Kyr Danilo about the Gift of Church of St. Archangels near Gabrovo.

Повеља цара Стефана Душана Анагносту Драгоју : Скопље, 1349, мај 21. // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 15 (2016) 45–54. – Summary: The Charter of Emperor Stefan Dušan to Anagnost Dragoje : Skopje, 1349, May 21st.

Српско грађанство у историографији // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : 7 Symposium. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 95–123. – Summary: Serbian Urban Population in Historiography. – (Дани српскога духовног преображења ; 23 = Serbian Spiritual Revivel Week ; 23)

Трансформација урбаних насеља централног Балкана током раног средњег века // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 151–165. – Summary: Transformation of Urban Settlements of the Central Balkans during the Early Middle Ages. – (Collection of Works ; 32)

Градски метох // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) = Homage to Academician Miloš Blagojević (1930–2012) / ed. S. Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 139–150 – Summary: Urban Metoh.

Иноплемени и иноверни у Даниловом зборнику // Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. за Средњи век Владета Петровић ; ур. за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 29–36. – Summary.

Натпис на фасади цркве Св. Мине у Штави // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 1 (2015) 41–46. – Summary: Inscription on Facade of the Church of St. Mina in Stava.

Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима : 1355, индикта 8, месеца јуна // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 14 (2015) 107–114. – Summary: The Charter of Emperor Stephan Dušan to the Monastery of Hilandar Regarding the Village Karbinci : June 1355, Indiction VIII.

Рударски предузетници као приложници и задужбинари // Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић = Conference Proceedings in Honor to Academician Desanka Kovačević Kojić / Ed. in chief Rajko Kuzmanović ; Executive ed. Dragoljub Mirjanić ; Ed. Đuro Tošić ; Prep. by Željko Vujadinović. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 289–298. – Summary: Mining Entrepreneurs as Donators and Ktetors of Churches and Monasteries.

Две хрисовуље краља Стефана Душана којима потврђује хрељине прилоге манастиру Хиландару у Штипу и Струмици : 1332, мај 6; 1336, мај 6 // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 13 (2014) 3–32. – Summary: Two Chrysobull of King Stefan Dušan Confirming the Donations of Hrelja to the Monastery of Hilandar in Štip and Strumica : 1332, May 6th; 1336, May 6th.

Јевгенија монахиња кнегиња / Александра Фостиков, В. Петровић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / ed. Siniša Mišić. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 171–182. – [Summary:] Jevgenija Avvess-Princess.

Прилог проучавању војне улоге занатлија у средњовековној Србији / Александар А. Фостиков, В. М. Петровић // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 59–69. – Summary: Contribution to the Study of the Military Role of Artisans in Medieval Serbia.

Цркве и манастири у повељама књегиње Милице / Александра Фостиков, В. Петровић // Кнегиња Милица – монахиња Јевгенија и њено доба : тематски зборник : радова са научног симпозијума. – Трстеник : Народни универзитет Трстеник : Народна библиотека „Јефимија“ ; Београд : Филозофски факултет, 2014, 75–95. – Summary.

Terrestrial Communications in Late Antiquity and Early Middle Ages in the Western Part of the Balkan Peninsula // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). – Belgrade : Institut of History, 2013, 235–287. – (Monographs ; 64)

Друштвено раслојавање у српским средњовековним рударским градовима // Наша прошлост (Our Past) 12 (Краљево 2011) 9–17. – Summary: Social Stratification in Serbian Mediaeval Mining Towns.

Zentilhomini – Прилог истраживању друштвене структуре рударских градова у средњовековној Србији // III [Treća] međunarodna konferencija Istorija rudarstva Srednje Evrope IRSE ’11 [u okviru skupa:] Integrisani međunarodni simpozijum – TIORIR ’11 : zbornik radova, knj. 2 / ur. Miloš Grujić. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2011, 71–75. – Summary: Zentilhomini – Contribution on the Social Structure of Mining Towns in Medieval Serbia.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, V. Petrović, Gordana Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies vol. 17, Nos.1&2 (2011) 1–19.

Тврђава Козник – од првог помена до краја 16. века / Драгана Амедоски, В. Петровић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2011) 127–137. – Summary: Citadel Koznik – from the First Record to the End of 16th Century.

Гора Прозрак и двор Неродимља // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 131–140. – Summary: Prozrak Mountain and Nerodimlje Palace.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31–39.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Дејан Булић, В. Петровић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2010) 105–110. – Summary: Location of the Medieval Fortress Nevade.

Проблем убикације средњовековног Рудника / В. Петровић, Дејан Булић // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 43–62. – Summary: Ubication Issues concerning Rudnik in the Middle Ages.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / Gordana Garić Petrović, V. Petrović // History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) : Proceedings (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija – IRSE 2009, Fruška Gora, 27–29. 09. 2009. (First International Conference "History of Mining in the Central Europe" – IRSE 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140–145.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 47–49. – Summary: Report on the Trench Type Excavations at Velika Gradina Site in the Village of Zamčanja. At www.areports.com, 2006.

O tryphnÏe svetago kral // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 93–100. – Summary.

Пљеваљски крај у позном средњем веку – прилог истраживању носилаца урбаног развоја // Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 2 (Пљевља 2001) 75–89. – Summary: The Region of Pljevlja in the Late Middle Ages – Contribution to the Research of the Carriers of the Urban Development.

Прибојски крај у прошлости / Срђан Рудић, В. Петровић // Становништво општине Прибој = Population of Priboj Commune. – Београд : Географски факултет, 1998, 44–58.

Нововарошки крај у прошлости // Нововарошки крај : антропогеографска проучавања. – Нова Варош : Скупштина општине, 2001, 22–41.


Encyclopedic entries:

Копаоник. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015. – Entries: Беласица, 10–11; Бело Брдо, 12; Брвеник, жупа, 18; Виа металика, 28; Врхлаб, 36; Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, 66–67; Запланина, 67–68; Историја, 79–80; Јелакце, 84–85; Копорићи, 1011–101; Ливађе, 111–112; Остраћа, 140; Плана, 147–148; Светостефанско властелинство, 178–179.

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља: према писаним изворима = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Бијела / Владимир Алексић, В. Петровић, 52–53; Борач, 52–53; Бочац, 53; Бресница, 58; Брсково, 59–60; Будош, 65–66; Ваљево, 67; Вишеград, 73–74; Вучитрн, 79; Книнац, 130; Козник (Пљевља), 136; Козник (Расина), 136–137; Кукањ, 160–161; Неваде, 184–185; Островица/Острвица, 207–208; Петрич, 210–211; Подринац, 216; Прилеп у Бистрици, 226; Рудник, 245–247; Северин, 253; Сребрница, 281; Трепча, 300–310; Хоча, 311; Честин, 317–318.

Лексикон српског средњег века = The Lexicon of Serbian Middle Ages. – Београд: Knowledge, 1999. – Entries: Амира, 11–12; Виница, 80.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Maker