др Жарко Вујошевић

доцент
e-mail: zarko.vujosevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен у Београду (1976). Oсновну школу и гимназију завршио у Земуну 1995.
Студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду завршио 2002. Магистарску тезу „Стари завет у аренгама средњовековних српских и бугарских повеља“ одбранио 2008. на катедри за Општу историју средњег века и помоћне историјске науке 2008. Докторску дисертацију „Српска владарска канцеларија у средњем веку. Студија из упоредне дипломатике“ одбранио на истој катедри 2016. године. Између 1999. и 2003. студирао теологију на Богословском факултету СПЦ у Београду.
Од 2003. до 2013. запослен на Балканолошком институту САНУ, најпре у звању истраживач-приправник, од 2008. у звању истраживач-сарадник. Године 2013. прелази на место асистента на катедри за Општу историју средњег века и помоћне историјске науке Филозофског факултета у Београду. У јуну 2017. унапређен у звање доцента, реизабран у априлу 2022. 
Од децембра 2021. спољни сарадник за дигитализацију историјске грађе у Аудиовизуелном архиву и центру за дигитализацију САНУ (АВА САНУ). Од фебруара 2023. запослен на Историјском институту Београд као научни сарадник са 50% радног времена.
У току 2008. и 2009. сарадник на два пројекта Monumenta Germaniae Historica. Био је руководилац међународних пројеката „European Network on Archival Cooperation” (2010–2015) и „Community as opportunity: The creative archives’ and users’ network” (2014–2018). Од 2015. руководилац пројекта „Српски дигитални дипломатар“, најпре на Балканолошком институту САНУ, од јуна 2021 у АВА САНУ.
Од 2008. члан Управног одбора удружења International Centre for Archival Research (ICARUS) са седиштем у Бечу. Од 2011. члан Управног одбора Центра за напредне средњовековне студије из Београда, а од 2017. Центра за теорију историје Филозофског факултета у Београду. Од 2019. амбасадор Time Machine Organisation за Србију.
Архивска истраживања средњовековне дипломатичке грађе обављао у Дубровнику, Цетињу, Букурешту, Будимпешти, Братислави, Бечу и Печују. Усавршавао се у Грацу током 2020 године.
Страни језици: немачки, енглески, бугарски; француски, руски; старословенски, латински, старогрчки.

Област истраживања: црквена и политичка историја, писано наслеђе југоисточне Европе у средњем веку; помоћне историјске науке, посебно дипломатика; дигитална хуманистика.

Расправе, чланци и прилози:

О датуму и традицији хиландарске повеље о властелину Рудлу (Прилог познавању „путујуће канцеларије“ Стефана Душана) // Иницијал: часопис за средњовековне студије 9 (2021) 85–109. – Summary.

Das Phänomen Herrscherkanzlei im mittelalterlichen Serbien // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 66 (2020) 239–276. – Abstract.

On the Role of the Clergy in the Composition of Serbian Medieval Royal Charters // Иницијал: часопис за средњовековне студије 7 (2019) 73–82. – Резиме.

Old Wine into New Skins: The Charters Database Diplomatarium Serbicum Digitale // Power in Landscape. Geographic and Digital Approaches on Historical Research / eds. M. Popovic, V. Polloczek, B. Koschicek, S. Eichert – Leipzig 2019, 215–225.

Дипломатика и историографија: пројекат едиције повеља цара Лудвига Побожног и његови резултати // Иницијал: часопис за средњовековне студије 6 (2018) 203–211.

Врањина и Св. арханђели у Јерусалиму – још један осврт на традицију даровне повеље цара Стефана Душана // Историјски часопис 66 (2017) 237–255. – Summary.

Über den Status einiger Urkunden des serbischen Kaisers Stefan Uros (1355–71): Ein Beitrag zur Kanzleiforschung // Иницијал: часопис за средњовековне студије 4 (2016) 109–124. – Summary.

Повеља Константина Драгаша Хиландару о манастиру Леснову // Realia Byzantino-Balcanica, Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов / ур. Й. Бенчева, Т. Димитров – София 2014, 453–475.

Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik / Ž. Vujošević, N. Porčić, D. M. Živojinović // Digital diplomatics. The computer as a tool for the diplomatist? / eds. A. Ambrosio, S. Barret, G. Vogeler – Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Beiheft 14 – Köln-Weimar-Wien 2014, 133–147. – Abstract.

Архиљевичка хрисовуља цара Стефана Душана // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 241–254. – Summary.

Gedächtnisschrift für Sima Cirkovic (Споменица академика Симе Ћирковића, Историјски институт, Зборник радова, књ. 25, ур. С. Рудић, Београд 2011 – приказ) / Д. М. Живојиновић, Ж. Вујошевић // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 297–302.

Дигитална дипломатика. Међународна конференција „Digital Diplomatics 2011 – Tools for the Digital Diplomatist”, Напуљ 2011 // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 323–330.

Повеља браће Драгаша Хиландару о цркви Св. Власија // Стари српски архив 10 (2011) 71–86. – Résumé.

Повеља господина Константина Драгаша Хиландару о поклонима војводе Дмитра (Хил. 63) // Стари српски архив 9 (2010) 111–133. – Résumé.

Повеља господина Константина Драгаша о даровању четири села у околини Врања Хиландару (Хил. 64) // Стари српски архив 9 (2010) 135–145. – Résumé.

National Leader, Warrior, Prophet. Moses in Medieval Serbian Charters // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 55 (2009) 163–174.

Moses as a Role Model in Serbian Charters after 1371: Changing Patterns // Balcanica 39 (2008) 69–78. – Abstract.

Манастир Дечани. Историја, уметничко и рукописно наслеђе / Д. Поповић, Ж. Вујошевић // Slovo: Towards a Digital Library of Slavic Manuscripts / eds. H. Miklas, A. Miltenova – Sofia 2008, 37–55. – Abstract.

The Monastery of Dečani. History, art and manuscript heritage / D. Popović, Ž. Vujošević // http://slovo-aso.cl.bas.bg/dechani.html (2007).

Diplomatik in Serbien und Montenegro // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 52 (2006) 531–540.

Хрисовуља цара Стефана Душана Хиландару о селу Потолину // Стари српски архив 5 (2006) 115–137. – Résumé.

Дипломатика у XXI веку – резултати и перспективе (Diplomatik im 21. Jahrhundert – Bilanz und Perspektiven, Конгрес Међународне комисије за дипломатику, Бон 2005) // Стари српски архив 5 (2006) 277–290.

Verschoben, verpfiffen, verachtet. Fußball in Serbien und Montenegro seit 1992 // Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa / hgg. von D. Dahlmann, A. Hilbrenner und B. Lenz – Essen 2006, 219–249.

Повеља краља Стефана Душана о цркви Светог Николе у Добрушти // Стари српски архив 4 (2005) 51–67. – Résumé.

Хрисовуља краља Душана манастиру Св. Петра и Павла на Лиму // Стари српски архив 3 (2004) 45–69. – Résumé.

Стари српски архив (приказ) // Balcanica 34 (2003) 416–420 [Београд 2004.]

Стари завет у аренгама повеља Стефана Душана // Стари српски архив 2 (2003) 227–249. – Résumé.

Х. Духарт, Савремена немачка историографија (превод, приказ) // Годишњак за друштвену историју 8-3 (2001) 293–303 [Београд 2003.]

Kunst- und Denkmalschutz у окупираном Београду // Наслеђе 4 (2002) 119–126. – Summary.

Žarko Vujošević, Ph.D. 
Research Associate
e-mail: zarko.vujosevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2002.
Master thesis: „Стари завет у аренгама средњовековних српских и бугарских повеља“, 2008.
Ph. D. thesis: “The Serbian Royal Chancery in the Middle Ages. A Study in Comparative Diplomatics”, 2016.
Working in the Institute of History since 2023.  
Field of Research: Religious and political history and written heritage of South Eastern Europe in middle ages, Auxiliary historical sciences, especially diplomatics, Digital humanities.
Languages: German, English, Bulgarian, French, Russian, Classical languages: Old Slavic, Latin, Old Greek


Articles and essays: 

О датуму и традицији хиландарске повеље о властелину Рудлу (Прилог познавању „путујуће канцеларије“ Стефана Душана) // Иницијал: часопис за средњовековне студије 9 (2021) 85–109. – Summary.

Das Phänomen Herrscherkanzlei im mittelalterlichen Serbien // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 66 (2020) 239–276. – Abstract.

On the Role of the Clergy in the Composition of Serbian Medieval Royal Charters // Иницијал: часопис за средњовековне студије 7 (2019) 73–82. – Резиме.

Old Wine into New Skins: The Charters Database Diplomatarium Serbicum Digitale // Power in Landscape. Geographic and Digital Approaches on Historical Research / eds. M. Popovic, V. Polloczek, B. Koschicek, S. Eichert – Leipzig 2019, 215–225.

Дипломатика и историографија: пројекат едиције повеља цара Лудвига Побожног и његови резултати // Иницијал: часопис за средњовековне студије 6 (2018) 203–211.

Врањина и Св. арханђели у Јерусалиму – још један осврт на традицију даровне повеље цара Стефана Душана // Историјски часопис 66 (2017) 237–255. – Summary.

Über den Status einiger Urkunden des serbischen Kaisers Stefan Uros (1355–71): Ein Beitrag zur Kanzleiforschung // Иницијал: часопис за средњовековне студије 4 (2016) 109–124. – Summary.

Повеља Константина Драгаша Хиландару о манастиру Леснову // Realia Byzantino-Balcanica, Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов / ур. Й. Бенчева, Т. Димитров – София 2014, 453–475.

Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik / Ž. Vujošević, N. Porčić, D. M. Živojinović // Digital diplomatics. The computer as a tool for the diplomatist? / eds. A. Ambrosio, S. Barret, G. Vogeler – Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, Beiheft 14 – Köln-Weimar-Wien 2014, 133–147. – Abstract.

Архиљевичка хрисовуља цара Стефана Душана // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 241–254. – Summary.

Gedächtnisschrift für Sima Cirkovic (Споменица академика Симе Ћирковића, Историјски институт, Зборник радова, књ. 25, ур. С. Рудић, Београд 2011 – приказ) / Д. М. Живојиновић, Ж. Вујошевић // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 297–302.

Дигитална дипломатика. Међународна конференција „Digital Diplomatics 2011 – Tools for the Digital Diplomatist”, Напуљ 2011 // Иницијал: часопис за средњовековне студије 1 (2013) 323–330.

Повеља браће Драгаша Хиландару о цркви Св. Власија // Стари српски архив 10 (2011) 71–86. – Résumé.

Повеља господина Константина Драгаша Хиландару о поклонима војводе Дмитра (Хил. 63) // Стари српски архив 9 (2010) 111–133. – Résumé.

Повеља господина Константина Драгаша о даровању четири села у околини Врања Хиландару (Хил. 64) // Стари српски архив 9 (2010) 135–145. – Résumé.

National Leader, Warrior, Prophet. Moses in Medieval Serbian Charters // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 55 (2009) 163–174.

Moses as a Role Model in Serbian Charters after 1371: Changing Patterns // Balcanica 39 (2008) 69–78. – Abstract.

Манастир Дечани. Историја, уметничко и рукописно наслеђе / Д. Поповић, Ж. Вујошевић // Slovo: Towards a Digital Library of Slavic Manuscripts / eds. H. Miklas, A. Miltenova – Sofia 2008, 37–55. – Abstract.

The Monastery of Dečani. History, art and manuscript heritage / D. Popović, Ž. Vujošević // http://slovo-aso.cl.bas.bg/dechani.html (2007).

Diplomatik in Serbien und Montenegro // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 52 (2006) 531–540.

Хрисовуља цара Стефана Душана Хиландару о селу Потолину // Стари српски архив 5 (2006) 115–137. – Résumé.

Дипломатика у XXI веку – резултати и перспективе (Diplomatik im 21. Jahrhundert – Bilanz und Perspektiven, Конгрес Међународне комисије за дипломатику, Бон 2005) // Стари српски архив 5 (2006) 277–290.

Verschoben, verpfiffen, verachtet. Fußball in Serbien und Montenegro seit 1992 // Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa / hgg. von D. Dahlmann, A. Hilbrenner und B. Lenz – Essen 2006, 219–249.

Повеља краља Стефана Душана о цркви Светог Николе у Добрушти // Стари српски архив 4 (2005) 51–67. – Résumé.

Хрисовуља краља Душана манастиру Св. Петра и Павла на Лиму // Стари српски архив 3 (2004) 45–69. – Résumé.

Стари српски архив (приказ) // Balcanica 34 (2003) 416–420 [Београд 2004.]

Стари завет у аренгама повеља Стефана Душана // Стари српски архив 2 (2003) 227–249. – Résumé.

Х. Духарт, Савремена немачка историографија (превод, приказ) // Годишњак за друштвену историју 8-3 (2001) 293–303 [Београд 2003.]

Kunst- und Denkmalschutz у окупираном Београду // Наслеђе 4 (2002) 119–126. – Summary.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Drag & Drop Website Builder